Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна icon

Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Скачати 380.9 Kb.
НазваХарківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Сторінка2/2
Дата25.10.2012
Розмір380.9 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

^ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При лікуванні серцевої недостатності у хворих, що перенесли інфаркт міокарда, потрібно призначення інгібіторів АПФ та β-адреноблокаторів у дозах, максимально наближених до цільових, що забезпечує не тільки більш значний клінічний, але й патогенетичний ефекти.

 2. У клінічно стабільних хворих із проявами ХСН, що перенесли у минулому інфаркт міокарда, у ситуаціях, коли одночасне збільшення дози інгібітору АПФ й β-адреноблокатору карведилолу утруднено, слід ґрунтуватися на зміні ММЛШ, показників систолічної функції лівого шлуночку, рівнів ендотелійзалежних медіаторів і ПОЛ: у випадку необхідності більшого впливу на ММЛШ, функціональний стан ендотелію або ПОЛ перевагу варто віддавати збільшенню дози інгібітору АПФ, для більшого покращення систолічної функції лівого шлуночку, то слід підвищувати дозу β-адреноблокатору.

 3. Для об’єктивної оцінки стану хворих і визначення ефективності проведеної терапії інгібіторами АПФ і карведилолом доцільно додаткове динамічне дослідження ендотелійзалежних медіаторів і ПОЛ.

 4. Рівні ендотеліну-1 у периферичній венозній крові у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, рекомендується використовувати для виявлення дисфункції ендотелію.


^ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ

ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Волков В.И., Тучинская М.А., Запровальная О.Е. Дозозависимые эффекты диротона в отдаленный период инфаркта миокарда // Український медичний часопис.- 2002. - № 6.- с.33-38.

Автор забезпечувала підбір і аналіз літературних джерел з питання вазопротекторних аспектів дії інгібіторів АПФ. Проводила підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Проводила аналіз та математичну обробку отриманих результатів. Літературно оформила статтю.

 1. Тучинская М.А. Постинфарктное ремоделирование левого желудочка и возможности его коррекции β-адреноблокаторами // Український медичний альманах. - 2003. – Том 6, № 3.- с.165-169.

 2. Волков В.И., Серик С.А., Тучинская М.А. Дозозависимое влияние ингибиторов АПФ на процессы ремоделирования левого желудочка и функциональное состояние эндотелия у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом // Український медичний альманах. - 2003. – Том 6, № 6. - с.34-37.

Автор забезпечувала підбір і аналіз літературних джерел з питання дозозалежних ефектів дії інгібіторів АПФ. Проводила підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Приймала участь у імуноферментному визначенні показників функціонального стану ендотелію Проводила аналіз та статистичну обробку отриманих результатів. Літературно оформила статтю.

 1. Тучинская М.А., Лазарева С.А. Систолическая и диастолическая функция левого желудочка как показатель дозозависимых эффектов ингибиторов АПФ // Вісник фармації. – 2001. - № 3. – с.127.

Автор забезпечувала підбір і аналіз літературних джерел з питання дозозалежних ефектів інгібіторів АПФ . Проводила підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів. Літературно оформила статтю.

 1. Волков В.И., Тучинская М.А, Серик С.А. Влияние карведилола на липидный спектр крови и процессы перекисного окисления липидов у больных с постинфарктным кардиосклерозом // Украинский терапевтический журнал. – 2004. - № 1. - С. 77-80.

Автор забезпечувала підбір та обстеження хворих у динаміці лікування, підбір літературних джерел, брала участь у ферментативному визначенні ліпідів. Проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів.

 1. Тучинская М.А., Лазарева С.А. Диротон в лечении постинфарктного кардиосклероза // Материалы республиканской научно-практической конференции “Атеросклероз и атеротромбоз: новое в патогенезе, клинике, лечении”. – Харьков. –2001. –с.119-120.

Автор забезпечувала підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів. Літературно оформила тези.

 1. Тучинская М.А., Лазарева С.А. Постинфарктное ремоделирование левого желудочка сердца и методы его коррекции ингибиторами АПФ у больных гипертонической болезнью // Матеріали наукових праць Української науково практичної конференції з міжнародною участю “Нові напрямки в діагностиці, лікуванні і профілактиці артеріальної гіпертензії та її ускладнень”. – Харків. – 2002.- с.256-257.

Автор забезпечувала підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів. Літературно оформила тези.

 1. Тучинская М.А. Влияние ингибиторов АПФ на гемодинамику и ремоделирование миокарда у пациентов, перенесших инфаркт миокарда // IV Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием “Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов”. – Харьков. – 2002. –с.60-61.

 2. Тучинская М.А., Лазарева С.А. Постинфарктное ремоделирование левого желудочка сердца и методы его коррекции ингибиторами АПФ // Матеріали об’єднанного пленуму правлінь українських наукових товариств кардіологів, ревматологів та кардіохірургів з міждународною участю “Серцева недостатність – сучасний стан проблеми”. – Київ. –2002. –с.115-116.

Автор забезпечувала підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів. Літературно оформила тези.

 1. Тучинская М.А., Запровальная О.Е.. Опыт применения карведилола у пациентов, перенесших инфаркт миокарда // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів”. - Вінниця. – 2003. – с.156-157.

Автор забезпечувала підбір та обстеження хворих у динаміці лікування. Проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів. Літературно оформила тези.

 1. Тучинская М.А. Постинфарктное ремоделирование левого желудочка и возможности его коррекции β-адреноблокаторами // III Міжнародна науково-практична конференція “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. – Харків. – 2003. – с.204.


АНОТАЦІЯ

Тучинська М. А. Дозозалежний вплив інгібіторів АПФ та
бета адреноблокаторів на функцію ендотелію та процеси ремоделювання міокарда у хворих, що перенесли інфаркт міокарда - Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. - Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2004.

Дисертація присвячена вивченню дозозалежного впливу інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) та β-адреноблокаторів на функціональний стан ендотелію та ремоделювання лівого шлуночка при серцевій недостатності у хворих, що перенесли інфаркт міокарда. Встановлено, що позитивний вплив інгібітору АПФ лізиноприлу на функцію ендотелію посилюється практично пропорційно збільшенню дози препарату. Вплив на систолічну функцію лівого шлуночку також залежить від дози препарату, але суттєвих розбіжностей в ефектах середніх доз та доз, наближених до цільових немає, у той час як на масу міокарда лівого шлуночку найбільший вплив здійснюють цільові дози, малі та середні дози впливають на цей показник в однаковому ступені. β адреноблокатор карведилол спричиняє позитивний дозозалежний вплив на систолічну функцію та масу міокарда лівого шлуночку, рівні ендотелійзалежних вазоконстрикторів та ліпідний спектр крові. Антиоксидантна активність карведилолу та його вплив на рівні ендотелійзалежних вазодилататорів при підвищенні дози не посилюються.

Ключові слова: постінфарктний кардіосклероз, функціональний стан ендотелію, ремоделювання міокарда, хронічна серцева недостатність, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, β-адреноблокатори.


АННОТАЦИЯ

Тучинская М.А. Дозозависимое влияние ингибиторов АПФ и
бета-адреноблокаторов на функцию эндотелия и процессы ремоделирования миокарда у больных, перенесших инфаркт миокарда. – Рукопись.


Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – кардиология. – Харьковский государственный медицинский университет МЗО Украины, Харьков, 2004.

Диссертация посвящена изучению дозозависимого влияния ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и β-адреноблокаторов на функциональное состояние эндотелия и процессы ремоделирования миокарда левого желудочка у больных перенесших инфаркт миокарда.

При выполнении работы обследовано 108 больных, перенесших инфаркт миокарда, с проявлениями хронической сердечной недостаточности II-III функциональных классов по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца, 20 лиц контрольной группы. В комплекс обследования входило определение эндотелийзависимых медиаторов (вазоконстрикторов - эндотелина-1 и стабильного метаболита тромбоксана А2 тромбоксана В2; вазодилататоров – стабильного метаболита простациклина - 6 кето ПГФ и маркера активности эндотелиального фактора релаксации – циклического 3'-5'-гуанозинмонофосфата), липидных показателей, оценка состояния перекисного окисления липидов по уровнями малонового диальдегида, диеновых конъюгатов и SH-групп. Инструментальные методы включали электрокардиографию в покое, тест
6-минутной ходьбы, рентгентелевидение органов грудной клетки, количественную эхокардиоскопию. Все больные получали базисную терапию – ингибитор АПФ лизиноприл, аспирин, диуретики, изосорбида динитрат. В зависимости от дозы лизиноприла и карведилола больные были распределены на следующие группы: группу малых доз лизиноприла (2,5-5 мг в сутки), средних доз (7,5-10 мг), доз, максимально приближенных к целевым (15-20 мг); две группы больных на фоне приема 2,5-5 мг лизиноприла получали 12,5-25 мг и 37,5-50 мг карведилола. Обследование проводили до и после 12 недель лечения (включая период титрования).

При исследовании установлено, что у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, с сердечной недостаточностью II-III функциональных классов наряду с нарушением структурно-функциональных свойств миокарда левого желудочка определяются признаки эндотелиальной дисфункции, повышается активность перекисного окисления липидов, отмечены неблагоприятные сдвиги липидного спектра крови.

Положительное влияние ингибитора АПФ лизиноприла на функциональное состояние больных возрастает по мере увеличения дозы, наиболее существенное снижение функционального класса сердечной недостаточности отмечается при достижении целевых доз. Лизиноприл благоприятно влияет на дисфункцию эндотелия у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, восстанавливая дисбаланс между эндотелиальными вазоконстрикторными и вазорелаксирующими факторами даже в малых дозах. Это влияние носит выраженный дозозависимый характер, при чем уменьшение активности эндотелийзависимых вазоконстрикторов и увеличение уровней вазодилататоров происходит практически пропорционально увеличению дозы препарата. Влияние лизиноприла на систолическую функцию, оценивавшуюся по конечно-систолическому и конечно-диастолическому объемам левого желудочка, фракции выброса существенно усиливается при достижении средних доз, различия в эффектах средних доз и доз, приближенных к целевым, не выражены. На массу миокарда левого желудочка, заметно большее влияние оказывают целевые дозы, малые и средние дозы влияют на этот показатель в одинаково меньшей степени. Антиоксидантные эффекты лизиноприла при его назначении в дозах, максимально приближенных к целевым, существенно превосходят влияние средних и малых доз, которые способствуют уменьшению уровней малонового диальдегида и диеновых конъюгатов, увеличению SH групп приблизительно в одинаковой степени.

Бета-адреноблокатор карведилол при добавлении к лизиноприлу также в дозозависимой манере способствовал улучшению клинико-функционального состояния больных. Установлено, что под влиянием карведилола у больных возрастает фракция выброса, уменьшаются конечно-систолический и конечно-диастолический объемы, масса миокарда левого желудочка. Эти эффекты усиливаются при увеличении дозы препарата до целевой. Показано, что карведилол способствует улучшению функционального состояния эндотелия. При этом степень уменьшения уровней вазоконстрикторов (в частности эндотелина-1) возрастает при увеличении дозы карведилола. Выявленное достоверное повышение под влиянием карведилола активности эндотелийзависимых вазодилататоров дозозависимостью не характеризуется. Показано, что карведилол благоприятно влияет на липидный спектр крови: снижает уровни общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и повышает уровни холестерина липопротеидов высокой плотности. Эти эффекты носят выраженный дозозависимый характер, и при достижении целевых доз сопровождаются уменьшением уровней триглицеридов и холестерина липопротеинов очень низкой плотности. Показано, что антиоксидантные свойства карведилола проявляются при назначении средних доз препарата, увеличение дозы не сопровождается усилением влияния карведилола на процессы перекисного окисления липидов.

Ключевые слова: постинфарктный кардиосклероз, функциональное состояние эндотелия, ремоделирование миокарда, хроническая сердечная недостаточность, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β адреноблокаторы.

SUMMARY

Tuchinskaia M.A. Dose-dependent influence of angiotensin-converting enzyme inhibitors and beta- adrenoblockers on endothelium functional state and myocardial remodeling in patients with previous myocardial infarction. – Manuscript.

Dissertation on competition of the scientific degree of candidate of medical sciences by speciality 14.01.11 – cardiology. – Kharkov state medical university, of Ministry of Health of Ukraine, Kharkov, 2004.

The dissertation is devoted to study of dose-dependent influence of angiotensin-converting enzyme inhibitors and beta-adrenoblockers on endothelium functional state and myocardial remodeling in patients with previous myocardial infarction and heart failure. It was revealed that positive effect of angiotensin-converting enzyme inhibitor lisinopril on endothelium functional state augmented proportionally to the increase of dose. The influence on left ventricular systolic function was dose-dependent too, but in less degree: there were no differences between effects of medium and target doses. The greatest influence on myocardial mass was exerted by the close to target in CHF dose of angiotensin-converting enzyme inhibitor, while medium and small doses did not differed. Beta-adrenoblocker carvedilol exerted dose-dependent effect on left ventricular systolic function, myocardial mass, serum activity of endothelium-dependent vasoconstrictors and lipid spectrum. While the antioxidant activity and the influence on vasodilatators did not increase in elevation of carvedilol dose.

Key words: previous myocardial infarction, endothelium functional state, myocardial remodeling, chronic heart failure, angiotensin-converting enzyme inhibitors, beta-blockers.

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

6-кето-ПГФ1a

- стабільний метаболіт простацикліну

АПФ

- ангіотензинперетворюючий фермент

ДК

- дієнові кон’югати

ЗХС

- загальний холестерин

КДО

- кінцево-діастолічний об’єм

КСО

- кінцево-систолічний об’єм

МДА

- малоновий діальдегід

ММЛШ

- маса міокарда лівого шлуночку

ПОЛ

- перекісне окислення ліпідів

ТГ

- тригліцериди

ТхВ2

- тромбоксан В2

ФВ

- фракція викиду

ФК

- функціональний клас

ХС ЛВЩ

- холестерин ліпопротеїнів високої щільності

ХС ЛДНЩ

- холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності

ХС ЛНЩ

- холестерин ліпопротеїнів низької щільності

ХСН

- хронічна серцева недостатність

цГМФ

- циклічний 3'-5'-гуанозинмонофосфатWWW.LIBRAR.ORG.UAБібліотека України
1   2

Схожі:

Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconХарківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Харківський державний медичний університет моз україни, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconХарківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” (м....
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconСторожева марина Вікторівна
Рузін Геннадій Петрович, Харківський національний медичний університет моз україни, завідувач кафедри хірургічної стоматології та...
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconЦентральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія
Програма складена: академіком нан україни, професором В.І. Грищенком (Харківський національний медичний університет); академіком...
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconХарківський національний медичний університет робак Всеволод Ігорович удк 616. 37 – 002 – 036. 11 – 036. 17 – 089 хірургічне лікування важких форм гострого панкреатиту: оцінка результатів та критерії прогнозу
Державної премії України, доктор медичних наук, професор Сипливий Василь Олексійович, Харківський національний медичний університет...
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconМіністерство охорони здоров’я україни харківський державний медичний університет на правах рукопису кузнєцов роман Володимирович
Зміст
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconХарківський державний медичний університет Кафедра ортопедичної стоматології
Клінічне використання нового самотвердіючого силіконового еластичного матеріалу "малаксил"
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconФуголь Марина Анатоліївна Нездойминога Оксана Вікторівна

Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconШуканова Анжела Анатоліївна закінчила Харківський державний університет у 1993 році за спеціальністю «географія»
Викладає дисципліни суспільно-географічного циклу («Суспільна географія світу», «Країнознавство», «Географія культури», «Політична...
Харківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна iconО.І харківський національний медичний університет
move to 1143-74789
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи