Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка»
Скачати 106.18 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка»
Дата25.10.2012
Розмір106.18 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств»

для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»

спеціальностей «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»


м. Кривий Ріг

2010 р.

Укладач: Омельченко О.В., асистент.


Відповідальний за випуск: Щокін В.П.., к.т.н., доц.


Рецензент: Гузов Е.С., к.т.н., доц.


Анотація:

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно робочої програми з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання.

У методичних вказівках приведені теми, які винесені на самостійну роботу студентів. Питання, які розглядаються в темах виносяться на екзамен.


Розглянуто на засіданні Схвалено на засіданні вченої ради

кафедри ЕПР електротехнічного факультету

Протокол №____ Протокол №____

від «____»______________201__р. від «____»______________201__р.

Тема 1. Загальні питання електропостачання промислових підприємств.


План:

1. Характеристика кліматичних умов.

2. Класифікація електроустаткування по захисту від зовнішнього середовища.

3. Класифікація приміщень.

4. Специфічні умови експлуатації електроустановок на промислових виробництвах.

5. Небезпека, пов’язана з застосуванням електричної енергії

6. Номінальні напруги й ряди номінальних струмів.


Контрольні питання:

1. Як класифікуються умови роботи електроустаткування?

2. Які фактори впливають на працездатність електроустановок промислових підприємств в умовах чотирьох різновидів клімату.

3. За якими ознаками класифікуються приміщення, призначені для електроустановок.

4. Назвіть види небезпек та умови їх виникнення при використанні електричного струму

5. На які номінальні струми й номінальні напруги слід орієнтуватися при проектуванні електропостачання підприємств і конструюванні електроустаткування?


Тема 2. Електричні мережі.


План:

1. Розрахунки електричних мереж по нагріву:

– загальні відомості;

– вибір провідників при нормальних режимах роботи;

– вибір провідників в аварійному режимі роботи.

2. Розрахунки проводів і тросів повітряних ліній на механічну міцність:

– загальні відомості;

– механічні навантаження проводів і тросів;

– розрахункові напряжености й стріли прогину проводів і тросів.

3. Економічний перетин провідників.


Контрольні питання:

1. Що називається електричною мережею?

2. Як вибираються провідники для тривалого режиму роботи?

3. Чим відрізняється навантаження провідника в повторно-короткочасному й короткочасному режимах від тривалого?

4. У чому особливість вибору провідника для аварійного режиму?

5. Для чого необхідно знати електродинамічне зусилля між провідниками?

6. Ціль розрахунків проводів на механічну міцність.

7. У чому зміст поняття «критичний проліт»?

8. Ціль розрахунків проводів за економічними показниками.

9. Явище коронування: чим викликане й наслідкі?


Тема 3. Перехідні процеси в системах електропостачання.


План:

1. Загальні відомості.

2. Короткі замикання в системах електропостачання.

3. Процес протікання короткого замикання.

4. Визначення аперіодичної складової струму КЗ.

5. Обмеження струмів КЗ.


Контрольні питання:

1. Яка особливість різних видів КЗ?

2. Від чого залежить процес протікання КЗ? Перелічите найбільш істотні фактори.

3. Від чого залежить аперіодична складова струму КЗ?

4. Що визначає ударний коефіцієнт?

5. Як визначається опір реактора для обмеження струму КЗ?


Тема 4. Електричні апарати підстанцій і розподільних пристроїв


План:

1. Загальні відомості.

2. Види виконання електроустаткування.

3. Роз’єднувачі.

4. Вимикачі:

– призначення;

– бакові масляні вимикачі;

– повітряні вимикачі;

– електромагнітні вимикачі;

– елегазові вимикачі;

– вакуумні вимикачі;

– вимикачі навантаження;

5. Реактори.

6. Вимірювальні трансформатори:

– трансформатори струму;

– трансформатори напруги.

7. Ізолятори й шини.

8. Запобіжники.

Контрольні питання:

1. Які вимоги пред'являються до електричних апаратів?

2. Перелічите види виконання електричних апаратів.

3. Назвіть яке електрообладнання використовується в умовах при відсутності та наявності небезпеки виникнення вибуху газу і сумішей. Його маркування та вимоги, які воно повинно задовольняти.

4. Назвіть вибухонебезпечні газові суміші та їх характеристики.

5. Як виконуються різні види вибухозахисту та їх характеристики?

6. Загальні вимоги до комутаційної апаратури рудникового виконання та способи їх реалізації.

7. Особливості конструкцій та схемних рішень автоматичних вимикачів змінного струму та магнітних пускачів.

8. Які типи розподільчих установок напругою 6-10 кВ використовуються на промислових підприємствах, їх призначення та улаштування.

9. У чому особливість гасіння дуги у вимикачів різних типів?

10. Яким чином індуктивність реактора впливає на обмеження струму КЗ?

11. Яким чином відстань між опорними ізоляторами шин впливає на напруженість матеріалу шин?


Тема 5. Якість електричної енергії


План:

1. Основні показники якості електроенергії і їх нормування.

2. Розрахунки показників якості електроенергії.

3. Поліпшення якості напруги.


Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте основні показники якості напруги.

2. Від чого залежить якість напруги?

3. Які способи регулювання напруги?

4. Як розраховується коефіцієнт потужності cosφ? Способи його поліпшення.


Тема 6. Захист електроустановок і мереж вище 1кВ


План:

1. Загальні відомості.

2. Вимоги до релейного захисту.

3. Елементи захисту. Джерела оперативного струму в колах релейного

захисту.

4. Захист від зовнішніх коротких замикань в електроустановках напругою вище 1кВ:

– загальні відомості;

– схеми максимального струмового захисту;

– вибір параметрів максимального струмового захисту;

– струмова відсічка;

– струмовий спрямований захист.

5. Захист від багатофазних замикань в електроустановках напругою вище 1кВ:

– загальні відомості;

– принцип дії поздовжнього диференціального захисту;

– поперечний диференціальний захист;

– захист силових трансформаторів;

– захист шин напругою 6÷35кВ;

– захист ліній 6÷35 кВ із однобічним живленням;

– захист асинхронних і синхронних електродвигунів напругою вище 1кВ.

6. Захист від однофазних замикань в електроустановках напругою вище 1кВ:

– загальні відомості;

– максимальний струмовий захист нульової послідовності

у мережах з великимими струмами замикання на землю;

– захист від замикань на землю в мережах з малими струмами замикання на землю;

– захист електроустановок від однофазних замикань на землю.

7. Інші види захистів:

– дистанційний захист ліній;

– високочастотний захист;

– газовий захист;

– захист від перевантаження;

– захист синхронних двигунів від асинхронного режиму;

– захист від втрати живлення й зниження напруги;

– самозапуск електродвигунів.


Контрольні питання:

1. Призначення релейного захисту; його визначення.

2. Вимоги до релейного захисту.

3. Перелічіть види захистів і дайте їхню коротку характеристику.

4. Джерела живлення релейного захисту.

5. Призначення максимального струмового захисту.

6. Як вибираються параметри максимального струмового захисту?

7. Призначення струмового відсічення і його характеристика.

8. Призначення струмового спрямованого захисту.

9. Види диференціальних захистів, принцип дії, призначення.

10. Як здійснюється захист силових трансформаторів?

11. Види захистів електродвигунів.

12. Захист ліній.

13. Призначення газового захисту.

14. Дистанційний і високочастотний захист.

15. Захист від перевантаження і його особливість


Тема 7. Перенапруги в системах електропостачання


План:

1. Загальні відомості.

2. Захист електроустановок від прямих ударів блискавки.

3. Захист від хвиль атмосферних перенапруг.

4. Захист від внутрішніх перенапруг.

5. Схеми захисту від перенапруг.

6. Блискавкозахист будинків і споруджень.

7. Розрахунки зони захисту блискавковідводів.


Контрольні питання:

1. Перелічіть види перенапруг і причини їх появи.

2. Як визначається зона захисту стрижневого й тросового блискавковідводів?

3. Що таке активна висота блискавковідводу й чим вона визначається?

4. У яких випадках встановлюються тросові блискавковідводи?

5. У чому відмінність трубчастих і вентильних розрядників?

6. Чим визначається величина залишкової напруги на розряднику?

7. Приведіть найбільш характерні схеми захисту від перенапруги.


Тема 8. Електричне освітлення


План:

1 Основні світлотехнічні величини.

2 Електричні джерела світла

3 Схеми запалювання газосвітлових джерел світла

4 Освітлювальні прилади

5 Обладнання освітлення

6 Проектування електричного освітлення


^ Контрольні питання:

1. Принцип роботи та технічні характеристики електричних джерел світла(ламп розжарювання та газорозрядних джерел світла)

2. Схема запалювання люмінесцентних дугових ртутних та ксенонових ламп.

3. Конструктивні особливості освітлювальних приладів які використовуються на шахтах та кар’єрах.

4. Як виконується проектування електричного освітлення.

5. Напишіть головні розрахункові вирази, які використовуються при проектуванні


Тема 9. Захист людини від ураження електричним струмом.


План:

1 Фактори, що визначають результат ураження.

2 Режим нейтралі в електроустановках до і вище 1000В.

3 Технічні способи і засоби захисту людини від ураження електричним струмом.

4 Пристрої захисного відключення.


^ Контрольні питання:

1. Які фактори визначають результати ураження людини електричним струмом, та в яких умовах воно може виникнути?

2. Зробіть порівняння мереж напругою до 1 кВ з ізольованою та глухо заземленою нейтраллю та їхній небезпеці враження людини струмом, виникненню пожеж та вибухів рудникової атмосфери.

3. Поясніть умови, при яких досягається захисна дія захисного заземлення.

4. Накресліть принципові схеми захисного заземлення на шахті і кар’єрі.

5. Поясніть принцип роботи реле УАКІ-380.

6. При яких умовах дією захисного відключення досягається захист людини від ураження електричним струмом. Вимоги до захисту.


Тема 10. Заземлюючі пристрої


План:

1. Загальні вимоги й призначення.

2. Захисне занулення.

3. Конструкції заземлюючих пристроїв.

4. Розрахунки пристроїв занулення й заземлення.


Контрольні питання:

1. Для чого виконують захисне заземлення?

2. У чому відмінність заземлення від занулення?

3. Як визначається напруга дотику?

4. Що таке крокова напруга й чим вона визначається?


Список рекомендованої літератури:

1. Моркун В.С., Тонкошкур Л.С., Гарковенко Є.Є. Електропостачання і електроустаткування гірничих підприємств. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005.

2. Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. – М.: Издательство московского горного университета, 2006.

3. Основы электроснабжения горных предприятий. Под ред. проф. Волотковского С.А. – Киев: Вища школа, 1978.

4. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М., Интермет Инжиниринг, 2006.

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка»
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconЗатверджено на засіданні кафедри електропостачання та ресурсозбереження
«електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів та домашніх завдань з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів та домашніх завдань з курсу “Електропостачання промислових підприємств” для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconДля студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050702 “Електромеханіка” Харків – хнамг – 2013 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчаннянапряму...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconДля студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 “Електромеханіка” Харків – хнамг – 2013 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєділяьності»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєділяьності» для студентів денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconЮ. С. Калиниченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» iconА. М. Гарьковець програма навчальної дисципліни та
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи