М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань icon

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Скачати 287.29 Kb.
НазваМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Дата23.10.2012
Розмір287.29 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів


Затверджую:

Ректор університету, професор

_______________ М.І. Бахмат

«____» ___________ 2012р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

за скороченим терміном підготовки

ОПП «Бакалавр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПИЄМСТВА»


м. Кам’янець-Подільський

2012

Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин ПДАТУ.


Схвалено вченою радою інституту бізнесу і фінансів «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова вченої ради ІБІФ ________________ к.е.н., доцент В.К. Рудик


Схвалено Вченою радою Подільського державного аграрно-технічного університету «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова Вченої ради ПДАТУ ________________ професор М.І. Бахмат


ВСТУП


Головним завданням фахових випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

При складанні вступних фахових випробувань вступники повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку.

^ Економіст повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали щодо організації та економіко-фінансових основ функціонування підприємства;

 • проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і шляхи їх вирішення;

 • стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 • теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових відносин підприємства;

 • методологію і методику комплексного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬВступні фахові випробування для вступників передбачають виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. Для кожного вступника передбачається 60 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 300 балів.

Розподіл балів за завданнями виглядає наступним чином:

Рівень

№ завдання

Оцінка в балах

І

1 – 20

по 4 бали за кожну вірну відповідь

ІІ

21 – 40

по 5 балів за кожну вірну відповідь

ІІІ

41 – 60

^

по 6 балів за кожну вірну відповідьРозподіл балів за завданнями здійснюється за рівнем складності:

І рівень – середній;

ІІ рівень – достатній;

ІІІ рівень – високий.


^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН


Тема 1. Теорії та моделі підприємств

Зміст поняття підприємство як первинної ланки економіки. Основні риси підприємства, що виділяють його з сукупності з інших форм організації колективної діяльності, та характеризують як самостійного суб’єкта господарювання. Характеристика взаємних очікувань підприємства та інших суб’єктів економіки.

Основні підходи до визначення сутності підприємства за класичною економічною теорією, у кейнсіанській економічній теорії, неокласичній теорії. Інституціональна концепція підприємства. Еволюційна теорія підприємства.

Підприємницька модель підприємства та її особливості. Концепція агентської моделі підприємства. Визначення сутності підприємства згідно «теорії виживання». Інтеграційна концепція підприємства. Класична та інноваційна моделі підприємництва.


Тема 2. Основи підприємництва

Сутність підприємництва та його характерні риси. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Основні функції, принципи здійснення і види підприємництва. Роль підприємництва у суспільстві. Значення підприємницької діяльності для функціонування ефективної системи господарювання.

Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Загальна типологія ви­робничої і посередницької підприємницької діяльності.

Формування належного підприємницького середо­вища. Ризик у підприємницькій діяльності. Державне регулювання підприємництва. Державна політика активізації підприємницької діяльності в Україні.


Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія та цілі функціону­вання підприємства. Ознаки підприємства як суб'єкта господарювання. Класифікація підприємств за певними ознаками. Юридичні акти, які ре­гламентують умови створення та функціонування підприємства. Госпо­дарський кодекс Україні, його основні положення.

Господарські товариства. Умови та особливості створення. Майнові права. Організація управління та ліквідація господарських товариств. По­рівняльна характеристика різних типів господарського товариства (відкрите та закрите акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне та командитне товариство). Характеристика об'єднань підприємств (асоціація, консорціум, концерн, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинг та ін.).

Характеристика основних видів діяльності підприємства (звичайна, надзвичайна, основна, операційна, фінансова, інвестиційна, інша). Особливості врахування витрат та результатів діяльності підприємства за різними напрямами діяльності.


Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Підприємство як відкрита економічна система, елементи економічної системи. Особливості підприємства як системи. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем.

Мікросередовище функціонування аграрних підприємств та його елементи: споживачі сільськогосподарської продукції, посередники, постачальники, агросервісні підприємства й організації, фінансово-кредитні установи, юридичні контори, найближчі конкуренти, закони і державні органи.

Макросередовище та його основні складові: науково-технічний прогрес, стан економіки, природно-екологічне довкілля, інформаційне забезпечення, науково-технічний прогрес, політико-правові фактори, соціально-культурне середовище.


Тема 5. Структура та управління підприємством

Поняття, сучасні принципи процесу управління. Раціональна та неформальна концепції управління. Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління підприємством. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів управління.

Поняття і параметри організаційної структури управління підприємством (організацією). Основні типи організаційних структур управління: лінійні, функціональні, лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління виробничими і невиробничими підприємствами. Особливості вибору організаційних структур управління новостворюваних підприємств різних розмірів і форм власності, галузевої належності. Необхідність та принципи формування вищих органів управління підприємствами та організаціями.


Тема 6. Ринок і продукція

Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціону­вання підприємств. Загальні принципи та етичні норми поведінки господарюючих суб'єктів на ринку. Попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції (послуг). Їх зміна та її наслідки. Взаємозв’язок між попитом і пропозицією та ціною на сільськогосподарську продукцію. Фактори, які впливають на їх зміну. Ціна рівноваги, її формування. Цінова еластичність попиту на продукцію сільського господарства. Його вплив на економічний стан аграрних підприємств. Складові елементи ринкової інфраструктури.

Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду, причини, що її породжують та передумови формування. Аналіз сучасного стану продовольчого ринку України.


Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства

Вироблена продукція як конкретний продукт праці, результат діяльності виробничих та інших господарських систем. Показники обсягу продукції (послуг): натуральні та вартісні. Номенклатура та асортимент продукції (послуг). Товарна, валова, реалізована і чиста продукція. Маркетинговий підхід до визначення випуску продукції.

Поняття, роль і функції ціни у ринковій економіці. Аналіз ціноутворюючих факторів Види цін (тарифів) і сфери їх застосування. Конкурент­на ціна та умови її формування.

Рентний принцип ціноутворення в сільському господарстві. Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Ціна як інтегрований показник якості. Цінова кон­куренція між виробниками і характер її прояву. Цінова конкурентоспроможність товарів і методика її визначення. Фактори підвищення цінової конкурентоспроможнос­ті аграрних підприємств.

Механізм формування цін на сільськогосподарську продукцію на сучасному етапі. Договірні та вільні ціни. Біржова ціна. Індикативні ціни. Внутрішньогосподарсь­кі і середньореалізаційні ціни.

Паритетність цін: поняття, методика визначення паритетних цін в умовах ринку. Функція паритетних цін.


Тема 8. Прогнозування та планування діяльності підприємства

Сутність, мета, об’єкти та принципи прогнозування. Класифікація прогнозів за масштабами прогнозування , часом передбачення, характером об’єкта, функцією прогнозу. Фактографічні та евристичні методи прогнозування.

Планування, його мета та методологічні основи планування. Основні принципи планування. Перспективне планування діяльності підприємства.. Місія та цілі стратегічного планування діяльності підприємств, його етапи. Види стратегічних альтернатив залежно від обраної генеральної стратегії. Тактичне планування господарсько-фінансової діяльності. Бізнес планування, його значення і зміст.


Тема 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифікація видів продукції підприємства за ступенем готовності, характером об'єкта виробництва, особливостями використання, напрямками збуту.

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньогосподарського та валового обороту. Взаємозв'язок між показниками, методика розрахунку, характер використання.

Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми.

Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми підприємства. Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції, та їх врахування при формуванні виробничої програми. Системи та методи планування виробничої програми підприємства. Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення необхідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства.

Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному середовищі. Методичні підходи до оптимізації виробництва у середовищі, критерії оптимізації. Методи і показники оптимального визначення варіантів виробничої програми. Умови забезпечення виконання виробничої програми підприємства.

Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками готової продукції. Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та реалізації продукції.


Тема 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Поняття персоналу аграрних підприємств. Його характеристика за кваліфікаційними ознаками, в залежності від терміну найняття на роботу. Обліковий склад працівників підприємства. Поняття середньооблікової чисельності штатних працівників, облікового складу і середньооблікової чисельності всього персоналу в еквіва­ленті повної зайнятості. Середньоявочна чисельність. Принципи формування персо­налу підприємств в умовах ринкової економіки. Основні завдання управління трудо­вими ресурсами на підприємстві. Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.

Динаміка показників працезабезпеченості сільського господарства. Показни­ки використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Вплив працезабезпеченості виробництва і якісного складу працівників на ефективність господарсь­кої діяльності. Календарний графік робіт підприємства і методика визначення потре­би у найманих працівниках. Сезонність виробництва, показники її вимірювання, нега­тивні наслідки і шляхи пом'якшення. Комплексна оцінка різних категорій персоналу та її методика.

Продуктивність праці як економічна категорія. Різноманітність під­ходів до визначення та методи розрахунку продуктивності праці на під­приємствах виробничої сфери. Показники рівня продуктивності праці. Зовнішні та внутрішні чинники зростання продуктивності праці. Динаміка і резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах України за сучасних умов господарювання.

Поняття оплати праці. Основні функції заробітної плати (відтворювальна, стимулююча, регулювальна, соціальна) та їх реалізація. Дер­жавна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. Регулюван­ня оплати праці на основі колективного договору. Основи організації оп­лати праці на підприємствах (в організаціях). Тарифно-посадова система (тарифно-кваліфікаційні довідники; кваліфікаційні довідники посад кері­вників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки; схеми посадових окладів або єдина тарифна сітка).

Форми заробітної плати, що базуються на тарифній системі — по­годинна та відрядна. Основні системи оплати праці у межах кожної з систем. Права засновників щодо вибору форм і систем оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати. Основна і додаткова заробітна плата. Доплати і надбавки як само­стійний елемент заробітної плати, що спрямовується на компенсацію чи винагороду за суттєві відхилення від нормальних умов роботи. їх відмін­ність від тарифної заробітної плати. Основні принципи формування системи преміювання персоналу. Організація преміювання окремих категорій персо­налу (робітників, функціональних груп спеціалістів і службовців). Участь працівників у прибутках підприємства.


Тема 11. Інтелектуальний капітал

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їхній вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об'є­ктів промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і знаків обслуговування. Інформація як особли­вий суспільний ресурс. Поняття та елементний склад нематеріальних акти­вів (патенти на право виключного користування об'єктами промислової властивості, авторське право, право на користування іншими нематеріа­льними ресурсами у формі ліцензії, ноу-хау, гудвіл, тощо).

Способи придбання нематеріальних активів. Основні підходи до визначення вартості окремих об’єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Визначення ринкової вартості нематеріальних активів – об’єктів інтелектуальної власності.

Нормативна база обчислення амортизації нематеріальних активів. Оцінка і строки зношування (старіння) нематеріальних активів підприємства.


Тема 12. Основний капітал

Суть, види та функції капіталу. Виробничі фонди підприємства. Основні фонди як один з найважливіших факторів виробництва. Склад основних фондів підприємства у відповідності до сучасних станда­ртів. Функціонально-групова та елементна структура основних фондів. Розпо­діл основних фондів на виробничі та невиробничі, а також на активну та пасивну частини. Виробничі фонди як вартісна категорія.

Поняття "оцінка основних фондів". Первісна, переоцінена, залишко­ва, ліквідаційна, справедлива та балансова вартості основних фондів Періодична індексація основних фондів. Методичні основи оцінки основних виробничих фондів.

Характеристика та необхідність процесу відтворення основних фо­ндів. Фізичне та моральне спрацювання основних фондів. Види фізично­го та морального спрацювання та техніко-економічного старіння засобів праці та застосовувані форми їх усунення. Амортизація основних фондів. її основні функції. Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлен­ня (реновацію) основних фондів. Методи амортизації та методичні осно­ви нарахування амортизаційних відрахувань. Строки експлуатації машин та устаткування, методичні підходи до їх оптимізації Характеристика ре­монту, модернізації і заміни діючих засобів праці та економічна оцінка доцільності витрат на їх періодичне здійснення.

Економічне і соціальне значення підвищення ефективності викори­стання основних фондів підприємства. Системи показників руху та ефе­ктивності використання основних фондів. Напрями інтенсифікації відтво­рення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства за нормальних умов господарювання. Розширене відтворення основних фондів (технічне переозброєння і реконструкція, розширення діючого під­приємства, нове будівництво виробничих та інфраструктурних об'єктів).


Тема 13. Оборотний капітал

Сутнісна характеристика оборотних коштів як частини засобів виро­бництва. Обслуговування оборотними коштами сфер виробництва та обігу.

Функціональна та елементна структури оборотних коштів. Стадії кругоо­бігу оборотних коштів.

Нормовані оборотні кошти. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку). Обчислення нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному ви­робництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції. Ви­значення загального нормативу оборотних коштів для підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання оборотних ко­штів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) і завантаження, трива­лість одного обороту в днях, рентабельність; методика їх обчислення.

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на

різних стадіях кругообігу. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнен­ня їх обсягів до нормативного рівня за умов кризової економічної ситуації на підприємстві.


Тема 14. Інвестиції

Поняття, склад і структура інвестицій. Інвестиційна діяльності. Класифікація інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Інвестиційний ринок і його інфраструктура. Чинники, які впливають на формування інвестиційного клімату держави. Особливості інвестиційної діяльності на підприємстві. Вибір форм реальних інвестицій та обґрунтування інвестиційних проектів. Основні типи інвестиційних портфелів.

Капіталовкладення аграрних підприємств. Класифікація капіталовкладень залежно від функціонально-цільового призначення, напрямів використання.

Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвести­цій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень: удосконалення проектно-коштори­сної справи; поліпшення технологічно-відтворювальної структури капіта­льних вкладень; скорочення тривалості інвестиційного циклу; застосуван­ня гнучких економічних методів управління інвестиційними процесами.


Тема 15. Інноваційна діяльність

Науково-технічний прогрес: поняття, основні напрями, їх характеристика та вза­ємозв'язок. Основні напрями НТП в АПК: технічний, технологічний, агрохімічний, біологічний і організаційно-економічний.

Хімізація в системі основних напрямів НТП, її головні складові. Мінеральні до­брива, рівень їх застосування, напрями покращення якісного складу, фактори поліп­шення використання та забезпечення екологічності їх застосування. Методика ро­зрахунку економічної ефективності використання мінеральних добрив.

Хімічні засоби захисту рослин і тварин Економічний поріг їх шкідливості, ме­тодичні підходи до його визначення. Ефективність їх застосування та основні напря­ми її підвищення. Пестициди і екологія. Інтегрована система захисту сільськогоспо­дарських тварин і рослин та необхідність її запровадження.

Біологічний напрям НТП. Економічна ефективність застосування ентомофагів і ентомопатогенів. Ефективність застосування нових сортів, порід, гібридів. Ефектив­ність біотехнологій у ветеринарії, регуляторів росту і розвитку живих організмів, нових штамів мікроорганізмів та застосування вермикультури.

Технологічний напрям НТП. Методичні підходи до визначення економічної ефек­тивності запровадження технологій.

Організаційно-економічний напрям НТП, його зміст та посилення ролі в період становлення ринкових відносин.

Новини і нововведення, їх сутність і первісні імпульси виникнення. Понят­тя і змістова характеристика інноваційних процесів. Види інноваційних процесів (новин, нововведень): технічні, організаційні, економічні, соціа­льні, юридичні. Вплив новин (нововведень) на виробництво, на будь-яку господарську і підприємницьку діяльність. Класифікація інноваційних процесів залежно від технологічних параметрів, ступеня новизни інновацій, ролі у відтворювальному процесі. Основні етапи інноваційного процесу. Принципи інноваційної діяльності.


Тема 16. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Поняття та характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Технічна та технологічна складові підприємства. Форми технічного розвитку. Економічне управління технічним розвитком підприємства. Цілі та пріоритети технічного розвитку.

Витрати та утримання техніки та економічні підходи до обґрунтування вигідності її купівлі порівняно з орендою. Методика визначення критичного обсягу робіт, за якого досягається економічна доцільність від використання власної техніки порівняно з підрядом.

Лізинг сільськогосподарської техніки, його суть, умови здійснення і значення для зміцнення техніко-технологічної бази підприємства.

Поняття, види і чинники формування виробничої потужності. Мето­дичні основи розрахунку виробничої потужності заново створюваного та діючого підприємства. Особливості визначення виробничих потужностей багатогалузевих сільськогосподарських підприємств, спеціалізованих ското-, і свиновідгодівельних підприємств. молочних комплексів і птахофабрик, бройлерних фабрик, тепличних комбінатів. Установлення й регулювання резервних потужностей на підприємствах різних галузей економіки. Показники та шля­хи підвищення використання виробничих потужностей.


Тема 17. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів. Енергетична потужність та енергетичні ресурси підприємства. Методика розрахунку показників: енергооснащеність виробництва і енергоозброєність праці, електрооснащеність виробництва і електроозброєність праці, енергомісткість сільськогосподарського виробництва і енерговіддача.

Рівень забезпечення аграрних підприємств сучасними тракторами і машинами та організація їх використання. Методика визначення потреби в тракторах та визначення показників використання тракторного парку ї їх оцінки. Взаємозв’язок між показниками інтенсивності використання тракторного парку, продуктивності та економічності його використання. Шляхи підвищення використання тракторного парку підприємства.

Фактична та нормативна забезпеченість комбайнового парку окремими видами комбайнів. Методика визначення показників інтенсивності та економічності використання комбайнів. Досягнутий рівень основних показників та напрями підвищення ефективності використання комбайнового парку.

Методика визначення потреби в основних видах транспорту. Ефективність використання транспортних засобів. Раціональне співвідношення між окремими видами транспорту. Методика визначення потреби в окремих видах транспорту. Техніко-економічні показники використання транспортних засобів та їх аналіз. Шляхи підвищення використання транспорту. Методика визначення показників ефективності використання виробничих будівель та споруд.

Сутність та мета виробничої логістики. Внутрішньовиробничі логістичні системи, їх завдання та цілі функціонування. Управління потоками матеріально-технічних ресурсів: планування, оперативне регулювання, облік контроль та аналіз. Вимоги до організації і оперативного управління матеріальними потоками підприємства. Логістична концепція управління основним виробництвом.


Тема 18. Організація операційної діяльності

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Сутність і місце операційної діяльності в системі підприємства. Взаємозв'язок операційної діяльності з іншими функціями підприємства. Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв'язок та розбіжність. Сутність системного підходу до операційної діяльності. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи. Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю. Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючі та витягуючі операційні системи. Одиничні (проектні) системи. Дрібносерійні системи. Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом.

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Поняття недостатнього, надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки. Організація операційного процесу у просторі й часі.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.


Тема 19. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Якість продукції: сутність і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Показники якості продукції та їх характеристика. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва. Характеристика якості основних видів сільськогосподарської продукції. Вплив якості на продукції на кінцеві результати виробництва аграрних підприємств. Необхідність досягнення конкурентоспроможності товарів за якістю і ціною. Витрати на якість продукції і характеристика сучасних тенденцій до зміни їх величини у світовій практиці. Економічна межа збільшення витрат на підвищення якості. Методика визначення втрат (додаткового ефекту) від зниження (підвищення) якості продукції. Витрати на поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю.

Стандартизація продукції (послуг) її суть та значення для підвищення якості. Види стандартів. Поняття сертифікація продукції, її значення для виходу продукції на світовий ринок. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.

Поняття і визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Фактори конкурентоспроможності продукції та підприємства. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. Технічні, організаційні та соціальні шляхи (заходи) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств України.


Тема 20. Витрати підприємства

Вартість і собівартість продукції. Економічна сутність собівартості продукції. Собівартість та конкурентоспроможність продукції.

Характеристика витрат виробництва та обігу. Групування витрат за елемента­ми відповідно до їх економічного змісту. Поняття і склад валових витрат. Витрати, які не відносяться на собівартість продукції, а покриваються за рахунок прибутку підпри­ємства.

Класифікаційні ознаки витрат. Витрати прямі та непрямі, поточних та минулих років, готівкові та безготівкові. Механізм розподілу витрат за об'єктами планування і обігу. Грошова оцінка витрат. Постійні та змінні витрати, їх склад та значення для аналізу ефективності виробництва.

Послідовність визначення собівартості продукції. Методи визначення собівар­тості сільськогосподарської продукції. Методичні підходи, до визначення норматив­ної собівартості побічної продукції рослинництва і тваринництва Методика визна­чення собівартості сільськогосподарської продукції. Об'єкти визначення собівартос­ті продукції рослинництва і тваринництва. Досягнутий рівень собівартості сільськогосподарської продукції та його дина­міка. Причини зростання собівартості. Структура собівартості та методика її розра­хунку. Аналіз собівартості індексним методом. Фактори зниження собівартості.

Поточні витрати, сутність, джерела виникнення. Види витрат в залежності від видів діяльності підприємства. Класифікація витрат за окремими ознаками. Критичний обсяг виробництва продукції ("точка беззби­тковості"), графічний та аналітичний методи знаходження. Зміна крити­чного обсягу виробництва продукції під впливом окремих чинників.


Тема 21. Фінансово-економічні результати суб'єктів господарювання

Прибуток та дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їхня сутність, відмінність між ними Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Види прибутку підприємства в залежності від видів діяльності підприємства. Маржинальний дохід. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) підприємства. Зростання прибутковості фірми лід впливом дії окремих чинників. Рівень прибутковості підприємств різних галузей еко­номіки України.

Послідовність визначення фінансових результатів підприємства. Методика обчислення різних видів прибутку в залежності від виду діяльності підприємства.

Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Принципи формування системи показників ефективності виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства. Система показників ефективності виробництва (узагальнююча); показники використання праці (персоналу), виробничих фондів, фінансових коштів. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства.

Тема 22. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві. Показники ефективності застосування мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин і тварин. Економічна оцінка прогресивної технології поверхневої технології обробітку ґрунту як важливого захисту від водної і вітрової ерозії. Економічна оцінка різних технологій заготівлі сіна. Економічна оцінка заходів з племінної справи. Визначення загального економічного ефекту від впровадження нових порід тварин.

Модель формування інвестиційного прибутку. Основні принципи оцінки ефективності і відбору для реалізації реальних інвестиційних про­ектів. Загальна (абсолютна) ефективність капіталовкладень як показник загальної їх віддачі при визначення доцільності їх здійснення. Показники загальної (абсолютної) ефективності: коефіцієнт ефективності вкладень, термін окупності, будівельний лаг та лаг освоєння. Порівняльна ефективність інвестицій та її основні показники: приведені витрати, річний економічний ефект, термін окупності додаткових вкладень, коефіцієнт порівняльної ефективності, чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, рівень рентабельно­сті, термін окупності інвестицій, норма беззбитковості.


Тема 23. Інтегральна ефективність діяльності підприємстві та його конкурентоспроможність

Економічний ефект та ефективність, сутність та відмінності. Економічна сутність і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності діяльності підприємства. Змістова характеристика видів ефективності. Рентабельність виробництва, традиційні показники рентабельності та методика їх визначення. Фактори, що впливають на рентабельність та їх факторний аналіз.

Класифікація чинників підвищення ефективності виробництва за певними ознаками: джерелами зростання; напрямами розвитку і вдосконалення виробництва; місцем реалізації у системі управління виробництвом. Внутрішні та зовнішні чинники підвищення ефективності виробництва.


Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємств

Сутність агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціально-економічне значення. Розширення і поглиблення міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків. Переваги агропромислового виробництва. Синергічний ефект. Соціально–економічне значення агропромислової інтеграції. Принципові аспекти побудови економічного механізму інтеграції аграрних і агропереробних підприємств.

Організаційні форми агропромислової інтеграції на рівні підприємств. Переваги і недоліки розвитку переробних виробництв в аграрних підприємствах.

Агроконсорціуми як особлива організація форма агропромислової інтеграції. Економічні взаємовідносини між засновниками агроконсорціуму. Фактори підвищення ефективності виробництва в них.

Концентрація сільськогосподарського виробництва: сутність, Показники, абсолютний та відносний рівні, шляхи здійснення. Деконцентрація виробництва та її зв'язок з процесом реформування аграрних підприємств. Ресурсна концентрація та економічна концентрація, шляхи їх здійснення.

Основні напрями здійснення диверсифікації виробництва: фінансова, виробнича, маркетингова. Види виробничої диверсифікації. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Показники впливу диверсифікації на результативність виробництва та їх економічний зміст.


Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств

Трансформаційні процеси в сільському господарстві. Необхідність, сутність і мета реструктуризації. Основні форми і види реструктуризації підприємств. Стратегічна реструктуризація підприємств. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб'єктів господарювання. Порядок, концепція та варіанти реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації.

Сутність санації (фінан­сового оздоровлення) господарюючих суб'єктів. Класична модель процесу фінансового оздоровлення підприємств та організацій. Програми та проекти санації суб’єктів господарювання. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства та його типові розділи. Структура техніко-економічного обґрунтування санації підприємства. Економічна ефективність здійснення санаційних програм розвитку підприємств та організацій.

Сутнісна багатоаспектна характеристика банкрутства підприємства. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. Виявлення та аналіз причин банкрутства суб’єктів господарювання. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання.

Причини та процедура ліквідації збанкрутілих суб’єктів господарювання. Наслідки ліквідації збанкру­тілих підприємств (організацій). Загальна характеристика процесу організа­ції ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта господарювання. Черговість задоволення претензій кредиторів. Управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкру­тілих підприємств. Загальновживані у світовій практиці господарювання методи визначення можливості банкрутства підприємства.


Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Беззбитковість виробництва. Графічний метод визначення беззбитковості. Аналіз кількісного впливу зміни величини постійних, змінних витрат, ціни і обсягу продажу на зміну норми беззбитковості за допомогою аналітичного методу. Визначення резервів зниження критичного обсягу реалізації продукції і підвищення ефективності виробництва.

Методика оцінки ринкової позиції підприємства як партнера. Визначення показників: прибутковості, коефіцієнта кратності процентів, коефіцієнта довгострокового фінансового ризику, коефіцієнта покриття.

Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості. Визначення позиції підприємства на ринку капіталів.


Тема 27. Економічна безпека підприємства

Поняття, цілі та структурні елементи організації економічної безпеки підприємства. Загальна методологія оцінки рівня економічної безпеки. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими: фінансовою, кадровою, техніко-технологічною, політико-правовою, інформаційною, екологічною. Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Принципи організації та ключові завдання служби безпеки підприємства. Функції та управління безпекою.

Поняття економічної кризи підприємства. Розробка програми виходу з економічної кризи Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Національна програма антикризового господарювання.


Рекомендована література

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 481 с.

 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 355 с.

 3. Андрійчук В. Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 61-65

 4. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: АТІКА, 2002. – 480 с.

 5. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навчальний посібник. – Львів: “Сполом”, – 1998. – 212 с.

 6. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут аграрної економіки УААН. Монографія. – К., 2001. – 506 с.

 7. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.

 8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 9. Дем'яненко М. Я. Основи податкових відносин. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 263 с.

 10. Дем'яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.

 11. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. 528 с.

 12. Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середо­вищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 200 с.

 13. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

 14. Малыш М.Н., Смекалов П.В., Трофимов А.Г. и др. Аграрная экономика. Учебник. – Санкт-Петербург, 1999. – 574 с.

 15. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено на­казом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132.

 16. Методичні рекомендації з нормування оборотних засобів підприємствами аграрного сектора (М. Я. Дем'яненко та ін.). – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 37с.

 17. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К.: КНЕУ, 2000. – 370 с.

 18. Основи бізнесу. Навчальний посібник./ за ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчика. – Житомир: ПП „Рута”, 2006. – 364 с.

 19. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К., 2000. – 526 с.

 20. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навчальний посібник. – К., 2000. – 328 с.

 21. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: Агентство США з міжнародного розвитку «Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України», 2000. – 301 с.

 22. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А.П. Гетьмана, В.З. Ярчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

 23. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підпри­ємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 633 с.

 24. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Вікар. – 2001. – 179 с.

 25. Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск «Реструк­туризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи». – К.: КНЕУ, 2000. – 420 с.

 26. Руснак П.П. Економіка аграрних підприємств. Навчальний посібник. – К., 2002. – 198 с.

 27. Руснак П.П., Жебка В.В., Рудий М.М., Чалий А.А. Економіка сільського господарства. Підручник. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

 28. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – Т. 1. 430 с.; – Т.2. 481 с.; Т. 3. – 485 с.

 29. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 163 с.

 30. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 293 с.

 31. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. Підлісецького Г. М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

 32. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 556 с.

 33. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ, 2001. – 340с.

 34. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України. За ред. акад. Шпичака О. М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 585 с.

 35. Юрчишин В.В Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 65 с.

 36. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.Схожі:

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр»
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи