М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань icon

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Скачати 295.13 Kb.
НазваМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Дата23.10.2012
Розмір295.13 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів


Затверджую:

Ректор університету, професор

_______________ М.І. Бахмат

«____» ___________ 2012р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

за скороченим терміном підготовки

ОПП «Бакалавр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0305 „ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Кам’янець-Подільський – 2012р.

Програму підготували викладачі кафедри фінансів і кредиту ПДАТУ.


Схвалено вченою радою інституту бізнесу і фінансів «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова вченої ради ІБІФ ________________ к.е.н., доцент В.К. Рудик


Схвалено Вченою радою Подільського державного аграрно-технічного університету «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова Вченої ради ПДАТУ ________________ професор М.І. Бахмат


ВСТУП
Виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін є головним завданням фахових випробувань .

При складанні вступних фахових випробувань вступники повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів і кредиту показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку.

^ Фінансист повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує фінансову, підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали у сфері фінансів;

 • проблеми розвитку фінансового ринку і шляхи їх вирішення;

 • джерела формування фінансових ресурсів підприємства, напрямки їх використання;

 • формування фінансових відносин підприємств із різноманітними фінансовими структурами і інститутами;

 • методологію і методику комплексного аналізу фінансового стану підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку фінансового плану підприємства.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
Вступні фахові випробування для вступників передбачають виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. Для кожного вступника передбачається 60 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 300 балів.

Розподіл балів за завданнями виглядає наступним чином:

Рівень

№ завдання

Оцінка в балах

І

1 – 20

по 4 бали за кожну вірну відповідь

ІІ

21 – 40

по 5 балів за кожну вірну відповідь

ІІІ

41 – 60

по 6 балів за кожну вірну відповідь
Розподіл балів за завданнями здійснюється за рівнем складності:

І рівень – середній;

ІІ рівень – достатній;

ІІІ рівень – високий.
^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН
Тема 1. Сутність та функції фінансів

Предмет науки про фінанси. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин, під­система економічного базису. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, характерні риси та суспільне призначення. Мікро- і макрорівні вивчення фінансів.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Взаємозв'язок фінансів та інших економічних категорій.

Фінанси, особливості їх функціонування - економічне вчення про товарно-грошові відносини, розширене відтворення, природу і функції держави. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.

Функції фінансів: розподільча, контрольна, регулююча. Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Сутність контрольної функції фінансів, її реалізація в організації контролю за розподілом і цільовим використанням грошових фондів.

Сутність та значення регулюючої функції фінансів у стимулюванні (дестимулюванні) соціально-економічних процесів у суспільстві.

Сутність і джерела формування фінансових ресурсів. Централізовані та децентра­лізовані фінансові ресурси. Фінансові ресурси держави, підприємств і населення.

^ Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм


Поняття фінансової системи. Фінансова система як об'єкт управління. Структура фінансової системи за внутрішньою будовою та організаційною структурою. Сфери та ланки фінансових відносин, їх взаємозв'язки.

Державні фінанси як провідна складова централізованих фінансів суспільства. Дер­жавні фінанси та їх ланки: державний бюджет і місцеві бюджети, державні цільові фонди; фінанси державного сектора економіки, державний кредит, резервні та страхові фонди органів державної влади.

Фінанси суб'єктів господарювання та їх роль у розвитку національної фінансової системи. Складові фінансів суб'єктів господарювання: фінанси комерційних підприємств і організацій, фінанси некомерційних підприємств та організацій.

Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави. Структурні складові фінансового ринку: ринок грошей, ринок кредитних ресурсів, ринок цінних паперів, ринок фінансових послуг.

Роль міжнародних фінансів у розвитку інших складових фінансової системи держави.

Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної політики держави. Зміст і завдання фінансової політики. Стратегія й тактика фінансової політики. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм. Поняття і склад фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Поняття про управління фінансами. Об'єкти і суб'єкти управління. Органи управління фінансами та їхні функції.

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст фінансового планування під час трансфор­маційних зрушень.

Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, форми, методи фінансового контролю. Органи, що здійснюють фінансовий контроль.

Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового законодавства в Україні.


^ Тема 3. Податкова система держави


Сутність, призначення та необхідність податків. Функції податків. Характерні риси податків, відрахувань і платежів. Взаємозв'язок з іншими розподільчими категоріями (кредит, заробітна плата, собівартість, ціна).

Елементи податку. Принципи оподаткування.

Класифікація податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Об'єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і методи її побудови. Структурна побудова податкової системи. Податкова система України, основні етапи її становлення.

Податкова політика.

Податкова служба, склад податкової служби України.


^ Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави


Сутність бюджету як економічної категорії. Призначення та роль бюджету держави. Об'єкти і суб'єкти бюджетних відносин. Функції бюджету.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів. Показники стану бюджету - бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит.

Сутність і причини виникнення бюджетного дефіциту. Допустимі межі та джерела покриття бюджетного дефіциту. Класифікація бюджетного дефіциту. Динаміка бюджетного дефіциту в Україні.

Особливості державного бюджету на поточний рік.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи.

Бюджетний процес, його складові елементи та регламентування.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх роль у місцевому самоврядуванні. Поняття фінансової автономії та показники її рівня.

Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, їх форми та організація. Бюджетне регулювання. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.


^ Тема 5. Державні доходи та видатки


Економічна сутність державних доходів. Значення державних доходів.

Централізовані державні доходи: доходи державного бюджету, державний кредит, доходи державних цільових фондів.

Доходи державного бюджету. Форми їх вияву та матеріальне втілення. Класифікація доходів державного бюджету. Принципи організації системи доходів бюджету та джерела їх формування. Методи формування доходів державного бюджету.

Податкові надходження. Державні позики, емісійний дохід та їх значення у системі доходів бюджету. Неподаткові доходи бюджету, їх склад і призначення.

Децентралізовані державні доходи. Доходи державних підприємств та організацій -складова частина державних доходів. Прибуток державних підприємств.

Сутність, характеристика, склад державних видатків. Класифікація державних видатків. Фактори, що визначають структуру державних видатків.

Сутність і принципи кошторисного фінансування. Кошторис: види та його основні елементи.

Сутність і роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Об'єктивна необхід­ність їх створення. Класифікація державних цільових фондів, доходи та витрати державних цільових фондів. Проблеми і перспективи їхнього функціонування.

Якісна характеристика державних видатків, принципи їх організації. Методи і форми фінансування державних витрат. Бюджетні кредити. Державні дотації. Державні гарантії.


^ Тема 6. Державний кредит


Суть і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують державний кредит, йог,о суб'єкти. Об'єктивна необхідність і можливість використання державного кредиту. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств та організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу в державі. Значення державного кредиту у фінансовому забезпеченні загальнодержавних і регіональних потреб.

Відмінності державного кредиту від банківського. Форми та види державного кредиту.

Позики, їх класифікація за правом емісії, формами виплати доходів, методами розмі­щення, термінами погашення та іншими ознаками.

Види державних боргових цінних паперів, їх характеристика та законодавче регулю­вання. Емісія державних боргових цінних паперів: вибір їх видів, обґрунтування термінів обігу, форми виплати доходів тощо.

Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній державний борг. Поняття державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Методи управління державним боргом. Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні.


^ Тема 7. Фінанси суб'єктів господарювання та неприбуткових організацій


Необхідність і сутність фінансів підприємств. Фінанси підприємств - основа фінансо­вої системи держави. Функції фінансів підприємств та принципи їх організації. Організацій­но-правові форми суб'єктів господарювання. Особливості організації фінансових відносин залежно від галузевих особливостей, галузей економіки, сфер бізнесу.

Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, особливості їх формування в умовах ринку. Склад грошових фондів і доходів, порядок їх утворення і використання в умовах ринку.

Економічні методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування доходів. Поділ коштів підприємства на власні та залучені. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, її розподіл. Види витрат. Собівартість продукції, робіт, послуг та її складові.

Економічний зміст прибутку, його склад. Особливості формування прибутку суб'єктів господарювання різних форм власності. Види прибутків. Розподіл і використання прибутку.

Фінанси неприбуткових організацій. Види неприбуткових організацій. Особливості та завдання неприбуткових організацій. Джерела формування та напрями використання коштів неприбуткових організацій. Благодійництво. Спонсорство. Меценатство.


^ Тема 8. Фінанси населення


Сутність фінансів населення, їх значення. Зв'язок фінансів населення з іншими складовими фінансової системи.

Фінансові ресурси населення. Джерела формування доходів населення. Класифікація джерел формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів населення.

Порядок використання доходів населення. Фактори, що впливають на розподіл доходу на споживання та заощадження. Функція споживання, функція заощадження.

Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація. Рівень заощаджень насе­лення. Сучасні тенденції формування заощаджень населення України.

Фінансовий портфель громадянина, його склад: споживчий портфель, накопичу­вальний та інвестиційний. Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень на інвестиції.

Складові інвестиційного портфеля.

Портфель нагромадження та його складові.


^ Тема 9. Фінансовий ринок

Роль фінансового ринку у ринковій економіці. Фінансовий ринок як механізм міжга­лузевого перебігу капіталу, та перерозподілу коштів. Функції фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку.

Класифікація структурних складових фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок ка­піталів. Ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів. Страховий ринок. Взаємозв'язок складових фінансового ринку.

Фондовий ринок: особливості та роль у розвитку ринкової інфраструктури. Первин­ний і вторинний ринки цінних паперів. Біржовий та позабіржовий обіг фондових цінностей. Характеристика основних видів цінних паперів, їх класифікація.

Фінансові інститути ринку. Фонд держмайна: його функції, завдання, обов'язки, орга­нізація. Роль фонду державного майна у процесі роздержавлення та приватизації. Роздержав­лення і приватизація: суть та особливості.

Фінансові посередники. Функції та види фінансових посередників.

Роль Національного банку України на ринку державних цінних паперів.

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України.


^ Тема 10. Міжнародні фінанси

Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси суверенних країн і регіонів.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Форми та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як складова загальної зовнішньоекономічної політики держави. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютні системи: сутність, види і структура. Валютна політика держави.

Міжнародний фінансовий ринок: сутність, особливості та класифікація. Вплив міжна­родного фінансового ринку на національні фінансові ринки та національну економічну систему держави.

Міжнародний кредит та його форми. Класифікація міжнародних кредитів.

Формування й розвиток Європейського валютного союзу. Україна та ЄС: особливості організації міжнародних фінансових зв'язків та перспективи їх розвитку.

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні організації. Співпраця України з міжнарод­ними фінансовими інституціями.


^ Тема 11. Сутність та функції грошей

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Портфе­льний підхід до визначення суті грошей. Гроші як форма прояву суспільних відносин. Специфіка прояву суті грошей у різних економічних системах. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями.

Форми грошей та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та механізм демонетизації золота, ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей. Електронні гроші.

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей при різних їх формах. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість, зберігання грошей та процент.

Функції грошей. Поняття функції та її еволюція. Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів.

Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція.

Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови використання як світових грошей національних та колективних валют. Взаємозв'язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості.

Роль грошей у системі суспільного відтворення. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на мате­ріальні інтереси та виробничу активність економічних суб'єктів. Вплив зміни кількості грошей на макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку на коротко- та довгострокових інтервалах. Роль грошей у розвитку міжнародних інтеграційних процесів. Еволюція ролі гро­шей в економіці України.


^ Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей у межах індивідуа­льного капіталу. Основні суб'єкти грошового обороту: фірми, сімейні господарства, держав­ні структури, фінансові посередники. Основні ринки, що взаємопов'язуються грошовим оборотом. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри грошового обороту.

Економічна основа та загальна схема сукупного грошового обороту. Структура сукуп­ного грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий оборот.

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий грошовий оборот. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом та подальша його тенденція. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту.

Грошові потоки та критерії їх класифікації. Модель сукупного грошового обороту. Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв'язок між окремими видами грошових потоків. Структура грошових потоків. Грошові потоки припливу та грошові пото­ки відпливу. Механізм балансування грошових потоків.

Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації функ­ціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Грошова база. Особливості побудови показників грошової маси в Україні.

Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. Основні шляхи та показники інтенсифікації руху грошей у сфері обігу та платежів. Проблема монетизації валового внутрішнього про­дукту. Механізм поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошовий мультиплікатор. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика.


^ Тема 13. Грошовий ринок

Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Суть грошового ринку. Особливості прояву на гро­шовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, ціни.

Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого і опосередкованого фінансу­вання.

Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок капіталів. Суб'єкти грошового ринку. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового ринку.

Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні мотиви (джерела) су­купного попиту на гроші: попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи. Чин­ники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші.

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм фор­мування пропозиції грошей. Грошова база. Банківські резерви. Грошовий мультиплікатор. Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія.

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Фак­тори, що визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна процентна ставка.


^ Тема 14. Грошові системи

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Призначення та місце грошової системи в економічній системі країни.

Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи.

Елементи грошової системи та їх характеристика. Національно-державна обумовле­ність і призначення грошової системи.

Склад грошової системи. Система безготівкових розрахунків. Система готівкового обігу. Валютна система.

Основні типи грошових систем. їх еволюція. Саморегульовані грошові системи та їх історичні форми. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, систе­ма «кульгаючої» валюти). Монеметалізм (золотомонетний стандарт, золотозлитковий стан­дарт, золотодевізний стандарт). Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті і закриті грошові системи.

Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Методи та інструмен­ти регулювання грошової системи.

Становлення й розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні: запровадження тимчасової валюти, паралельний обіг купоно-карбованця та рубля, процес стабілізації тимчасової валюти. Випуск постійної валюти - гривні.

Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн. Грошова система ЄС.

^ Тема 15. Інфляція та грошові реформи


Суть інфляції. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень. Теоре­тичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», теорія «інфляції пропозиції», монетарис-тська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція.

Основні форми інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та закрита інфляція. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція.

Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика (регулювання попиту). Політика доходів.

Соціально-економічні наслідки інфляції.

Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери.

Особливості інфляційного процесу в Україні.

Грошові реформи: поняття та цілі. Стабілізація грошей як основна ціль реформи. Гро­шові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції.

Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні методи стабілі­зації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація.

Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові ре­форми конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу.

Особливості здійснення грошових реформ в окремих країнах. Характеристика основ­них грошових реформ, здійснених в Україні.


^ Тема 16. Валютні відносини та валютні системи


Суть і види валютних відносин. Поняття валюти. Призначення та сфера використання валюти. Види валюти: національна, іноземна, колективна.

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Валютні операції. Види валютних операцій. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Валютні ризики і методи валютного страхування. Об'єкти та суб'єкти валютного ринку. Роль банків на валютному ринку. Фак­тори, що впливають на кон'юнктуру валютного ринку.

Котирування валют. Валютний курс, його функції. Суть, основи формування та види валютного курсу. Поняття, значення і механізм забезпечення конвертованості валюти. Порядок визначення валютних курсів.

Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. Регламентація статусу валюти та порядок здійснення операцій з нею (правила купівлі-продажу, ввозу-вивозу, використання валютної виручки, здійснення валютних платежів, нагромадження золотовалютних запасів тощо). Пла­тіжний баланс у механізмі валютного регулювання. Золотовалютні запаси в системі ва­лютного регулювання. Режим валютного курсу в Україні.

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем: націо­нальні, регіональні, світові. Основні елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи України.

Еволюція світової валютної системи. Характеристика сучасної світової валютної системи та роль МВФ в її функціонуванні. Баланси міжнародних розрахунків та їх основні види. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс, його загальна характеристика та структура. Методи регулювання платіжного балансу. Європей­ська валютна система. Проблеми формування валютної системи країн СНД.


^ Тема 17. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм


Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії.

Номіналістичне трактування суті грошей послідовниками кількісної теорії. Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей і трудової теорії вартості.

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. «Трансакційний варіант» І. Фішера. «Кембриджська версія» кількісної теорії. Вклад Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів в оцінці ролі держави в економічному регулюванні та механізмів впливу на економіку. «Передаточний механізм» у трактовці Кейнса. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій. Сучасний монетаризм як альтер­нативний напрям кількісної теорії. Відмінності монетаристських трактовок ролі держави з регулювання економіки. Вклад М. Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії.

Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

^ Тема 18. Кредит у ринковій економіці


Загальні передумови формування кредитних відносин. Еволюція кредитних відносин. Методи перерозподілу коштів у процесі відтворення. Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної теорії кредиту. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту.

Необхідність та суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі.

Кредит як форма суспільних відносин. Основні функції кредиту. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин.

Ознаки кредиту в ринковій економіці. Позичковий капітал та кредит. Позичковий ка­пітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів.

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги та недоліки кожної з форм. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту: комерцій­ного, споживчого, державного, міжнародного, банківського.

Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів. Принципи та методи банків­ського кредитування. Механізм банківського кредитування. Форми забезпечення та страху­вання банківських кредитів. Характеристика окремих видів банківського кредиту.

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення. Кредитні відносини та інфляція. Процент за кредит. Суть процента, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки процента. Процентний ризик. Процент в умовах інфляції.

Специфіка становлення кредитних відносин в окремих країнах. Кредитні відносини в ЄС. Історичний розвиток кредитних відносин в Україні. Проблеми реалізації позитивних функцій кредиту в сучасних умовах розвитку України.


^ Тема 19. Кредитні системи

Поняття кредитної системи. Об'єктивні економічні умови формування кредитної системи. Основні етапи розвитку кредитної системи. Принципи побудови кредитної системи. Роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку.

Основні типи кредитних систем.

Структура кредитної системи. Загальна характеристика основних структурних еле­ментів кредитної системи.

Банківська система. Функції банківської системи. Основи організації банківської сис­теми (принципи побудови, цілі, механізм функціонування). Емісійні банки. Неемісійні банки.

Парабанківська система. Небанківські фінансово-кредитні установи (спеціалізовані кредитно-фінансові інститути), їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль. Поштово-ощадна система. Інфраструктура кредитної системи.

Стійкість кредитної системи. Поняття та значення стійкості кредитної системи. Меха­нізм забезпечення стійкості кредитної системи.

Специфіка функціонування кредитних систем окремих країн. Кредитна система ЄС. Становлення й розвиток кредитної системи України.


^ Тема 20. Центральний банк та його роль в економіці

Центральний банк - орган державного грошово-кредитного регулювання економіки.

Історичні аспекти організації центральних банків. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. Незалежність центральних банків. Особливості взаємовідносин центральних банків з виконавчою владою. Особливості функціонування ЄЦБ.

Функції центрального банку. Емісія готівки та організація грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду. Реалізація грошово-кредитної політики.

Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, стратегічні цілі, проміжні й тактичні завдання, інструменти грошово-кредитного регулювання. Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика обов'язкових резервів. Політика рефінансування. Селективні способи реалізації грошово-кредитної політики. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі держав­ного регулювання ринкової економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту.

Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку. Організаційна і функціональна структура НБУ. Повноваження Правління НБУ. Основні напрями діяльності НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Банківський нагляд. Формування інформаційної системи. Пасивні та активні операції НБУ.


^ Тема 21. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи

Суть і призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Класи­фікація комерційних банків.

Організаційна та функціональна структура комерційного банку. Збори акціонерів (учасників) банку. Рада банку. Правління банку. Ревізійна комісія банку. Структурні під­розділи банку. Основні показники діяльності комерційних банків.

Загальна характеристика банківських операцій.

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їхня структура. Власний капітал банку та його основні функції. Статутний фонд. Резервний фонд. Нерозподілений прибуток.

Залучені кошти. Депозити та їх основні види. Депозити до запитання. Строкові депозити. Ощадні депозити. Недепозитні джерела залучення коштів.

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Кредитні операції, їх сутність і призначення. Інвестиційні операції та їх види. Інвестиційний портфель та інвести­ційна політика комерційного банку.

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги.

Особливості регулювання банківської діяльності в сучасних умовах.

^ Тема 22. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Об'єктивні передумови становлення й розвитку кредитно-фінансових інститутів. Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації. Об'єкти страхування та особливості їх страхування. Основні операції страхових компаній. Страхові премії.

Пенсійні фонди. Організаційно-правові форми пенсійних фондів. Особливості функ­ціонування пенсійних фондів. Операції пенсійних фондів.

Інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії закритого та відкритого типу. Основні операції інвестиційних компаній.

Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добро­дійні фонди.

Міжбанківські об'єднання, їх роль та значення у функціонуванні кредитних систем. Класифікація міжбанківських об'єднань. Характерні риси міжбанківських об'єднань.

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закони України : “Про податкову систему”, “Про державний бюджет”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про банкрутство” "Про Національний банк України”; зібрання постанов Верховної Ради України та декрети уряду за 1996 – 2007 роки.

 2. Базилевич В.Д., Баластик Л.О. Державні фінанси: Навч. посіб. –К.: Атіка, 2002.

 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – К.: Финансы и статистика. -1995.

 4. Бланк А.И. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Эльга: Ника – Центр, 2003. – (Энциклопедия финансового менеджмента: Вып.4).

 5. Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Нвч. Посіб. – 2 –ге вид. – К.: ВД Професіонал, 2005.

 6. Булгакова С.О. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. –К.: КНТЕУ, 2000.

 7. Булгакова С.О. та ін.. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – КНТЕУ, 2000.

 8. Бюджетна система: Навч. Посіб./ С.О.Булгакова, Л.І.Василенко,Л,В.Єрмощенко,Ц.Г.Огонь, Т.О.Масленнікова,О.О.Чечуліна. – К.: Київ. нац.. торг. – екон. ун-т, 2002.

 9. Василик О.Д., Василик О.О. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОМ. – 2001 – 416с.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навч. літ., 2003.

 11. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчк Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. – метод. посіб. – Х.: ВД Інжек, 2004.

 12. Воронова Л.К., Криницький И.Е., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. – Х.: Право, 2006.

13.. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях. За редакцією Луціва Б.Л. Тернопіль, «Карт-бланш», 2000, 232с.

14. Гроші та кредит: Підручник/ М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. Ред.. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

15. Деньги. Кредит. Банки / Е.Ф Жуков, Н.М.Максимова. –М., 1999.

16. Історія економічних учень:(Сучасна економічна думка): Навч. посіб. / За ред.. С.В.Мочерного. – 3 –тє вид., стер. – Л.: Новий Світ – 2000, 2006.

17. Кірейцев Г.Г. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, перероблене, доповнене. –К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

 1. Кейнс Дж.М. Общая теорія занятости, процента и денег: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1978.

 2. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000.

 3. Ковальова А.М. Финансы в управлении предприятием. –М.: Финансы и статистика, 1995.

 4. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: Знання, 1999.

 5. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вид – во "Знання",КОО, 2000.

 6. Маслова С.О., Опалов О.А. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2006.

 7. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок : Навч. посіб. – К.: Каравелла; Л.: Новий Світ – 2000, 2002.

 8. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач,А.С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін.; За ред. О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2003.

 9. Моринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини: Підручник. – 4 – те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004.

 10. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник –К.: КНЕУ, 1999. –164с.

 11. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник –К.: КНЕУ, 2005. –186с.

 12. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.

 13. Инвестиционно-финансовый портфель / Отв. Ред. Ю.Б. Рубин, Р.И. Солдаткин. –М.: Соминтэк, 1993.

 14. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2006.

32. Податкова система України / За редакцією В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.

33. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004.

34.Рикардо Д. Начала политической эономики и налогового обложения: Пер. С англ. // Соч. – Т.1. – М.: Госполитиздат.,1955.

35.Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003.

36. Сабатини Б.М.Теория финансов: Учебное пособие. –М.: Менеджер, 1998. –168с.

37. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

38. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. – М.: Соцыэкгиз,1962.

39. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр наук. літ.,2005.

40. Суторміна В.М.,Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

41. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1992.

42. Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2007.

43. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. -412с.

44. Тысячелетняя история финансов // Управление финасами. – http: www. Management. Com. Ua// finance.

45.Фінансове право: Підручник / (Алісов С.О., Воронова Л.Н., Кадькаленко С.Т. та ін.) –Х.: Фірма “Консум”, 1998. –496с.

46. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

47.Фінанси: Навч. посіб. / О.П.Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І.Оспіщев та ін.; За ред. В.І.Оспіщева. – К.: Знання, 2006.

48. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. В.І.Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567с.

49.Фінанси в запитаннях і відповідях / За загальн. ред. О.Д. Данилова. – К.: “Видавничий дім “Компютерпрес”, 2006. – 444с.

 1. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1996.

51.Финансы / Под ред. А.М. Ковальовой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 1. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогина – К.: КНЕУ, 2005р.

 2. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1997.

Схожі:

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр»
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи