Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” icon

Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання”
Скачати 258.76 Kb.
НазваЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання”
Дата24.10.2012
Розмір258.76 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. ректора


М.І. Ступнік

___________________

_____________ 2009 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання”

для студентів напряму підготовки 6.070501“Електротехніка та електротехнології”

спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”


факультет електротехнічний


Нормативні дані

Курс

Семестр

Кількість нац.. кредитів

Всього годин

у тому числі (год.)

Самост. робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Лекції (год.)

Практ. зан. (сем.) (год.)

Лаб. роботи (год.)

Денна

ЕЕ

5

1

1

54

34

-

-

20

-

-

9

-

Заочна

ЕЕ

6

1

1

54

8

-

-

46

-

-

11

-Кривий Ріг – 2009


Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням “Електротехніка та електротехнології”.

Робочу програму склав старший викладач кафедри електропостачання та ресурсозбереження Пархоменко Р.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри електропостачання та ресурсозбереження (протокол № 2 від _14_ вересня 2009 року).


Завідувач

кафедри електропостачання та ресурсозбереження

докт. техн. наук, доцент І.А.Луценко


Схвалено вченою радою електротехнічного факультету

(протокол № ^ 1 від 29 жовтня 2009 року).


Голова

декан ЕТФ Ю.Г.Осадчук


І. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ


Кредитний модуль “ Надійність та діагностика систем електропостачання ” належить до циклу спеціальної підготовки. Навчальний план спеціальності передбачає для студентів денної форми навчання 54 годин для її вивчення. Дисципліна викладається студентам і закріплюється в процесі викладання на протязі одного (дев’ятого) навчального семестру. Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (електричні системи та мережі, електропостачання, електричні станції і підстанції).


^ 1.1. Мета вивчення дисципліни


Метою кредитного модуля є: навчання студента основам розрахунків надійності, вибору технічних вирішень по її забезпеченню при проектуванні та експлуатації методом обслуговування електрообладнання систем електропостачання.


^ 1.2. Задачі вивчення дисципліни

Завданнями дисципліни є: вивчення теоретичних основ надійності та діагностики електрообладнання, визначення мінімальних тестів перевірки технічного стану електрообладнання, а також методів і засобів пошуку місця пошкоджень.


ІІ. СКЛАД ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ ДИСЦИПЛІНИ «Надійність та діагностика систем електропостачання», РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ ЗАСВОЄННЯ, ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ


Таблиця 1 – Розподіл часу на змістовні модулі

№ змістового модуля

Змістові модулі

Розподіл часу

аудитор.

самостій.

загальн.

1

Надійність та діагностика систем електропостачання

34

20

54


Таблиця 2 – Склад змістовних модулів дисципліни

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Надійність та діагностика систем електропостачання.

Лекції – 9 семестр (1-17 тиждень), аудиторні - 2 год./тиж.


34

-

34

Домашнє завдання. Розрахунки надійності систем електроустаткування. Складання діагностичних моделей устаткування СЕП і визначення мінімальних тестів діагностування.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

12

12

Контрольно-модульна робота (18 тиждень)

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

34

20

54
^ Разом по дисципліні

34

20

54

ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

^ 1. Денна форма.Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1

2

3

4

5

^ Змістовний модуль №1.

Вступ . Проблема надійності електричних станцій, підстанцій, ліній електропередач, електричних мереж і систем – одна із першочергових проблем енергетики. Загальні поняття. Надійність об’єкту та СЕП. Безвідмовність, ремонтопридатність, збереження, працездатність, живучість. Відмови працездатності та функціонування. Класифікація відмов. Пошкодження та несправність, глибина аварії.

1. Надійність СЕП.

1.1. Показники та характеристики надійності електричних установок і систем. Окремі а комплексні показники надійності. Імовірні моделі відмов і надійності устаткування. Інтенсивність відмов. Інтервали часу на характеристиці життя. Безперервна та дискретна моделі відмов. Параметри потоку відмов, відпрацювання на відмову, імовірність відмов, середній час відновлення. Сукупні показники надійності, коефіцієнт планового прикладення, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт готовності, коефіцієнт простою.

1.2. ^ Моделі відмов систем електропостачання. Структура з послідовним з’єднанням елементів. Імовірність безвідмовної роботи, середній час відновлення, коефіцієнт готовності, коефіцієнт аварійного простою. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура з паралельним з’єднанням елементів. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура зі змішаним з’єднанням елементів. Поетапне еквівалентування.

1.3. Моделі надійності установок з відновленням і профілактикою. Параметри надійності з двома паралельними ланцюгами.

1.4. Аналітичний метод розрахунку надійності систем електропостачання. Сутність та методика складання структурно – логічної схеми надійності.

1.5. Надійність і технічне обслуговування електроустаткування. Технічний стан об’єкту: непошкодженість та пошкодженність , працездатність та непрацездатність, правильне та неправильне функціонування. 6.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), задачі, мета. 6.3. Стратегії ТОіР. Стратегії «до відмови», «за часом», «за напрацюванням», «за параметрами».
5


5


3


3


3


34


4


2


2


2


2-


-


-


-


-


-1


1


1


1


1


1


1

2

3

4

5

2. Технічна діагностика.

2.1. Сутність та задачі діагностування устаткування. Предмет теоретичної діагностики. Ефективність технічного діагностування. Узагальнена схема діагностики.

2.2. Аналіз діагностування обладнання за допомогою математичної логіки. Основні функції алгебри – логіки.

2.3. Основні закони алгебри – логіки. Закон нульової множини. Закон універсальної множини, закон тавтології. Закон подвійної інверсії. Закон доповнення. Комутативні закони. Асоціативні закони. Дистрибутивні закони. Закони поглинання. Закони розповсюдження. Закони Де Моргана. Повні системи логічних функцій. Нормальні форми логічних функцій. Мінімізація логічних виразів.

2.4. Моделі об’єктів діагностики. Графічне зображення об’єктів діагностики. Вектори стану обладнання. Складання таблиць несправностей об’єктів діагностики.

2.5. Тести для перевірки працездатності об’єктів діагностики. Множина попарно – різних станів об’єкту. Множина результатів перевірок. Задача побудови тестів і її інтерпретація. Дві задачі побудови діагностичних тестів. Побудова мулевої матриці.

2.6. ^ Побудова мінімальних тестів діагностики об’єктів електропостачання. Схема об’єкту діагностики із п’яти діагностичних елементів. Складання таблиці стану об’єкту діагностики. Попарне порівняння станів об’єкту і побудова мулевої матриці. Складання по матриці логічного виразу і визначення мінімального тесту.


3


3


5


3


5


3


2


2


4


2


4


2-


-


-


-


-


-1


1


1


1


1


1


3. Зміст домашніх завдань

3.1. Розрахунки надійності систем електроустаткування

3.2. Складання діагностичних моделей устаткування СЕП і визначення мінімальних тестів діагностування.

4. Контрольна модульна робота (КМР)

-

-


-


3

3


2

Всього

54

34

-

20

^ Всього по дисципліні

54

34

-

20^ 2. Заочна форма.Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1

2

3

4

5

^ Змістовний модуль №1.

Вступ . Проблема надійності електричних станцій, підстанцій, ліній електропередач, електричних мереж і систем – одна із першочергових проблем енергетики. Загальні поняття. Надійність об’єкту та СЕП. Безвідмовність, ремонтопридатність, збереження, працездатність, живучість. Відмови працездатності та функціонування. Класифікація відмов. Пошкодження та несправність, глибина аварії.

1. Надійність СЕП.

1.1. Показники та характеристики надійності електричних установок і систем. Окремі а комплексні показники надійності. Імовірні моделі відмов і надійності устаткування. Інтенсивність відмов. Інтервали часу на характеристиці життя. Безперервна та дискретна моделі відмов. Параметри потоку відмов, відпрацювання на відмову, імовірність відмов, середній час відновлення. Сукупні показники надійності, коефіцієнт планового прикладення, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт готовності, коефіцієнт простою.

1.2. ^ Моделі відмов систем електропостачання. Структура з послідовним з’єднанням елементів. Імовірність безвідмовної роботи, середній час відновлення, коефіцієнт готовності, коефіцієнт аварійного простою. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура з паралельним з’єднанням елементів. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура зі змішаним з’єднанням елементів. Поетапне еквівалентування.

1.3. Моделі надійності установок з відновленням і профілактикою. Параметри надійності з двома паралельними ланцюгами.

1.4. Аналітичний метод розрахунку надійності систем електропостачання. Сутність та методика складання структурно – логічної схеми надійності.

1.5. Надійність і технічне обслуговування електроустаткування. Технічний стан об’єкту: непошкодженість та пошкодженність , працездатність та непрацездатність, правильне та неправильне функціонування. 6.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), задачі, мета. 6.3. Стратегії ТОіР. Стратегії «до відмови», «за часом», «за напрацюванням», «за параметрами».
5


5


3


3


3


31


1


1


1


1


--


-


-


-


-


-4


4


2


2


2


3


1

2

3

4

5

2. Технічна діагностика.

2.1. Сутність та задачі діагностування устаткування. Предмет теоретичної діагностики. Ефективність технічного діагностування. Узагальнена схема діагностики.

2.2. Аналіз діагностування обладнання за допомогою математичної логіки. Основні функції алгебри – логіки.

2.3. Основні закони алгебри – логіки. Закон нульової множини. Закон універсальної множини, закон тавтології. Закон подвійної інверсії. Закон доповнення. Комутативні закони. Асоціативні закони. Дистрибутивні закони. Закони поглинання. Закони розповсюдження. Закони Де Моргана. Повні системи логічних функцій. Нормальні форми логічних функцій. Мінімізація логічних виразів.

2.4. Моделі об’єктів діагностики. Графічне зображення об’єктів діагностики. Вектори стану обладнання. Складання таблиць несправностей об’єктів діагностики.

2.5. Тести для перевірки працездатності об’єктів діагностики. Множина попарно – різних станів об’єкту. Множина результатів перевірок. Задача побудови тестів і її інтерпретація. Дві задачі побудови діагностичних тестів. Побудова мулевої матриці.

2.6. ^ Побудова мінімальних тестів діагностики об’єктів електропостачання. Схема об’єкту діагностики із п’яти діагностичних елементів. Складання таблиці стану об’єкту діагностики. Попарне порівняння станів об’єкту і побудова мулевої матриці. Складання по матриці логічного виразу і визначення мінімального тесту.


3


3


5


3


5


3


1


1


1


1


-


1-


-


-


-


-


-2


2


4


2


5


2


3. Зміст домашніх завдань

3.1. Розрахунки надійності систем електроустаткування

3.2. Складання діагностичних моделей устаткування СЕП і визначення мінімальних тестів діагностування.

4. Контрольна модульна робота (КМР)

-

-


-


3

3


2

Всього

54

8

-

46

Всього по дисципліні

54

8

-

46


^ IV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Денна форма.
теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Денна, годФорма звітностіТермін звітності у якому тижніОбсяг


семестр
Опрацювання лекційного матеріалу

12

9

КМР

18
Виконання індивідуального домашнього завдання

6

9

КР

4-17
Підготовка до проведення контрольних заходів

2

9

КМР

19
Всього

20
^ 2. Заочна форма.
теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Заочна, годФорма звітностіТермін звітності у якому тижніОбсяг


семестр
Опрацювання лекційного матеріалу

38

11

КМР

18
Виконання індивідуального домашнього завдання

6

11

КР

4-17
Підготовка до проведення контрольних заходів

2

11

КМР

19
Всього

46
^ V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль – здійснюється під час перевірки виконання індивідуального домашнього завдання і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної дисципліни.

Модульний контрольздійснює згідно графіка викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Результати модульного контролю проставляються у балах національної шкали (5,4,3,2).

^ Підсумковий (семестровий) контроль - здійснюється на основі попередніх поточних контрольних заходів та модульних контролів.

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів модульних контролів за семестр за формулою:

, бали ,

де Бі - бали за і-й модуль за національною шкалою;

Кі – години на засвоєння і-го модуля;

З – години на засвоєння дисципліни (аудиторне навантаження та самостійна робота).

При ґрунтовних відповідях на теоретичні питання КМР студент отримує оцінку “відмінно”. Оцінку “добре” студент одержує при неповних відповідях на теоретичні питання КМР, оцінку “задовільно” - при відсутності відповіді на одне теоретичне питання КМР. В інших випадках ставиться оцінка “незадовільно”.


Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу:

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Система оцінювання КТУ

За 5-бальною

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

4,5-5 (відм.) (зарах.)

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4-4,49 (добре) (зарах.)

C

ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок

3,50-3,99 (добре) (зарах.)

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,0-3,49 (задов.) (зарах.)

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні потреби

2,5-2,99 (задов.) (зарах.)

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – із можливістю повторного складання

1,5-2,49 (незадов.) (незарах.)

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим повторним вивченням модуля

0-1,49 (незадов.) (незарах.)Якщо студент на момент закінчення останнього проведення контрольного заходу з дисципліни не склав усі залікові модулі, він, за згодою деканату, може здійснити додаткові спроби з їх складання. Кількість додаткових спроб обмежується двома.


^ VI. ЛЕКЦІЇ


Змістовний модуль № 1. Надійність та діагностика систем електропостачання.

Вступ. Лекція 1. Проблема надійності електричних станцій, підстанцій, ліній електропередач, електричних мереж і систем – одна із першочергових проблем енергетики.

Література [1], [2].

Тема 1. Загальні поняття. Лекція 2. 1.1. Надійність об’єкту та СЕП. 1.2. Безвідмовність, ремонтопридатність, збереження, працездатність, живучисть. 1.3. відмови працездатності та функціонування. 1.4. Класифікація відмов. 1.5. Пошкодження та несправність, глибина аварії.

Література [1], [2].

Тема 2. Показники та характеристики надійності електричних установок і систем. Лекція 3. 2.1. Окремі а комплексні показники надійності. 2.2. Імовірні моделі відмов і надійності устаткування. 2.3. Інтенсивність відмов. 2.4. Інтервали часу на характеристиці життя. 2.5. Безперервна та дискретна моделі відмов.

Літера.тура [1], [2].

Тема 2. Показники та характеристики надійності електричних установок і систем. Лекція 4. 2.6. Параметри потоку відмов, відпрацювання на відмову, імовірність відмов, середній час відновлення. 2.7. Сукупні показники надійності, коефіцієнт планового прикладення, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт готовності, коефіцієнт простою.

Література [1], [2] , [3].

Тема 3. Моделі відмов систем електропостачання. Лекція 5. 3.1. Структура з послідовним з’єднанням елементів. 3.2. Імовірність безвідмовної роботи, середній час відновлення, коефіцієнт готовності, коефіцієнт аварійного простою. 3.3. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв.

Література [1], [2].

Тема 3. Моделі відмов систем електропостачання. Лекція 6.3.4. Структура з паралельним з’єднанням елементів.3.5. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. 3.6. Структура зі змішаним з’єднанням елементів. 3.7. Поетапне еквівалентування.

Література [1], [2].

Тема 4. Моделі надійності установок з відновленням і профілактикою. Лекція 7. 4.1. Параметри надійності з двома паралельними ланцюгами.

Література [1], [2] , [4].

Тема 5. Аналітичний метод розрахунку надійності систем електропостачання. Лекція 8. 5.1. Сутність та методика складання структурно – логічної схеми надійності.

Література [1], [2].

Тема 6. Надійність і технічне обслуговування електроустаткування. Лекція 9. 6.1. Технічний стан об’єкту: непошкодженість та пошкодженність , працездатність та непрацездатність, правильне та неправильне функціонування. 6.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), задачі, мета. 6.3. Стратегії ТОіР. Стратегії «до відмови», «за часом», «за напрацюванням», «за параметрами».

Література [1], [2] , [4].

Тема 7. Сутність та задачі діагностування устаткування. Лекція 10. 7.1. Предмет теоретичної діагностики. 7.2. Ефективність технічного діагностування. 7.3. Узагальнена схема діагностики.

Література [1], [2].

Тема 8. Аналіз діагностування обладнання за допомогою математичної логіки. Лекція 11. 8.1. Основні функції алгебри – логіки.

Література [1], [2].

Тема 9. Основні закони алгебри – логіки. Лекція 12. 9.1. Закон нульової множини. 9.2. Закон універсальної множини, закон тавтології. 9.3. Закон подвійної інверсії. 9.4 Закон доповнення. 9.5. Комутативні закони.

Література [1], [2].

Тема 9. Основні закони алгебри – логіки. Лекція 13. 9.6. Асоціативні закони. 9.7. Дистрибутивні закони. 9.8. Закони поглинання. 9.9. Закони розповсюдження. 9.10. Закони Де Моргана .9.11. Повні системи логічних функцій. 9.12. Нормальні форми логічних функцій. 9.13. Мінімізація логічних виразів.

Література [1], [2].

Тема 10. Моделі об’єктів діагностики. Лекція 14. 10.1. Графічне зображення об’єктів діагностики. 10.2. Вектори стану обладнання. 10.3. Складання таблиць несправностей об’єктів діагностики.

Література [1], [2].

Тема 11. Тести для перевірки працездатності об’єктів діагностики. Лекція 15. 11.1.

Множина попарно – різних станів об’єкту. 11.2. Множина результатів перевірок.

Література [1], [2].

Тема 11. Тести для перевірки працездатності об’єктів діагностики. Лекція 16. 11.3. Задача побудови тестів і її інтерпретація. 11.4. Дві задачі побудови діагностичних тестів. 11.5. Побудова мулевої матриці.

Література [1], [2].

Тема 12. Побудова мінімальних тестів діагностики об’єктів електропостачання. Лекція 17. 12.1. Схема об’єкту діагностики із п’яти діагностичних елементів. 12.2. складання таблиці стану об’єкту діагностики. Попарне порівняння станів об’єкту і побудова мулевої матриці. 12.3. Складання по матриці логічного виразу і визначення мінімального тесту.

Література [1], [2].


^ VII. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

8.1. Навчальна та довідкова література


1. Гук Ю.В. Теория надёжности в электроэнергетике. Энергоатомиздат – М.,1990.

2. Надійність систем електропостачання. Зорін В.В., Тесленко В.В. та інші. – К.: Вища школа, 1984.

3. Верзаков Г.В., Киншт Н.В., Рабинович В.И. Введение в техничную диагностику. Москва. Энергия,1988.

4. Сви П.И. Методы и средства диагностирования оборудования высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат,1992.

5. Криворізький технічний університет. http://www.ktu.edu.ua/

6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/


^ 8.2. Нормативна та інструктивна література

1. Навчальний план підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

2. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Надійність та діагностика систем електропостачання ” для студентів напряму підготовки 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

^ 8.3. Методична література

1. Методичні вказівки ( конспект лекцій ) по дисципліні «Надійність і діагностика систем електропостачання» ( для студентів спеціальності 7.090603 ) / Уклад.: Р.О.Пархоменко. – Кривий Ріг: КТУ , 2008.    VIІI. Мова.

    Мова викладання лекційного матеріалу - українська.

^ 9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
з/п

Дата внесення змін

Зміст змін та доповнень

Підстава до внесення змін

(№ і дата наказу, рішення вченої ради, засідання кафедри)

1

2

3

4
Схвалено на засіданні кафедри _______________________________________

Схвалено на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол № __ від “ ___ “ _____200 р.


Протокол № __ від “ ___ “ ______ 200 р.

Завідувач кафедри ________________
Завідувач кафедри ________________

Схожі:

Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconПрограма з дисципліни "Надійність та діагностика систем електропостачання" для студентів напряму підготовки 070501"Електротехніка та електротехнології"
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. С. Чернець програма та робоча програма навчальної дисципліни
«надійність І діагностика електрообладнання освітлювальних систем» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання електричного транспорту»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання електричного транспорту» (для студентів 3 курсу денної та заочної...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко робоча та навчальна програма з дисципліни
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconМіського господарства І. А. Краївська Бухгалтерський облік бюджетних установ Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconЗатверджую Т. в о. ректора Криворізького технічного університету Ступнік М.І
move to 0-17233016
Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconЗатверджую декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій О. Г. Гусак (підпис) “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічна політика“

Затверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання” iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи