Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу icon

Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Скачати 346.43 Kb.
НазваДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Дата24.10.2012
Розмір346.43 Kb.
ТипДодаток

Додаток

до наказу № 529 від 24.10.2011р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ ТА ДОПОМІЖНУ НАВЧАЛЬНУ ЛІТЕРАТУРУ

(Затверджено наказом ректора № 529 від 24 жовтня 2011 року)

 

І. ВИДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І.1. Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі - посібники)

Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів.

1.      Підручник – навчальне видання, що містить систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання.

2.      Навчальний посібник (далі посібник)- навчальне видання, яке частково чи повністю замінює підручник або доповнює його. Основне призначення посібника – допомогти студентові ефективно організувати свою самостійну роботу з певного предмету та здійснити самоконтроль здобутих знань.

3.      Навчально-методичний посібник (або методичний посібник) – навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділів, частин) або з методики виховання.

4.      Основні види посібників і методичних посібників такі: тексти (конспекти) лекцій, методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, до написання курсових, дипломних і магістерських робіт, до проведення (проходження) практик, до самостійної роботи студентів, до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, модульних контрольних робіт та посібники для домашнього читання з іноземної мови.

І.2. Допоміжна навчальна література

1.      Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення.

2.      Словники – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

3.      Енциклопедія – довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи всіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.

4.      Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали.

5.      Альбом – книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання, що має або не має пояснювального тексту.

6.      Атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки тощо), що пропонуються з метою навчання або практичного використання.

7.      Електронні засоби навчального призначення – засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні (комп’ютерні програми загально-дидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії, операційні системи, прикладні програми, автоматизовані системи управління, бази даних тощо).

8.      Навчально-методичний комплекс – навчальне видання, що містить: програму навчальної дисципліни, лекційний курс (стислий виклад), плани та методичні рекомендації до практичних (семінарських) і лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів та вказівки до їх виконання, зміст та критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання, питання для поточного, модульного контролю (зразки модульних контрольних робіт), тести, завдання для іспиту (заліку) за талонами №2 і №К, термінологічний словник з навчальної дисципліни (тезаріус), тематику курсових робіт та рекомендовану літературу.

І.3. Посібники для учителів та учнів шкіл

1. Укладання підручників, посібників, навчально-методичних посібників для учнів та вчителів шкіл здійснюється відповідно до шкільних навчальних програм, які розроблені згідно з державними стандартами освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Назва рукопису повинна відповідати назві навчального предмета та рівню його змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень).

3. Рекомендується, крім традиційної навчальної літератури для шкіл, ширше практикувати розробку та виготовлення:

–        електронних підручників та навчальних посібників з основних шкільних предметів;

–        посібників, в яких розроблено методику запровадження інноваційних моделей навчально-виховної роботи учнів;

–        навчально-методичних посібників для роботи з обдарованою молоддю;

–        складання тестових завдань, які виконують як контролюючу, так і навчальну функції;

–        посібників, які містять новітні технології навчання з використанням світових джерел інформації та мережі Інтернет.

4. Підготовлені підручники, посібники, навчально-методичні посібники для учнів шкіл та вчителів рецензуються відповідною кафедрою у порядку, затвердженому наказом ректора і, при позитивній їх оцінці, подаються на розгляд науково-методичних рад факультетів та університету і вченої ради університету для присвоєння їм відповідного грифу.

1.4. Посібники для виховної роботи серед студентів та учнів шкіл

1. Виховна робота в навчальних закладах повинна базуватися на:

–        традиціях і звичаях українського народу;

–        вивченні його історичної та культурної спадщини;

–        формуванні у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

2. При укладанні посібників для виховної роботи серед студентів та учнів шкіл треба враховувати вимогу пункту 1 параграфу 1.4 цього Положення і Концепції національного виховання та Програми виховання учнівської молоді, схвалених Міністерством освіти і науки України.

3. Основні види посібників для виховної роботи серед студентів та учнів шкіл такі:

–        реферати;

–        тексти лекцій;

–        сценарії виховних заходів (тематичних вечорів, до національних свят, вертепів, виховних годин тощо);

–        буклети комплексних навчально-тематичних екскурсій „Моя країна – Україна”;

–        нариси з історії університету, творчі портрети відомих вчителів, відомих земляків.

4. Підготовлені посібники для виховної роботи рецензуються кафедрою, на якій працює автор (чи автори) посібника у порядку, затвердженому наказом ректора і, при позитивній їх оцінці, подаються на розгляд науково-методичних рад факультетів та університету і вченої ради університету для присвоєння їм відповідного грифу.

ІІ. Мова та обсяг навчальної літератури

1.      До розгляду науково-методичною радою університету приймаються посібники і допоміжна навчальна література, написані державною мовою. Посібники і допоміжна навчальна література з іноземних мов можуть бути написані відповідними мовами, а їх титульні, другі сторінки і зміст виконуються державною мовою. Допускається написання титульної, другої сторінки та змісту одночасно двома мовами (державною та однією із іноземних мов) (додатки 1-3).

2.              Обсяг навчальних підручників, посібників, навчально-методичних посібників та допоміжної навчальної літератури планується, виходячи із кількості годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни і реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення матеріалу. Обсяг навчального видання рекомендується визначати за такою формулою:

Vп (н.п.) = К п (н.п.) 0.14 (Тас.р.с.) , (1)

де Vп (н.п.) – обсяг підручника (навчального посібника), автор. аркушів;

К п (н.п.) – коефіцієнт виду видання: підручника (Кп), навчального посібника (Кн.п.). Для підручника Кп = 1, а для навчального посібника 0.5 Кн.п. ≤ 1. Величина Кн.п. визначається тією часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний посібник; 0.14 (авт.арк./год.) – коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 авт.арк. навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи з літературою, розв‘язування задач, прикладів тощо;

Та – кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторної роботи студентів;

Тс.р.с. – кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи студентів.

При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.

3.      Обсяг посібника визначається в авторських аркушах. Авторський аркуш містить 40 тис. друкованих знаків (літери, розділові знаки, цифри, прогалини між словами). У практичній роботі за аркуш приблизно вважають 24 стор. машинописного тексту, надрукованому через два інтервали на стандартному аркуші паперу формату А4.

Обсяг посібника, який підготовлено до друку, не має перевищувати обсягу, обчисленого за формулою (1).

4.      Авторами навчальної літератури можуть виступати: а) викладачі університету; б) викладачі університету і вчителі шкіл (спільно); в) викладачі університету і викладачі інших ВНЗ (спільно); г) викладачі університету і студенти (спільно).

5.      Посібники та допоміжна навчальна література, які не рекомендовані до друку науково-методичною радою і не мають грифу «Рекомендовано вченою радою університету», забороняється використовувати в навчальному процесі.

ІІІ. СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОСІБНИКІВ

IІI. 1. Підручник

Зміст (перелік розділів, параграфів);

Вступ (або передмова);

Основний текст;

Питання, тести для самоконтролю;

Обов'язкові та додаткові задачі, приклади;

Довідково-інформаційні дані (таблиці, схеми, карти тощо);

Предметний та іменний покажчик.

^ IІI. 2. Тексти лекцій

Зміст;

Вступ;

Основний текст;

Питання, тести для самоконтролю;

Завдання, задачі, приклади;

Довідково-інформаційні дані (таблиці, схеми, карти тощо);

Предметний та іменний покажчик.

^ ПІ.З. Методичні матеріали до семінарських занять

Зміст:

Вступ;

Геми семінарських занять;

Методичні вказівки до кожного семінарського заняття (план, література, короткий концептуальний виклад, методичні поради);

Предметний та іменний покажчик.

ІII.4. Методичні матеріали до практичних занять

Зміст;

Вступ;

Теми практичних занять;

Методичні вказівки до проведення кожного заняття (теоретичні відомості, розв'язання типових задач і вправ, задачі і вправи для аудиторної і домашньої роботи);

Задачі і вправи підвищеної складності;

Відповіді до нерозв'язаних задач і вправ.

ІІІ.5. Методичні матеріали до проведення лабораторних занять

Зміст;

Вступ:

Перелік лабораторних робіт;

Інструкції до проведення лабораторних робіт;

Зразки оформлення звітів про виконані роботи;

Довідково-інформаційні дані для проведення лабораторних робіт.

ІП.6. Методичні матеріали до написання курсових робіт

з певної дисципліни або циклу дисциплін

Зміст;

Вступ (мета, завдання курсової роботи, приблизна тематика; приклади тем тощо);

Вибір студентом теми курсової роботи;

Виконання роботи (приклади тем і планів їх розкриття, висновків тощо);

Вимоги до оформлення роботи та її ілюстративно-графічної частини, картотеки, нотних прикладів, схем, моделей, використання інформаційних комп’ютерних технологій тощо;

Вимоги до рецензії на курсову роботу;

Використання курсових робіт у навчальному процесі і професійній діяльності.

ІII.7. Методичні матеріали до написання реальних курсових робіт

з певної дисципліни

Зміст;

Вступ (мета, завдання курсової роботи, приблизна тематика, приклади тем тощо);

Вибір студентом теми курсової роботи, підготовка інноваційних курсових робіт (спільні курсові роботи студентів напрямів підготовки „Інформатика” або „Комп’ютерні науки” і студентів з інших напрямів підготовки);

Виконання роботи. Створення програм реалізації проекту, розробка сценарію мультимедійного ресурсу: перелік компонентів і тем ресурсу, попередній опис його структури, анімаційних та відеофрагментів, ілюстрацій, гіпертекстових посилань, розробка навчальних мультимедійних ресурсів зі зворотнім зв’язком з користувачем, передбачення можливості запису дій та порівняння їх з оптимальними (при вивченні іноземної мови – запис вимови учня і прослуховування правильної вимови);

Результатом реальної курсової роботи може бути електронний засіб навчального призначення і коротка пояснювальна записка до нього;

Керівництво реальною курсовою роботою;

Вимоги до оформлення роботи;

Вимоги до рецензії на реальну курсову роботу;

Захист курсової роботи (презентація мультимедійного ресурсу у школі, акт про впровадження результатів роботи, оцінка роботи керівниками).

ІІІ.8. Методичні матеріали до написання бакалаврських, дипломних і магістерських робіт

Зміст;

Вступ (мета, завдання бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи, орієнтовна тематика тощо);

Вибір теми і підготовка студента до виконання бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи;

Структура бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи;

Виконання бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи (постановка проблеми або наукового завдання, короткий огляд літератури з проблеми або завдання, об’єкт дослідження, методи дослідження, отримані результати та їх практична значимість; створення програмного продукту з окремих розділів шкільних предметів для використання нових комп’ютерних технологій на уроках в школі та на заняттях з методики викладання навчальних дисциплін в університеті);

Вимоги до оформлення бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи і її додатків (для реальних випускових робіт – оформлення пояснювальної записки);

Вимоги до методики використання мультимедійних презентацій бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи з урахуванням: змісту, оформлення, наочності, грамотності, достовірності інформації;

Вимоги до рецензії бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи;

Використання бакалаврської (дипломної, магістерських) роботи у навчальному процесі і професійній діяльності (для реальних випускових робіт – наявність акту впровадження роботи);

Процедура захисту реальної випускової роботи;

Додаток: зразки тем, завдань і планів бакалаврської (дипломної, магістерських) роботи.

ІII.9. Методичні матеріали до проведення практики

(вказується вид практики)

Зміст;

Вступ;

Програма практики;

Завдання і особливості практики;

Зміст практики;

Організація і керівництво практики (настановні наради, перевірка готовності до практики, функціональні обов'язки основних суб'єктів практики, норми проведення занять чи практичних робіт);

Методичні рекомендації до проведення практики:

а) педагогічної (вимоги до складання конспектів уроків з фаху та методичні поради до їх проведення, схема психолого-педагогічного аналізу уроку з фаху, орієнтовна тематика педагогічних досліджень з фаху та методичні поради до їх проведення; схема вивчення особистості учня (колективу класу) і складання психолого-педагогічної характеристики учня (класу); критерії оцінювання навчальних досліджень учнів з предмету; критерії оцінювання навчальної роботи з фаху; оцінювання виховної роботи, характеристики учня (класу), позакласної роботи з фаху).

б) інших видів практики (чіткі і конкретні рекомендації щодо виконання всіх видів практичних робіт вказаних у змісті практики; методичні рекомендації до складання звіту про практику - схема звіту, основні розділи, послідовність висвітлення матеріалу, дотримання держстандартів і таке інше ; щоденник практиканта, робочий зошит практиканта; різноманітні довідкові матеріали - схеми вивчення, анкети, питальники і таке інше).

Література на допомогу студенту-практиканту.

ІII.10. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

з предмету або окремих розділів

Зміст;

Вступ;

Аудиторні заняття з предмету або розділу (теми лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять);

Обов'язковий мінімум літературних творів для прочитання, типових задач і вправ, практичних робіт, креслень, розрахунків тощо;

Календарний план-графік самостійної роботи для вивчення предмету (за тижнями семестру або року);

Орієнтовна тематика домашніх творів;

Завдань для модульних контрольних робіт, самоконтролю, тести;

Методичні поради для підготовки до кожного з практичних і семінарських занять, література до теми, плани практичних і семінарських занять; Зразки оформлення контрольної та модульної роботи з предмету: Довідково-інформаційні дані (таблиці, схеми, карти тощо); Предметний та іменний покажчики.

ІІІ.11. Навчально-методичний комплекс

Програма навчальної дисципліни;

Лекційний курс (стислий виклад);

Плани та методичні рекомендації до практичних (семінарських) і лабораторних занять;

Завдання для самостійної роботи студентів та вказівки до їх виконання;

Зміст та критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання;

Питання для поточного, модульного контролю (зразки модульних контрольних робіт), тести;

Завдання для іспиту (заліку) за талоном № 2 і № К;

Термінологічний словник з навчальної дисципліни (тезаріус);

Рекомендована література;

Тематика курсових робіт.

ІІІ.12. Хрестоматії для домашнього читання з іноземної мови

Зміст;

Вступ;

Набір текстів (адаптованих, оригінальних);

Завдання і запитання, підібрані із запропонованих текстів (тем), які треба виконати самостійно в позаурочний час або на практичних заняттях;

Словник із невідомих слів, які є у запропонованому тексті.

^ IV. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ПОСІБНИКІВ

Зміст

Зміст - це перелік приведених у посібнику заголовків рубрик. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками в тексті не дозволяється.

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом.

Позначення ступенів прийнятої рубрикації („частина", „розділ", „параграф" та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.

Приклад: Розділ ІІ. Соціально-педагогічна робота із сім’єю

Тема 7. Сім’я як чинник соціального становлення особистості

7.1. Опорні знання

       Поняття сім’ї.

       Поняття батьківства. Види батьківського авторитету

Всі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднуються крапками з відповідним номером сторінки в правому стовпчику змісту.

^ Вступ (передмова)

Вступ (передмова) у посібнику повинен відповідати таким основним вимогам: характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) в підготовці фахівця, показувати місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін, містити формулювання основних завдань, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни, зазначати відповідність змісту посібника чинній програмі, значення дисципліни у майбутній професійній діяльності, знайомити читача зі структурою та методикою використання посібника.

^ Питання, тести, задачі, завдання.

Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) у посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Такі контрольні питання та завдання, що розміщуються наприкінці кожної структурної частини посібника (глави, параграфу), мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Необхідно пам'ятати, що методично правильно поставлені питання та завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з посібником приведе до їх практичного застосування. Для виконання контрольних завдань бажано передбачити використання обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов'язкового використання нормативної та довідкової літератури.

До задач та тестів, які пропонуються для самостійного розв’язування, потрібно подавати правильні відповіді.

Література

Укладаючи список літератури, посилаючись на інші видання, автор (автори) повинен (повинні) керуватися чинними стандартами бібліографічного опису, розробленими Книжковою палатою України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Основними елементами опису літератури є:

а) для книг

прізвище та ініціали автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок.

Приклади:

– книжка одного автора

Кузнєцова В.І. Методика викладання біології: навч.посіб./В.І. Кузнєцова.-К.: Вища школа, 1992.-186 с.

– книжка двох (трьох) авторів

Одрехівський М.В. Інформаційні системи в менеджменті: методичні рекомендації до практичних занять/ М.В.Одрехівський, Ю.С. Хомош.- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.-166 с.

– книжка чотирьох авторів

Блашків В.С. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки: тексти лекцій/ В.С.Блашків, О.О. Даньків, О.В.Кузик, Д.Д. Шуп тар.-Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.-377 с.

– книжка п’яти і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод.посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В.Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова та ін.]; Укр. ін-т соц. дослідж.-К.: укр. Ін-т соц.дослідж., 2005.-115 с: іл.., табл.-(серія «Формування здорового життя молоді»: у 14 кн., кн.13).

б) для журнальних статей

прізвище та ініціали автора (авторів), основний заголовок статті, назва журналу, рік, номер (том, випуск), сторінки, на яких поміщена стаття.

Приклади:

Матвійків М.Д. Взамоєзв'язок міцностей поверхневих покрить на зсув та відрив / М.Д.Матвійків, А.І.Сташко // вісник Національного університету «Львівська політехніка».-2008.-№68: Радіоелектроніка та телекомунікації.- С.203-206.

Кухар В.М. Формування пізнавальної активності школярів на уроках математики / В.М. Кухар, Г.С. Титова, А.Г. Гришко // Початкова школа.-1984.-№ 10.-с.36-44.

в) електронні ресурси

бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті

Приклад:

(підсумки 10-ї Між нар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник.-2003.- 2003.-№4.-с.43.-Режим доступу до журн.: http^//www/nbuv/ua/articles/2003/03/klinko.htm

Список літератури повинен бути пронумерований, у тексті робляться посилання на номер списку та сторінку, звідки запозичено фактичний матеріал, за зразком [31, 109], тобто матеріал міститься на 109 сторінці твору, що стоїть під номером 31 у списку літератури.

Рекомендується, крім основної літератури, подавати список літератури для поглибленого вивчення курсу.

Покажчики

Покажчики мають стати обов'язковим структурним елементом посібників. Вони полегшують користування книгою.

До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, що зустрічаються в книзі, а до іменного - прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти у книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем у іменному покажчику через кому проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються.

Терміни в предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику пишуться в один стовпчик і розташовуються строго в алфавітному порядку.

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної групи пропуском.

^ Додатки до положення.

1. Титульна і друга сторінка посібника (взірець);

Титульна сторінка посібника Додаток 1

 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

 

 

 

 

В.Ковальчук, Л.Силюга, Л.Баб‘як-Білецька, Н.Стасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М А Т Е М А Т И К А

Модуль 9

Системи числення

 

 

 

 

 

 

 

Тексти лекцій

для студентів спеціальності „Початкове навчання”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрогобич, 20 __

 

 

Продовження Додатку 1

Друга сторінка посібника

 

УДК 517 / 083.131

ББК 74.22

 

 

Математика. Модуль 9. Системи числення / В.Ковальчук, Л.Силюга, Л.Баб‘як-Білецька, Н.Стасів – Дрогобич: „Коло”, 2010 – 50 с.

 

 

 

 

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни „Математика” напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності „Початкове навчання”, затвердженоЇ вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У ньому вміщено матеріали для лекцій та практичних занять із розділу „Системи числення”. Посібник містить виклад основних положень даної теми, які розкриваються через конкретні приклади. Запропонована у посібнику система вправ підібрана відповідно до вимог програми з метою забезпечення високого рівня сформованості знань, умінь і навичок студентів.

Бібліографія 7 назв.

 

 

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(протокол № 14 від 29 серпня 2010 р.)

 

 

 

^ Відповідальний за випуск: проф. Ковальчук Володимир Юліанович

Редактор: Невмержицька Ірина Михайлівна

 

 

 

 

Рецензенти: Крутиголова Євген Костянтинович, доцент кафедри математичного аналізу Інституту фізики і математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Лук‘янчук Ігор Степанович, директор СШ № 3 м.Дрогобича, вчитель математики вищої категорії.

Титульна сторінка посібника Додаток 2

 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

 

 

 

 

В.Ярощак, М.Лук’янченко

 

 

 

 

 

 

^ ПРИНЦИПИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ВЕРСИФІКАЦІЇ

 

(Видання доповнене та перероблене)

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник

з практичної фонетики французької мови

для студентів ІІ курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрогобич, 20 __

 

 

 

 

Продовження Додатку 2

Друга сторінка посібника

 

УДК 821. 133.1 – 312 .1 = 03.161.2

 

 

Ярощак П.М., Лук’янченко М.П. Принципи французької версифікації: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: ДДПУ. 2010. – 84 с.

 

 

 

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни „Практична фонетика французької мови” для підготовки фахівців напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності „ПМСО. Французька мова і література та англійська мова і література”, затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Посібник з проблем версифікації є складовою частиною курсу практичної фонетики французької мови. У ньому вміщено твори французьких поетів для розвитку навичок правильного читання віршів, покращення вимови і постановки дикції. Посібник призначений для викладачів і студентів французької філології університетів, вчителів середньої школи та філологів широкого кола.

 

Бібліографія 16 назв.

 

 

Рецензенти: Рочняк Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Худзей Іван Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

 

 

 

^ Відповідальний за випуск: проф. Кемінь Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Редактор: Невмержицька Ірина Михайлівна

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(протокол № 8 від 29 червня 2010 р.)

 

Додаток 3

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка

 

Австрійська бібліотека

 

 

 

 

Василь Лопушанський

Тарас Пиц

 

 

 

 

 

^ НІМЕЦЬКОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ

ЗАПОЗИЧЕННЯ

У ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ

ГОВОРАХ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

^ Видання здійснено за сприяння

Bundesministerium für Wissenschaft

und Forschung in Wien

 

 

 

 

Дрогобич – 2011

 

Продовження Додатку 3

Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine

Staatliche Pädagogische-Ivan-Franko-Universität Drohobytsch

 

Österreich-Bibliothek

 

 

 

Wassyl Lopuschanskyj

Taras Pyts

 

 

 

 

^ DEUTSCHE LEXIKALISCHE

ENTLEHNUNGEN

IN DEN SÜDWESTLICHEN

MUNDARTEN DER UKRAINE

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedruckt mit Unterstützung des

Bundesministerium für Wissenschaft

und Forschung in Wien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drohobytsch – 2011

 

Продовження Додатку 3

УДК 811.161.2’ 282

ББК 81.411.1-5

Л 77

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів

(протокол № 1/11-11793 від 22.12.2010)

 

Рецензенти:

Кияк Т. Р., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Паславська А. Й., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Максимчук Б.В., кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 

^ Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с.

 

У посібнику висвітлюються питання впливу німецької мови на південно-західні говори України, з’ясовуються історія, причини і шляхи німецьких лексичних запозичень, простежуються територіальні і часові особливості запозиченого пласту іншомовних лексем, їхня фонетична, морфологічна і лексико-семантична асиміляція.

Посібник укладено відповідно до програми дисципліни "Лексикологія" і призначений для студентів напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки "Філологія". Мова та література (німецька), а також для студентів та магістрантів, які опановують німецьку мову як спеціальність, а також усіх, кого цікавить історія лексичного складу українських говірок.

 

 

^ Відповідальний за випуск

Ярослав Лопушанський

 

 

 

 

 

© Лопушанський В.М.,

Пиц Т.Б., 2011

ISBN 978-966-2248-80-7 © Посвіт, 2011

 

Продовження Додатку 3

УДК 811.161.2’ 282

ББК 81.411.1-5

Л 77

 

Zum Druck bewilligt vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine

(Protokoll Nr. 1/11-11793 vom 22.12.2010)

 

 

Gutachter:

Kyjak Т. R., habilitierter Doktor der Philologischen Wissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Theorie und Praxis des Übersetzens aus der deutschen Sprache der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kyjiw

Paslavska А. J., habilitierte Doktorin der Philologischen Wissenschaften, Professo-rin, Leiterin des Lehrstuhls für zwischenkulturelle Kommunikation und Übersetzen der Nationalen Ivan-Franko-Universität L’viv

^ Maksymtschuk B.V., Doktor der Philologischen Wissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Philologie der Nationalen Ivan-Franko-Universität L’viv

 

 

Lopuschanskyj W.M., Pyts Т. B. Deutsche lexikalische Entlehnungen in den südwestlichen Mundarten der Ukraine /eine wissenschaftliche Studie/. – Drohobytsch: Posvit, 2011. – 124 S.

 

In der vorliegenden Studie werden die Fragen des Einflusses der deutschen Sprache auf die südwestlichen Mundarten der Ukraine behandelt und die Geschichte, Gründe und Entlehnungswege der deutschen lexikalischen Entlehnungen geklärt. Darüber hinaus setzen sich die Autoren mit territorialen und zeitlichen Besonderheiten von entlehnten Fremdwörtern, mit ihrer phonetischen, morphologischen und lexikalisch-semantischen Assimilation auseinander.

 

 

 

 

^ Herausgegeben von

Jaroslaw Lopuschanskyj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lopuschanskyj W.M.,

Pyts T.B., 2011

ISBN 978-966-2248-80-7 © Posvit, 2011

^ Продовження Додатку 3

Зміст

 

Список умовних скорочень ………………………………………………………….....7

 

Вступ……………………………………………………………………………………………8

 

Розділ 1. Запозичення як один із шляхів збагачення лексики…………….…10

1.1. Причини запозичень…………………………………...………...…………...……......10

1.2. Історія німецькомовних лексичних запозичень…………………………...…....11

1.3. Шляхи запозичень…...………………………………………………………………....15

 

Розділ 2. Сфери використання німецькомовних лексичних

запозичень у південно-західних говорах України ……………………….….....20

2.1. Військова справа…………………………………………………………………….….20

2.2. Будівництво……………………………………………………………………………...27

2.3. Ковальство………………………………………………………………….…………….35

2.4. Столярство, теслярство………………………………………………………………....37

2.5. Бондарство………………………………………………………………………………..41

2.6. Стельмахівництво………………………………………………………………………42

2.7. Слюсарство……………………………………………………………………………….43

2.8. Лісорубство і лісосплав………………………………………………………………...44

2.9. Млинарство………………………………………………………………………………48

2.10. Кравецтво, шевство, ткацтво, гарбарство, лимарство…………………………49

2.11. Сільське господарство………………………………………………………………..53

2.12. Речі домашнього вжитку…………………………………………………………….59

2.13. Одяг, взуття, аксесуари……………………………………………………………...62

2.14. Кулінарія……………………………………………………………………………….65

2.15. Флора і фауна………………………………………………………………………….67

2.16. Торгівля…………………………………………………………………………………68

2.17. Характеристика людей за спорідненістю, свояцтвом та внутрішніми якостями…………………………………………………………………………...…....70

2.18. Суспільні та політичні поняття………………………………………………...….72

2.19. Ознаки та дії………………………………………………………..………………....75

2.20. Інша лексика…………………………………………………………………………...80

 

Розділ 3. Слова іншомовного походження, які проникли
в українські говірки через німецьку мову
………………………………………..85

 

Розділ 4. Територіальні та часові пласти запозиченої лексики………...105

 

Розділ 5. Асиміляція німецькомовних лексичних запозичень...………...108

5.1. Лексико-семантична асиміляція………………………………………...………...108

5.2. Фонетична асиміляція………………………..…………………………………..…..110

5.3. Морфологічна асиміляція………………………...………………………………....112

 

Література…………………………………...………………………………………….…114

 

Zusammenfassung…………………………………………………………………….….119

^ Продовження Додатку 3

Inhaltsverzeichnis

 

Liste der Abkürzungen……………………………………………………………………..…….…....7

 

Einleitung …………………………………………………………………………………….8

 

Kapitel 1. Wortentlehnung als einer der Wege

für die Bereicherung des Wortschatzes …………………………………………….10

1.1. Gründe für die Entlehnung ……………………………………………………….......10

1.2. Die Geschichte der deutschsprachigen lexikalischen Entlehnungen…….…......11

1.3. Die Entlehnungswege………………………………………………………….………..15

 

Kapitel 2. Verwendungsbereiche der deutschen Lehnwörter

in den südwestlichen Mundarten der Ukraine ………………………….………..20

2.1. Militärwesen…………………………………………………………………………...…..20

2.2. Bauwesen…………………………………………………….……………………….…....27

2.3. Schmiedehandwerk…………………………………………………………………….…...35

2.4. Tischler- und Zimmermannhandwerk………………………………………………….…..37

2.5. Böttcherei…………………………………………………………………………………...41

2.6. Stellmacherhandwerk……………………………………………………………………....42

2.7. Schlosserhandwerk………………………………………………………..………………..43

2.8. Holzfällerei und Flößerei…………………………………………………….………..…..44

2.9. Müllerei………………………………………………………………………………….....48

2.10. Schneiderhandwerk, Schuhmacherei, Weberei, Gerber-, Riemerhandwerk…………..…49

2.11. Landwirtschaft…………………………………………………………………..…….…..53

2.12. Haushaltsartikel……………………………………………………………………..……..59

2.13. Bekleidung, Schuhwerk, Zubehör…………………….…………………………………..62

2.14. Kochkunst……………………………………………………………….…………….…..65

2.15. Pflanzen- und Tierwelt……………………..……………………………………………..67

2.16. Handel…………………………………………………………………………………….68

2.17. Charakteristik der Menschen durch Verwandtschaft und innere Eigenschaften..…...…..…..70

2.18. Gesellschaftliche und politische Begriffe……………….………………………………..72

2.19. Merkmale und Handlungen………………………………………………..……………...75

2.20. Andere Lexik………………………………………………………………………….…..80

 

Kapitel 3. Wörter fremder Herkunft, die in die ukrainischen Mundarten durch das Deutsche eingedrungen sind…………………………………...……......85

 

Kapitel 4. Territoriale und zeitliche Schichten der entlehnten Lexik…....105

 

Kapitel 5. Assimilation der deutschen lexikalischen Einheiten……..……..108

5.1. Lexikalisch-semantische Assimilation…………………………….………………..108

5.2. Phonetische Assimilation……………………………………………………………..110

5.3. Morphologische Assimilation……………………………………………….………..112

 

Literatur…………………………………………………………………...………………..114

 

Zusammenfassung……………………………………………………………………..119

 

^ Титульна сторінка посібника

Додаток 4

 

 

Полонійна Академія в Ченстохові

Akademia Polonijna w Częstochowie

Микола Зимомря, Марія Урбанєц, Іван Зимомря

Mykoła Zymomrja, Maria Urbaniec, Iwan Zymomrja

 

 

 

 

 

 

 

^ Філософія освітнього інтелекту

Filozofia intelektu edukacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Ченстохова – Дрогобич 2010

Сzęstochowa – Drohobycz 2010

 

Друга сторінка посібника

 

Продовження додатку 4

 

УДК

 

Редакційна колегія:

Андрій Кринський, Марія Урбанєц, Юрій Кишакевич, Станіслав Заєц, Микола Зимомря, Петро Фещенко

 

^ Kolegium redakcyjne:

Andrzej Krzyński, Maria Urbaniec, Jurij Kyszakewycz, Stanisław Zając, Mykoła Zymomrja, Piotr Feszczenko

 

Філософія освітнього інтелекту. Бібліографічний покажчик академіка АН Вищої школи України, професора, доктора філософських наук Валерія Скотного / Укладачі: Микола Зимомря, Марія Урбанєц, Іван Зимомря.- Дрогобич – Ченстохова, 2010.- 70 с.

 

^ Filozofia intelektu edukacyjnego. Bibliografia członka Akademii Nauk Szkoły Wyźszej Ukrainy, prof. zw. dr. hab. Walerija Skotnego\ Redaktorzy:

Mykoła Zymomrja, Maria Urbaniec, Iwan Zymomrja

Drohobycz – Częstochowa, 2010.- 70 s.

 

 

 

 

^ Рецензенти: проф., доктор педагогічних наук Володимир Кемінь

проф., доктор філологічних наук Олександр Чередниченко

 

Recenzenci: prof. dr. hab.Włodzimierz Kemiń

prof. dr. hab.Aleksander Czerednyczenko

 

 

Редактори: Микола Зимомря, Марія Урбанєц, Іван Зимомря

 

Redaktorzy: Mykoła Zymomrja, Maria Urbaniec, Iwan Zymomrja

 

 

 

ISBN 978 – 83 -7542 – 037 - 1

 

 

© Микола Зимомря, Марія Урбанєц, Іван Зимомря, редакція, 2010

© Mykoła Zymomrja, Maria Urbaniec, Iwan Zymomrja, redakcja, 2010

 

 

 

^ Продовження додатку 4

 

 

Зміст

Spis treści

Валерій Скотний. Слово і чин 7

 

Walerij Skotny. Słowo i czyn 7

 

Окремі книжкові видання 21

 

Wydania monograficzne 21

 

Наукові статті 28

 

Artykuły badawczo – naukowe 28

 

Література про життя і творчість проф. Валерія Скотного 53

 

Literatura o życiu i twόrczości prof. Walerija Skotnego 53

 

Іменний покажчик 67

 

Rejestr nazwisk 67

 

 

 

 

 

 

Схожі:

Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (додається). Увести в дію вказане Положення з 1 грудня 2011 року
Для належної організації роботи щодо написання та підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників,...
Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconПро використання навчальної літератури
«Щодо контрафактної навчально-методичної літератури» у загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми,...
Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconДержавний вищий навчальний заклад
Контрольна робота складається з двох завдань: теоретичного та практичного. Для її виконання студенту необхідно вивчити підручники,...
Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии Общий План 2012

Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии Общий План 2012

Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии+ Общий План 2012

Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии Общий План 2012

Додаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии+ Общий План 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи