Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Сторінка9/9
Дата23.10.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Який із цих портфелів є менш ризикованим щодо інвестицій?


Завдання для самостійної роботи

І. Підготувати реферати з наступних тем:

 1. Характеристика інноваційного ризику.

 2. Необхідність урахування ризиків при розробленні інноваційних проектів.

 3. Причини та виникнення і чинники комерційного ризику.

 4. Характеристика й різновиди транспортного ризику.

 5. Моделі прогнозування валютних курсів та валютного ризику.

 6. Ризик у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 7. Моделі кількісного аналізу ризиків у зовнішньоекономічній діяльності.


ІІ. Розв’язати задачі

Задача 1

Між українським підприємством і американською компанією підписана угода про поставку товарів в Україну на суму 110 тис. доларів США з відстрочкою оплати. З моменту укладання угоди до моменту доставки й оплати товару минає 3 місяці. За цей час змінюється обмінний курс американського долара та української гривні. Якому ризику піддається українське підприємство і які його причини? Оцінити кількісно втрати підприємства й запропонувати варіанти захисту від ризиків цього типу.


Таблиця 7
^
Вихідні дані

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1. Обмінний курс на момент укладання угоди, в грн. за $1

5,3

5,2

5,25

5,32

5,43

5,45

5,23

5,12

5,34

5,37

5,46

5,49

5,4

5,2

5,3

5,34

5,24

5,36

5,29

5,37

5,46

5,5

5,52

5,35

5,41

2. Обмінний курс на момент укладання угоди, в грн. за $1

5,49

5,4

5,2

5,3

5,34

5,24

5,36

5,29

5,37

5,46

5,5

5,52

5,35

5,41

5,3

5,2

5,25

5,32

5,43

5,45

5,23

5,12

5,34

5,37

5,46Практичне заняття 8

Побудова системи ризик-менеджменту

І. Питання для перевірки знань:

 1. Розкрити сутність системи “менеджменту ризику” і принципи побудови ризик-менеджменту на підприємстві.

 2. Які, на ваш погляд, параметри діяльності підприємства визначають конкретну програму управління ризиком?

 3. Що включає в себе організація ризик-менеджменту на підприємстві?

 4. Наведіть узагальнену блок-схему процесу управління ризиком.

 5. Схарактеризуйте основні зовнішні і внутрішні методи зниження ступеня ризику.

 6. Яка сфера застосування кожного конкретного методу?

 7. Наведіть приклади ситуацій, коли доцільно використовувати зовнішні способи оптимізації ризику.

 8. Схарактеризуйте внутрішні засоби зменшення ризику.

 9. У яких випадках доцільно й можливо застосовувати страхування як спосіб зниження ризику?

 10. Поясніть суть лімітування та доцільність його застосування щодо зниження ступеня фінансових ризиків. Наведіть відповідний приклад.

 11. Розкрийте сутність диверсифікації у широкому спектрі економічних проблем.


ІІ. Проаналізуйте ситуації

 1. Страхова компанія оцінює ризик страхування життя і здоров'я людини. Якими є доцільні заходи ризик-менеджменту при цьому?

 2. Банк видає кредит. Які заходи ризик-менеджменту може вжити, щоб убезпечити себе від можливих утрат?

 3. Підприємство приймає на роботу молодого фахівця. Чим може виражатися міра ризику для підприємства? Які методи ризик-менеджменту може використати підприємство, щоб вибрати найбільш придатного фахівця?

 4. Фірма вибирає партнера по роботі на внутрішньому ринку. Як вона може оцінити ризик роботи з кожним партнером? Які дані їй можуть знадобитися? Які методи ризик-менеджменту вона має застосувати, щоб знизити можливі збитки?

 5. Фірма вибирає партнера по ЗЕД. Як вона може оцінити ризик роботи з кожним з іноземних партнерів? Які дані їй можуть знадобитися? Які методи ризик-менеджменту вона має застосувати, щоб знизити можливі збитки?

 6. Фірма планує нововведення. Як вона може оцінити ризики, що виникають при впровадженні нововведення? Які дані їй можуть знадобитися? Які методи ризик-менеджменту вона має застосувати, щоб знизити можливі збитки?

 7. Економісту запропонували проаналізувати діяльність певної фірми і зробити висновок про ефективність її роботи порівняно з ефективністю діяльності галузі в цілому. На основі яких показників він має це зробити? Які ризики будуть супроводжувати діяльність фірми, якщо її показники виявляться нижчими за відповідні показники галузі?


Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферати з наступних тем:

 1. Хеджування як один із засобів зниження ризику.

 2. Структура та види резервів і запасів на непередбачувані витрати.

 3. Управління запасами.

 4. Задачі управління виробництвом та резервами.

 5. Резерви як метод зниження ризику страхових компаній.

 6. Методи антикризового управління компанією та роль резервів, запасів у цьому.

 7. Антикризове управління фірмою та ризик.^

3. Програмні питання для контролю знаньп/п

Питання

Скорочена назва і сторінки із трьох основних підручників

Климе-нюк

Вітлін-ський

МВ Харків

1

Історія виникнення категорії “ризик” та розвиток науки “ризикології”.

14-20

7-9
2

Основні підходи до визначення категорії “ризик”.

27-32,

53-54

9-11
3

Індивідуальне ставлення людини до ризику.
11-13
4

Функції економічного ризику.14-15

5

Класифікація ризиків.

54-59

24-25
6

Зовнішні чинники економічного ризику підприємства.

63-81

21-23
7

Внутрішні чинники економічного ризику підприємства.

82-88

23
8

Зміст якісного оцінювання ризику.

94-97

31
9

Блок-схема аналізу економічного ризику.

92-94

13-14
10

Визначення критеріїв кількісного оцінювання ризику. Характеристика кривої ризику.
46-51
11

Зміст статистичного методу оцінювання ризику.

99-106

46
12

Оцінювання ризику інвестиційних проектів за допомогою методу чутливості.

106 -112

33-46
13

Зміст експертного методу оцінювання ризику.

112-11514

Оцінювання ризику за методом дерева рішень.

115-11615

Оцінювання загального ризику підприємства із застосуванням методу доцільності витрат та аналізу фінансового стану.

116-125
37-38

16

Основні види економічних ризиків, які характерні для виробничої діяльності.
26-27

17-20

17

Зміст і класифікація фінансових ризиків.
28-29

20-23

18

Зміст та організація ризик-менеджменту на підприємстві.
119-121

34-37

19

Основні прийоми зниження ступеня ризику.
121-123

37-39

20

Страхування як один із основних методів ризик-менеджменту.

172-177

123-125
21

Внутрішні засоби зменшення ризику.

177-18122

Визначення оптимального рівня ризику.

212-23023

Запаси, резерви як спосіб зниження ступеня ризику.

178-180

127-135
24

Характеристика комерційного ризику підприємства.

27-2825

Сутність банківських ризиків та їх класифікація.23-27^

4. Рекомендована література


 1. Клименюк М.М., Брижань І.А. Управління ризиками в економіці: Навч. посібник.-К.: Просвіта, 2000. – 256 с.

 2. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2000. – 292 с.

 3. Робоча програма і методичні вказівки до вивчення курсу “Господарський ризик і методи його вимірювання” / для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей/ Укладач Т.І. Світлична. – Харків: ХДАМГ, 1997. – 47 с.

 4. Лапуста М.Г., Шашуркова Д.Г. Риски в предпринимательской деятельности. –М.:Инфра – М., 1994.

 5. Райзберг В.А. Предпринимательство и риск. – М.: 3нание, 1992.

 6. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый и др. – М.: Аланс,1994.

 7. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. –К.: ТОВ ''Борисфен-М", 1996.

 8. Вітлінський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 251 с.

 9. Балабанов И.Т. Риск - менеджмент. – М.: Финансы и статистика ,1996.

 10. Ильяшенко В.В. Хозяйственный риск и методы его измерения: Учебное пособие. – Суми: ВВП “Мрія – 1” ЛТД, 1996.

 11. Устенко О.Л. Предпринимательские риски: основы теории, методологические оценки и управление. – К.: Изд-во «Всеувито», 1996. –229 с.

 12. Хозяйственный риск и методы его измерения. Пер. с венг./ Т. Бачкаи, Д. Месен, Д. Мико, Ё. Сеп, Э. Хусти. – М.: Экономика, 1979.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconА. О. Карюк Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи