Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників icon

Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Скачати 172.45 Kb.
НазваНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Дата14.04.2013
Розмір172.45 Kb.
ТипНаказМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

Н А К А З

31 серпня 2012 року

м.Дрогобич

389


Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівниківВідповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від 07.08.2002 р. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення організації праці викладачів університету і уточнення деяких норм часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників н а к а з у ю:


1. Запровадити Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету з 1 вересня 2012 року.


2. Лекційні години розраховувати на потік, який включає усіх студентів одного курсу факультету, які вивчають одну і ту ж дисципліну. Поділ курсу на два чи більше потоки дозволяється лише при виконанні однієї з умов:

  • наявність різних навчальних програм;

  • різна кількість лекційних годин;

  • кількість студентів на курсі понад 200 осіб;

  • відсутність лекційних аудиторій, які вміщують усіх студентів курсу.

Лекційні заняття із дисциплін фундаментальної, гуманітарної, соціально-економічної та психолого-педагогічної підготовки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) “Магістр” усіх спеціальностей проводити одним потоком.


3. Запровадити поділ академічної групи на підгрупи для проведення практичних занять з таких дисциплін:

№№з/п

Назви дисциплін

Кількість студентів у підгрупі

^ Спеціальності, на яких запро-ваджується поділ на підгрупи

Нормативний документ, який регламентує поділ групи на підгрупи

Примітка

1

Фізична культура

Фізичне виховання

Фізична культура та психофізичний тренінг


10-15

усі

Лист Міносвіти України №1/11-637 від 19.04.96

Якщо студентів у групі менше 10, то підгрупа формується з двох чи більше груп одного курсу так, щоб число студентів у підгрупі складало не менше 10 осіб і не більше 15 осіб. Таким же чином формуються підгрупи лікувальної фізичної культури

22

Іноземна мова

(дисципліна циклу гуманітарної підготовки)

10-15

усі

(за винятком 1.Філологія

2. Переклад)

навчальна програма дисципліни

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів,які вивчають одну іноз. мову, у ній 20 і більше.

Якщо одну іноз. мову вивчає в групі менше 10 студентів, то підгрупа формується з двох чи більше груп одного курсу так, щоб число студентів у підгрупі складало не менше 10 осіб і не більше 15 осіб. Якщо на факультеті на одному курсі студентів, які вивчають одну іноземну мову менше 10, то їх об`єднують зі студентами відповід-ного курсу іншого факультету)

3

Постановка голосу

Основний музичний інструмент

Диригування

Вокальний клас

Спеціалізація (ОКР “магістр”)

Акомпанемент та імпровізація

1


Музичне мистецтво

навчальні програми дисциплін
4

Додатковий музичний інструмент.

Концертмейстерський клас

2

Музичне мистецтво

навчальні програми дисциплін
5

Музично-теоретичні дисципліни (теорія музики, сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів, )

10-15

Музичне мистецтво

навчальні програми дисциплін

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 20 і більше

6

Хорове аранжування

10-15

Музичне мистецтво

навчальна програма дисципліни

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 20 і більше

77

Теорія і методика:

- класичного танцю

- народно-сценічного танцю

- українського народного танцю

- сучасного спортивного (бального) танцю

- сучасного танцю

- історично-побутового танцю

- роботи з дитячим хореографічним колективом;

Мистецтво балетмейстера

Ритмічна гімнастика

7-8

Початкова освіта. Спеціалізація: хореографія

навчальні програми дисциплін

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 15 і більше

8

Гра на музичному інструменті

2

Початкова освіта. Спеціалізація: хореографія

навчальні програми дисциплін
99

Живопис

Рисунок

Скульптура

6-7

Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче мистецтво

навчальні програми дисциплін

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 13 і більше

111.

Практикум у нав-чальних майстернях

Креслення

Нарисна геометрія

Технічна творчість учнів

Декоративно-ужит-кове мистецтво

Малюнок

Основи констру-ювання і моделю-вання одягу

Технологія виго-товлення швейних виробів

Практикум з крою та шиття

Художнє оформлення одягу

10-15

Технологічна освіта

навчальні програми дисциплін

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 20 і більше, за винятком випадків, коли кількість робочих місць у кабінеті (майстерні тощо) є меншою

112

Латинська мова

Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Практичний курс іноземної мови

Практика перекладу

Практична граматика

Практична фонетика

8-10 -на І-ІІ курсах;10-15 - на ІІІ-VІ курсах

Філологія;

Переклад (факультет романо-германської філології)

навчальні програми дисциплін

На І-ІІ курсах група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 16 і більше.

На ІІІ-УІ курсах група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 20 і більше.

113

Латинська мова

Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Практичний курс іноземної мови

Іноземна мова

10-15.

Філологія (крім факультету романо-германської філології)

навчальні програми дисциплін

Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 20 і більше.

114

Гімнастика та методика її викладання

Легка атлетика з методикою її викладання

Оздоровчий танцювальний фітнес

Плавання та методика її викладання

Спортивні ігри та методикою її викладання

Спортивні танці

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Атлетизм та методика його викладання

Лижний спорт і методика його викладання

Оздоровчі ходьба, біг

Основи шахової гри

Рухливі ігри

Теорія і методика викладання:

- легкої атлетики;

- рухливих ігор і забав;

- гімнастики;

- лижного спорту;

- плавання;

- спортивних ігор;

- обраного виду спорту;

- оздоровчого туризму

Футбол, міні футбол та методика їх викладання

10-15

Фізичне виховання.

Здоров'я людини

Лист Міносвіти України №1/11-637 від 19.04.96

навчальні програми дисциплін

Якщо студентів у групі менше 10, то підгрупа формується з двох чи більше груп одного курсу так, щоб число студентів у підгрупі складало не менше 10 осіб і не більше 15 осіб (для спортивних ігор – 20 осіб).

15

Підвищення спортивної майс-терності з обраного виду спорту

Групи (під-групи) спор-тивного вдос-коналення

Кількість студентів у групі (підгрупі)

для видів спорту

для спортивних ігор

студенти без розряду, ІІІ і ІІ розрядів

10-12

12-15

І розряду*

8-10

10-12

Кандидати в майстри спорту (кмс), майстри спорту (мс)**

4-8

8-12
ПМСО.Фізична культура

навчальні програми дисциплін

В групу (підгрупу) можуть включатися студенти різних курсів, які спеціалізуються з одного виду спорту.


У групи (підгрупи) спортивного вдосконалення можуть включатися студенти інших спеціальностей, які мають спортивні розряди з відповідних видів спорту

* - група (підгрупа) повинна мати у своєму складі не менше 80% спортсменів І розряду.

** - група (підгрупа) повинна мати у своєму складі не менше 80% кандидатів в майстри спорту та майстрів спорту4. Встановити підгрупи для проведення лабораторних занять з усіх дисциплін 8-15 студентів (для студентів денної форми навчання) та 11-20 студентів (для студентів заочної форми навчання). Група ділиться на підгрупи, якщо кількість студентів у ній 16 і більше (для студентів денної форми навчання) та 20 і більше (для студентів заочної форми навчання), за винятком випадків, коли кількість робочих місць у лабораторії є меншою.

Лабораторні заняття проводити тільки в спеціально обладнаних лабораторіях при наявності інструкцій до кожної лабораторної роботи. При відсутності таких лабораторій та інструкцій переводити лабораторні заняття у практичні.


^ 5. Встановити норми часу для проведення семестрових форм контролю:

- залік та диференційований залік – 2 год. на академічну групу(денної та заочної форм навчання);

- екзамен – 2 год. на академічну групу (денна форми навчання) та 1/3 год. на студента (заочна форма навчання);

- усний екзамен – 1/3 год. на студента (денна форма навчання)(не планується в обсязі навчальної роботи кафедри, але використовується для звітності).


6. Для проведення державних екзаменів, керівництва, консультування, рецензування, проведення захисту дипломних проектів (робіт) запровадити такі норми часу:
^ Норма на одного студента

Примітка

Проведення державних екзаменів

0,5 год. голові та кожному членові державної комісії

Не більше шести годин в день.

При складанні державного екзамену з дисципліни – голова і не більше чотирьох членів державної комісії (у т.ч. секретар)

При складанні комплексного державного екзамену - голова і не більше шести членів державної комісії (у т.ч. секретар)

Заступник голови ДЕКу – проректор, декан (заступник декана) факультету за посадою без нарахування годин

Проведення комплексного державного екзамену

До 3-х годин для проведення екзамену

(тестування – 1 астрономічна година; розв`язання розрахунково-аналітичних задач або письмове виконання комплексного кваліфікаційного завдання – 2 астрономічні години)

¼ год –за перевірку 1 тестової роботи,

¼ год – за перевірку розрахунково-аналітичних задач або комплексного кваліфікаційного завдання.

Не більше шести годин на день. Кількість членів комісії – не більше шести осіб.

Голова і не більше п`яти членів комісії( у т.ч. секретар комісії).

Роботу перевіряє один член комісії.

Кількість студентів в групі – не більше 25 осіб.

Секретар 3 години на день

(2 години для написання робіт та 1 година для оформлення протоколів)

Проведення тестових державних екзаменів

До 2-х годин для

проведення екзамену,

1/3 год – за перевірку 1 тестової роботи.


Не більше шести годин на день.

Голова і не більше п`яти членів комісії(у т.ч. секретар).

Роботу перевіряє один член комісії.

Кількість студентів в групі – не більше 25 осіб.

Секретар 3 години на день

(2 години для написання робіт та 1 година для оформлення протоколів)

Керівництво, консульту-вання, рецензування та проведення захисту дипломних проектів (робіт)ОКР “Бакалавр”

0,5 год. голові та кожному членові державної комісії;

20 год. керівнику і консультантам (денної форми навчання);

10 год. керівнику і консультантам (заочної форми навчання)

2 год. рецензенту.

Голова і не більше чотирьох членів державної комісії (у т.ч. секретар)


ОКР “Спеціаліст”

0,5 год. голові та кожному членові державної комісії;

24 год. керівнику і консультантам (денної форми навчання);

15 год. керівнику і консультантам (заочної форми навчання);

2 год. рецензенту.

Голова і не більше чотирьох членів державної комісії (у т.ч. секретар)


ОКР “Магістр”

0,5 год.голові та кожному членові державної комісії;

30 год. керівнику і консультантам

(денної форми навчання);

20 год. керівнику і консультантам (заочної форми навчання);

3 год. рецензенту.

Голова і не більше шести членів державної комісії (у т.ч. секретар)
За одним керівником закріплювати до восьми кваліфікаційних робіт. З них не більше п`яти – на ОКР «Магістр».


7. Для керівництва всіма видами практик відповідно до п.5.12 Положення про проведення практики студенів вищих навчальних закладів України встановлено такі норми (наказ ректора №193 від 04.20.2012 «Про норми часу за керівництво всіма видами практик»):


^ Вид практики

Норма часу

( в годинах)

Примітка

Навчальна практика

3 год. за робочий день на групу (підгрупу)

1. Група ділиться на підгрупи при проходженні обчислювальної практики (підгрупа 10-15 чол.). В інших випадках група ділиться на підгрупи (10-15 чол.), якщо це передбачено вимогами техніки безпеки.

2. При виїзді в експедиції на час проходження практики – 6 год. за робочий день на групу.

Педагогічна практика бакалаврів і спеціалістів ( у ЗОШ І-ІІІ ст., ВНЗ І-ІІ р.а.) (норма на одного студента денної форми навчання на весь період практики)

Тривалість практики
не більше 4 тижнів практики

5 і більше тижнів практики

- факультетському керівнику

0,25

0,25

1. При проходженні практики з однієї спеціальності (І чи ІІ) методисту нараховуються години як методисту І спеціальності

2. Керівництво практикою, яка проводиться в індивідуальному порядку – 3 год. на одного студента за весь період практики.

3. Керівництво практикою студентів інших форм навчання ( заочної, екстернатної) – 0,5 год. на одного студента за весь період практики.

- методисту І-ї спеціальності

4

5

- методисту ІІ-ї спеціальності

3

4

- викладачеві педагогіки

1

1,5

- викладачеві психології

1

1,5

Практика магістрів

- факультетському керівнику

- керівнику практики від кафедри

0,25 год. на 1 магістра за весь період практики

1 година на 1 магістра за тиждень практики

1. Керівництво практикою магістрів заочної форм навчання – 0,5 год. на одного магістра за весь період практики.


Виробнича практика бакалаврів і спеціалістів

- факультетському керівнику

- керівнику практики від кафедри


0,25 год. на 1 студента за весь період практики

1 година на 1 студента за тиждень практики

1.Керівництво практикою, яка проводиться в індивідуальному порядку – 3 год. на одного студента за весь період практики.

2. Керівництво практикою студентів інших форм навчання ( заочної, екстернатної) – 0,5 год. на одного студента за весь період практики.


8. Норми часу для занять з концертмейстером на спеціальностях 6.010100, 7.010103, 8.010103 ПМСО. Музика, спеціальності 6.010100, 7.010103 ПМСО. Хореографія, напрямі підготовки 6.020204 Музичне мистецтво, спеціалізації «Хореографія» та при вивченні хореографічних дисциплін на інших напрямах підготовки (спеціальностях):

^ Назва дисципліни

Кількість годин, які забезпечуються концертмейстерами (частина годин від кількості практичних (індивідуальних) занять

Примітка

6.010100, 7.010103, 8.010103 ПМСО. Музика

.

Хоровий клас

Диригування

Вокальний клас

Основний музичний інструмент:

скрипка

духові інструменти

бандура

баян/акордеон

фортепіано

Спеціалізація:

вокал

баян/акордеон

скрипка

диригування

бандура

музично-теоретичні дисципліни

100%

100%

100%


100%

100%

50%

25%

25%


100%

25%

100%

100%

50%

0%
^ 6.010100, 7.010103 ПМСО. Хореографія, спеціалізація «Хореографія»

Мистецтво балетмейстера

Теорія та методика сучасного бального танцю

Теорія та методика класичного танцю

Теорія та методика народно-сценічного танцю

Теорія та методика народно-сценічного танцю

Теорія та методики роботи з дитячим хором

Теорія та методика українського народного танцю

100%Державні екзамени, семестрові екзамени, семестрові заліки –

не плануються години для концертмейстерів

^ Вивчення хореографічних дисциплін на інших напрямах підготовки та спеціальностях

Основи хореографії

Ритміка та хореографія

100%

9. Вважати такими, що втратили чинність накази: № 279 від 28 серпня 2002 року «Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників» та № 334 від 26 серпня 2009 року «Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи навчально-педагогічних працівників університету»


10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Кишакевича Ю.Л.


Ректор Н.В.Скотна


Проректор

з науково-педагогічної роботи Ю.Л.Кишакевич


Юрисконсульт А.В.Буховський


Начальник

навчально-методичного відділу О.І.Козій

Схожі:

Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconДонецький державний університет
Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної...
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconДонецький державний університет управління
Тимчасові норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної, профорієнтаційної...
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconНорми часу для планування та обліку наукової роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників
Науково-виробнича перевірка та експериментальне впровадження завершених наукових розробок (наявність акта впровадження)
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconПро затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconПоложення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconПорядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної...
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconПоложення про регіональні центри системи дистанційного навчання та проект Норм часу для планування І обліку навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які забезпечують навчання за дистанційною формою
України у світовий інформаційний простір, зберігаючи при цьому високоякісний людський капітал
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconПоложення про планування та облік науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. "Погоджено"
Положення визначає організацію планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших видів діяльності, а...
Наказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників iconСо внз-днузт 04-2010 стандарт дніпропетровського національного
України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 05. 09. 1996 р. №1074 «Про вищий навчальний заклад освіти», наказів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи