Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності icon

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Економічні аспекти нововведень" для магістрів спеціальності
Скачати 410.59 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Економічні аспекти нововведень" для магістрів спеціальності
Дата23.10.2012
Розмір410.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України


Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


Кафедра економіки підприємства


Методичні вказівки до вивчення курсу

з дисципліни “Економічні аспекти нововведень”

для магістрів спеціальності

8. 050107 “Економіка підприємства”


Полтава 2002

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни “Економічні аспекти нововведень” для магістрів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”- Полтава: ПолтНТУ,2002. – 18с.


Укладачі: Г. А. Жучкова, ст. викладач кафедри економіки підприємства; І. В. Міняйленко, ст. викладач кафедри економіки підприємства; Н. В. Фесенко, асистент кафедри економіки підприємства


Рецензент: Марченко О. В., доцент кафедри менеджменту


Відповідальний за випуск: завідувачка кафедри економіки підприємства В. Я. Чевганова, кандидат економічних наук, доцент


Затверджено радою університету

Протокол № 4 від 29.12.2002 р.


Редактор Н. В. Жигилій

Коректор Н. О. Янкевич


.


Зміст

1. Загальні положення………………………………………………..…4

2. Основні напрямки наукових досліджень, які забезпечують інноваційний розвиток економіки країни та підприємства…………..5

3. Тематичний план курсу………………………………………………6

4. Тематика рефератів…………………………………………………...8

5. Практичні завдання……………………………………………….…10 1. Загальні положення


Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни “Економічні аспекти нововведень” розраховані на студентів-магістрів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”.

У даних методичних указівках подаються рекомендації до вивчення теоретичних питань кожної теми курсу, а також теми рефератів та практичні завдання, які дають змогу студентові самостійно працювати над засвоєнням матеріалу.

У першій частині вказівок виділені основні напрями наукових досліджень в інноваційній діяльності. Це дозволяє студенту визначитися і вибрати ту чи іншу наукову тему.

У другій частині наводяться теми рефератів для самостійної роботи над вивченням курсу та практичні завдання за варіантами.

Виконання практичної роботи дасть можливість магістрам закріпити теоретичні знання, виробити навички проведення аналітичних досліджень, здійснювати необхідні розрахунки для визначення економічного ефекту від упровадження інноваційного проекту та ціни ліцензії різними методами.

Напрями досліджень вибираються кожним студентом в індивідуальному порядку. Магістрам варіанти задач видаються викладачем в індивідуальному порядку. Студенти повинні захистити свої дослідження, що буде оцінено і враховано при проведенні аналізу.


 1. Основні напрями наукових досліджень, які забезпечують інноваційний розвиток економіки країни та підприємства


2.1. Концепція інноваційного розвитку України.

2.1.1. Формування цілей інноваційного розвитку держави.

2.1.2. Створення механізму інноваційного розвитку України.

2.1.3. Визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку країни.

2.1.4. Фінансові джерела забезпечення наукової, технічної та інноваційної діяльності.

2.2. Проблеми і процеси економічного зростання регіональної економіки та економіки підприємства.

2.3. Дослідження пріоритетних напрямів в інноваційному розвитку високорозвинутих країн.

2.4. Методи наукових досліджень в інноваційній сфері.

2.5. Структурно-інвестиційна перебудова економіки країни, регіону та підприємства (інноваційний аспект).

2.6. Трансформаційні процеси в науково-технічному потенціалі.

2.7. Конкурентоспроможність підприємства як результат інноваційної діяльності.

2.8. Організаційні структури та фонди, які сприяють інноваційному розвитку підприємства.

2.9. Проблеми створення інноваційних фондів розвитку на державному та регіональному рівні.

2.10. Економічна ефективність упровадження програм інноваційного розвитку підприємства. 1. Тематичний план курсу


Тема 1. Зміст дисципліни. Понятійний апарат

 1. Основні завдання курсу. Принципи формування курсу.

 2. Зв’язок дисципліни з іншими курсами.

 3. Сутність науково-технічних нововведень.

 4. Тенденції і характер економічного зростання.


Тема 2. Особливості оцінки економічної ефективності науково-технічних нововведень. Види ефекту

 1. Сутність проблеми оцінки ефективності науково-технічних нововведень.

 2. Основні принципи оцінки інноваційного проекту.

 3. Види ефекту.


Тема 3. Особливості формування ціни на науково-технічну продукцію

 1. Принципи визначення ціни науково-технічних нововведень.

 2. Методи ціноутворення на науково-технічні нововведення.

 3. Особливості оцінки інтелектуальної продукції.


Тема 4. Комплексна оцінка ефективності нововведень в умовах ринку

 1. Визначення економічних категорій : ефектна ефективність.

 2. Основні показники ефективності нововведень.

 3. Модель визначення економічної ефективності впровадження науково-технічних нововведень.


Тема 5. Соціальна ефективність нової техніки

 1. Соціальні цілі впровадження науково-технічних нововведень.

 2. Фактори, що забезпечують економічну ефективність упровадження нововведень.

 3. Методи оцінки соціальної ефективності науково-технічних нововведень.


Тема 6. Економічні розрахунки передвиробничої стадії циклу створення та засвоєння нової техніки

 1. Прогнозування техніко-економічних параметрів науково-технічної продукції.

 2. Розрахунок величини ефекту науково-дослідницьких робіт.

 3. Врахування невизначеності при встановленні розміру ефекту.


Тема 7. Методичні основи оцінки економічної ефективності нововведень

 1. Статистичні методи оцінки нововведень.

 2. Урахування фактора часу в економічних вимірюваннях.

 3. Динамічні показники оцінки ефективності нововведень.

 4. Прийняття рішень по впровадженню нововведень.


Тема 8. Економічне обгрунтування інноваційних проектів

 1. Сутність інноваційних проектів як програми впровадження науково-технічних нововведень.

 2. Показники ефективності інноваційних проектів.

 3. Модель визначення економічної ефективності інноваційного проекту.


Тема 9. Аналіз та вибір джерел фінансування науково-технічних нововведень

 1. Класифікація джерел фінансування нововведень.

 2. Кредитування інноваційних проектів.

 3. Визначення економічної ефективності альтернативних варіантів фінансування інноваційних проектів.
 1. Тематика рефератів
  1. Інноваційний розвиток промисловості і будівництва в процесі становлення економіки незалежної держави.

  2. Технологічні зміни як чинник економічного розвитку країни і підприємств.

  3. Інноваційний шлях розвитку як основа економічного зростання економіки країни і підприємства.

  4. Інноваційна політика держави. Її спрямованість і зміст.

  5. Економічна криза, її наслідки та стратегії, спрямовані на економічне зростання країни і підприємства.

  6. Управління нововведеннями – новий напрям в інноваційному менеджменті.

  7. Стратегії інноваційного розвитку та контури промислово-технологічної політики.

  8. Інноваційна стратегія – концептуальна основа розвитку економіки підприємства.

  9. Загальносвітові напрями розвитку інноваційних процесів у виробництві.

  10. Організація наукових досліджень і конструкторських розроблень у державі та на підприємстві.

  11. Класифікація і характеристика методів пошуку та генерування наукових ідей.

  12. Бізнес-планування інноваційних проектів.

  13. Мінімізація витрат майбутнього виробництва як важливий фактор інноваційного розвитку підприємства.

  14. Бюджетування діяльності підприємства як основа, що забезпечує інноваційний розвиток підприємства.

  15. Дослідження та прогнозування інноваційного розвитку підприємства.

  16. Економічна оцінка інтелектуальної продукції.

  17. Нововведення та джерела інноваційних ідей у зовнішньоекономічній діяльності.

  18. Фондовий ринок і його розвиток в умовах ринкової економіки.

  19. Організаційні форми, що забезпечують інновацію продукту.

  20. Визначення пріоритетів інвестування окремих сфер промисловості.

  21. Формування тенденцій науково-технологічного розвитку виробничої сфери в Україні та методи їх державного регулювання.

  22. Інвестиційна політика держави в реалізації стратегій інноваційного розвитку.
  1. Фінансові методи та джерела забезпечення інноваційного і технологічного розвитку виробництва.

  2. Лізинг як метод довгострокового фінансування інновацій у виробництві. Особливості та галузі використання.

  3. Податкова політика і механізм державної підтримки інноваційно-інвестиційного процесу.

  4. Зарубіжний досвід підтримки інноваційної діяльності.

  5. Кредитування інноваційної діяльності.

  6. Тенденції та форми інтеграції національних підприємств у світову економіку.

  7. Визначення фінансово-кредитних важелів і стимулів залучення капіталу іноземних інвесторів у технічний розвиток вітчизняних підприємств.

  8. Особливості оцінки економічної ефективності нововведень на підприємстві.

  9. Тенденції і характер економічного зростання країн за оцінками ООН.

  10. Дослідження умов і доцільності створення централізованих фондів кредитування інноваційних проектів.
 1. Практичні завдання


5.1.Розрахунок ціни ліцензії та її обґрунтування

Передаються права на виробництво в Україні (авто


агрегатному заводу, м. Полтава) і продаж гальмівної апаратури – регулятора тиску – на ринках країн СНД від конструкторсько-технологічного інституту, який є лідером у проектуванні та конструюванні цього виду й класу обладнання вантажних автомобілів. Надалі: завод є ліцензіатом, інститут – ліцензіаром.

Сучасна гальмівна апаратура має високі технічні та технологічні характеристики, знаходить широке застосування у різних типах і класах вантажних автомобілів і користується попитом на світових ринках СНД. Її міцність та надійність у експлуатації зумовлює конкурентоспроможність і дозволяє виробнику зайняти значний сегмент існуючого ринку.

Потреба у гальмівній апаратурі на ринках Росії та Білорусії, головних споживачів, складає приблизно 100 тис. штук на рік. Виробнича потужність заводу розрахована на випуск до 20 тис. штук на рік, тобто є достатньо вільний сегмент ринку і можливості розширення виробництва відповідно до попиту.

Ціна на ринку цих моделей регуляторів тиску може коливатися від 10 до 20 . Підприємство вивозить на ринок продукцію за ціною приблизно 10 (без урахування інфляції).

При прогнозуванні цін на об’єкт ліцензії потрібно враховувати можливу інфляцію, яка складатиме, за оцінками дилерів, 5 % на рік. Розрахунок ціни при паушальному платежі здійснюється з урахуванням кредитної ставки 10 %.

Необхідно розрахувати вартість ліцензії двома способами виплат: роялті та паушального платежу.

^ Сутність роялті. Виплата ліцензіару здійснюється по закінченні кожного звітного періоду (року). Вартість ліцензії дорівнює сумі річних платежів. У цьому розрахунку потрібно прийняти два можливих значення роялті: Рmin=3 % та Рmax=5 % від вартості продажу.

^ Сутність паушальних платежів. Виплати ліцензіару надходять одночасно, інші платежі – після закінчення звітних періодів.

Вихідні дані наведені у таблицях 1,2.


Таблиця 1

Прогнозні обсяги продажу (одиниця вимірювання – шт.)


№ва-рі-ан-та.

Обсяг випус-ку

(V)

Р О К И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Vmin

10000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

14000

12000

12000

2

10100

15200

15200

15200

15200

15200

15200

14300

12400

12400

3

9000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

13000

12000

12000

4

9500

14500

14500

14500

14500

14500

14500

13800

13500

13500

5

11000

14800

14800

14800

14800

14800

14800

14000

13100

13100

1

Vmax

10000

15000

18000

18000

18000

18000

16800

16400

14000

13900

2

10100

15200

19000

19000

19000

19000

18700

17700

16400

16500

3

9000

14000

20000

20000

20000

20000

19000

18800

18600

18500

4

9500

14500

17000

17000

17000

17000

16000

15800

15500

15400

5

11000

14800

16000

16000

16000

16000

15800

15700

15500

15400


Таблиця 2
^

Прогнозна ціна одиниці продукції регулятора тиску за ліцензією


(у доларах США)


№ва-рі-ан-та.

Ціна прода-жу

(Ц)

Р О К И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цmin

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

3

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

5

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1

Цmax

10,5

11,25

11,58

12,6

12,8

13,4

14,07

14,77

15,51

16,3

2

11,55

12,13

12,8

13,37

14,04

14,08

15,48

16,25

17,06

17,9

3

12,6

13,23

13,9

14,6

15,32

16,08

16,88

17,73

18,62

19,6

4

9,45

9,92

10,42

10,9

11,5

12,06

12,6

13,3

13,96

14,66

5

13,65

14,33

15,05

15,8

16,67

17,5

18,4

19,3

20,26

21,3Примітка: розрахунок ціни одиниці продукції при паушальному платежі здійснюється за наступною формулою:


;

,

де 1,1 – коефіцієнт, що враховує кредитну ставку банку.


Розглянемо порядок розрахунку ціни ліцензії за методами “роялті” та “паушальний платіж”:


 1. Ціна ліцензії визначається за формулою


Цл = Цпрi * Vi * Pi ,


де Цпр - ціна одиниці гальмівної апаратури у доларах США;

V – обсяг продажу регулятора тиску;

Р – ставка роялті за рік;

i – рік; i= 1,2,…,Т;

Т – строк ліцензії (10 років). 1. Розрахунок ціни ліцензії здійснюється за наступними варіантами: Таблиця 3
Варіанти розрахунку

ціни ліцензії

Умови розрахунків

Ці

Vі

Рі

1

2

3

4

“А”

- мінімальний варіант

Ціmin

Vіmin

Ріmin

“Б”

- мінімальний випуск;

- мінімальна ціна;

- максимальна ставка роялті

Ціmin

Vіmin

Ріmax

“В”

- максимальний випуск;

- мінімальна ціна;

- мінімальна ставка роялті

Ціmin

Vіmax

Ріmin

“Г”

- максимальний випуск;

- мінімальна ціна;

- максимальна ставка роялті

Ціmin

Vіmax

Ріmax
1

2

3

4

“Д”

З урахуванням інфляції - мінімальний випуск;

- максимальна ціна;

- мінімальна ставка роялті

Ціmax

Vіmin

Ріmin

“Е”


- мінімальний випуск;

- максимальна ціна;

- мінімальна ставка роялті

Ціmax

Vіmin

Ріmax

“Ж”

- максимальний випуск;

- максимальна ціна;

- мінімальна ставка роялті

Ціmax

Vіmax

Ріmin

“З”

- максимальний випуск;

- максимальна ціна;

- максимальна ставка роялті

Ціmax

Vіmax

Ріmax
 1. Розрахунок платежів по окремих роках необхідно навести у табличній формі за двома методами (роялті та паушальний платіж).

 2. Паушальний (попередній) платіж відповідно до світової практики складає 10-12% вартості ліцензії з урахуванням банківського кредиту. Щорічні платежі зменшуються на величину паушального платежу, починаючи з восьмого року дії ліцензії.

 3. Після закінчення розрахунків необхідно зробити висновки відносно мінімальної та максимальної вартості ліцензії.5.2. Визначення економічної ефективності інноваційних проектів


Газотранспортна компанія уклала контракт із підприємством на постачання певної кількості газу протягом 10 років. Але компанія не в змозі виконати контрактні зобов’язання у повному обсязі без упровадження інноваційного проекту з реконструкції газопроводу. Є два варіанти інноваційного проекту, які не вплинуть на щорічну пропускну здатність газопроводу 1000 тис. м3.

В інноваційному проекті передбачено, що:

 • прибуток підприємство отримує одночасно з реконструкцією;

 • обидва варіанти мають однаковий ступінь ризику;

 • усі витрати переносяться на кінець року;

 • норма дисконту приймається в межах 15 %;

 • техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту з першого варіанта проведено до початку першого року, з другого – протягом попереднього та першого років;

 • експлуатаційні витрати за варіантами однакові.

Необхідно:

 1. Визначити витрати, які потрібно врахувати під час здійснення порівняльного аналізу.

 2. Продисконтувати витрати за станом на 1.01 першого року впровадження.

 3. Визначення економічної ефективності інноваційних проектів:

 • чистий приведений дохід;

 • внутрішня норма дохідності ;

 • індекс дохідності.

 1. Побудувати інтегрований графік чистих приведених доходів по кожному року реалізації проекту для кожного варіанта.

 2. Вибрати за проведеними розрахунками кращий варіант інноваційного проекту.

Вихідні дані за варіантами наведені у додатку (табл.1).


Таблиця 4

Вихідні дані для визначення ефективності інноваційних проектів


Варіанти завдання

Р

О

К

И


1-ий варіант інноваційного проекту

2-ий варіант інноваційного проекту

Техніко-економіч-не обгрунту-вання, тис. грн.

ТЕО)

Витрати на реконст-рукцію,

тис. грн.

Р)

Експлуа-таційні витрати,

тис. грн.

е)

Прибуток від операцій-ної діяльнос-ті, тис.грн. (П)

Техніко-еконо-мічне обгрун-тування, тис.грн

Витрати на реконст-рукцію, тис.грн.

Експлуа-таційні витрати, тис.грн.

Прибуток від операцій-ної діяльнос-ті, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

2,5

-

-

-

2,1

-

-

-

1
7

1,8

9

0,4

6

1,8

9

2
10

1,98

9,27
8

1,98

9,27

3
13

2,178

9,548
10

2,178

9,548

42,3958

9,834
6

2,3958

9,834

52,6354

10,1292,6354

10,129

62,8989

10,4332,8989

10,433

73,1888

10,7463,1888

10,746

83,5077

11,0693,5077

11,069

93,8585

11,43,8585

11,4

104,2443

11,7434,2443

11,743

2

0

3

-

-

-

2,3

-

-

-

1
5

2,1

9,5

0,7

7

2,1

9,5

2
11

2,31

9,785
9

2,31

9,785

3
14

2,541

10,0786
8

2,541

10,0786

42,7951

10,3809
6

2,7951

10,3809

53,0746

10,69233,0746

10,6923

63,3821

11,01313,3821

11,0131

73,7203

11,34353,7203

11,3435

84,0923

11,68384,0923

11,6838

94,5015

12,03434,5015

12,0343

104,9517

12,39534,9517

12,3953

3

0

3,5

-

-

-

2,6

-

-

-

1
8

2,0

9,3

0,9

7

2,0

9,3

2
10

2,2

9,579
8

2,2

9,579

3
12

2,42

9,8664
9

2,42

9,8664

42,662

10,1624
6

2,662

10,1624

52,928

10,46722,928

10,4672

63,221

10,78123,221

10,7812

73,543

11,10473,543

11,1047

83,897

11,43783,897

11,4378

94,287

11,7814,287

11,781

104,715

12,13444,715

12,1344
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

0

3,2

-

-

-

2,5

-

-

-

1
6

2,3

9,2

0,7

5

2,3

9,2

2
9

2,53

9,476
9

2,53

9,476

3
15

2,783

9,7603
9

2,783

9,7603

43,0613

10,0531
7

3,0613

10,0531

53,3674

10,35473,3674

10,3547

63,7042

10,66533,7042

10,6653

74,0746

10,98534,0746

10,9853

84,482

11,31494,482

11,3149

94,9303

11,65434,9303

11,6543

105,4233

12,00395,4233

12,0039

5

0

2,8

-

-

-

2,4

-

-

-

1
7

2,5

9,8

0,4

8

2,5

9,8

2
10

2,75

10,094
10

2,75

10,094

3
13

3,025

10,3968
6

3,025

10,3968

43,3275

10,7087
6

3,3275

10,7087

53,6603

11,02993,6603

11,0299

64,0263

11,36084,0263

11,3608

74,4289

11,70164,4289

11,7016

84,8718

12,05274,8718

12,0527

95,359

12,41425,359

12,4142

105,8949

12,78685,8949

12,7868


Методика розрахунку:


 1. Визначення загальної суми витрат за двома варіантами:

Кiтео+Кр+Ве ,

де Кі – загальна сума витрат за і-им варіантом;

Ктео – витрати на проведення техніко-економічних обґрунтувань;

Кр – витрати на реконструкцію;

Ве – експлуатаційні витрати.


 1. Дисконтування витрат за станом на 1.01 першого року впровадження за варіантами:


,

де Кі(t) – продисконтовані витрати за і-им варіантом, тобто капітальні вкладення;

Кокапітальні вкладення на проведення техніко-економічних досліджень за рік;


Кt – капітальні вкладення на проведення техніко-економічних досліджень, витрати на впровадження інноваційного проекту та експлуатаційні витрати за рік t;

q – ставка дисконту;

t - роки реалізації інноваційного проекту;

n – кількість років циклу проекту. 1. Визначення основних показників ефективності інноваційних проектів.

  1. Визначення чистого приведеного доходу виконується за формулою

,

де ЧПДічистий приведений дохід за варіантами;

Д(Пt) – приведений дохід (прибуток) за рік t.


  1. Визначення внутрішньої норми дохідності (рентабельності).

Внутрішня норма дохідності (рентабельності) визначається як розв’язок такого рівняння відносно невідомої величини q*, тобто ЧПДі=0.

Тоді


,

де q* - внутрішня норма дохідності, яка відповідає потоку прибутку Д(Пt) і капітальним вкладенням з урахуванням експлуатаційних витрат Кі(t).


  1. Визначення індексу дохідності та його аналіз.

Індекс дохідності (Ід) за варіантами розраховується за формулою

.


 1. Побудова графіка інтегрального чистого приведеного доходу.

Інтегральний чистий приведений дохід розраховується з наростаючим підсумком за роками за двома варіантами чистого приведеного доходу. 1. Аналіз результатів розрахунків здійснюється у наступній таблиці:

Таблиця 5


Показники

Варіанти

Відхилення

1

2

1. Чистий приведений дохід.


2. Внутрішня норма дохідності, %.


3. Індекс дохідності.


4. Інтегрований чистий приведений дохід за роками.

 1. Побудова графіків інтегрованих ЧПДі.

За результатами розрахунків та побудованого графіка необхідно вибрати кращий варіант інноваційного проекту щодо проведення реконструкцій газопроводу.


Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconВ. П. Манохін Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconМетодичні вказівки для підготовки до практичних занять І самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» / укладач...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconС. М. Глухарєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення та практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для 5 курсу денної...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconГ. В. Стадник методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг”
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг” для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Економічні аспекти нововведень\" для магістрів спеціальності iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи