Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) icon

Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається)
Скачати 102.11 Kb.
НазваПоложення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається)
Дата24.10.2012
Розмір102.11 Kb.
ТипПоложенняМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

Н А К А З

 

23 грудня 2011 року м. Дрогобич № 638

Про затвердження Положення про відділ заочної освіти

 

 

З метою належної роботи відділу заочної освіти

наказую:

 

  1. Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається);

  2. Канцелярії до 30 грудня 2011 року розмножити це положення у кількості 30 примірників.

  3. Зобов’язати завідувачів кафедр ознайомити викладачів та студентів з даним положенням.

  4. Положення ввести в дію з 26 грудня 2011 року.

  5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи проф. Пантюка М.П.

 

 

 

 

^ В.о. ректора Ю. Л. Кишакевич

 

 

Юрисконсульт А.В. Буховський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора № 638

від 23 грудня 2011року

 

 

^ ПОЛОЖЕНЯ ПРО ВІДДІЛ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ заочної освіти – це підрозділ університету, який керує роботою факультетів і кафедр у підготовці фахівців без відриву від виробництва.

1.2. Відділ заочної освіти у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», Положенням про державний вищий заклад освіти в Україні, іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, наказами ректора, вказівками і розпорядженнями проректора з науково-педагогічної і цим Положенням.

1.3. Відділ заочної освіти підпорядкований ректорові університету.

1.4. Керівництво відділом заочної освіти здійснює проректор з науково-педагогічної роботи, якого призначає ректор університету.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

2.1. Організація виконання наказів, розпоряджень, інструкцій та листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ухвал вченої ради університету з питань підготовки фахівців через заочну форму навчання.

2.2. Аналіз ходу навчального процесу і результатів екзаменаційних сесій.

2.3. Організація, планування та контроль навчального процесу на заочній формі навчання.

2.4. Облік динаміки контингенту студентів.

2.5. Організація педагогічної практики студентів заочної форми навчання.

2.6. Розробка та складання різних інструктивних матеріалів, скерованих на удосконалення навчального процесу.

2.7. Координація роботи деканатів і кафедр щодо забезпечення навчального процесу.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

3.1. Планування навчального процесу:

 участь у складанні навчальних планів;

 затвердження робочих планів і графіків навчального процесу;

 контроль за складанням розкладів навчальних занять і екзаменів;

 розподіл навчального навантаження між кафедрами.

3.2. Контроль навчального процесу:

 контроль за ходом навчального процесу і аналіз заліково-екзаменаційних сесій, підведення підсумків сесій;

 аналіз успішності та відрахування студентів;

 контроль за рухом контингенту студентів (відрахування, поновлення, надання академічних відпусток, переведення з інших вищих навчальних закладів, з курсу на курс тощо);

 контроль за формуванням державних екзаменаційних комісій, за ходом захисту випускових робіт і складанням державних екзаменів, оформлення звітної документації з цих питань.

 

^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

ІV. ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Проректор приймається на роботу і звільняється ректором відповідно до законодавства та Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності. Він безпосередньо підпорядкований ректорові і несе перед ним відповідальність за організацію навчання студентів заочної форми і контроль за нею.

У його обов’язки входить:

4.1. Організація навчальної, методичної і науково-дослідницької роботи на заочній формі навчання.

4.2. Організація роботи навчально-консультаційного пункту, затвердження плану його роботи, керівництво його діяльністю і контроль за нею.

4.3. Здійснення контролю за якістю навчального процесу, у т.ч. і відвідування аудиторних занять, екзаменів, заліків та їх аналіз.

4.4. Проведення нарад з деканами, завідувачами кафедр і викладачами з питань організації навчання студентів заочної форми.

4.5. Переведення, випуск і поновлення студентів заочної форми навчання.

4.6. Планування й організація заліково-екзаменаційних сесій та участь у комплектуванні державних екзаменаційних комісій.

4.7. Здійснення систематичного контролю за організацією і проведенням педагогічної практики студентів заочної форми навчання на факультетах.

4.8. Організація забезпечення студентів заочної форми навчання підручниками, навчальними посібниками і методичними матеріалами.

4.9. Складання звітів про роботу відділу заочної освіти.

4.10. Підготовка питань до розгляду вченою радою університету.

 

^ V. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Відповідальність за організацію навчання студентів заочної форми на факультеті несе декан. У його обов’язки входить:

5.1.Організація і керівництво навчальним процесом студентів заочної форми навчання, забезпечення виконання навчальних планів та програм.

5.2. Забезпечення занять на заочній формі навчання кваліфікованим складом викладачів, складання розкладів занять та екзаменів та контроль за їх виконанням.

5.3. Здійснення систематичного контролю за роботою кафедр і викладачів на заочній формі навчання.

5.4. Організація перевірки знань, обліку і контролю успішності студентів заочної форми навчання.

5.5. Організація випуску студентів.

5.6. Забезпечення студентів заочної форми навчання на період сесії навчальними приміщеннями, навчальними посібниками та технічними засобами навчання.

5.7. Організація педагогічної практики студентів заочної форми навчання і керівництво нею.

5.8. Здійснення систематичного контролю за методичним забезпеченням навчального процесу кафедрами факультету.

5.9. Організація виховної роботи серед студентів заочної форми навчання.

5.10. Контроль за роботою методистів.

 

^ VІ. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за рівень та організацію навчально-методичної і науково-дослідницької роботи на заочній формі навчання.

У його обов’язки входить:

6.1. Розподіл навчального навантаження на заочній формі навчання.

6.2. Обговорення на засіданнях кафедр питань організації і методики різних рівнів навчальної роботи зі студентами, проведення педагогічної практики, підсумків навчальної роботи з дисциплін кафедри і заходів поліпшення навчальної робот зі студентами заочної форми, затвердження тематичних планів навчальних занять та курсових робіт.

6.3. Здійснення контролю за виконанням навчальних програм, за якістю проведення всіх видів занять з дисциплін кафедри, прийняття заходів до підвищення наукового і навчально-методичного рівня навчальної роботи зі студентами.

6.4. Керівництво самостійною роботою заочників у міжсесійний період.

 

^ VІІ. ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ

Керівництво НКЦ покладається на завідувача, призначеного ректором з числа працівників, які мають вищу освіту і досвід навчально-методичної та організаційної роботи у ВНЗ.

Завідувач консультпункту підпорядкований проректорові з науково-педагогічної роботи, який відає заочною формою навчання.

У своїй роботі він керується Законом України «Про вищу освіту», Положенням про державний вищий заклад освіти в Україні, іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом Університету, наказами ректора, вказівками і розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи.

Завідувач консультпункту:

7.1. Здійснює планування роботи відділу та контроль за його виконанням.

7.2. Надає консультації щодо укладання робочих навчальних планів студентів заочної форми навчання та внесення змін до чинних робочих навчальних планів, коректує їх і здійснює контроль за виконанням.

7.3. Разом з деканатами складає графік навчального процесу на навчальний рік з урахуванням організації навчального процесу у Хустському НКЦ.

7.4. Спільно з деканатами факультетів готує пропозиції щодо внесення змін до навчальних планів.

7.5. Складає спільно з навчально-методичними відділом розрахунок штатів професорсько-викладацького складу університету на новий навчальний рік.

7.6. Координує планування сесійної роботи студентів заочної форми навчання в університеті, здійснює контроль за ходом заліково-екзаменаційної сесії, ліквідацією академічної заборгованості.

7.7. Підводить підсумки навчально-екзаменаційної сесії і подає звіт проректорові.

7.8. Бере участь у засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та університету з проблем заочної освіти.

7.9. Веде облік контингенту студентів, перевіряє ведення журналів академгруп, вживає заходів для усунення недоліків.

7.10. Подає у визначені терміни до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інші установи статзвіти за формою 2-3 НК, 4-НК і 5-ВО, до аналізу діяльності університету.

7.11. Готує і складає проекти наказів з питань організації навчального процесу.

7.12. Організовує педагогічну практику студентів заочної форми навчання разом з факультетськими керівниками цього виду роботи.

7.13. Перевіряє складені методистами календарні плани студентів заочної форми навчання.

7.14    Виконує інші доручення проректора з науково-педагогічної роботи.

7.15. Складає статистичний звіт з діяльності відділу заочної освіти.

 

 

 

^ VІІІ. МЕТОДИСТ

Методиста на заочній формі навчання призначає ректор з числа працівників з вищою освітою, що відповідає профілеві підготовки спеціаліста на факультеті. Методист підпорядкований деканові факультету та проректорові, який відає заочною формою навчання.

Методист повинен знати навчально-методичну документацію, навчальні плани і програми, підручники і посібники з профілюючих дисциплін, різні форми та методи роботи зі студентів заочної форми навчання. В його обов’язки входить:

8.1. За місяць до початку сесії подати на підпис деканові та проректорові розклад занять, графік екзаменів та заліків на період сесії.

8.2. Перевіряти забезпеченість навчального процесу аудиторним фондом.

8.3. Вести облік присутності студентів на заняттях сесії.

8.4. Перевіряти ведення старостами журналів академічних груп і вживати заходів до усунення недоліків.

8.5. Вести облік академуспішності студентів.

8.6. Підбивати підсумки навчально-екзаменаційної сесії і подавати звіт завідувачу консультпункту та проректорові.

8.7. Разом з кафедрами планувати сесійну роботу студентів заочної форми навчання і організовувати її згідно з календарним планом.

8.8. Складати календарні плани на навчальний рік.

8.9. Разом з деканом чи його заступником проводити збори студентів заочної форми навчання з проблем організації навчання, керувати роботою старост академгруп.

8.10. Разом з деканом готувати проект наказу про переведення студентів на старші курси.

8.11. Заповнювати «Додаток до диплому» для випускників всіх рівнів ОКР.

8.12. До визначеного терміну готувати і здавати документацію в архів.

8.13. Методист зобов’язаний акуратно вести таку документацію:

  журнал обліку успішності студентів заочної форми навчання;

  журнал обліку курсових робіт;

  навчальні картки студентів (форма № 14);

  екзаменаційні та залікові відомості та журнал реєстрації і видачі їх викладачам;

  журнал реєстрації викликів на сесії та ін.

 

^ ІХ. ОПЕРАТОР КРМ ТА ЕОМ

Оператор КРМ та ЕОМ відділу заочної освіти призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора з дотриманням вимог чинного законодавства. У своїй роботі керується наказами і розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями та дорученнями проректора з науково-педагогічної роботи та завідувача консультпункту. В обов’язки входить:

9.1. Формування бази даних «Студент».

9.2. Внесення змін у базу «Студент» на основі наказів.

9.3. Виконання інших доручень проректора з науково-педагогічної роботи.

 

^ Х. СЕКРЕТАРІ ВІДДІЛУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

Секретарі призначаються ректором і підпорядковуються проректорові, який відає заочною освітою та завконсультпункту. У їх обов’язки входить:

10.1.  Здійснювати прийом документів від студентів і готувати проекти наказів:

  про поновлення студентів на заочну форму навчання;

  про переведення студентів заочної форми навчання на інші спеціальності (факультети);

  про переведення (поновлення) студентів з інших вищих навчальних закладів;

  про переведення студентів заочної форми навчання до інших вищих навчальних закладів;

  про відрахування з числа студентів університету за власним бажанням;

  про надання академвідпусток за станом здоров’я;

  про повторне навчання студентів.

10.2.   Готувати проекти наказів на підставі доповідних записок деканів факультетів:

  про відрахування студентів за академічну неуспішність, невиконання умов контракту;

  про переведення студентів на старші курси навчання;

  про затвердження тематики, виконавців та керівників дипломних робіт;

  про допуски студентів до складання ДЕ та захисту ДР;

  про випуск студентів заочної форми навчання;

  про призначення старост академічних груп;

  про склад ДЕК.

10.3. Видавати довідки студентам.

10.4. Готувати і вчасно здавати в архів університету визначені документи та особові справи.

10.5. Вести облікові карточки на студентів.

10.6. Вести особові справи студентів заочної форми навчання.

10.7. Вести алфавітну книгу студентів.

10.8. Складати розклади сесійних занять у Хустському НКЦ.

10.9. Координувати роботу кафедр університету і НКЦ щодо забезпечення виконання розкладу занять у Хустському НКЦ.

10.10. Подавати у канцелярію і у бухгалтерію університету список-інформацію про виїзд викладачів до Хустського НКЦ відповідно до календарного плану і розкладу.

10.11. Організовувати ліквідацію академзаборгованості студентів Хустського НКЦ у базовому закладі.

10.12. Вести облік і подавати звіти про рух студентів у Хустському НКЦ.

10.13. Опрацьовувати навчальні плани засобами автоматизованої інформаційної системи «Заочний відділ».

10.14. Корегувати чинні робочі навчальні плани.

10.15. Здійснювати розрахунок навчального навантаження кафедр та формувати їх обсяги.

10.16. Приймати розподіл навчального навантаження кафедр.

10.17. Виконувати інші доручення проректора.

 

Примітка: між секретарями відділу заочної освіти повинна бути повна взаємозамінність.

Схожі:

Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення
Це Положення встановлює загальні засади роботи відділу моніторингу якості освіти (далі – відділ), його структуру, завдання, функції,...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про навчально-методичний відділ затвердити (додається). Затвердити наступну структуру навчально-методичного відділу з 1 січня 2008 року: Сектор науково-методичної роботи. Сектор практики
З метою удосконалення навчально-виховного процесу, координування навчальної та науково-методичної роботи в університеті
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про методичний відділ хду методичний відділ є
Методичний відділ знаходиться в оперативному підпорядкуванні першого проректора (за дорученням ректора). Керівництво роботою методичного...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про методичний кабінет середнього закладу освіти, з метою визначення рівня навчально-методичного забезпечення закладів освіти наказую
Положення про кабінет інформатики та інформацийно-коммунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», від 28. 10. 1997...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти І науки України з метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки н а к а з у ю
Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти І науки України (далі Положення), що
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про відділ моніторингу якості освіти у зв’язку з перейменуванням інспекції моніторингу якості освіти у відділ моніторингу якості освіти (наказ від 13. 09. 2012 р. №671-Д) наказую
...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, Постановами уряду, наказами Міністерства освіти І науки України,...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про навчальний відділ Херсонського державного університету
У своїй діяльності навчальний відділ керується законами України, постановами уряду про вищу І середню освіту, наказами та іншими...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальн е положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається) iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи