1 термодинаміка icon

1 термодинаміка
Назва1 термодинаміка
Сторінка1/5
Дата07.04.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
1.1.1.ТЕРМОДИНАМІКА


1.1.1. Параметри стану системи:

а) температура, тиск, об’єм, концентрація;

б) температура, ентальпія, ентропія, об’єм;

в) температура, концентрація, внутрішня енергія, вільна енергія;

г) тиск, концентрація, ентропія.


1.1.2. Функції стану системи:

а) внутрішня енергія, тиск, ізобарно-ізотермічний потенціал, ентропія;

б) внутрішня енергія, ентропія, температура, тиск;

в) ентропія, ентальпія, енергія Гіббса, температура;

г) внутрішня енергія, ентальпія, ентропія, вільна енергія.


1.1.3. Тепловий ефект хімічних реакцій:

а) кількість тепла, що виділяється чи поглинається при протіканні хімічної реакції;

б) кількість тепла, що виділяється при протіканні хімічної реакції;

в) кількість тепла, що поглинається при протіканні хімічної реакції;

г) кількість тепла, що затрачається на роботу.


1.1.4. Ізобарно-ізотермічний потенціал (енергія Гіббса) показує, що реакція може самовільно протікати в сторону утворення продуктів реакції, якщо:

а) G=0; б) G0; в) G0; г) Н0.


1.1.5. Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску і температури:

а) 101,3 кПа, 273 К; б) 101,3 кПа, 298 К;

в) 101,3 кПа, О К; г) 100,0 кПа, 273 К;

д) 100,0 кПа, 298 К.


1.1.6. Для якої з речовин стандартна теплота утворення (ΔН°298) рівна нулю:

а)СО2; б)Н2О; в) Н2; г) CO.


1.1.7. При складанні теплових балансів хімічних процесів часто неможливо експериментальне визначити тепловий ефект процесу. В цьому випадку для розрахунків застосовують закон:

а) Нернста; б) Рауля; в) Гесса;

г) Фарадея; д) Вант-Гоффа.


1.1.8. За ізобарно-ізотермічних умов критерієм напрямку реакції є зниження:

а) енергії Гельмгольца; б) ентропії;

в) внутрішньої енергії; г) енергії Гіббса;

д) ентальпії процесу.


1.1.9. Ентропія, як одна з основних термодинамічних функцій, є мірою:

а) внутрішньої енергії системи;

б) повної енергії системи;

в) енергії, яку не можна використати для виконання роботи;

г) енергія, яку можна використати для виконання роботи; д) ентальпії.


1.1.10. Закон Гесса встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції:

а) залежить від природи вихідних речовин;

б) залежить від природи продуктів речовин;

в) не залежить від природи вихідних речовин;

г) не залежить від шляху перебігу реакції.


1.1.11. Ентропія ідеально утвореного кристалу індивідуальної речовини при абсолютному нулі:

а) дорівнює одиниці; б) дорівнює нулю; в) від'ємна; г) мінімальна; д) максимальна.


1.1.12.Яка термодинамічна функція є критерієм самочинного перебігу реакції в закритому автоклаві при сталому тиску:

а) енергія Гіббса; б) ентальпія; в) ентропія;

г) енергія Гельмгольца; д) внутрішня енергія.


1.1.13. При сталому тиску і сталій температурі критерієм самочинного перебігу реакції є:

а) енергія Гіббса; б) ентальпія; в) ентропія;

г) енергія Гельмгольца; д) внутрішня енергія.


1.1.14. Критерієм напрямку фізико-хімічних процесів є зменшення енергії Гіббса. При яких сталих факторах цей параметр дійсний:

а) температури і об'єму; б) температури і тиску;

в) маси і теплоємності; г) тиску і об'єму; д) температури і маси.


1.1.15. Часто неможливо визначити тепловий ефект процесу. В такому випадку для розрахунку застосовують закон:

а) Вант-Гоффа; б) Гесса; в) Нернста;

г) Рауля; д) Фарадея.


1.1.16. Ентропія системи зменшується в процесі:

а) полімеризації; б) плавлення;

в) випаровування; г) сублімації;

д) дисоціації.


1.1.17. Енергія Гіббса є мірою:

а) внутрішньої енергії системи; д) ентальпії;

б) розсіяної енергії; г) повної енергії;

в) енергії, яку можна використати для використання роботи;


1.1.18. Для закритої системи термодинамічної системи перший закон термодинаміки має вираз:

a) ∆U = Q; б) ∆U = -A; в) ∆U = 0;

*г) Q =∆U + А


1.1.19. При яких значеннях термодинамічних функцій можна визначити рівноважну температуру процесу:

а) ∆Н° = 0; б) ∆S° = 0; в) ∆G0 = 0;

г) ∆Н° = 0 і ∆S° = 0; д) правильної відповіді немає.


1.1.20. Обов'язковою умовою самочинного протікання процесу є:

а) ∆Н°>0; б) ∆Н°<0; в) ∆S° > 0;

г) ∆S° < 0; д) ∆G0 < 0.


1.1.21. Для рівноважних хімічних процесів характерним є таке значення термодинамічних функцій:

а) ∆Н°>0; б) ∆S°<0; в) ∆Н° = 0;

г) ∆G° = 0; д) ∆S° > 0.


1.1.22. При стандартних умовах одиницею вимірювання ентальпії є:

а) кДж/моль; б) Дж/моль;

в) Дж/моль-К; г) Дж/моль-м2.


1.1.23. В якому з наведених нижче значень реакція можлива при будь якій температурі:

а) ∆Н > 0, ∆G > О, ∆S > 0; б) ∆Н < 0, ∆G > 0, ∆S < 0;

в) ∆Н < 0, ∆G < 0, ∆S > 0; г) ∆Н > 0, ∆G > О, ∆S < 0;

д) ∆Н > 0, ∆G < 0, ∆S > 0.


1.1.24. В якому з наведених нижче значень реакція не можлива при будь якій температурі:

а) ∆Н > 0, ∆G > О, ∆S > 0; б) ∆Н < 0, ∆G > 0, ∆S < 0;

в) ∆Н < 0, ∆G < 0, ∆S > 0; г) ∆Н > 0, ∆G > О, ∆S < 0;

д) ∆Н > 0, ∆G < 0, ∆S > 0.


1.1.25.Ентальпія – це:

а) термодинамічна функція, що чисельно характеризує міру перетворення енергії в тепло;

б) функція стану чисельно рівна сумі внутрішньої роботи системи і енергії роботи по зміні об’єму системи;

в) це зміна внутрішньої енергії системи, що виражає її тепловміст;

г) параметр стану системи, що виражає зміну внутрішньої енергії системи;


1.1.26. Ентропія – це:

а) міра імовірності і функція стану системи;

б) міра хаотичності частинок речовин;

в) частина енергії, що не може бути перетворена в роботу;

г) все разом.


1.1.27. Перший закон термодинаміки:

а) закон збереження енергії;

б) всі види енергії переходять один в одного в еквівалентних кількостях;

в) теплота витрачається на зміну внутрішньої енергії системи;

г) теплота витрачається на виконання роботи проти зовнішніх сил.


1.1.28. Ізобарно-ізотермічний потенціал (енергія Гіббса) показує, що реакція може самовільно протікати в сторону утворення продуктів реакції, якщо:

а) G0; б) G0; в) G=0; г) Н0.


1.1.29. Закон Гесса:

а) Сумарний силовий ефект визначається початковим і кінцевим енергетичним станом речовин і не залежить від шляхів переходу або проміжних стадій;

б) Сумарний силовий ефект визначається початковим і кінцевим енергетичним станом речовин і залежить від шляхів переходу або проміжних стадій;

в) тепловий ефект реакції визначається кількістю теплоти, що виділяється в результаті реакції;

г) тепловий ефект реакції визначається кількістю теплоти, що поглинається в результаті реакції.


1.1.30. Живий організм – це термодинамічна система:

а) ізольована, гетерогенна;

б) закрита, гомогенна;

в) відкрита, гетерогенна;

г) відкрита, гомогенна.


1.1.31. Абсолютний запас внутрішньої енергії системи:

а) неможливо визначити;

б) визначається як сума всіх видів енергії;

в) визначається за температурою системи;

г) визначається як різниця всіх видів енергії.


1.1.32. Процес, який відбувається за сталої температури:

а) круговий; б) ізотермічний;

в) ізобарний; г) ізохорний.


1.1.33. Процес, який відбувається за сталого тиску:

а) круговий; б) ізотермічний;

в) ізобарний; г) ізохорний.


1.1.34. Процес, який відбувається при постійному об’ємі системи:

а) круговий; б) ізотермічний;

в) ізобарний; г) ізохорний.


1.1.35. Математичний вираз 1 закону термодинаміки:

а) Q = ∆U + A;б) ∆U = U2 – U1;

в) A = p∆V; г) Q = A - p∆V.


1.1.36. Стандартне значення ентальпії реакції (∆Н298) можна розрахувати:

а) Як різницю стандартних значень кінцевих продуктів реакції і вхідних;

б) як суму стандартних значень кінцевих продуктів реакції і вхідних;

в) Як різницю стандартних значень кінцевих продуктів реакції і вихідних речовин;

г) як суму стандартних значень кінцевих продуктів реакції і вихідних речовин.


1.1.37. Значення ентальпії чисельно визначається рівнянням:

а) Н = U + pV;б) ∆U = U2 – U1;

в) Q = ∆U + A;г) ∆H = H2 – H1.


1.1.38. Тепловий ефект хімічної реакції визначається термодинамічною функцією:

а) ентальпією;

б) ентропією;

в) ізоберно-ізотермічним потенціалом;

г) внутрішньою енергією.


1.1.39. Термодинамічна система ізольована за умови, якщо:

а) обмінюється з навколишнім середовищем тільки енергією;

б) не обмінюється з навколишнім середовищем ні енергією ні речовиною;

в) обмінюється з навколишнім середовищем і енергією і речовиною;


1.1.40. Термодинамічна система закрита за умови, якщо:

а) обмінюється з навколишнім середовищем тільки енергією;

б) не обмінюється з навколишнім середовищем ні енергією ні речовиною;

в) обмінюється з навколишнім середовищем і енергією і речовиною;


1.1.41. Термодинамічна система відкрита за умови, якщо:

а) обмінюється з навколишнім середовищем тільки енергією;

б) не обмінюється з навколишнім середовищем ні енергією ні речовиною;

в) обмінюється з навколишнім середовищем і енергією і речовиною.


1.1.42.. Розчин натрій хлориду містить компонентів:

а) 1;б) 2;в) 3;г) 4.


1.1.43. Водно-спиртовий розчин йоду містить компонентів:

а) 1;б) 2;в) 3;г) 4.


1.1.44. Суміш, що складається з водного розчину NaCl, кусків льоду, кристалів NaCl, містить фаз:

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.


1.1.45. Фізична величина, що не є параметром термодинамічної системи:

а) P; б) V; в) Q; г) T.


1.1.46. Фізична величина, що не є параметром термодинамічної системи:

а) P; б) V; в) A; г) T.


1.1.47. Фізична величина, що не є функцією стану термодинамічної системи:

а) U; б) A; в) H; г) G.


1.1.48. Фізична величина, що не є функцією стану термодинамічної системи:

а) H; б) U; в) Q; г) F.


1.1.49. Яка величина є функцією стану:

а) тепловий ефект;

б) вільна енергія Гіббса;

в) робота;


1.1.50. При якій температурі ентропія чистого кристалічного тіла дорівнює нулю:

а) 100С;

б) 2790С;

в) 00С;

г) -273,150С.


1.1.51. Процес зветься ізохорним, якщо протікає при:

а) постійному об’ємі;

б) постійному тиску;

в) постійній температурі;

г) постійному тиску та температурі.


1.1.52. Вказати математичний вираз І закону термоденаміки:

а) ; б) ∆G=∆H-T∆S;

в) Q=∆U+A; г) ∆F=∆U-T∆S.


1.1.53. Який математичний вираз І закону термоденаміки для ізобарних процесів:

а) -∆G=Аmax; б) Qp=∆H; в) Qv=∆U;


1.1.54. Величина ∆S вимірюється в:

а) Дж; б) Дж*моль; в) Дж/К;г) Дж*К.


1.1.55. Вказати термодинамічну умову ендотермічного процесу:

а) ∆H=0; б) ∆H>0; в) ∆H<0;


1.1.56. Вказати термодинамічну умову самодовільного процесу в закритій системі при ∆Т=0, ∆Р=0

а) ∆G=0;б) ∆G>0;в) ∆G<0;


1.1.57. Вказати умову термодинамічної рівноваги в

ізольованій системі:

а) ∆S=0;б) ∆S>0;в) ∆S<0;


1.1.58. Величина ∆G вимірюється в:

а) Дж;б) Дж*моль;в) Дж/К;г) Дж*К.


1.1.59. Вказати термодинамічну умову екзотермічного процесу:

а) ∆H=0;б) ∆H>0;в) ∆H<0;


1.1.60. Стандартна теплота утворення (∆H0утв) вимірюється в:

а) Дж;б) Дж*моль;

в) Дж/К;г) Дж*К.


1.1.61. Вказати умову термодинамічної рівноваги закритої системи при ∆V=0, ∆T=0

а) ∆F=0;б) ∆G=0;в) ∆F>0;г) ∆H=0;д) ∆F<0.


1.1.62. Калорійність харчових продуктів вимірюється:

а) Дж;б) Дж*моль;в) кДж/г;г) Дж*г.


1.1.63. Як пов’язана зміна ентальпії (∆H) системи з ∆U системи:

а) ∆G=∆H-T∆S;б) ∆H=∆U+р∆V;в) ∆F=∆U-T∆S;


1.1.64. Яким рівнянням описується зміна вільної енергії Гіббса:

а) ∆F=∆U-T∆S;б) ∆G=∆H-T∆S;

в) ∆H=∆U+р∆V;г) Q=∆U+A.


1.1.65. Вказати ендергонічний процес в організмі людини:

а) гідроліз білків;

б) гідроліз полісахаридів;

в) синтез білків;

г) окиснення вуглеводів.


1.1.66. Вказати катаболічний процес в організмі людини:

а) гідроліз білків;

б) синтез нуклеїнових кислот;

в) синтез білків;

г) синтез полісахаридів.


1.1.67. Вказати анаболічний процес в організмі людини:

а) гідроліз полісахаридів;

б) окиснення глюкози;

в) синтез полісахаридів;

г) окиснення карбонових кислот.


1.1.67. Яка із систем стає гетерогенною внаслідок реакції, що відбувається в розчині:

а) AgNO3+HBr;б) HCl+K2O;

в) NaOH+H2SO4;


1.1.68. Яка із систем залишається гомогенною після взаємодії в розчині:

а) NaCl(р)↓+AgNO3(р)→;б) BaI2(р)↓+K2SO4(р)→;

в) H2SO4(р)↓+KOH(р)→;


1.1.69. Яка із систем залишається гомогенною в результаті взаємодії:

а) H2SO4(р)+KOH(р)→;б) KCl(p)+AgNO3(р)→;

в) FeO(т)+H3PO4(р);


1.1.70. Чи можливий самодовільний процес, при ∆H>0 та T∆S<0:

а) можливий при ﺍ∆Hﺍ>ﺍT∆Sﺍ;

б) можливий при ﺍ∆Hﺍ<ﺍT∆Sﺍ;

в) можливий за будь-яких умов;


1.1.71. Чи можливий самодовільний процес, якщо ∆H>0, T∆S<0:

а) можливий ;б) неможливий ;в) рівноважний;


1.1.72. Чи можливий самодовільний процес, якщо ∆U>0, T∆S<0:

а) можливий ;б) неможливий ;

в) процес рівноважний;


1.1.73. Якщо ∆H>0 та T∆S<0, то процес:

а) самодовільний ;б) несамодовільний ;

в) рівноважний;


1.1.74. Якщо ∆H>0, а T∆S<0, то термодинамічний процес:

а) самодовільний ;б) несамодовільний ;

в) рівноважний;


ІІ рівень

2.1.1. Окиснення етилового спирту в організмі людини проходить через стадію утворення оцтового альдегіду з подальшим окисленням його до оцтової кислоти. Розрахуйте ∆H реакції окиснення етанолу до оцтової кислоти, використовуючи наслідок із закону Гесса.


2. 1.2. Обчислити ентальпію (∆Н298) реакції і зробити висновок про тепловий ефект реакції:

2 + О2 = 2Н2О(г)


2. 1.3. Обчислити ентропію хімічної реакції і зробити висновок про імовірність даного процесу:

2 + О2 = 2Н2О(г)


2. 1.4. Визначити енергію Гіббса для реакції і визначити можливість самовільного протікання процесу при стандартних умовах: 2Н2 + О2 = 2Н2О(г)


2. 1.5. Обчислити ентальпію (∆Н298) реакції і зробити висновок про тепловий ефект реакції:

4NH3 + 3 O2 =2N2 + 6H2O


2. 1.6. Обчислити ентропію хімічної реакції і зробити висновок про імовірність даного процесу:

4NH3 + 3 O2 =2N2 + 6H2O


2. 1.7. Визначити енергію Гіббса для реакції і визначити можливість самовільного протікання процесу при стандартних умовах:

4NH3 + 3 O2 =2N2 + 6H2O


2. 1.8. Визначте скільки енергії може виділитись в організмі людини при окисленні 5г цукру.

а) 16,51; б) 82,55; в) 99,06; г) 58,44.


2. 1.9. Для нормальної діяльності студента необхідно затратити 12500-15000 кДж (3000- 3600ккал) енергії. Розрахуйте в якій кількості цукру міститься необхідна кількість енергії?


2. 1.10. Обчислити ентальпію реакції і зробити висновок про тепловий ефект реакції:

С +О2 =СО2


2. 1.11. Обчислити ентропію хімічної реакції і зробити висновок про імовірність даного процесу:

С +О2 =СО2


2. 1.12. Визначити енергію Гіббса для реакції і визначити можливість самовільного протікання процесу при стандартних умовах: С +О2 =СО2


2. 1.13. Для нормальної діяльності студента необхідно затратити 12500-15000 кДж (3000- 3600ккал) енергії. Розрахуйте в якій кількості хліба міститься необхідна кількість енергії?


2. 1.14. Розрахуйте скільки теплоти виділиться при взаємодії 1 моля гідроксиду кальцію з надлишком фосфатної кислоти.


2. 1.15. Розрахуйте ∆Н і ∆S реакції і визначити чи може в стандартних умовах протікати в прямому напрямку реакція:

2СО + О2 = 2СО2


2. 1.16. Розрахувати можливість самодовільного процесу при Т0=298 К, якщо ∆Н0=300,0 кДж, ∆S0=26Дж/К.


2. 1.17. При якій температурі (Т,К) можливим є самодовільний процес, що характеризується такими змінами: ∆Н0=60,0 кДж, ∆S0=360 Дж/К, ∆G0=48 кДж?


2. 1.18. Визначити чи є самодовільним процес окиснення глюкози при Т0=298 К, якщо ∆Н0реакції=-2803 кДж, ∆S0реакції=260Дж/К?


2. 1.19. Чому дорівнює ∆Н0 реакції повного окиснення глюкози при Т=298 К, якщо відомо ∆G=-2876 кДж, ∆Н=-2803 кДж, а ∆S=260Дж/К?


2.20. Розрахувати калорійність 200г молока, яке вміщує 3,2% жирів, 5,5% вуглеводів, та 26,6 % білків, якщо ∆Нзгор(жирів)=-39,9 кДж/г, а ∆Нзгор(білків)=-17 кДж/г; ∆Н0згор(вуглеводів)=-17 кДж/г


2. 1.21. Розрахувати калорійність 100г каші, у якій ω(вуглеводів) = 20%, 3,2%, ω(білків) = 15 %, та ω(жирів) = 7 %, якщо їх калорійність відповідно дорівнює 17кДж/г, 17кДж/г, 39,9кДж/г.


2. 1.22. Розрахувати калорійність 1 яйця масою 70 г, в якому ω(жирів) 12%, ω(білків) 69%, а ω(вуглеводів) 3%, якщо калорійність їх відповідно дорівнює 39,9кДж/г, 17кДж/г, 19 кДж/г.


2. 1.23. Розрахувати калорійність 200г молока, яке вміщує 3,2% жирів, 5,5% вуглеводів, та 26,6% білків, якщо ∆Нзгор(жирів) = -39,9 кДж/г, а ∆Нзгор (білків) = -17,6 кДж/г. ∆Н°згор(вуглеводів) = -19,6 кДж/г.

2.1.24. Розрахувати можливість самодовільного процесу при Т°=298К, якщо ∆Н0 =300 кДж, ∆S° = 26Дж/К.

2.1.25. Розрахувати калорійність 100г бісквіту, у якому ω(вуглеводів)= 23%, ω(жирів)=15% та 36% білків, якщо калорійність їх відповідно становить 19,6 кДж/г, 38,9 кДж/г та 17,6 кДж/г.
1.2. КІНЕТИКА


1.2.1. Яке з наведених нижче рівнянь визначення швидкості є правильним для реакції: А+2В=АВ2?

а) v = k∙∙ [А] ∙ [В] б) v = k ∙ [A]2 ∙ [B]

в)v = k ∙ [A] ∙ [B]2 г)v = k ∙ [A]2 ∙ [B]2 .


1.2.2. Чи зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при зниженні температури: N2+3H2↔2NH3+Q?

а) не зміниться; б) зміститься вправо; в) зміститься вліво;

г)температура не впливає на стан рівноваги цього процесу.


1.2.3. Як зміниться стан хімічної рівноваги при підвищенні тиску такого процесу:

2NO+O2 ↔2NO2, ∆Н=-78кДж/моль?

а) не зміниться; б) прискориться прямий процес; в) прискориться зворотній процес;

г) спочатку зменшиться швидкість прямого процесу, а потім збільшиться.

1.2.4. У реакції С(т)2(г)=СО2(г) тиск збільшили в 4 рази. Як зміниться при цьому вихід СО2?

а) зросте в 4 рази; б) зросте у 8 разів;

в) не зміниться; г) зменшиться вдвічі.


1.2.5. З підвищенням тиску концентрація газуватих речовин у реакційній суміші:

а).не змінюється; б)збільшується;

в)зменшується;

г)тиск не впливає на концентрацію газів.


1.2.6. Чи зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при зниженні температури:

СОСІ2 ↔СО+СІ2 –Q?

а) не зміниться; б)зміститься вправо;

в)зміститься вліво;

г) зміститься в сторону утворення хлору.


1.2.7. Чи відбудуться зміни швидкості рівноважного процесу: 2SO2 (г)2(г) ↔ 2SO3 (г); ∆Н=-198 кДж/моль, якщо підвищити тиск у системі?

а) не відбудуться; б) прискориться прямий процес; в) прискориться зворотній процес; .

г) спочатку зменшиться швидкість прямого процесу, а потім збільшиться.


1.2.8. .Як зміниться швидкість прямої реакції 2SO2 + O2 ↔ 2SO3, якщо збільшити концентрацію SO2 в 4 рази?

а) не зміниться; б) збільшиться у 8 разів;

в) збільшиться у 4 рази г) збільшиться у 16 разів.


1.2.9. .Яке співвідношення є константою рівноваги для хімічної рівноваги, описаної рівнянням реакції 2NO+O2↔2NO2 ?

а) б) в)


1.2.10.Чи зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при збільшенні концентрації водню: H2+S ↔H2S?

а) не зміниться; б) зміститься вправо;

в) зміститься вліво;

г) зміститься в сторону розкладу H2S.


1.2.11. Як зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при підвищенні температури

2NO+O2↔ 2NO2, ∆Н=-78кДж| моль?

а) не зміниться;

б)спочатку зменшиться швидкість прямого процесу, а потім збільшиться;

в)зміститься вправо; г)зміститься вліво;

д) спочатку збільшиться швидкість прямого процесу, а потім зменшиться.


1.2.12. Як зміниться швидкість прямої реакції: 2SO2+O2↔2SO3, якщо збільшити концентрацію SO2 в 2 рази ? а) збільшиться в 4 рази б) не зміниться в) збільшиться у 8 разів г) збільшиться у 2 рази д) збільшиться у 16 разів.


1.2.13.Закон діючих мас виражається формулою:

а) б)

в) г)

1.2.14. Чи зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при збільшенні концентрації хлору: Н2 + Cl2 ↔ 2HCl?

а) не зміниться; б) зміситься вправо; в) зміститься вліво;

г) спочатку збільшиться швидкість прямого процесу, а потім зменшиться.


1.2.15. Як зміниться стан хімічної рівноваги при підвищенні температури такого процесу:

2NO+O2 ↔2NO2, ∆Н=-78кДж/моль?

а) прискориться прямий процес;

б) не зміниться;

в) прискориться зворотній процес;

г) спочатку зменшиться швидкість зворотного процесу, а потім збільшиться.


1.2.16. Чи відбудуться зміни швидкості рівноважного процесу: 2НІ(г) ↔ Н2(г) + І2(г), ∆Н = -198 кДж/моль, якщо збільшити об’єм системи у два рази?

а) не відбудуться;

б) прискориться прямий процес;

в) прискориться зворотний процес;

г) спочатку зменшиться


1.2.17.Стан хімічної рівноваги констатує:

а) ν прямої > ν зворотної; б) ν зворотної > ν прямої; в) ν прямої = ν зворотної.


1.2.18 Чи зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при підвищенні тиску: Н2 + І2↔2НІ?

а) не зміниться; б) зміститься вправо; в) зміститься вліво.


1.2.19. Яке з наведених нижче тверджень є вірним:

а) каталізатори не беруть участі в реакції;

б) каталізатори беруть участі в реакції, знижуючи енергію активації;

в) каталізатор входить до складу продуктів реакції;

г) каталізатор не входить до складу продуктів реакції.


1.2.20. Чи зміниться стан хімічної рівноваги у наведеному рівнянні при зниженні температури:

COCl2 ↔ CO + Cl2 – Q?

а) не зміниться; б) зміститься вправо;

в) зміститься вліво;

г) спочатку збільшиться швидкість прямого процесу, а потім зменшиться.


1.2.21. З підвищенням тиску концентрація газуватих речовин у реакційній суміші:

а).не змінюється; б)збільшується; в)зменшується;

г)тиск не впливає на концентрацію газів.


1.2.22. .Який вираз константи рівноваги відповідає системі:

Fe3O4(т) + 4H2(г) ↔ 3Fe(т) + 4H2O(г)

а) б)

в) г)


1.2.23. Чи зміниться стан хімічної рівноваги в наведеному рівнянні при зменшенні концентрації кисню: 3O2 ↔ 2O3 + Q?

а) не зміниться; б) зміститься вправо;

в) зміститься вліво;

г) спочатку збільшиться швидкість прямого процесу, а потім зменшиться.


1.2.24. Чому з підвищенням температури відбувається різке збільшенням швидкості реакції?

а) тому, що збільшується швидкість руху молекул;

б) тому, що збільшується концентрація молекул;

в) тому, що збільшується число зіткнень активних молекул;

г) тому, що збільшується тиск у системі.ІІ рівень

2.2.1. У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при нагріванні від 298К до 338К, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

2.2.2. Визначити середню швидкість хімічної реакції, якщо концентрація однієї з реагуючих речовин через 15сек. після початку реакції дорівнювала 0,05моль/л, а через 25сек. стала 0,001 моль/л.

2.2.3. Кінетичне рівняння реакції ν = k [А]2 [В]. У скільки разів зменшиться швидкість хімічної реакції при зменшенні концентрації реагуючих речовин у два рази?

2.2.4. Елементарна реакція протікає за рівнянням А + 2В=С. Вихідні концентрації речовин А і В рівні 0,04 моль/л. Через деякий час концентрація речовини В зменшилась на 0,02 моль/л. Як зміниться за цей же час концентрація речовини А?

2.2.5. Обчислити у скільки разів збільшиться швидкість реакції, якщо підвищити температуру на 40К. Температурний коефіцієнт дорівнює З?

2.2.6. Розрахувати швидкість реакції Н2(г) + 12(г)=2НІ(г), якщо початкова концентрація водню дорівнює 0,5 моль/л, концентрація йоду 0,2 моль/л. Константа швидкості дорівнює 0,18 л/моль·с.

2.2.7. Розрахувати швидкість елементарної реакції А + В =С + D, якщо початкова концентрація речовини А дорівнює 0,03 моль/л, а речовини В 0,02 моль/л. Константа швидкості дорівнює 0,16 л/моль·с.

2.2.8. У системі 2SO2(г) + О2(г) ↔ 2SO3(р), ∆Н°<0; встановилася рівновага. Зміною яких параметрів можна досягти зміщення рівноваги у бік утворення SO2?

2.2.9. Рівновага реакції розкладу NO2 за реакцією 2NO2↔ 2NO+O2 встановилася при концентраціях (моль/л): [NO2] = 0,02; [NO] = 0,08; [O2] =0,16. Обчисліть константу рівноваги цієї реакції, відповідь підтвердіть розрахунком.

а) 1,28 б) 0,64 в) 2,56 г)1,92.

2.8.10. У скільки разів зросте швидкість реакції 2СО+О2=2СО2, якщо температура збільшилася з 900 до 120оС (γ=3)? Наведіть розрахунок.

а) у 12 разів; б) у 27 разів; в) у 81 раз; г) у 9 разів.


2.2.11. У скільки разів збільшиться швидкість реакції з температурним коефіцієнтом (γ=3), якщо температура підвищиться на 30оС?:

а) у 3 рази; б) у 9 разів; в) у 6 рази;

г) у 27 разів; д) у 81 разів.
  1   2   3   4   5

Схожі:

1 термодинаміка iconЧастина ІІ. Теоретичні основи перетворення І використання енергії
Розділяється на загальну, хімічну й технічну. Загальна (фізична) термодинаміка дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності...
1 термодинаміка iconНазва модуля: Технічна термодинаміка Код модуля: ттес 6038 С01
Параметри вологого повітря. Розрахунок параметрів вологого повітря діаграма. Процеси вологого повітря. Цикли холодильних машин. Методи...
1 термодинаміка iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізика" розділ механіка, термодинаміка для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисциплини “Фізика” розділ механіка, термодинаміка для студентів заочної форми навчання...
1 термодинаміка iconМетодичні вказівки до контрольної роботи №1 з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електродинаміка. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електродинаміка. Для студентів...
1 термодинаміка iconПитання до контрольної роботи з мкт та термодинаміки
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Статистична фізика І термодинаміка
1 термодинаміка iconПитання до контрольної роботи з мкт та термодинаміки
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Статистична фізика І термодинаміка
1 термодинаміка iconТематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії
Модуль Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика
1 термодинаміка iconОписи модулів назва модуля
Вища математика, Фізика, Програмування та алгоритмічні мови, Числові методи І моделювання на еом ч. 1, Теорія функцій комплексної...
1 термодинаміка iconТермодинаміка та тепломасоперенос
Закони iдеальних газiв. Газовi сумiшi. Теплоємнiсть. Перше начало термодинамiки. Термодинамiчнi процеси. Друге начало термодинамiки....
1 термодинаміка iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Термодинаміка та тепломасоперенос, Теплоенергетика, Теплотехніка, Теплогенеруючі установки, Фізико-хімічні основи утворення шкідливих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи