Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань icon

Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Скачати 211.39 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Дата25.10.2012
Розмір211.39 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Екологія людини»

для студентів напряму 6.040106 – екологія,

охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 10 від 18.12.09


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК 504.75

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Екологія людини» для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

/Укл.: В.П.Бобилєв, О.В.Саввін, Т.М. Пустоварова, М.В. Сухарева. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.− 16 с.


Викладена мета та завдання вивчення дисципліни, її зміст, перелік теоретичних питань та типових тестів для самопідготовки до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студента. Наведені варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування заочної форми навчання.


Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

О.В. Саввін, канд. техн. наук, доц.

Т.М. Пустоварова, канд. біол. наук, доц.

М.В. Сухарева, асистент


Відповідальний за випуск В.А. Доморацький, канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.М. Лапицький, канд. техн. наук, доц. (НГУ)


Підписано до друку 16.09.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. 0,94. Умов. друк. арк. 0,93. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

1. Загальні положення

^

Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів.

З дисципліни «Екологія людини» студентам читаються лекції та проводяться практичні заняття, консультації з індивідуальних домашніх завдань та з підготовки до екзаменів. Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і навчальними посібниками у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з екології людини студент - еколог набуває в процесі роботи за спеціальністю.


При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань. Конспект є універсальною формою запису накопичених знань, він сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає набути навички змістовного викладення найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й чітко викласти зміст власними словами та швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Конспект може утримувати як вже відомі пояснення із різних джерел, так і власні думки щодо розглянутих питань. Він не повинен бути об’ємним, але повинен бути змістовним; конспектування – це не тиражування джерел, а їх творче осмислення.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання, практичних занять та іспит. Після захисту індивідуальних завдань і практичних робіт студент складає письмово іспит з дисципліни. Кожен екзаменаційний білет має 3 теоретичні питання у відповідності з робочою програмою та 20 тестів (додаток А). Студент отримує до 0,67 бала за відповідь на кожне теоретичне питання (в залежності від повноти та точності відповіді) і 0,15 бала за правильну відповідь на кожне тестове питання. Оцінка визначається округленням до найближчого цілого, наприклад, «4,5» → «5»; «3,2» → «3». При цьому для отримання позитивної оцінки вичерпна відповідь принаймні на одне з теоретичних питань є обов’язковою.


^ 2. Робоча програма дисципліни


2.1 Мета та завдання


Навчальна дисципліна «Екологія людини» є нормативною і входить до циклу природно-наукової та професійної підготовки фахівців – екологів. У поєднанні з іншими дисциплінами цього циклу вона забезпечує базову підготовку бакалаврів напряму «Екологія». В ній використовуються знання з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Екологічна токсикологія» та ін.

У результаті вивчення дисципліни «Екологія людини» студент повинен

Знати:

 • безпеку життєдіяльності людини;

 • питання адаптації та адаптогени;

 • правила здорового способу життя та правильного харчування;

 • гігієнічні норми житла;

 • альтернативну медицину.

Вміти:

 • використовувати стратегію виживання в умовах техногенних навантажень, радіації, дотримання гігієнічних норм;

 • вести здоровий спосіб життя;

 • мати практичні навички протистояння дистресам;

 • уміло використовувати оздоровчі практики.

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні іспиту у тестовій формі, а засобом діагностики успішності навчання є комплект тестових завдань щодо складання іспиту.


^ 2.2 Розподіл навчальних годин

Усього

Усього годин за навчальним планом

108

У тому числі:

Аудиторні заняття


16

- лекції

12

- лабораторні заняття

-

- практичні заняття

4

Самостійна робота

92

У тому числі при:

- опрацюванні лекційного матеріалу


9

- підготовці до практичних занять

2

- виконанні індивідуальних завдань

12

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

68

Підсумковий контроль

іспит2.3 Зміст


Розділ І. АДАПТАЦІЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ


Тема 1. Адаптація людини в умовах підвищення техногенних навантажень. Токсиканти – важкі метали. Метали (мікро- та макроелементи) та їх роль у життєдіяльності. Адаптогени та імуномодулятори.


Тема 2. Стреси та дистреси. Відновна практика. Стратегія виживання.


Тема 3. Вітаміни та їх роль для людини. Біологічно активні добавки.


Розділ ІІ. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ


Тема 4. Гігієнічні норми житла.


Тема 5. СНІД та його наслідки. Хвороби цивілізації. Способи попередження.


Тема 6. Правильне харчування. Біоритми.


Тема 7. Методи профілактики впливу шкідливих виробничих факторів: шум, вібрації, випромінювання на організм людини.


Розділ ІІІ. АЛЬТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА


Тема 8. Альтернативна та оздоровча медицина. Гомеопатія.


Тема 9. Фітотерапія, рослини, які містять біологічно активні речовини.


Тема 10. Апітерапія. Ароматерапія.


Тема 11. Макробіотика. Способи очищення організму.


Розділ ІV. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ОСНОВА ВИЖИВАННЯ


Тема 12. Залежності: наркоманія, алкоголь, тютюн.


Тема 13. Оздоровчі практики (Амосова, Шиацу, До-Ін та ін.)


Тема 14. Вода, її значення для людини. Фільтри для очищення води.


Тема 15. Радіація та її наслідки на організм. Радіопротектори.


^ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Механізм дії антиоксидантів, основні представники.

 2. Імуномодулятори та біологічно активні речовини.

 3. Роль мікроелементів в організмі людини, їх представники.

 4. Побутові токсиканти.

 5. Біоритми людини.

 6. Алкогольна залежність.

 7. СНІД і його наслідки.

 8. Наркозалежність: причини та негативний вплив.

 9. Взаємовідношення людини з оточуючим середовищем.

 10. Залежність: наркоманія, алкоголь, тютюнопаління.

 11. Макробіотика. Поняття.

 12. Хімічні забруднюючі речовини в атмосфері та їх вплив на здоров’я людини.

 13. Сучасні методи оздоровлення організму: квантова, магніто- та лазеротерапія.

 14. Адаптація і поняття про адаптогени.

 15. Токсичність важких металів та їх вплив на організм людини.

 16. Макроелементи та їх значення для людини. Позитивний вплив Si, Cu, Zn, Fe, Se, та ін.

 17. Органотропність радіоізотопів.

 18. Лікарські трави та фітотерапевтичні препарати.

 19. Вітаміни та їх дія на організм людини.

 20. Поняття про мікроелементи.

 21. Екологічні катастрофи та їх наслідки для виживання людства.

 22. Поняття про фітотерапію: класифікація рослин за їх біологічно активними групами.

 23. Людина і агресія.

 24. Взаємовідношення людини з оточуючим середовищем.

 25. Радіоактивність та її вплив на організм людини.

 26. Вітаміни та їх застосування.

 27. Шум і його вплив на здоров’я людини.

 28. Геронтологія – поняття. Перспективи розвитку.

 29. Харчування сучасної людини в умовах підвищених техногенних навантажень.

 30. Промислові викиди в атмосферу і здоров’я людини.

 31. Принципи клонування.

 32. Людина і стреси. Психотерапія та її призначення: 1) аутотренінг, 2) НЛП, 3) гіпноз.

 33. Перспективи розвитку екології людини. Природні лікувальні фактори. Екологія житла.

 34. Радіація та її наслідки для організму людини. Радіопротектори.

 35. Арт-терапія (кольоротерапія). Апітерапія (основні представники).

 36. Джерела радіації в побуті та на виробництві.

 37. Сучасна медицина і людина: квантова, магніто- і лазеротерапія. Ультразвук.

 38. Вплив шуму і вібрації на органи слуху та нервову систему людини.

 39. Органотропність деяких радіоактивних елементів. Надання першої допомоги при радіації.

 40. Біологічно-активні добавки. Ентеросорбенти.

 41. Токсична дія важких металів на організм людини.

 42. Хвороби цивілізації та боротьба з ними. Психосоматичні хвороби.

 43. Електромагнітні випромінювання та їх вплив на організм людини.

 44. Озеленення міст (фітомеліорація).

 45. Тепловипромінювання та їх вплив на організм людини.

 46. Водорозчинні вітаміни.

 47. Сучасні методи оздоровлення організму.

 48. Адаптогени та їх призначення.

 49. Дія електричного струму на організм людини.

 50. Стреси. Механізми боротьби зі стресами: релаксація, аутотренінг.

 51. Поняття про гомеопатію.

 52. Техногенні навантаження на сучасну людину.

 53. Мікроелементи та їх роль для організму людини.

 54. Вода. Різновиди: мінеральна, важка, тала, срібна та ін.

 55. Валеологія. Поняття. Апітерапія. Гомеопатія.

 56. Макроелементи та їх роль в організмі людини.

 57. Антиоксиданти, їх призначення.

 58. Хімічні забруднювачі водного басейну та їх вплив на людину.

 59. Способи фільтрації та очистка води. Марки фільтрів.

 60. Жиророзчинні вітаміни.

 61. Хімічні забруднювачі атмосфери та їх вплив на організм людини.

 62. Радіопротектори та їх призначення.

 63. Методи відновлення в період підвищених фізичних навантажень.

 64. Ароматерапія – біологічна активність ефірних олій.

 65. Сорбенти: представники, механізм дії.

 66. Біологічно активні речовини – адаптогени, імуномодулятори, їх роль.


^ 4. ТИПОВІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Жиророзчинні вітаміни: 1) С; 2) F; 3) K; 4) D.

 2. Водорозчинні вітаміни: 1) Е; 2) C; 3) B; 4) F.

 3. Рослини, що містять ефірні олії: 1) фенхель; 2) м’ята; 3) глід; 4) сосна.

 4. Рослини, що містять дубильні речовини: 1) дуб; 2) змієголовник; 3) вільха; 4) звіробій; 5) чистотіл; 6) кропива.

 5. Рослини, що містять слизоутворювальні речовини: 1) календула; 2) льон;

3) подорожник; 4) алтей; 5) липа.

 1. Рослини, що містять вітаміни: 1) шипшина; 2) обліпиха; 3) кропива;
  4) смородина.


 2. Апітерапія включає лікування: 1) прополісом; 2) мумійом; 3) медом.

 3. Рослини, що містять ефірні олії мають дію: 1) знеболюючу;
  2) фітонцидну; 3) спазмолітичну; 4) подразнюючу; 5) антивірусну.


 4. Рослини, що містять алкалоїди: 1) мак снодійний; 2) беладона; 3) звіробій;
  4) неїстівні гриби; 5) липа; 6) м’ята.


 5. Рослини, що містять глікозиди: 1) адоніс; 2) наперстянка; 3) конвалія;
  4) болиголов.


 6. Рослини, що містять антраглікозиди: 1) жостір; 2) алое; 3) сена;
  4) подорожник.


 7. Рослини, що містять бурштинову кислоту: 1) виноград; 2) аґрус; 3) ревінь;
  4) подорожник; 5) лимонник.


 8. Рослини, що містять жирні олії: 1) мак; 2) персик; 3) льон; 4) капуста;
  5) кукурудза; 6) оливки.


 9. Адаптогени (виділити): 1) жень-шень; 2) лимонник; 3) шипшина;
  4) елеутерокок; 5) радіола рожева; 6) арамія.


 10. Важкі метали – це: 1) Al; 2) Cd; 3) Hg; 4) Pb.

 11. Важкі метали: 1) інактивують ферменти; 2) активують ферменти;
  3) зв'язуються і циркулюють в організмі; 4) заміщають інші метали у комплексі.


 12. Макроелементи – це: 1) Cr; 2) Fe; 3) Ca; 4) Na.

 13. Мікроелементи – це: 1) Cu; 2) H; 3) N; 4) Zn.

 14. Мікроелементи – це: 1) C; 2) S; 3) Si; 4) І.

 15. Дубильні речовини містяться у: 1) зніті («кипрей»); 2) родовику («кровохлебка»); 3) чорниці; 4) вільсі.

 16. Який фермент підшлункової розщеплює білки: 1) інсулін; 2) ліпаза;
  3) трипсин; 4) хемотрипсин.


 17. Флавоноїди містяться у: 1) гречці; 2) корі лимону; 3) глоді; 4) шипшині.

 18. Фітонциди і антибіотики містять: 1) цибуля; 2) часник; 3) евкаліпт;
  4) чистотіл.


 19. Мікроелементи – це: 1) I; 2) Cu; 3) Mo; 4) Cr; 5) Co; 6) K.

 20. Ефіроолійні культури: 1) соняшник; 2) ромашка; 3) шавлія; 4) чебрець.

 21. Гіркоти і сировина, що містить їх: 1) кульбаба; 2) спориш; 3) полин;
  4) хміль; 5) брусничний лист.


 22. Рослинні гормони містять: 1) паслін; 2) журавлина; 3) смородина; 4) бузина; 5) конюшина.

 23. Водорозчинні вітаміни: 1) А; 2) В; 3) Р; 4) С; 5) РР; 6) Е.

 24. Алкалоїди – це: 1) кофеїн; 2) атропін; 3) нікотин; 4) ефедрин; 5) хінін;
  6) кумарини.


 25. Імуномодулятори: 1) радіола; 2) розторопша; 3) ехінацея; 4) солодка;
  5) алое; 6) вільха.


 26. Каротин міститься у продуктах: 1) печінка; 2) яйця; 3) морква; 4) сир.

 27. Противірусні та антибактеріальні: 1) прополіс; 2) шавлія; 3) календула;
  4) алтей; 5) евкаліпт; 6) м’ята.


 28. Антиоксиданти – це: 1) селен; 2) вітамін С; 3) бурштинова кислота;
  4) пектин; 5) виноград; 6) вітамін А.


 29. Холестерин міститься в: 1) молоці; 2) яйцях; 3) печінці; 4) сирі.

 30. Дати повну назву вітаміну: А – ________; В1 – ________; В2 – _________;
  В
  3 – _________.

 31. Дати повну назву вітаміну: В12 – ________; Н – ________; С – _________;
  D – _________.

 32. Дати повну назву вітаміну: Е – ________; К – ________; U – _________.

 33. Гіркоти при зниженні кислотності шлункового соку: 1) аїр; 2) кульбаба;
  3) крушина; 4) полин; 5) календула; 6) цикорій.


 34. Джерело найсильнішого електромагнітного випромінювання в побуті:
  1) мікрохвильова піч; 2) програвач; 3) комп’ютер; 4) телевізор;
  5) холодильник; 6) мобільний телефон.
^ 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ИНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


5.1 Загальні вимоги


Індивідуальне завдання має два питання з різних розділів дисципліни, що підлягають проробці, i виконується у формі реферату.

Варіант індивідуального завдання вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента.

До структури індивідуального завдання входить титульний аркуш та зміст, приклади оформлення яких наведені у додатках А i Б, змістовні відповіді на питання, перелік використаної літератури, інших джерел інформації. На титульному аркуші слід обов'язково вказати учбовий шифр виконавця; у разі його відсутності завдання повертається рецензентом без перевірки.

Рекомендований обсяг висвітлення кожного питання 8 – 12 сторінок при загальному обсязі виконаного індивідуального завдання 20 – 24 сторінки. При цьому якісною слід вважати проробку кожного питання на основі аналізу не менше, ніж 4 – 6 джерел.

Індивідуальне завдання виконують, як правило, у друкованому вигляді на аркушах формату А-4, пронумерованих i скріплених належним чином. Можливо також виконання завдання чорнилом, чітким i розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися рисунками, схемами, ескізами, графіками.

У кінці індивідуального завдання, після переліку використаної літератури, слід поставити дату виконання і підпис.

Зараховане індивідуальне завдання подається викладачеві під час складання іспиту.


^ 5.2 Варіанти індивідуальних завдань№ вар.

№№ питань

1

2

01

Механізм дії антиоксидантів, основні представники

Радіація та її наслідки для організму людини. Радіопротектори

02

Імуномодулятори та біологічно активні речовини

Арт-терапія (кольоротерапія). Апітерапія (основні представники)

03

Роль мікроелементів в організмі людини, їх представники

Джерела радіації в побуті та на виробництві

04

Побутові токсиканти

Сучасна медицина і людина: квантова, магніто- і лазеротерапія. Ультразвук

05

Біоритми людини

Вплив шуму і вібрації на органи слуху та нервову систему людини

06

Алкогольна залежність

Органотропність деяких радіоактивних елементів. Надання першої допомоги при радіації

07

СНІД і його наслідки

Біологічно-активні добавки. Ентеросорбенти

08

Наркозалежність: причини та негативний вплив

Токсична дія важких металів на організм людини

09

Взаємовідношення людини з оточуючим середовищем

Хвороби цивілізації та боротьба з ними. Психосоматичні хвороби

10

Залежність: наркоманія, алкоголь, тютюнопаління

Електромагнітні випромінювання та їх вплив на організм людини

11

Макробіотика. Поняття

Озеленення міст (фітомеліорація)

12

Хімічні забруднюючі речовини в атмосфері та їх вплив на здоров’я людини

Тепловипромінювання та їх вплив на організм людини

13

Сучасні методи оздоровлення організму: квантова, магніто- та лазеротерапія

Водорозчинні вітаміни

14

Адаптація і поняття про адаптогени

Сучасні методи оздоровлення організму

15

Токсичність важких металів та їх вплив на організм людини

Адаптогени та їх призначення

16

Макроелементи та їх значення для людини. Позитивний вплив Si, Cu, Zn, Fe, Se, та ін.

Дія електричного струму на організм людини

17

Органотропність радіоізотопів

Стреси. Механізм, боротьба зі стресами: релаксація, аутотренінг

18

Лікарські трави та фітотерапевтичні препарати

Поняття про гомеопатію

19

Вітаміни та їх дія на організм людини

Техногенні навантаження на сучасну людину

20

Поняття про мікроелементи

Вода. Різновиди: мінеральна, важка, тала, срібна та інші

21

Екологічні катастрофи та їх наслідки для виживання людства

Мікроелементи та їх роль для організму людини

22

Поняття про фітотерапію: класифікація рослин за їх біологічно активними групами

Валеологія. Поняття. Апітерапія. Гомеопатія

23

Людина і агресія

Макроелементи та їх роль в організмі людини

24

Взаємовідношення людини з оточуючим середовищем

Антиоксиданти, їх призначення

25

Радіоактивність та її вплив на організм людини

Хімічні забруднювачі водного басейну та їх вплив на людину

26

Вітаміни та їх застосування

Способи фільтрації та очистка води. Марки фільтрів

27

Шум і його вплив на здоров’я людини

Жиророзчинні вітаміни

28

Геронтологія – поняття. Перспективи розвитку

Хімічні забруднювачі атмосфери та їх вплив на організм людини

29

Харчування сучасної людини в умовах підвищених техногенних навантажень

Радіопротектори та їх призначення

30

Промислові викиди в атмосферу і здоров’я людини

Методи відновлення в період підвищених фізичних навантажень

31

Принципи клонування

Ароматерапія – біологічна активність ефірних мастил

32

Людина і стреси. Психотерапія та її призначення: 1) аутотренінг,
2) НЛП, 3) гіпноз

Сорбенти: представники, механізм дії

33

Перспективи розвитку екології людини. Природні лікувальні фактори. Екологія житла

Біологічно активні речовини – адаптогени, імуномодулятори, їх рольРекомендована література 1. Сытник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.Н. Биосфера, экология, охрана природы. Справочное пособие.− Киев: Наукова думка. 1987.

 2. Экология человека. Основные проблемы.− М.: Наука, 1988.

 3. Экология, охрана природы и экологическая безопасность: Учебное пособие/ Под ред. В.И. Данилова – Данильяна.− М.: Изд-во МНЭПУ, 1997.

 4. Экологическая альтернатива/ Под ред. М.Я. Лемешева.− М.: Прогресс, 1990.

 5. Губский Ю.И., Долгосабуров В.Б., Храпак В.В. Химические катастрофы и экология. − К.: Здоровье, 1993.

 6. Философские проблемы глобальной экологии/ Под ред. Е.Т. Фадеева, А.А.Горелова, Л.П. Киященко, В.Н. Лось. – М.: Наука, 1983.

 7. Чернобыльская катастрофа/ Под ред. В.Г. Барьяхтара. − К.: Наукова думка, 1995.

 8. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. −
  К.: Либідь, 1995.

 9. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.О. Основи екологічних знань. −
  К.: Либідь, 2000.

 10. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000.

 11. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 1999.

 12. Серебряков В.В. Основи екології: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002.

 13. Маркович Д.Ж. Социальная экология. – М.: Восточный университет-Союз,1996. 14. Александрова Р. А., Смолянов А. В. Экология и мораль. - М., 1984.

 15. Баранова В. И. Отношение к природе нравственно активной личности // Экология, культура, образование. − М., 1989.

 16. Бганба-Церера В.Р. Становление экологической этики: проблемы и перспективы. − М., 1992.

 17. Гирусов Э. В. Основы социальной экологии. − М., 1998.

 18. Глазачев С. Н., Козлова О. Н. Экологическая культура. − М., 1997.

 19. Захаров А. А. Религия и экологический кризис. – М., 1990.

 20. Красилов В. А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. – М.,1992.

 21. Моисеев И. И. Устойчивое развитие и экологическое образование

// Философские аспекты социальной экологии. − М., 1996.

 1. Гирусов Э.В., Ширянова И.Ю. Экология и культура. − М.,1995.

 2. Агесс П. Ключи к экологии. − Л., 1982.

 3. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек: Учеб.пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1980.

 4. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997.^

ДОДАТКИ
Додаток А

Приклад екзаменаційного білету з дисципліни

«Екологія людини»

HАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
^

Напрям 6.040106 – екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування Семестр VIДисципліна Екологія людини
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
Теоретичні питання


1. Поняття апітерапії.

2. Види залежностей. Профілактика.

3. Водорозчинні вітаміни.


Тести 1. Жиророзчинні вітаміни: 1) С; 2) F; 3) K; 4) D.

 2. Водорозчинні вітаміни: 1) Е; 2) C; 3) B; 4) F.

 3. Рослини, що містять ефірні олії: 1) фенхель; 2) м’ята; 3) глід; 4) сосна.

 4. Рослини, що містять дубильні речовини: 1) дуб; 2) змієголовник;
  3) вільха; 4) звіробій; 5) чистотіл; 6) кропива.


 5. Рослини, що містять слизоутворювальні речовини: 1) календула; 2) льон;
  3) подорожник; 4) алтей; 5) липа.


 6. Рослини, що містять вітаміни: 1) шипшина; 2) обліпиха; 3) кропива;
  4) смородина.


 7. Апітерапія включає лікування: 1) прополісом; 2) мумійом; 3) медом.

 8. Рослини, що містять ефірні олії мають дію: 1) знеболюючу;
  2) фітонцидну; 3) спазмолітичну; 4) подразнюючу; 5) антивірусну.


 9. Рослини, що містять алкалоїди: 1) мак снодійний; 2) беладона;
  3) звіробій; 4) неїстівні гриби; 5) липа; 6) м’ята.


 10. Рослини, що містять глікозиди: 1) адоніс; 2) наперстянка; 3) конвалія;
  4) болиголов.


 11. Рослини, що містять антраглікозиди: 1) жостір; 2) алое; 3) сена;
  4) подорожник.


 12. Рослини, що містять бурштинову кислоту: 1) виноград; 2) аґрус;
  3) ревінь; 4) подорожник; 5) лимонник.


 13. Рослини, що містять жирні олії: 1) мак; 2) персик; 3) льон;
  4) капуста; 5) кукурудза; 6) оливки.


 14. Адаптогени (виділити): 1) жень-шень; 2) лимонник; 3) шипшина;
  4) елеутерокок; 5) радіола рожева; 6) арамія.


 15. Важкі метали – це: 1) Al; 2) Cd; 3) Hg; 4) Pb.

 16. Важкі метали: 1) інактивують ферменти; 2) активують ферменти;
  3) зв'язуються і циркулюють в організмі; 4) заміщають інші метали у комплексі.


 17. Макроелементи – це: 1) Cr; 2) Fe; 3) Ca; 4) Na.

 18. Мікроелементи – це: 1) Cu; 2) H; 3) N; 4) Zn.

 19. Мікроелементи – це: 1) C; 2) S; 3) Si; 4) І.

 20. Дубильні речовини містяться у: 1) зніті («кипрей»); 2) родовику («кровохлебка»); 3) чорниці; 4) вільсі.Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології та охорони праці
^

Протокол № від « » 2010 р.Зав. кафедрою проф. Бобилєв В.П. Екзаменатор доц. Пустоварова Т.М.

Додаток Б


Приклад оформлення титульного аркуша індивідуального завдання

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИКафедра інженерної екології та охорони праці


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


з дисципліни «Екологія людини»


Варіант 1


за темами

«Механізм дії антиоксидантів, основні представники» та «Радіація та її наслідки для організму людини. Радіопротектори»


Виконав студент групи ЕКМ-08з

заочного факультету (шифр 01)

ПЕТРОВ А.В. «__» __________ _____р. _________

Дата Підпис


Перевірила доцент

кафедри ІЕ та ОП

ПУСТОВАРОВА Т.М. «__» __________ _____р. _________

Дата Підпис


Оцінка роботи ________________

Зараховано, не зараховано


Дніпропетровськ НМетАУ 2010


Схожі:

Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
move to 0-902293
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Основи масо – та теплообміну ” для студентів, що навчаються за напрямом 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Екологія та охорона навколишнього середовища» та 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з соціології
В процесі вивчення важливих тем соціології студенти повинні оволодіти навичками самостійного опрацювання відповідних розділів, підручників,...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи