Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” icon

Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ”
Скачати 307.4 Kb.
НазваЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ”
Дата24.10.2012
Розмір307.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. ректора


М.І. Ступнік

___________________

_____________ 2009 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ”

для студентів напряму підготовки 6.070501“Електротехніка та електротехнології”

спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”


факультет електротехнічний


Нормативні дані

Курс

Семестр

Кількість нац.. кредитів

Всього годин

у тому числі (год.)

Самост. робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Лекції (год.)

Практ. зан. (сем.) (год.)

Лаб. роботи (год.)

Денна

ЕЕ

4

8

1

54

16

-

-

38

-

-

8

-

Заочна

ЕЕ

5

10

1

54

6

-

-

48

-

-

10

-

Скорочена ЕЕ

5

9

1

54

10

-

-

44

-

-

9

-Кривий Ріг – 2009


Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням “Електротехніка та електротехнології”.

Робочу програму склав старший викладач кафедри електропостачання та ресурсозбереження Пархоменко Р.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри електропостачання та ресурсозбереження (протокол № 2 від _14_ вересня 2009 року).


Завідувач

кафедри електропостачання та ресурсозбереження

докт. техн. наук, доцент І.А.Луценко


Схвалено вченою радою електротехнічного факультету

(протокол № ^ 1 від 29 жовтня 2009 року).


Голова

декан ЕТФ Ю.Г.Осадчук


І. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ


Кредитний модуль “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” належить до циклу професійної та практичної підготовки. Навчальний план спеціальності передбачає для студентів денної форми навчання 54 годин для її вивчення. Дисципліна викладається студентам і закріплюється в процесі викладання на протязі одного (восьмого) навчального семестру. Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами у попередні роки навчання (електричні системи та мережі, електропостачання, виробництво електроенергії).


^ 1.1. Мета вивчення дисципліни


Метою кредитного модуля є: формування у студента знань в області нетрадиційних автономних джерел енергії, вивчення їх видів і методів перетворення безпосередньо в електричну енергію. Визначення перспектив промислового використання нетрадиційних автономних джерел енергії.


^ 1.2. Задачі вивчення дисципліни

До задач вивчення курсу входить:

 1. Знання методів перетворення теплової, вітрової, хімічної, атомної, сонячної і термоядерної енергій безпосередньо в електричну енергію;

 2. Знання трьох аспектів перетворення нетрадиційних джерел енергії безпосередньо в електроенергію: технічного соціально-політичного, екологічного;

 3. Знання техніко-економічних показників методів перетворення нетрадиційних джерел енергії безпосередньо в електроенергію;

 4. Визначення перспектив використання нетрадиційних джерел енергії і способів керування процесами перетворення енергії.

При вивченні курсу «Нетрадиційні автономні джерела енергії» студенти повинні використовувати знання з наступних дисциплін: фізики, хімії, вищої математики, теоретичної механіки, електротехніки та інших.

Курс дисципліни включає наступні розділи:

 • вітроенергетика;

 • сонячна енергетика;

 • використання енергії малих річок;

 • використання енергії моря;

 • використання паливних елементів;

 • використання МГД-генераторів;

 • використання термоіонних генераторів;

 • використання термоелектричних генераторів;

 • висновки.ІІ. СКЛАД ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ДИСЦИПЛІНИ « Нетрадиційні автономні джерела електроенергії», РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ ЗАСВОЄННЯ, ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ


Таблиця 1. Розподіл часу на змістовні модулі

Форма

навчання

Змістові модулі

Розподіл часу

аудитор.

самостій.

загальн.

Денна

1.Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

16

38

54

Заочна

1.Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

6

48

54

Скорочена

1.Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

10

44

54


Таблиця 2.1. Склад змістовних модулів дисципліни (Денна форма)

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Лекції – 8 семестр (1-17 тиждень), аудиторні - 2 год./2тиж.

16

-

16

Домашнє завдання. Поглиблене опрацювання однієї з тем курсу: аналіз сучасного стану, технології та перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

30

30

Контрольно-модульна робота (18 тиждень)

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

16

38

54
^ Разом по дисципліні

16

38

54


Таблиця 2.2. Склад змістовних модулів дисципліни (Заочна форма)

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Лекції – 10 семестр.

6

-

6

Домашнє завдання. Поглиблене опрацювання однієї з тем курсу: сучасний стан, технології та перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

40

40

Контрольно-модульна робота

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

6

48

54
^ Разом по дисципліні

6

48

54


Таблиця 2.3. Склад змістовних модулів дисципліни (Скорочена форма).

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Лекції – 9 семестр.

10

-

10

Домашнє завдання. Поглиблене опрацювання однієї з тем курсу: аналіз сучасного стану, технології та перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

40

40

Контрольно-модульна робота

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

6

48

54
^ Разом по дисципліні

6

48

54ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

^ 3.1. Денна форма.Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1


2


3


4


5


1

2

3

4

5


1. Змістовний модуль №1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

1.1. Вступ. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогресі.

1.2. ^ Використання енергії вітру. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

1.3. ^ Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

1.4. Сонячна енергетика. Фотоелектричні елементи. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. Практичне використання сонячної енергії. Сонячні батареї.

1.5. Використання енергії моря. Приливні електричні станції. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. Використання морських відновлювальних ресурсів.

1.6. Використання паливних елементів. Електрохімічні генератори. Акумулятори. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

1.7. Використання МГД-генераторів. Магнітогідродинаміка. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. Принципова схема МГД-генератора. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

1.8. Термоіонні генератори. Радіолампи як перетворювачі енергії. Електрони в діоді. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. Усунення просторового заряду.

1.9. Термоелектричні генератори. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.

3


3


4


6


6


6


6


6


6

1


1


2


2


2


2


2


2


2
-


-


-


-


-


-


-


-


-
2


2


2


4


4


4


4


4


4


2. Зміст домашніх завдань

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку технології перетворення альтернативних джерел енергії в електричну у світі.

2.2. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні.

3. Контрольна модульна робота (КМР)3


3


2


-


-


-


3


3


2

Всього

54

16

-

38

^ Всього по дисципліні

54

16

-

38^ 3.1. Заочна форма.Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1

2

3

4

5


1. Змістовний модуль №1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

1.1. Вступ. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогресі.

1.2. ^ Використання енергії вітру. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

1.3. ^ Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

1.4. Сонячна енергетика. Фотоелектричні елементи. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. Практичне використання сонячної енергії. Сонячні батареї.

1.5. Використання енергії моря. Приливні електричні станції. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. Використання морських відновлювальних ресурсів.

1.6. Використання паливних елементів. Електрохімічні генератори. Акумулятори. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

1.7. Використання МГД-генераторів. Магнітогідродинаміка. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. Принципова схема МГД-генератора. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

1.8. Термоіонні генератори. Радіолампи як перетворювачі енергії. Електрони в діоді. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. Усунення просторового заряду.

1.9. Термоелектричні генератори. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.

3


3


4


6


6


6


6


6


6

1


1


-


1


1


1


1


-


-
-


-


-


-


-


-


-


-


-
2


2


4


5


5


5


5


6


6


1

2

3

4

5

2. Зміст домашніх завдань

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку технології перетворення альтернативних джерел енергії в електричну у світі.

2.2. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні.

3. Контрольна модульна робота (КМР)3


3


2


-


-


-


3


3


2

Всього

54

6

-

48

^ Всього по дисципліні

54

6

-

48^ 3.1. Скорочена форма.Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1


2


3


4


5


1

2

3

4

5


1. Змістовний модуль №1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

1.1. Вступ. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогресі.

1.2. ^ Використання енергії вітру. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

1.3. ^ Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

1.4. Сонячна енергетика. Фотоелектричні елементи. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. Практичне використання сонячної енергії. Сонячні батареї.

1.5. Використання енергії моря. Приливні електричні станції. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. Використання морських відновлювальних ресурсів.

1.6. Використання паливних елементів. Електрохімічні генератори. Акумулятори. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

1.7. Використання МГД-генераторів. Магнітогідродинаміка. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. Принципова схема МГД-генератора. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

1.8. Термоіонні генератори. Радіолампи як перетворювачі енергії. Електрони в діоді. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. Усунення просторового заряду.

1.9. Термоелектричні генератори. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.
3


3


4


6


6


6


6


6


6

1


1


1


1


1


1


2


1


1
-


-


-


-


-


-


-


-


-
2


2


3


5


5


5


4


5


5


2. Зміст домашніх завдань

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку технології перетворення альтернативних джерел енергії в електричну у світі.

2.2. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні.

3. Контрольна модульна робота (КМР)3


3


2


-


-


-


3


3


2

Всього

54

10

-

44

^ Всього по дисципліні

54

10

-

44^ IV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Денна, год

Заочна,

год

Скорочена, год

Форма звітності

Термін звітності у якому тижні

Обсяг


семестр

Обсяг

семестр

Обсяг

семестр
Опрацювання лекційного матеріалу

30

8

48

10

44

9

КМР

18

(Денна

форма)
Виконання індивідуального домашнього завдання

6

8

6

10

6


9

Реферат

4-17 (Денна форма)
Підготовка до проведення контрольних заходів

2

8

2

10

2

9

КМР

19

(Денна форма)
Всього

38
48
44^ V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль – здійснюється під час перевірки виконання індивідуального домашнього завдання і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної дисципліни.

Модульний контрольздійснює згідно графіка викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Результати модульного контролю проставляються у балах національної шкали (5,4,3,2).

^ Підсумковий (семестровий) контроль - здійснюється на основі попередніх поточних контрольних заходів та модульних контролів.

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів модульних контролів за семестр за формулою:

, бали ,

де Бі - бали за і-й модуль за національною шкалою;

Кі – години на засвоєння і-го модуля;

З – години на засвоєння дисципліни (аудиторне навантаження та самостійна робота).

При ґрунтовних відповідях на теоретичні питання КМР студент отримує оцінку “відмінно”. Оцінку “добре” студент одержує при неповних відповідях на теоретичні питання КМР, оцінку “задовільно” - при відсутності відповіді на одне теоретичне питання КМР. В інших випадках ставиться оцінка “незадовільно”.


Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу:

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Система оцінювання КТУ

За 5-бальною

100 - бальна

Оцінка

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

4,5-5

90-100

ВІДМІННО

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4-4,49

80-89

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

C

ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок

3,5-3,99

70-79

ДОБРЕ

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,0-3,49

60-69

ЗАДОВІЛЬНО

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні потреби

2,5-2,99

50-59

ЗАДОВІЛЬНО

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати екзамен

1,5-2,49

30-49

НЕЗАДОВІЛЬНО (із можливістю повторного складання)

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота

0-1,49

0-29

НЕЗАДОВІЛЬНО (з обов’язковим повторним вивченням модуля)Якщо студент на момент закінчення останнього проведення контрольного заходу з дисципліни не склав усі залікові модулі, він, за згодою деканату, може здійснити додаткові спроби з їх складання. Кількість додаткових спроб обмежується двома.


^ VI. ЛЕКЦІЇ


Змістовний модуль № 1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Вступ. Лекція 1. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогрессі.

Література [1], [2], [4].

Тема 1. Використання енергії вітру. Лекція 2. 1.1. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. 1.2. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. 1.3. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

Література [1], [2].

Тема 2. Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Лекція 3. 2.1.Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. 2.2. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. 2.3. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. 2.4. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

Літера.тура [1], [2].

Тема 3. Сонячна енергетика. Лекція 4. 3.1. Фотоелектричні елементи. 3.2. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. 3.3. Практичне використання сонячної енергії. 3.4. Сонячні батареї.

Література [1], [3].

Тема 4. Використання енергії моря. Лекція 5. 4.1. Приливні електричні станції. 4.2. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. 4.3. Використання морських відновлювальних ресурсів.

Література [1], [3] ,

Тема 5. Використання паливних елементів. Лекція 6. 5.1. Електрохімічні генератори. 5.2. Акумулятори. 5.3. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. 5.4. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

Література [3].

Тема 6. Використання МГД-генераторів. Лекція 7. 6.1. Магнітогідродинаміка. 6.2. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. 6.3. Принципова схема МГД-генератора. 6.4. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

Література [3].

Тема 7. Термоіонні генератори. Лекція 8. 7.1. Радіолампи як перетворювачі енергії. 7.2. Електрони в діоді. 7.3. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. 7.4. Усунення просторового заряду.

Література [3].

Тема 8. Термоелектричні генератори. Лекція 9. 8.1. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. 8.2. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. 8.3. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. 8.4. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.

Література [3].


^ VII. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

8.1. Навчальна та довідкова література


1. Веников В.А. Введение в специальность. Энергоатомиздат – М.,1988.

2. Денисенко О.Г. «Преобразование и использование ветровой энергии »– К.: Техника, 1992.

3. Джо Гарднер. Электричество без динамомашин. - Москва. Энергия, 2000г.

4. Шестеренко В.Е. Системи електроспоживання та електропостачання електроенергії. – Вінниця: Нова книга, 2004 р.

5. Криворізький технічний університет. http://www.ktu.edu.ua/

6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/


^ 8.2. Нормативна та інструктивна література

1. Навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

2. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела енергії ” для студентів напряму підготовки 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

^ 8.3. Методична література

1. Конспект лекцій до самостійного вивчення розділів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела енергії ”для студентів спеціальності 6.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» усіх форм / Уклад.: Р.О.Пархоменко. – Кривий Ріг: КТУ , 2008.  VIІI. Мова.

  Мова викладання лекційного матеріалу - українська.

^ 9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
з/п

Дата внесення змін

Зміст змін та доповнень

Підстава до внесення змін

(№ і дата наказу, рішення вченої ради, засідання кафедри)

1

2

3

4
Схвалено на засіданні кафедри _______________________________________

Схвалено на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол № __ від “ ___ “ _____200 р.


Протокол № __ від “ ___ “ ______ 200 р.

Завідувач кафедри ________________
Завідувач кафедри ________________

Схожі:

Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconПрограма з дисципліни " Нетрадиційні автономні джерела електроенергії " для студентів напряму підготовки 070501"Електротехніка та електротехнології"
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко робоча та навчальна програма з дисципліни
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconМіського господарства І. А. Краївська Бухгалтерський облік бюджетних установ Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconЗатверджую Т. в о. ректора Криворізького технічного університету Ступнік М.І
move to 0-17233016
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи