Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701




Скачати 290.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Дата24.10.2012
Розмір290.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький технічний університет

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження





Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

« Електричні станції та підстанції »

для студентів спеціальності 6.050701

«Електротехнічні системи електроспоживання»

денної форми навчання


Кривий Ріг

2011


Укладач : Пархоменко Р.О., ст. викладач


Рецензент: Сінолиций А.П., д.т.н., проф..


Відповідальний за випуск: Щокін В.П., канд. техн. наук, доц.


УДК 621.311.2(076.5)+621.311.4(076.5)+621.31(076.5)


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» денної форми навчання / Уклад.: Р.О.Пархоменко. – Кривий Ріг : КТУ , 2011.


Містить опис, порядок виконання завдання, і контрольні завдання для лабораторних робіт, передбачених програмою курсу «Електричні станції та підстанції». У процесі виконання лабораторних робіт студенти вивчають призначення, улаштування, принцип дії, технічні характеристики, область застосування електричних апаратів електричних станцій і підстанцій. У методичних вказівках даються програми робіт, необхідні дані для оформлення звіту, питання для підготовки до захисту лабораторних робіт та наведено список рекомендованої літератури.



Розглянуто на засіданні кафедри ЕЕ.

Протокол № 9 від 16. 02. 2011 р.


Схвалено на вченій раді електро-

технічного факультету.

Протокол № __ від __. __. 2011 р.


ЗМІСТ


1. Вказівки з техніки безпеки........................................................................ 4


2. Загальні вказівки…………………………………………………………. 5


3. Лабораторна робота № 1. МАСЛЯНІ ВИМИКАЧІ................................ 6


4. Лабораторна робота № 2. ПОВІТРЯНІ ВИМИКАЧІ.………………… 8


5. Лабораторна робота № 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ВАКУУМНІ

ВИМИКАЧІ.. .............................................................................. ………. . 10


6. Лабораторна робота № 4. ПРИВОДИ ДО ВИМИКАЧІВ.. …………… 12


7. Лабораторна робота № 5. АВТОМАТИЧНІ ТА НЕАВТОМАТИЧНІ

ВИМИКАЧІ ДО 1000В. ……………………………………………….. 14


8. Лабораторна робота № 6. КОНТАКТОРИ І МАГНІТНІ ПУСКАЧІ … 16


9. Лабораторна робота № 7. ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ

НАПРУГИ.. ……………………………………………………………… 18


10. Лабораторна робота № 8. ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ

СТРУМУ…………………………………………………………………. 20


11. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ................................... 22


Вказівки з техніки безпеки


До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які прослухали інструктаж з техніки безпеки, ознайомилися з поточними вказівками та пройшли співбесіду з викладачем.

У лабораторії при проведенні робіт застосовується напруга 380/220 В змінного струму і 220 В постійного струму. Живильна напруга подається на стенди тільки викладачем чи лаборантом.

При проведенні робіт забороняється:

- користуватися несправними приладами, апаратами, з’єднувальними дротами;

- включати схему без дозволу викладача;

- проводити зміни у схемі, що знаходиться під напругою;

- торкатися струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;

- залишати схему під напругою під час перерв у роботі і після закінчення випробувань.


^ Загальні вказівки


У процесі виконання лабораторних робіт студенти вивчають призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування електричних апаратів, застосовуваних у схемах електричних станцій і підстанцій. Для цього в лабораторії є зразки електричних апаратів, їх технічні описи, каталоги, плакати, а також навчально-методична, науково-технічна та довідкова література. Кожна лабораторна робота вимагає попередньої підготовки. У лабораторії вивчаються зразки реальних апаратів. Кожен студент складає і захищає звіт.

При попередній підготовці студент, використовуючи підручники, довідники, іншу навчально-методичну та науково-технічну літературу, самостійно вивчає матеріал за темою лабораторної роботи і відповідає на запитання. Під час занять отримані знання поглиблюються і закріплюються (для чого використовуються наявне в лабораторії обладнання та навчальні посібники). При складанні звіту слід керуватися рекомендаціями, викладені в методичних вказівках кожної роботи. Контроль засвоєння матеріалу здійснюється у формі бесіди викладача зі студентом. За результатами бесіди лабораторна робота зараховується або не зараховується.


В результаті виконання лабораторних робіт студент повинен знати:

- призначення, будову, принцип дії та області застосування електричних апаратів;

- загальні закономірності фізичних процесів в електричних апаратах.


В результаті виконання лабораторних робіт студент повинен мати уявлення:

- про основні науково-технічні проблеми й перспективи розвитку

електричних апаратів.


У лабораторії представлені і вивчаються елементи і зразки застарілих апаратів. Проте в даний час велика кількість таких апаратів знаходиться в експлуатації і тому потребує свого вивчення. Крім того в лабораторних роботах вивчення застарілих апаратів дозволяє простежити шляхи розвитку окремих вузлів цих апаратів (дугогасильних камер, приводів і т.д.). Так, наприклад, у лабораторній роботі № 1 на базі вимикачів МКП вивчаються способи гасіння дуги, елементи дугогасильних камер, механічних вузлів, які отримали розвиток в нових типах вимикачах.


Лабораторна робота № 1. МАСЛЯНІ ВИМИКАЧІ.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування масляних вимикачів.


Технічне забезпечення: багатооб’ємний (баковий) масляний вимикач типу С-35 *), дугогасильні пристрої вимикачів типів У-110 *), МКП-220 **), малооб'ємні вимикачі типів ВМГ-10 **), ВМГ-133 ** ), ВМПЕ-10, ВКЕ-10, МГГ-10 (макет), ВМТ-110.

*) Застарілі типи вимикачів, виробництво яких можливо за замовленнями підприємств; **) Застарілі типи вимикачів зняті з виробництва та заборонені до використання в нових розробках і при реконструкції.


^ Програма роботи

Вивчити:

- призначення і конструкцію вимикачів та їх основних вузлів (контактову систему, дугогасильний пристрій, ізоляцію між фазами, між токопровідними частинами і заземленими частинами, між розмикаємими контактами у відключеному положенні вимикачів);

- електричну схему при різних положеннях вимикача (у ввімкненому положенні, в процесі відключення (гасіння дуги), у відключеному положенні);

- взаємодія всіх елементів під час роботи вимикача;

- процес гасіння дуги в дугогасильному пристрої;

- основні технічні параметри вимикачів (номінальні напруги, номінальні робочі струми і струми відключення, часи включення і відключення, параметри динамічної та термічної стійкості);

- особливості кожного з типів вимикачів і області їх застосування.

^ Зміст звіту

Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типу вимикача (див. таблицю).

Звіт містить такі розділи.

1. Мета роботи.

2. Конструкція вимикача (схематично):

- загальний вид із зазначенням основних елементів;

- дугогасильний пристрій (основні елементи, потоки масла і газів на різних етапах гасіння дуги);

- Контактна система (положення рухомих і нерухомих контактів на різних етапах відключення вимикача).

3. Електрична схема із зазначенням шляхів протікання струму на різних етапах

процесу відключення.

4. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу вимикача.

5. Розшифровка умовного позначення заданого вимикача.

6. Відмінні особливості вимикача в порівнянні з іншими.

7. Галузь застосування вимикача.

Таблиця 1.

Варіант завдання

Тип вимикача

1

С-35

2

У-110

3

ВМПЕ-10

4

ВКЕ-10

5

МГГ-10

6

ВМТ-110

7

ВМТ-220


^ Питання для самостійної підготовки

1. Що таке вимикач? Для чого він призначений?

2. Яка особливість масляних багатооб’ємних і малооб'ємних вимикачів? Чим вони відрізняються один від одного, від інших типів вимикачів?

3. Які основні переваги і недоліки бакових масляних вимикачів?

4. Які основні переваги і недоліки малооб'ємних масляних вимикачів?

5. Перерахувати основні елементи бакових масляних вимикачів.

6. Перерахувати основні елементи малооб'ємних масляних вимикачів.

7. Чим визначається рівень масла в масляних вимикачах?

8. Як виконана ізоляція струмоведучих частин щодо один одного, відносно землі і між розмикаємими контактами у відключеному положенні в багатооб’ємних масляних вимикачах і як виконана ця ізоляція в малооб'ємних масляних вимикачах?

9. За якими конструктивними ознаками можна судити про величини номінальної напруги, номінального струму, номінального струму відключення?

10. Як влаштовані дугогасильні камери в багатооб'ємних і в малооб'ємних масляних вимикачах?

11. Як організовано поперечне і подовжнє дуття в дугогасильних камерах при гасінні дуги? Які фізичні явища для цього використовуються?

12. Як влаштована контактна система у вимикачах С-35, У-110,

МКП-220? Чому прийнята така їхня конструкція?

13. Чим відрізняється контактна система малооб'ємних масляних вимикачах

на номінальні струми до 2 кА від вимикачів на номінальні струми вище 2 кА?

14. Як відбувається відключення вимикачів? У якій послідовності розмикаються контакти в вимикачах? Для чого обрана така послідовність?

15. Для чого призначені активні опори, вбудовані в вимикач серій У і МКП?

16. У який момент часу і за рахунок чого гасне дуга в масляних вимикачах?

17. Чим відрізняються процеси відключення великих і малих струмів?

18. Які причини вибухів багатооб'ємних вимикачів? Що робиться для запобігання вибухів? Чим визначається рівень масла в баку вимикача?

19. З якою метою підігрівається масло в масляних вимикачах?

20. Які типи масляних вимикачів в даний час випускається промисловістю?

Лабораторна робота № 2. ПОВІТРЯНІ ВИМИКАЧІ.


Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування повітряних вимикачів.

^ Технічне забезпечення: вимикач типу ВНВ-220.

Програма роботи

Вивчити:

- Призначення і конструкцію вимикачів та їх основних вузлів (контактову систему, дугогасильний пристрій, ізоляцію між фазами, між токопровідними частинами і заземленими частинами, між роз’ємними контактами у відключеному положенні вимикачів);

- Електричну схему при різних положеннях вимикача (у ввімкненому положенні, в процесі відключення (гасіння дуги), у відключеному положенні);

- Взаємодію всіх елементів під час роботи вимикача;

- Процес гасіння дуги в дугогасильному пристрої;

- Основні технічні параметри вимикачів (номінальні напруги, номінальні робочі струми і струми відключення, часи включення і відключення, параметри динамічної та термічної стійкості);

- Особливості кожного з типів вимикачів і галузі їх застосування.


^ Зміст звіту

Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типом вимикача (див. таблицю 2).


Таблиця 2.

Варіант завдання

Тип вимикача

1

ВВБ-220

2

ВВБК-110

3

ВНВ-220

4

ВВН-110

5

ВВГ-20


Звіт містить такі розділи:

1. Мета роботи.

2. Конструкція вимикача (схематично):

- Загальний вид із зазначенням основних елементів;

- Дугогасильний пристрій (основні елементи, потоки повітря на раз-них етапах гасіння дуги);

- Контактна система (положення рухомих і нерухомих контактів на різних етапах відключення вимикача).

3. Електрична схема із зазначенням шляхів протікання струму на різних етапах процесу відключення.

4. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу вимикача.

5. Розшифровка умовного позначення заданого вимикача.

6. Відмінні особливості вимикача в порівнянні з іншими.

7. Галузь застосування вимикача.


Питання для самостійної підготовки


1. Що таке вимикач? Для чого він призначений?

2. Яка особливість повітряних вимикачів? Чим вони відрізняються один від одного, від інших типів вимикачів?

3. Як влаштована контактна система у вимикачах серій ВВН, ВНВ, ВВБ, ВВБК, ВВГ-20? Чому прийнята така їхня конструкція?

4. Як відбувається відключення вимикачів? У якій послідовності розмикаються контакти в вимикачах серій ВВН, ВНВ, ВВБ, ВВГ? Для чого обрана така послідовність?

5. Чому при відключенні вимикача між його контактами виникає дуга?

6. Які способи гасіння дуги застосовуються у повітряних вимикачах?

7. Як виконані дугогасильні пристрої у вимикачах серій ВВН, ВНВ, ВВБ, ВВБК і ВВГ?

8. Чим визначається відстань між дугогасильними контактами повітряних вимикачів при відключенні?

9. У який момент часу і за рахунок чого гасне дуга в повітряних вимикачах?

10. Чому повітряні вимикачі більш чутливі до швидкості наростання напруги, що відновлюється, ніж масляні?

11. Яке призначення активних опорів і ємностей, що вмикаються паралельно дугогасильним контактам?

12. Як і чому залежить електрична міцність міжконтактного проміжку вимикачів від тиску стисненого повітря?

13. Як виконана ізоляція струмоведучих частин щодо один одного, відносно землі і між розмикаємими контактами у відключеному положенні вимикачів?

14. За якими конструктивними ознаками можна судити про величини номінальної напруги, номінального струму, номінального струму відключення?

15. Як виконуються повітряні вимикачі на номінальну напругу 220 кВ й вище?

16. Які основні недоліки вимикачів серії ВВН?

17. У чому переваги і недоліки вимикачів з повітрянонаповненими дугогасильними камерами?

18. Які конструктивні особливості вимикачів серії ВНВ?

19. Які конструктивні особливості вимикачів серії ВВБ і

ВВБК?

20. Які основні переваги і недоліки повітряних вимикачів?

21. Які типи повітряних вимикачів в даний час випускаються вітчизняною промисловістю?


Лабораторна робота № 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ВАКУУМНІ ВИМИКАЧІ.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування електромагнітних та вакуумних вимикачів.


Технічне забезпечення: електромагнітний вимикач типу ВЕМ-10 *), вакуумний вимикач типу ВВТЕ-10 і вакуумний контактор типу КВТ-10.


*) Застарілий вимикач, знятий з виробництва і заборонений до використання в нових розробках і при реконструкції.


^ Програма роботи


Вивчити:

- Призначення і конструкцію вимикачів та їх основних вузлів (контактну систему, дугогасильний пристрій, ізоляцію між фазами, між токопровідними частинами і заземленими частинами, між розмикаємими контактами у відключеному положенні вимикачів);

- Електричну схему при різних положеннях вимикача (у ввімкненому положенні, в процесі відключення (гасіння дуги), у відключеному положенні);

- Взаємодія всіх елементів під час роботи вимикача;

- Процес гасіння дуги в дугогасильному пристрої;

- Основні технічні параметри вимикачів (номінальні напруги, номінальні робочі струми і струми відключення, часи включення і відключення, параметри динамічної та термічної стійкості);

- Особливості кожного з типів вимикачів і області їх застосування.


^ Зміст звіту

Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданому викладачем типу вимикача (див. таблицю 3).

Таблиця 3.

Варіант завдання

Тип вимикача

1

ВЭМ-10Э

2

ВЭ-10

3

ВЭ-6

4

ВВТЭ-10

5

КВТ-10

Звіт містить такі розділи:

1. Мета роботи.

2. Конструкція вимикача (схематично):

- Загальний вид із зазначенням основних елементів;

- Дугогасильний пристрій (основні елементи, їх взаємодія, вплив магнітних полів на електричну дугу на різних етапах її гасіння);

- Контактна система (положення рухомих і нерухомих контактів на різних етапах відключення вимикача).

3. Електрична схема із зазначенням шляхів протікання струму на різних етапах процесу відключення.

4. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу вимикача.

5. Розшифровка умовного позначення заданого вимикача.

6. Відмінні особливості вимикача в порівнянні з іншими.

7. Область застосування вимикача.


Питання для самостійної підготовки

1. Що таке вимикач? Для чого він призначений?

2. Яка особливість електромагнітних та вакуумних вимикачів? Чим вони відрізняються один від одного, від інших типів вимикачів?

3. Як виконана ізоляція струмоведучих частин щодо один одного, відносно землі і між розмикаємими контактами у відключеному положенні електромагнітних вимикачів і як виконана ця ізоляція у вакуумних вимикачів?

4. Як влаштована контактна система в електромагнітних та вакуумних вимикачах? Чому прийнята така їхня конструкція? У якій послідовності розмикаються контакти в вимикачах серій ВЕМ-10Е, ВВТЕ-10, КВТ-10? Для чого обрана така послідовність?

5. Яка величина зазору між контактами вакуумного вимикача у відключеному становищі?

6. Як влаштовані дугогасильні пристрої в електромагнітних і у вакуумних вимикачах?

7. Як організовано магнітне дуття в електромагнітних вимикачах при гасінні дуги? Які фізичні явища для цього використовуються?

8. Як і з якою метою в конструкції електромагнітного вимикача передбачене повітряне дуття?

9. Чому між розмикаємими контактами при відключенні вакуумних вимикачів виникає дуга?

10. Які фізичні явища застосовуються для гасіння дуги у вакуумних вимикачах?

11. Для чого потрібні металеві екрани у вакуумних вимикачах?

12. У який момент часу і за рахунок чого гасне дуга в електромагнітних і у вакуумних вимикачах?

13. Чому при відключенні малих індуктивних струмів вакуумними вимикачами можливі комутаційні перенапруги?

14. Які основні переваги і недоліки електромагнітних вимикачів?

15. Які основні переваги і недоліки вакуумних вимикачів?

16. Яка область застосування електромагнітних та вакуумних вимикачів?

17. Які типи електромагнітних та вакуумних вимикачів в даний час випускається вітчизняною промисловістю?

Лабораторна робота №4. ПРИВОДИ ДО ВИМИКАЧІВ.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування приводів до вимикачів.


Технічне забезпечення: електромагнітні приводи типів ПЕВ-11, ПЕ-11, вбудовані приводи вимикачів ВКЕ-10 і ВЕМ-10Е, пружинні приводи типів ППМ-10, ПП-10, УПГП і вбудований рухово-пружинний привод вимикача Е16В.


^ Програма роботи


Вивчити:

- Призначення і конструкцію приводів та їх основних вузлів;

- Взаємодія всіх елементів приводів під час його роботи;

- Основні технічні параметри приводів (номінальні напруги і струми електромагнітів включення або двигунів взводу вмикаючих пружин і електромагнітів відключення, часи включення і відключення);

- Особливості кожного з типів приводів і області їх застосування.


^ Зміст звіту

Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типу вимикача (див. таблицю 4).


Таблиця 4.

Варіант завдання

Тип приводу

1

ПЕВ-11

2

ПЕ-11

3

Вбудований електромагнітний привід вимикача

ВКЭ-10

4

Вбудований електромагнітний привід вимикача ВЭМ-10Э

5

ППМ-10

6

ПП-10

7

УПГП

8

Вбудований рухово-пружинний привід вими-

кач Е16В


Звіт містить такі розділи:

1. Мета роботи.

2. Конструкція приводу (схематично): загальний вигляд із зазначенням основних елементів.

3. Принцип дії приводу: показати взаємоположення елементів приводу в процесі включення, при утриманні вимикача у включеному положенні, в процесі відключення.

4. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу приводу.

5. Розшифровка умовного позначення заданого приводу.

6. Відмінні особливості приводу в порівнянні з іншими.

7. Область застосування приводу.


Питання для самостійної підготовки

1. Що таке привід? Для чого він призначений?

2. З яких основних елементів складається привід?

3. Що таке механізм вільного розчеплення? Яке його призначення в приводах?

4. Чим визначаються потужності електромагнітів включення і виключення, яка приблизна величина їх струмів?

5. Призначення вимикаючих пружин, замикаючого механізму і демпферних пристроїв приводу?

6. Перерахувати основні типи приводів в залежності від джерела енергії, затрачуваної при включенні.

7. Дати порівняльну оцінку приводів прямого і непрямого дії.

8. Які джерела оперативного струму використовуються для управління при-водами прямої і непрямого дії?

9. У чому переваги і недоліки пружинних і електромагнітних приводів у порівнянні один з одним?


Лабораторна робота № 5. АВТОМАТИЧНІ ТА НЕАВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ДО 1000В.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування автоматичних і неавтоматичних вимикачів до 1000 В.

Технічне забезпечення: автоматичні вимикачі (АВ) типів А3100 *), А2000 *), АВМ *), Е16В.


*) Застарілі типи вимикачів зняті з виробництва.

^ Програма роботи


Вивчити:

- Призначення і конструкцію апаратів та їх основних вузлів (контактну систему, дугогасильний пристрій, ізоляцію між фазами, між токоведучими частинами і заземленими частинами, між розмикаємими контактами у відключеному положенні апаратів, пристрої захисту від ненормальних режимів роботи комутованого ланцюга);

- Взаємодія всіх елементів під час роботи апаратів;

- Електричні схеми головних і допоміжних ланцюгів при різних положеннях апаратів (у включеному положенні, в процесі відключення, у відключеному положенні);

- Процес гасіння дуги в дугогасильному пристрої;

- Основні технічні параметри (номінальні напруги, номінальні робочі струми і струми відключення, часи включення і відключення, параметри динамічної та термічної стійкості);

- Особливості кожного з типів апаратів і області їх застосування.


^ Зміст звіту


Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типу вимикача (див. таблицю 5).


Таблиця 5.

Варіант завдання

Тип апарату

1

А3100

2

А2000

3

АВМ

4

Е16В



Звіт містить такі розділи.

1. Мета роботи.

2. Конструкція вимикача (схематично):

- Загальний вид із зазначенням основних елементів;

- Контактна система (положення рухомих і нерухомих контактів на різних етапах відключення апарату);

- Дугогасильний пристрій (основні елементи, положення дуги в дугогасильному пристрої і напрям електродинамічних сил, що діють на дугу, на різних етапах гасіння дуги);

- Пристрої захисту від ненормальних режимів роботи комутованого ланцюгу.

3. Електричні схеми головних і допоміжних ланцюгів при різних

положеннях вимикача (у включеному положенні, в процесі відключення, в

відключеному положенні).

4. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу вимикача.

5. Розшифровка умовного позначення заданого вимикача.

6. Область застосування вимикача.


Питання для самостійної підготовки

1. Які комутаційні апарати застосовуються в силових ланцюгах до 1 кВ?

2. Що таке автоматичні і неавтоматичні вимикачі? Для чого вони призначені?

3. Які принципові відмінності між автоматичними і неавтоматичні вимикачами?

4. Які основні функції виконують автоматичні і які неавтоматичні вимикачі? Чому один з названих апаратів не може бути замінений іншим?

5. Яким чином здійснюється управління автоматичними і неавтоматичні вимикачами?

6. Які за величиною струми можуть комутувати вимикачі до 1000 В? Чому автоматичні вимикачі здатні відключати струми КЗ, а неавтоматичні - ні?

7. Які пристрої захисту від ненормальних режимів роботи комутованого ланцюгу можуть бути встановлені на автоматичних вимикачах і якісь на неавтоматичних?

8. Як влаштована контактна система в автоматичних вимикачах і як у неавтоматичних? Чому прийнята така їхня конструкція?

9. Які дугогасильні пристрої використовуються в автоматичних і неавтоматичних вимикачах? Як діє дугогасильні решітка з металевими пластинами при гасінні дуги? Як діють інші дугогасильні пристрої в апаратах до 1000 В?

10. У який момент часу і за рахунок чого гасне дуга в комутаційних апаратах до 1000 В?

11. Які типи автоматичних і неавтоматичних вимикачів випускається вітчизняною промисловістю?


Лабораторна робота № 6. КОНТАКТОРИ І МАГНІТНІ ПУСКАЧІ.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування контакторів і магнітних пускачів.


Технічне забезпечення: контактори (К) типів КМВ621 *), КТ-6013,

КП502, КВТ-10 і магнітні пускачі (МП) типів П200М *), ПМЕ200 *), ПА300 (ПМА).

*) Застарілі типи контакторів і магнітних пускачів зняті з виробництва.


^ Програма роботи


Вивчити:

- Призначення і конструкцію апаратів та їх основних вузлів (контактну систему, дугогасильний пристрій, ізоляцію між фазами, між токовідними частинами і заземленими частинами, між розмикаємими контактами у відключеному положенні апаратів, пристрої захисту від ненормальних режимів роботи комутованого ланцюга);

- Взаємодія всіх елементів під час роботи апаратів;

- Електричні схеми головних і допоміжних ланцюгів при різних положеннях апаратів (у включеному положенні, в процесі відключення, у відключеному положенні);

- Процес гасіння дуги в дугогасильному пристрої;

- Основні технічні параметри (номінальні напруги, номінальний-ні робочі струми і струми відключення, часи включення і відключення, параметри динамічної та термічної стійкості);

- Особливості кожного з типів апаратів і області їх застосування.


^ Зміст звіту

Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типу контактора або магнітного пускача (див. табл.6).


Таблиця 6.

Варіант завдання

Тип аппарату

1

КВТ-10

2

КМВ621

3

КТ-6013

4

КП502

5

П200М

6

ПМЕ200

7

ПА300


Звіт містить такі розділи:

1. Мета роботи.

2. Конструкція апарату (схематично):

- Загальний вид із зазначенням основних елементів;

- Контактна система (положення рухомих і нерухомих контактів на

різних етапах відключення апарату);

Дугогасильний пристрій (основні елементи, положення дуги в дугогасильні пристрої і напрям електродинамічних сил, що діють на дугу, на різних етапах гасіння дуги);

- Пристрої захисту від ненормальних режимів роботи комутованого ланцюгу.

3. Електричні схеми головних і допоміжних ланцюгів при різних положеннях апарату (у включеному положенні, в процесі відключення, у відключеному положенні).

4. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу апарату.

5. Розшифровка умовного позначення заданого вимикача.

6. Область застосування апарату.

Питання для самостійної підготовки

1. Які комутаційні апарати застосовуються в силових ланцюгах до 1 кВ?

2. Що таке контактор і що таке магнітний пускач? Для чого вони призначені?

3. Які принципові відмінності між К і МП?

4. Яким чином здійснюється управління К і МП?

5. Які за величиною струми можуть комутувати К і МП? Чому вони не здатні відключати струми КЗ?

6. Які пристрої захисту від ненормальних режимів роботи комутованого ланцюгу можуть бути встановлені на К і які на МП? Які призначення і будову теплових реле в МП?

7. Як влаштована контактна система в К і МП? Чому прийнята така їхня конструкція?

8. Як виконані дугогасильні пристрою в К і МП?

9. Як діє дугогасильні грати з металевими пластинами і як діє вузька щілина при гасінні дуги?

10. Як здійснюється магнітне дуття при гасінні дуги в К і МП?

11. У який момент часу і за рахунок чого гасне дуга в К і МП постійно-го і змінного струму?

12. Які типи К і МП випускаються вітчизняної промисловістю?


Лабораторна робота № 7. ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ НАПРУГИ.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування вимірювальних трансформаторів напруження (ТН).


Технічне забезпечення: трансформатори напруги типів НТМИ-6 *), НОМ-6, НОЛ-6, ЗНОЛ-6, НКФ-110.


*) Застарілий трансформатор напруги знятий з виробництва.


^ Програма роботи


Вивчити:

- Призначення ТН і всіх його елементів;

- Принцип і особливості режиму роботи ТН;

- Основні технічні параметри ТН (номінальні напруги, номінальні навантаження, класи точності).

- Залежність похибки вимірювань від різних факторів;

- Конструкції ТН і їх основних вузлів (магнітопроводів, обмоток, вводів, ізоляції);

- Можливі схеми включення первинних і вторинних ланцюгів ТН;

- Особливості кожного з типів ТН і області їх застосування.


^ Зміст звіту


Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типу ТН (див. таблицю 7).


Таблиця 7.

Варіант завдання

Тип ТН

1

НОСК-3

2

НОЛ-10

3

ЗНОЛ-6

4

ЗНОМ-10

5

НТМИ-6

6

НКФ-110

7

НДЕ-500



Звіт містить такі розділи:

1. Мета роботи.

2. Конструкція ТН (схематично): загальний вигляд із зазначенням основних елементів;

3. Електричні схеми первинних і вторинних обмоток ТН;

4. Схеми включення ТН для вимірювання тиску, для включення в ланцюзі РЗіА;

5. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу ТН;

6. Розшифровка умовного позначення заданого ТН;

7. Відмінні особливості заданого ТН в порівнянні з іншими;

8. Область застосування ТН.


Питання для самостійної підготовки

1. Що таке вимірювальні трансформатори напруги? Для чого вони призначені?

2. З яких основних елементів складаються ТН?

3. Як розрізняються конструкції ТН з точки зору виконання їх ізоляції?

4. Чим відрізняються ТН типу ЗНОЛ (ЗНОМ) від трансформаторів типу НОЛ (НОМ)? Які особливості НТМИ і НТМК?

5. Які особливості каскадних ТН? Для чого їх використовують?

6. Яка особливість трансформаторів НДЕ? Для чого їх використовують?

7. Що таке номінальна навантаження ТН?

8. Що таке похибка за напругою? Що таке кутова похибка?

9. Від чого залежать похибки ТН? Що роблять для зниження похибки?

10. На які класи точності виготовляються ТН? Для яких цілей вони застосовуються?

11. Для вимірювання яких параметрів електричної енергії використовують ТН?

12. Які схеми включення однофазних і трифазних ТН в трифазній мережі?

13. Які особливості роботи ТН в мережі з ізольованою або компенсованою нейтраллю?

14. Чому вторинні обмотки ТН обов'язково повинні бути заземлені?

15. Чому до трифазних ТН не рекомендується підключати лічильники Електричний енергії?

16. Чому трифазні ТН, призначені для контролю ізоляції, виготовляють п’ятистержневими?

17. Які особливості вимірювання при включенні вторинних обмоток ТН в "розімкнутий трикутник" і при включенні в "неповний трикутник"?

18. Як захищають ТН від зовнішніх і внутрішніх КЗ?

19. Як впливають номінальні параметри на конструктивне виконання ТН?

20. За допомогою яких комутаційних апаратів включаються ТН в мережу високої напруги (6, 10, 35, 110 кВ і вище)?

21. Які особливості вимірювальних пристроїв типу НДЕ? Чим вони відрізняються від звичайних трансформаторів напруги? Яка галузь їх застосування?


Лабораторна робота № 8. ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ.


^ Мета роботи: вивчити призначення, пристрій, принцип дії, технічні характеристики, галузь застосування вимірювальних трансформаторів струму (ТС).


Технічне забезпечення: ТТ типів ТВК-10-1000 / 5, ТОЛ-10-600 / 5, Тополь-10-1000 / 5, ТПЛ-10-100 / 5 *), ТПЛ-10-75 / 5 *), ТПЛ -10-150 / 5 *), ТПЛМ-10-150 / 5, ТПОФД-10-1500 / 5, ТПОФ-10-200 / 5, ТФНД-35м-400 / 5, ТЗЛМ, GS126-12/35/75 .


*) - Застарілі типи вимикачів зняті з виробництва та заборонені до використання в нових розробках і при реконструкції.

^ Програма роботи

Вивчити:

- Призначення ТТ і всіх його елементів;

- Принцип і особливості режиму роботи ТТ;

- Залежність похибки вимірювань від різних факторів;

- Основні технічні параметри ТТ (номінальні напруги, номінальні струми, номінальні навантаження, класи точності, параметри динамічної та термічної стійкості).

- Конструкції ТТ та їх основних вузлів (магнітопроводів, обмоток, вводів, ізоляції);

- Можливі схеми включення первинних і вторинних ланцюгів ТТ;

- Особливості кожного з типів ТТ і області їх застосування.


^ Зміст звіту

Кожен студент по даній роботі складає індивідуальний звіт за заданим викладачем типу ТТ (див. таблицю 8)

Таблиця 8.


Варіант завдання

Тип ТТ

1

ТПОЛ-10

2

ТПЛ-10

3

ТКЛ-10

4

ТШЛ-10

5

ТФН-35

6

ТФЗМ-110

7

ТВ-35



Звіт містить такі розділи:

1. Мета роботи.

2. Конструкція ТТ (схематично): загальний вигляд із зазначенням основних елементів;

3. Електричні схеми первинних і вторинних обмоток ТТ;

4. Схеми включення ТТ для вимірювання заданої величини;

5. Основні технічні параметри (у формі таблиці) із зазначенням діапазону значень для заданого типу ТТ;

6. Розшифровка умовного позначення заданого ТТ;

7. Відмінні особливості заданого ТТ в порівнянні з іншими;

8. Область застосування ТТ.


Питання для самостійної підготовки

1. Що таке вимірювальні трансформатори струму? Для чого вони призначені?

2. З яких основних елементів складаються ТТ?

3. Як розрізняються конструкції ТТ з точки зору виконання їх ізоляції?

4. Які особливості каскадних ТТ? Для чого їх використовують?

5. Яка конструкція ТТ, призначених для земляний захисту? У чому полягає особливість їхньої роботи?

6. Що таке номінальна навантаження ТТ?

7. Що таке похибка по струму? Що таке кутова похибка?

8. Від чого залежать похибки ТТ? Що роблять для зниження похибки?

9. На які класи точності виготовляються ТТ? Для яких цілей вони застосовуються?

10. Для вимірювання яких параметрів електричної енергії використовують ТТ?

11. Які схеми включення ТТ?

12. Чому вторинні обмотки ТТ обов'язково повинні бути заземлені?

13. Для чого і як проводиться перевірка правильності маркування висновків ТТ?

14. Як виявити виткової замикання у трансформатора струму?

15. Чому не дозволяється розмикати вторинну обмотку ТТ при протіканні струму в первинному ланцюга? Як замінити вимірювальний прилад або реле у вторинній обмотці ТТ?

16. На які номінальні первинні струми виконуються одновитковим ТТ? Чому в ланцюгах з меншими струмами застосовуються багатовиткові ТТ?

17. Які переваги та недоліки вбудованих ТТ?

18. Яким чином можна змінювати коефіцієнт трансформації у ТТ типу ТФЗМ, ТВТ, ТБ?

19. Як впливають номінальні параметри на конструктивне виконання ТТ?


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов / А.А.Васильев, И.П.Крючков, Е.Ф.Неяшкова, М.Н.Околович; Под ред. А.А.Васильева. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 576 с.

  2. Электрическая часть электростанций: Учебник для вузов / Под ред. С.В.Усова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат, 1987. — 616 с.

  3. Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстан-ций. Учебник для техникумов. — М., "Энергия", 1987.

  4. Устройство комплектное распределительное (КРУ) К-104-М: Техниче-ское описание и инструкция по эксплуатации. — Московский завод "Электрощит", ОГК, 1991. — 98 с.

  1. Электротехнический справочник: в 3-х т. Т. 2. Электротехнические уст-ройства / Под общ. ред. проф. МЭИ В.Г.Жукова и др. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Энергоиздат, 1981. — 640 с.

  2. Чунихин А.А. Электрические аппараты: общий курс. Учебник для вузов. — 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 270 с.

  3. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения / Под ред. В.В.Афанасьева. — Л.: Энергоатомиздат, 1987. — 544 с.

8. Электрические аппараты высокого напряжения / Под ред.
Г.Н.Александрова. — Л.: Энергоатомиздат, 1989. — 344.

9. Родштейн Л.А. Электрические аппараты: Учебник для техникумов - 4-е изд. — Л.: Энергоатомиздат, 1989. — 304 с.

10. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учебное пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 608 с.


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Електричні станції та підстанції” для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» денної форми навчання


Укладач: ст. викладач Р.О. Пархоменко


Реєстраційний № _____________


Підписано до друку ___________ 201_ р.

Формат __А5_______

Обсяг ___________ стор.

Тираж ___________ прим.


Видавничий центр КТУ, вул. ХХІІ партз'їзду, 11,

м. Кривий Ріг


Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки до практичних робіт містять задачі з прикладами їх вирішення з дисципліни «Електричні станції та підстанції» та...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки до практичних робіт містять задачі з прикладами їх вирішення з дисципліни «Електричні станції та підстанції» та...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до курсового проекту по дисципліні «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 070501
Методичні вказівки до курсового проекту по дисципліні «Електричні станції та підстанції» ( для студентів спеціальності 090603 ) /...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до курсового проекту по дисципліні «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 070501
Методичні вказівки до курсового проекту по дисципліні «Електричні станції та підстанції» ( для студентів спеціальності 090603 ) /...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи метрології І електричні виміри"
Основи метрології І електричні виміри" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconО. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701 iconН. В. Гарбуз методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метали І зварювання в будівництві» (для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи