Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей icon

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Проектний аналіз" для студентів всіх економічних спеціальностей
НазваМетодичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Проектний аналіз" для студентів всіх економічних спеціальностей
Сторінка1/7
Дата23.10.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства


методичні вказівки

до вивчення курсу

з дисципліни “Проектний аналіз”

для студентів всіх економічних спеціальностей

денної й заочної форм навчання

Полтава 2004

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни “Проектний аналіз” для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання – Полтава:

ПолтНТУ,2003. – 32 с.


Укладачі: Г.І.Левченко, доцент кафедри економіки підприємства, Н.В.Фесенко, асистент кафедри економіки підприємства, С.Ю.Кулакова , асистент кафедри економіки підприємства


Відповідальний за випуск: В.Я.Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства кандидат економічних наук, доцент


Рецензент:


Затверджено радою університету

протокол № 2 від 13.10.2004 р.


Редактор Н. В. Жигилій

Коректор Н. О. Янкевич


.

Зміст

 1. Загальні положення 4

 2. Практичне завдання № 1 8

 3. Практичне завдання № 2 10

 4. Практичне завдання № 3 14

 5. Практичне завдання № 4 17

 6. Практичне завдання № 5 21

 7. Практичне завдання № 6 24

 8. Практичне завдання № 7 28

 9. Практичне завдання № 8 32

 10. Список літератури 35

 1. Загальні положення


В умовах кардинальної трансформації економічного середовища гостро постає проблема обґрунтування управлінських рішень, у тому числі проектних. Це потребує нового методологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути похибок при підготовці проекту.

Метою викладання дисципліни “Проектний аналіз” є опанування студентами сучасної науково–методологічної основи підготовки інвестиційних проектів, що принесе системне бачення сутності методів та аспектів проектного аналізу, допоможе виявити слабкі і сильні сторони проектів, визначити умови доцільності інвестування, способи залучення ресурсів для їх реалізації тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати світовий досвід розробки та оцінки проектів, термінологію проектного аналізу, найважливіші чинники і критерії, що враховуються на різних стадіях життєвого циклу проекту, методологію аналізу проектів в умовах обмеженості ресурсів, невизначеності зовнішнього середовища та пов’язаних з цим ризиків, порядок розгляду можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів на різних рівнях підготовки та прийняття рішень;

 • вміти використовувати відомі процедури, прийоми й методи при підготовці до здійснення проектів, розробляти інвестиційні проекти та визначати умови їх успішної реалізації, використовувати при розробці проектів світовий досвід та враховувати особливості вітчизняної практики проектування, розглядати проект з точки зору всіх його учасників (ініціаторів, інвесторів, споживачів, постачальників ресурсів, населення тощо), аналізувати ефективність проекту з точки зору суспільства в цілому.

Для вивчення курсу “Проектний аналіз” необхідні знання таких спеціальних дисциплін:

 • фінанси;

 • гроші та кредит;

 • економіка підприємства;

 • інвестування;

 • фінанси підприємств;

 • екологія;

 • соціологія;

 • маркетинг;

 • менеджмент.

Для студентів денної форми навчання передбачений певний обсяг практичних занять і самостійної роботи, відповідно до тематичного плану дисципліни, закріпленого у робочий програмі курсу.

^ Робоча програма

Тема1.Предмет, зміст та структура курсу. Концепція проекту.

Предмет, цілі та завдання курсу. Предмет і мета проектного аналізу. Основні складові проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. Концепція і принципи проектного аналізу.

Сутність поняття “проект”. Основні підходи до його визначення. Поняття інвестиційного проекту. Визначення мети проекту. Основні ознаки проектів. Класифікація проектів. Характеристика оточення проекту. Внутрішнє і зовнішнє середовище проекту. Основні учасники проекту.

Тема 2. Життєвий цикл проекту.

Поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проектів на фази і стадії.

Виділення фаз, стадій і етапів проекту. Зміст основних стадій проектного циклу: передідентифікація, ідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація, заключна оцінка. Зміст основних фаз проектів: передінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна.

Бізнес-план інвестиційного проекту: цілі і логіка розробки. Підготовча стадія розробки бізнес – плану інвестиційного проекту. Структура бізнес-плану та зміст основних його розділів. Вимоги кредиторів та інвесторі до змісту бізнес-планів. Презентація бізнес-плану. Експертиза бізнес-плану.

Тема 3. Інструментарій проектного аналізу.

Визначення цінності проекту. Витрати і вигоди у проектному аналізі, їх зміст і оцінка. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу. Методичні прийоми до визначення альтернативної вартості факторів виробництва. Обчислення граничних витрат як альтернативної вартості продукції проекту.

Сутність та види грошового потоку. Кумулятивний грошовий потік. Вплив амортизації на величину грошового потоку. Здійснення аналізу проекту на основі дослідження грошового потоку за проектом. Урахування інфляції в проектному аналізі. Прийняття проектних рішень за різними інфляційними сценаріями.

Тема 4. Критерії оцінки інвестиційних проектів.

Принципи оцінки ефективності проектів критерії оцінки ефективності, їх властивості, розрахунки, правила застосування. Порівняння проектів, за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Аналіз беззбитковості проекту.

Тема 5. Оцінка проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.

Мета та завдання аналізу проектних ризиків. Поняття та класифікація проектних ризиків. Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів. Кількісний підхід до оцінки ризику. Аналіз чутливості проектів.

Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень. Управління проектними ризиками. Способи зменшення ризиків інвестиційного проекту.

Тема 6. Функціональні аспекти проектного аналізу. Маркетинговий аналіз.

Мета, завдання, методи та основні види маркетингового аналізу. Система маркетингової інформації. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Прогнозування обсягів збуту продукції проекту. Розробка концепції маркетингу. Ціноутворення продукту проекту. Організація руху товарів. Визначення витрат на маркетингові заходи. Розробка плану маркетингу. Ревізія плану маркетингу.

Тема 7. Технічний аналіз.

Мета технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проекту. Місце реалізації проекту. Технологія та устаткування. Підготовка та освоєння виробництва. Забезпечення якості. Розрахунок інвестиційних витрат на виконання проекту. Матеріально–технічне постачання. Витрати виробництва та збут продукції проекту.

Тема 8. Екологічний аналіз.

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу. Оцінка очевидних екологічних наслідків проекту. Загально застосовані методики екологічного аналізу. Потенційно можливі методики екологічного аналізу. Зміст екологічного висновку по проекту. Основні категорії екологічних ризиків.

Тема 9. Інституційний аналіз.

Мета, завдання та методи інституційного аналізу. Зовнішні фактори, що впливають на організацію проекту. Оцінка ступеню впливу зовнішніх факторів.

Внутрішнє середовище проекту. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. Кадрове забезпечення проекту. Організаційно–правові основи реалізації проекту. Правильність оформлення основних документів по проекту.

Тема 10. Соціальний аналіз.

Мета, завдання та зміст соціального аналізу.

Компоненти соціального аналізу. Соціальне середовище проекту. Характеристика населення проекту. Проектування соціального середовища проекту. Залучення населення до роботи над проектом.

Тема 11. Фінансовий аналіз інвестиційного проекту.

Мета та завдання фінансового аналізу. Інформаційна база прийняття проектного рішення. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Етапи проведення фінансового аналізу проекту та їх зміст.

Прогнозування продаж за проектом. Розрахунок капітальних витрат проекту. Розрахунок потреби в обігових коштах. Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу проектів. Зміст основних фінансових документів за проектом.

Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту.

Типи і способи фінансування. Оптимізація структури капіталу для реалізації проекту. Фінансове планування в проектному аналізі. Етапи стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства

Тема12. Економічний аналіз.

Мета і завдання економічного аналізу. Оцінка економічної привабливості проекту. Матриця економічної ефективності і привабливості проекту. Етапи проведення економічного аналізу проектів.

Визначення економічної вартості проекту. Врахування повних витрат виробництва. Врахування тіньових цін при здійсненні економічного аналізу. Формування фінансової й економічної паритетної ціни експорту та імпорту. Оцінка впливу проекту на економіку країни. Типи побічних ефектів та їх наслідки.


Для досягнення вищезазначених цілей цикл аудиторних занять повинен доповнюватися самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни “Проектний аналіз” розраховані на студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

У даних методичних указівках подаються рекомендації до вивчення теоретичних питань кожної теми курсу, а також питання до самостійної підготовки та практичні завдання, які дають змогу студентові самостійно працювати над засвоєнням матеріалу.


Практичне заняття № 1

Концепція і життєвий цикл проекту.


Основні питання

 1. Поняття проекту. Основні ознаки проекту.

 2. Класифікація проектів.

 3. Внутрішнє і зовнішнє середовище проекту.

 4. Поняття життєвого циклу проекту.

 5. Зміст основних стадій проектного циклу.

 6. Зміст основних фаз проектів.

 7. Управління проектом.


Практичні завдання

1. Розподіліть запропоновані види діяльності по фазах та стадіях проекту в послідовності його здійснення (за підходами ЮНІДО та Всесвітнього банку):

Види діяльності:

 1. Здійснення контролю за виконанням проекту.

 2. Визначення альтернативних способів досягнення мети проекту та їх оцінка.

 3. Обговорення умов кредитування.

 4. Інформація про національний план розвитку, державну політику пріоритетів у різних секторах економіки.

 5. Звіт про завершення проекту.

 6. Укладання контрактів та будівельно – монтажні й пусконалагоджувальні роботи.

 7. Визначення існуючого рівня виробництва, імпорту проектованої продукції та попиту.

 8. Оголошення про проведення торгів.

 9. Оцінка екологічної припустимості.

 10. Введення об’єкта в експлуатацію.

 11. Уточнення часових меж проекту.

 12. Календарне планування будівельних робіт.

 13. Оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції.

 14. Виробництво товару та його реалізація.

 15. Відбір можливих для використання технологій.

 16. Оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічного, фінансового та організаційного поглядів.

 17. Діагностика об’єкта, що інвестується.

 18. Визначення конкретних цілей проекту.

 19. Отримання дозволу на купівлю чи оренду землі.

 20. Оцінка доцільності проекту.

 21. Визначення масштабів проекту.

 22. Підготовка будівельної документації.

 23. Набір та навчання персоналу.

 24. Розподіл першого випуску продукції.

 25. Оцінка потенційних можливостей регіону та його інвестиційного клімату.

2. Упорядкуйте такі види робіт за фазами, стадіями та етапами

життєвого циклу проекту (табл. 1):


Таблиця 1

Види робіт

Черго­вість

Фаза

Стадія

Етап

Календарне планування будівельних робіт

Прогнозування попиту на ринку з урахуванням очікуваного проникнення на ринок

Підготовка території будівництва

Визначення альтернативних способів досягнення мети проекту

Ідентифікація початкових і досягнутих цілей

Оцінка можливостей, пов’язаних з використанням ресурсів або продукції

Вивчення місця розміщення об’єкта інвестиційного проекту (альтернативні варіанти)

Визначення існуючого рівня національного виробництва

Попередній відбір можливих постачальників

Діагностика інвестованого об’єкта^
Контрольні запитання

 1. Що таке “проект”?

 2. Чим проект відрізняється від програми та плану?

 3. Як визначається мета проекту?

 4. Визначте зміст і основні складові проектного аналізу.

 5. Що таке інвестиційний проект?

 6. Чим відрізняється звичайний проект від інвестиційного? Які ще види проектів ви знаєте?

 7. Охарактеризуйте базові теоретичні концепції проектного аналізу.

 8. Назвіть основні принципи проектного аналізу.

 9. Класифікація проектів за масштабом, складністю, якістю та тривалістю.

 10. Що входе у поняття “середовище проекту”?

 11. Як впливають на проект фактори зовнішнього оточення?

 12. Опишіть внутрішнє оточення проекту.

 13. Що таке цикл проекту? Що таке фази та стадії циклу проекту?

 14. Чим відрізняються підходи Всесвітнього банку та ЮНІДО до визначення циклу проекту?

 15. Розкрийте суть кожної стадії проекту:

  • ідентифікація;

  • розробка;

  • експертиза;

  • переговори;

  • реалізація;

  • завершальна оцінка.

 16. На яких фазах та стадіях проекту застосовуються методи проектного аналізу.

 17. Що таке управління проектом?^
Практичне заняття № 2

Методологія проектного аналізу.


Основні питання

 1. Визначення цінності проекту.

 2. Оцінка витрат і вигід та альтернативна вартість.

 3. Дослідження грошового потоку за проектом.

 4. Урахування інфляції в проектному аналізі.^
Практичні завдання

1. Сьогодні на вашому рахунку в банку лежить 100 тис. грн., на які банк нараховує 10% річних (раз на рік). Яку суму ви можете щорічно знімати з рахунку, щоб цих 100 тис. грн. вам вистачило на 5 років за інших рівних умов?

2. Визначте, який варіант позики 1 тис. грн. ви оберете:

а) із щомісячною виплатою 92 грн. упродовж року;

б) із щомісячною виплатою 36 грн. упродовж трьох років.

3. Знайдіть у таблиці значення грошової одиниці на 5 році проекту при ставці дисконту 12%; на 10 році при ставці дисконту 20%; на 3 році при ставці дисконту 16%?

4. Інвестор має можливість використати 2 млн. грн. двома альтернативними способами:

а) покласти гроші в банк на 3 роки під 80% річних;

б) вкласти суму в інвестиційний проект, доходи від якого надходитимуть щорічно впродовж трьох років (першого року – 600 тис. грн., другого – 900 тис. грн., третього – 900 тис. грн.). Реальна дисконтна ставка становить 40%, очікувані темпи інфляції першого року – 10%, другого – 15%, третього – 20%. Усі платежі проводяться на початку року, а доход враховано на кінець року.

Порівняйте запропоновані варіанти інвестування і виберіть найвигідніший.

5. Рівень інфляції прогнозується на рік у розмірі 20%, ставка по кредитах – 16%. Ви взяли кредит на рік в обсязі 10 тис. грн. Чи отримаєте ви доходи або збитки за рахунок інфляції і в якому обсязі?

6. Припустимо, що у фірми є проект, розрахований на 9 років. Як зміняться вигоди фірми, якщо вона здійснить проект і якщо вона від нього відмовиться? Без проекту вигоди фірми, обчислені як доходи, становлять 80, а витрати – 60 млн. грн. У разі реалізації проекту доходи зростуть до 110, а витрати – до 85 млн. грн.

7. Ви маєте 10 тис. грн. і бажаєте ефективно використати їх протягом року. Їх можна використати:

 • на купівлю акцій іншого акціонерного товариства (25% на вкладений капітал);

 • на придбання 5 тис. тон товару для продажу його за 2,4 грн. за тонну;

 • на купівлю офісу 30 кв.м. для подальшої здачі в оренду по 80 грн. за 1 кв.м.;

 • як депозит на рахунок у комерційному банку (22% річних). Ви обрали найменш ризикований варіант – купили офіс.

Яка альтернативна вартість проекту?

8. Припустимо, ви хочете придбати новий автомобіль. Його повна вартість включає всі додаткові витрати 10085 грн. Продаючи стару машину й додаючи готівку, ви зможете заплатити 2085 грн. У вас є можливість вибрати, де позичити решту суми:

а) один банк може надати вам кредит на 36 місяців під заставу майна із щомісячною виплатою 18%;

б) другий банк може надати вам позику на 24 місяці з виплатою 14% щомісяця;

в) третій банк може надати вам позику на термін 48 місяців з виплатою 27% щомісяця.

Який банк ви оберете?

9. Фірма розглядає можливість придбання нового обладнання ціною 180 тис. грн. за рахунок продажу старого обладнання ціною 120 тис. грн., придбаного 2 роки тому за 100 тис. грн. Компанія одержує інвестиційний податковий кредит у розмі­рі 10% від суми інвестицій. Визначте додатковий грошовий потік від заміни ста­рого обладнання новим.

10. Обчислити показники традиційного грошового потоку, чистого потоку, операційного грошового потоку, фінансового потоку, кеш-фло за такими даними:

Фірма створює підприємство для реалізації проекту. Загальна сума ви­трат – 1 млн. грн., з них 50 тис. грн. вже використано на розробку проекту. Вклад до статутного фонду: основними фондами – 250 тис. грн., грошовими коштами від продажу акцій — 500 тис. грн., довгостроковими облігаціями – 200 тис. грн. Залучено до­вгостроковий кредит банку на 300 тис. грн., на який придбано обладнання. Поточні витрати проекту без амортизації – 400 тис. грн., амортизація – 5% від вартості обла­днання. Надійшло коштів від продажу товарів на 550 тис. грн. Сплачено проценти за кредит у розмірі 16%. Виплачено дивіденди від продажу акцій у розмірі 7%.

11. Компанія розглядає можливість заміни старого обладнання на нове. Капітальні витрати на придбання нового обладнання – 25 тис. грн. Врахо­вуючи, що устаткування буде списано за 5 років, компанія одержить подат­кову знижку у розмірі 10% від інвестицій. Старе обладнання, яке було куплено 6 років тому за ціною, еквівалентною 18 тис. грн., має термін служби 10 років і може бути продано зараз за 8 тис. грн. Використовуючи нове обладнання, підприємство має намір вийти на щорічний обсяг продажу 20 тис. грн. (за цінами року зміни обладнання) з обсягом валових що­річних витрат 13 тис. грн. Оцініть доцільність проекту, якщо очікуваний рівень інфляції 10%, а реальна ставка дисконту 12%. Ставка оподаткування прибутку компанії 30 %.

12. Розрахувати загальний проектний грошовий потік за 3 роки за дани­ми таблиці 2. Первинні вкладення в обладнання склали 90 тис. грн., у зростання оборотних фондів – 20 тис. грн. (з них планується повернути у кінці проектного циклу 90 %).

Таблиця 2

Показник

Сума, грн.

Виручка від реалізації

200 000

Змінні витрати

125 000

Постійні витрати

12 000

Амортизація

30 000

Прибуток до виплати процентів і податків

33 000

Податок на прибуток

11 220

Чистий прибуток

21 780


13. Проаналізувати проект освоєння виробництва самокатів, якщо заплановані потоки грошових коштів розподілені у часі наступним чином:


Показник

Рік

0

1

2

3

4

5

Витрати, тис. грн.

10

800

400

200

100

100

Вигоди, тис. грн.

100

300

600

1100


Реалізація проекту здійснюється при ставці відсотка – 10% річних. Чи зміниться ваше інвестиційне рішення, якщо вона збільшиться до 15%?

Знайти граничну величину ставки проценту, вище якої проект стає збитковим (графічним і аналітичним методом).

14. Проаналізувати два альтернативних інвестиційних проекта за показниками NPV, якщо ставка процента складає 15% річних для обох проектів.

Проект А передбачає інвестиційні витрати у розмірі 250 тис. грн., проект В – 500 тис. грн. Вибрати кращий варіант, прокоментувати отримані результати.

Чисті грошові потоки за проектами, тис. грн.

Проект

Рік

1

2

3

4

5

6

А

50

80

100

100

150

200

В

100

300

400

200^
Контрольні запитання

 1. Що таке вигоди та витрати проекту?

 2. Що таке безповоротні витрати та неявні вигоди?

 3. Як ви розумієте прирісну природу вигід та витрат?

 4. В чому полягають відмінності між ситуаціями “з проектом” і “без проекту”?

 5. Що таке альтернативна вартість проекту?

 6. Які є підходи до складання переліку альтернативних рішень?

 7. Які особливості оцінки альтернативної вартості у проектному аналізі?

 8. Які методичні підходи до визначення альтернативної вартості таких ресурсів як земля, праця, капітал?

 9. Які ви знаєте чинники зміни вартості грошей у часі?

 10. Що таке дисконтування?

 11. Які є методи обчислення ставки дисконту?

 12. Чи ідентичні поняття “ставка дисконту” і “ставка банківського кредиту”?

 13. Які є підходи до обчислення ставки дисконту у перехідній економіці?

 14. Що таке грошовий потік?

 15. Що таке приплив, відплив та додатковий грошовий потік?

 16. Як враховується амортизація при обгрунтуванні доцільності реалізації проекту?

 17. Як трактується інфляція у проектному аналізі?

 18. Як рекомендується враховувати інфляцію при оцінці витрат і вигід інвестиційних проектів?Практичне заняття № 3

Оцінка інвестиційних проектів.


Основні питання

 1. Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 2. Критерії ефективності проектів і правила їх застосування.

 3. Аналіз беззбитковості проектів.

 4. Поняття та класифікація проектних ризиків.

 5. Методи аналізу і оцінка ризиків інвестиційних проектів.

 6. Управління проектними ризиками.  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconРобоча програма
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconРобоча програма
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни ""Оптимізаційні методи та моделі” ”/ Укл.: Г. Г. Швачич, О. В. Соболенко, В.І. Христян...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconД. М. Рославцев методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних І контрольних робіт з дисципліни “Проектний аналіз” (для студентів напрямку...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни \"Проектний аналіз\" для студентів всіх економічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання практичних завдань з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів 3 курсу підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи