М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань icon

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Скачати 383.21 Kb.
НазваМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Дата23.10.2012
Розмір383.21 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів


Затверджую:

Ректор університету, професор

_______________ М.І. Бахмат

«____» ___________ 2012р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

за скороченим терміном підготовки

ОПП «Бакалавр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0306 „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»


Кам’янець-Подільський - 2012

Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій і адміністрування ПДАТУ.


Схвалено вченою радою інституту бізнесу і фінансів «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова вченої ради ІБІФ ________________ к.е.н., доцент В.К. Рудик


Схвалено Вченою радою Подільського державного аграрно-технічного університету «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова Вченої ради ПДАТУ ________________ професор М.І. Бахмат


ВСТУП


Головним завданням вступних фахових випробування за напрямом “Менеджмент” є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

Для вступників на ОКР “Бакалавр” за напрямом підготовки “Менеджмент” цей комплекс включає дисципліни:

 • менеджмент;

 • маркетинг;

 • зовнішньоекономічна діяльність підприємства;

 • організація виробництва.

При складанні вступних фахових випробувань зі спеціальності вступники повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра з менеджменту показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку, вміння вирішувати організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства.

^ Менеджер повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали щодо управління, організації та економіко-фінансових основ функціонування підприємства;

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства

 • проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і шляхи їх вирішення;

 • стратегічні цілі та тактичні прийоми управління підприємством;

 • теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових відносин підприємства;

 • методологію і методику управління діяльністю підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬВступні фахові випробування для вступників передбачають виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. Для кожного вступника передбачається 60 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 300 балів.

Розподіл балів за завданнями виглядає наступним чином:

Рівень

№ завдання

Оцінка в балах

І

1 – 20

по 4 бали за кожну вірну відповідь

ІІ

21 – 40

по 5 балів за кожну вірну відповідь

ІІІ

41 – 60

^

по 6 балів за кожну вірну відповідьРозподіл балів за завданнями здійснюється за рівнем складності:

І рівень – середній;

ІІ рівень – достатній;

ІІІ рівень – високий.


^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН


ДИСЦИПЛІНА «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»


Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.


^ Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.


^ Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.


^ Тема 4. Функції та методи менеджменту

Поняття функцій менеджменту, функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.


^ Тема 5. Процес управління

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, ш;о впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

^ Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила процедури.

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.


^ Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.


^ Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.


^ Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання.


^ Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.


^ Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.


^ Тема 12. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.


^ Тема 13. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.

Напрями підвищення ефективності управління організацією.

Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті.

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту.

Культура менеджменту.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 2-е вид., випр., допов. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.

 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-е вид., допов. і перероб. - Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

 3. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Маз^акі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. - 564 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «МАРКЕТИНГ»


Тема 1. Сутність маркетингу та розвиток його концепцій

Історичні передумови виникнення та розвитку маркетингу. Поняття маркетингу. Історичні передумови виникнення маркетингу. Основні сучасні та класичні визначення маркетингу. Етапи розвитку маркетингу.

Теоретичні основи маркетингу: сутність та концепції розвитку. Концепції маркетингу: товарна, збутова, ринкова, концепція соціально-етичного (соціально-відповідального маркетингу), маркетинг відносин. Консюмеризм - рух споживачів щодо захисту своїх прав. Міжнародна організація спілок споживачів (МОСС). Організація захисту прав споживачів в Україні. Закон України «Про захист прав споживачів». Розподільчий, функціональний та управлінський аспекти маркетингу.

Маркетинг як система управління, орієнтована на ринок. Маркетинг як діяльність на ринку. Маркетинг-мікс. Маркетинг як наука. Значення маркетингу. Принципи та функції маркетингу.

Принципи маркетингу: комерційної результативності, наукового підходу до його організації, комплексного підходу до застосування елементів, своєчасності адекватної реакції на потреби ринку, соціально-етичної орієнтації, активного впливу на ринок. Сучасні підходи щодо кількості та змісту принципів маркетингу.

Загальні функції маркетингу: маркетингові дослідження, розроблення та планування асортименту і якості товарів, формування цінової стратегії і тактики, розвиток системи розповсюдження, розроблення реклами та інших маркетингових комунікацій. Еволюція функцій маркетингу.

Маркетингова програма: механізм створення цінностей і зв'язків зі споживачами. Актуальність та практична необхідність вивчення і використання маркетингу для підготовки сучасних менеджерів в умовах ринкової економіки в Україні.

Маркетинг як механізм реалізації можливостей підприємства в нестабільних ринкових умовах. Маркетинг як філософія бізнесу та управління. Маркетинг як стратегія і тактика мислення та дій суб'єктів ринкових відносин. Маркетинг як динамічна сфера економічної діяльності. Маркетинг - вид професійної діяльності. Маркетинг як науково-прикладна дисципліна.


^ Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система

Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. Визначення маркетингового середовища. Склад маркетингового середовища: макро- і мікросередовища. РЕ8Т-фактори та їх характеристика. Характеристика мікросередовища (фактори безпосереднього оточення: постачальників, покупців, конкурентів, маркетингових посередників, контактних аудиторій). Фактори внутрішнього середовища підприємства та їх характеристика. Основні етичні проблеми маркетингу. Соціальна відповідальність маркетингу.

Цілі, завдання та види маркетингу, їх характеристика. Загальні та конкретні цілі маркетингу, їх характеристика. Ієрархія цілей маркетингу. Класичні завдання маркетингу. Завдання маркетингу залежно від стану попиту на ринку.

Типи маркетингу залежно від сфер застосування. Маркетинг споживчих товарів. Маркетинг товарів промислового призначення. Маркетинг послуг. Маркетинг організацій. Маркетинг окремих осіб. Маркетинг місць. Маркетинг ідей. Типи маркетингу залежно від рівня використання. Мікромаркетинг. Макромаркетинг. Види маркетингу залежно від цілей діяльності. Комерційний та некомерційний маркетинг (метамаркетинг), їх порівняльна оцінка. Види маркетингу за територіальною ознакою. Маркетинг на внутрішньому ринку (локальний, регіональний, національний). Маркетинг на зовнішньому ринку (експортний, зовнішньоекономічний, міжнародний, глобальний).


^ Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації. Законодавство України про інформацію та програму інформатизації. Класифікація маркетингової інформації за такими ознаками: за місцем збору інформації, за змістом інформації, за періодичністю накопичення, за походженням інформації, за джерелами інформації, за платністю інформації, за формами одержання, за призначенням інформації, за ступенем доступності інформації, за стабільністю інформації, за стадіями перетворення, за насиченістю інформації, за впливом на маркетингові рішення, за засобами передачі та ін. Первинна і вторинна інформація, переваги й недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання. Значення інформації у маркетинговій діяльності. Інформаційне забезпечення. Недоліки інформаційного забезпечення.

Маркетингова інформаційна система (МІС), її склад та характеристика. Система внутрішньо-фірмової інформації. Система маркетингових спостережень.

Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних МІС підприємства Аналіз маркетингової інформації. Система обробки інформації: методи та процеси здійснення аналітичних і прогнозних розрахунків. Використання персональних комп'ютерів в інформаційних системах маркетингу. Комп'ютеризовані інформаційні системи маркетингу.

Сутність, види та методи маркетингових досліджень. Поняття і необхідність маркетингових досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень МТП та ЄСОМАР, про сутність, термінологію, принципи та правила проведення маркетингових досліджень. Цілі, завдання та умови ефективності маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень залежно від методів отримання інформації, від мети досліджень, від напрямів досліджень, від суб'єктів досліджень, за призначенням та ін.

Маркетинг як арсенал сучасних прийомів та методів ринкової діяльності. Використання загальнонаукових, аналітичних, прогностичних методів. Загальнонаукові методи: системний, ситуаційний підхід, програмно-цільовий підхід, комплексні методи дослідження. Аналітичні методи: методи порівнянь, угрупувань, табличний метод, балансовий, метод ланцюгових підстановок, індексний метод, лінійне програмування, сітьове планування та управління, метод теорії масового обслуговування, теорія зв'язку, теорія ігор, факторний аналіз, кластерний аналіз, контент-аналіз, дисперсійний, кореляційно-регресійний аналіз та інші у рішенні окремих завдань маркетингової діяльності. Застосування прогностичних методів у маркетингу: експертних оцінок, економіко-математичного моделювання, комплексні методи. Доцільність їх застосування.

Процес маркетингових досліджень: сутність і характеристика етапів. Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формування мети досліджень; попередній аналіз інформації та вивчення чинників, які обумовлюють необхідність у додатковій інформації; прийняття рішення про проведення маркетингових досліджень і визначення об'єкту дослідження; оцінка можливих джерел та способів збору інформації; складання плану досліджень; збір маркетингової інформації; реєстрація, обробка, аналіз та інтерпретація даних за допомогою персональних комп'ютерів; підготовка та подання звіту, характеристика розділів звіту, розроблення рекомендацій; оцінка ефективності заходів, прийнятих та здійснених на основі розроблених рекомендацій.


^ Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

Потреби і попит суб'єктів ринку: сутність, класифікація, вимірювання потреб, методи дослідження попиту. Потреби - вихідна ідея маркетингу. Визначення потреб. Стадії розвитку потреб та їх характеристика. Фактори, що впливають на потреби. Класифікація потреб за різними ознаками. Вимірювання потреб. Попит: сутність та умови виникнення. Взаємозв'язок та відмінність попиту і потреб, класифікація попиту. Методи оцінки поточного попиту. Методи прогнозування попиту.

Моделювання поведінки покупців. Типи покупців, їх характеристика та особливості. Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Типи ситуацій під час здійснення закупівель для потреб підприємства. Основні фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна, політична ситуація в країні, стан кон'юнктури ринку, інфраструктура підприємства, відмітні особливості підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис характеру відповідального за закупку.

Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції виробничого призначення: усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, пошук постачальника, запити пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування процедури отримання замовлення, оцінка роботи постачальника. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця.

Етапи прийняття рішення про придбання споживчих товарів: усвідомлення проблеми, пошук інформації (джерела інформації), оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), можливі рішення щодо купівлі, реакція на купівлю (варіанти використання товару після продажу). Розгорнута модель поведінки покупців.

Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. Визначення сегментації ринку. Мета та завдання сегментації. Значення сегментації ринку. Процес сегментації ринку та його характеристика. Ознаки сегментації ринку: географічні, психографічні, поведінкові, демографічні, геодемогрофічні, соціально-економічні, культурні. Критерії вибору цільового сегменту. Підходи до сегментації ринку: масовий ринок, сегментація ринку, множинна сегментація ринку.

Стратегії маркетингу щодо сегментації ринку: стратегія недиференційованого маркетингу, стратегія цільового маркетингу, стратегія диференційованого маркетингу, стратегія індивідуалізованого маркетингу. Чинники вибору стратегії сегментації. Типологія споживачів: поняття та підходи до її здійснення. Поняття типології споживачів. Підходи до здійснення типології споживачів. Типологія за факторами-детермінантами. Емпірична типологія на основі психографічного аналізу поведінки. Панельні дослідження як джерела інформації для розробки типології споживачів.


^ Тема 5. Товар у комплексі маркетингу

Товар та його характеристики при маркетинговому підході. Рівні товару. Цільові напрями в роботі з товаром. Об'єкт дослідження товарів.

Класифікація товарів. Ієрархія товарів. Характеристика товарного асортименту (ширина, глибина, порівнюваність). Шляхи розширення асортименту: нарощування, насичення. Конкурентоспроможність товарів та методи її оцінки. Поняття конкурентоспроможності товару.

Якість товару в системі маркетингу. Привабливість товару для споживача. Рівні якості товару, їх характеристика. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості ISO 9001:2000. Ціна споживання.

Поняття конкурентоспроможності товару. Методи оцінки конкурентоспроможності товару. Система показників оцінки конкурентоспроможності товару. Позиціювання товару на ринку.

Концепція життєвого циклу товарів (ЖЦТ): сутність і характеристика етапів ЖЦТ. Поняття життєвого циклу товарів. Види та стадії життєвого циклу товарів і їх характеристика.

Нові товари в маркетингу: сутність, типи нововведень, етапи розроблення нових товарів. Товарна марка, упаковка, сервіс у маркетингу.

Товарна марка: поняття, типи, значення. Рішення щодо створення товарних марок. Законодавче забезпечення охорони прав на знаки для товарів і послуг. Функції та значення товарної марки.

Упаковка товарів: поняття, види, функції, фактори, які обумовлюють рішення відносно упаковки. Сервіс у комплексі маркетингу: види, завдання та значення системи сервісу.


^ Тема 6. Ціна у комплексі маркетингу

Ціна як елемент комплексу маркетингу. Етапи процесу встановлення ціни. Вплив на ціну факторів: споживачів, правового поля, учасників каналів товароруху, конкурентного середовища, витрат виробництва та реалізації товарів.

Взаємозв'язок ціни з елементами комплексу маркетингу. Ціна як показник економічної цінності товару. Роль ціни у комплексі маркетингу. Цінові стратегії: поняття, види. Цінові стратегії на ринку нових товарів. Цінові стратегії на модернізовані товари. Стратегії формування цін на традиційну продукцію.

Методи розрахунку рівня цін. Метод розрахунку цін на основі витрат. Метод математичного моделювання залежності цін від ринкових чинників. Параметричний метод. Метод формування цін з орієнтацією на попит. Метод розрахунку цін з орієнтацією на конкурентів. Методи ціноутворення на основі споживчої цінності товару.


^ Тема 7. Розповсюдження у комплексі маркетингу

Сутність, цілі, принципи, процес розповсюдження у системі маркетингу. Учасники товароруху та їх функції. Комплексний процес товароруху та його етапи. Чинники, які впливають на процес товароруху. Критерії вибору ефективної системи товароруху.

Канали розповсюдження та їх характеристика. Структура та організація каналу товароруху. Маркетингові канали споживчих товарів і послуг. Маркетингові канали промислових каналів та послуг. Електронні маркетингові канали. Прямий та непрямий канали товароруху (нульовий, одно-, двох-, трирівневі). Вибір каналів товароруху.

Оптова торгівля у системі маркетингу. Функції оптової торгівлі. Форми оптової торгівлі: оптова діяльність виробників, комерційна оптова діяльність, агенти, брокери.

Роздрібна торгівля та її функції у розповсюдженні. Множинні канали і стратегічні об'єднання. Вертикальні, горизонтальні та комбіновані системи розповсюдження.

Мерчандайзинг: сутність і заходи. Мерчандайзинг - планування й здійснення діяльності щодо активізації продажу та створення зручностей для покупців. Маркетинговий логістичний підхід при організації розповсюдження товарів.


^ Тема 8. Комунікації у комплексі маркетингу

Поняття, функції, види маркетингових комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, стимулювання збуту, «паблісіті» (пропаганда), «паблік рилейшнз», персональний (особистий) продаж, прямий маркетинг.

Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Сутність реклами. Цілі, завдання, функції, види реклами. Елементи реклами як процесу: рекламодавці, рекламні організації, підприємства, агентства, засоби реклами, аудиторія реклами. Законодавче поле комунікаційної діяльності. Оцінювання рекламної програми.

«Пабліситі» - сутність та форми. «Паблік рилейшнз»: сутність, значення та заходи. Стимулювання збуту: стосовно покупців, посередників, продавців, сутність та заходи здійснення. Методи визначення загального бюджету на маркетингові комунікації. Метод визначення «від наявних коштів». Метод визначення «у відсотках від суми продажу». Метод визначення «на підставі зростання (зниження) порівняно з витратами минулого періоду». Метод конкурентного паритету. Метод визначення «виходячи із цілей та завдань».

Синтетичні маркетингові комунікації. Виставки та ярмарки: призначення й особливості проведення. Спонсорство: характерні риси, умови застосування.


^ Тема 9. Управління маркетинговою діяльністю

Цілі, завдання та функції управління маркетинговою діяльністю. Стратегічне і тактичне планування маркетинговою діяльністю. Організаційні структури управління. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Види маркетингових організаційних структур та їх характеристики. Особливості товарної, географічної, ринкової і матричної організаційних структур управління. Умови застосування оптимальних маркетингових структур управління. Організація маркетингового контролю.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. і допов. -К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. - 5-те вид., допов. - К.: Лібра, 2007. - 720 с.

 3. Зозулев A.B. Промышленный маркетинг: рьшочная стратегия : учеб. пособие / A.B. Зозу-лев. - К.: Центр навч. л-ри, 2010. - 576 с.

 4. Корольчук О.П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання : практикум / О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К.: КНТЕУ, 2003. - 259 с.

 5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент :11-е изд. / Ф. Котлер. - СПб.: Питер, 2004. - 800 с.: ил. - (Сер. «Теория и практика менеджмента»).

 6. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. - 3-тє вид., допов. і переробл. - К.: Знання, 2004. - 354 с.

 7. Кучер О. В. Формування маркетингової стратегії збуту продукції підприємств АПК: [монографія] / О. В. Кучер; ПВНЗ «Європейський університет». – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 164 с.

 8. Кучер В. В. Основні аспекти маркетингової діяльності в АПК: учбовий посібник / В. В. Кучер, І. І. Мальченко   Кам’янець-Подільський, 1995.   190 с.

 9. Маркетинг : підруч. [для студ. ВНЗ] / В. Руделіус та ін. ; ред.-упоряд. 0.1. Сидоренко, Л.С. Макарова. - 3-тє вид. - К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення ме-неджмент-освіти в Україні», 2009. - 648 с.

 10. Павленко О.Ф. Маркетинг : підручник / О.Ф.Павленко, A.B. Войчак. - К. : КНЕУ, 2003. -246 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»


Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв'язки. Функції зовнішньоекономічної діяльності. Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об'єктів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість дисципліни, п структура і послідовність вивчення.


^ Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/ імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв'язків країни. Платіжний баланс України, його структура та характеристика.


^ Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, цілі, методи. Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції. Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання ЗЕД. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі. Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання ЗЕД. Реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.


^ Тема 4. Мнтно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання. Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, вігімови на користь держави. Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.


^ Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного збору) у сфері ЗЕД. Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ при експорті. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які звільняються від справляння ПДВ. Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. Відображення митних платежів у ВМД. Особливості оподаткування імпорту послуг.


^ Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити. Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.


^ Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття валютної політики держави та її складові. Об'єкти та суб'єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю. Види валютних операцій. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська міжбанківська валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів іноземною валютою.


^ Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ, Види і засоби платежу. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. Вексель, чек. Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД. Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій. Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД. Форми кредитування експортерів та імпортерів. Платіжні системи: SWIFT, CHIPS, TARGET. Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб'єктами ЗЕД.


^ Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та вибір партнера. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовнішні ринки. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки. Способи встановлення контактів з потенційним партнером.


^ Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції, класифікація зовнішньоторговельних цін. Цінова політика підприємства, обгрунтування зовнішньоторговельних цін. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби. Етапи формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. Способи фіксації цін. Цінові знижки і надбавки.


^ Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку

Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Договір «делькредере». Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Торгові агенти, агенти повірені: обов'язки, особливості, регулювання. Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні (ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні.


^ Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера. Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.


^ Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

Умови контракту: обов'язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і дата постачання. Пакування і маркування. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни і валюта платежу. Умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови.


^ Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз виконання зобов'язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.

Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. Оцінка валютної ефективності експорту і імпорту. Вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його фінансові результати.


^ Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування

Сутність та класифікація ризиків ЗЕД. Характеристика транспортних, комерційних, політичних, валютних, митних ризиків та ризиків у міжнародних розрахунках. Методи страхування ризиків у ЗЕД. Особливості самострахування. Способи транспортного страхування та умови страхування вантажів у ЗЕД.


^ Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання міжнародних перевезень, його види. Організація міжнародних перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морських, залізничних, автомобільних, авіаційних. Товарно-транспортна документація. Формування ціни на транспортні послуги. Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори.


^ Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід використання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на території ВЕЗ. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон: експортно-виробничих, туристсько-рекреаційних ВЕЗ, вільних портів, технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторів. Основні офшорні юрисдикції. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та оншорної компанії. Діяльність офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - М. : Дашков и К, 2009. - 304 с.

 2. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А. Баринов. - М. : Форум, 2009. -192 с.

 3. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності, підручник / О.П. Гребельник. -вид. 3-тє перероб та допов. - Центр навч. літ., 2008. - 432 с.

 4. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: навч.-метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді. - Л. : Інтелект-Захід, 2006. - 260 с.

 5. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / кол. авт. B.B. Козик, Л.А. Папкова, Я.С. Карп'як та ін. - К., 2004. - 608 с.

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М.І. Дідківський. - К. : Знання, 2006. - 462 с.

 2. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) / М.Д. Пазуха. - К. : Центр навч. літ-ри, 2008. - 230 с.

 3. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. -М. : Магистр, 2008 - 592 с.

 4. Руденко Л.В. Міжн^дні кредитно-розрахункові та валютні операції: підручник / Л.В. Руденко. -вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Центр навч. літ-ри, 2007. - 632 с.

 5. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / В.М. Смитиенко, В.К. Поспелов. - 6-е изд. - М. : Academia, 2009. - 304 с.

 6. Сміяна Л.С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Л.С. Сміяна. - К. : КНТ, 2008.-416 с.

 7. Довідник ЗЕДівця.- 2-е видання, переробл. і доп. - X. : Фактор, 2008. - 656 с.

 8. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом обороте / О.В. Фонотова. - М. : Зерцало, 2008.


^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»


Тема 1. Предмет, завдання і методи навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Сільськогосподарські підприємства (об’єднання) – основна виробнича ланка агропромислового комплексу. Завдання дисципліни “Організація та планування діяльності аграрних підприємств” на сучасному етапі. Шляхи збільшення виробництва, підвищення якості та здешевлення сільськогосподарської продукції. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду з організації сільськогосподарського виробництва. Місце “Організація та планування діяльності аграрних підприємств” в системі загальноосвітніх, соціально-політичних, економічних, технічних і технологічних наук. Методи і прийоми дослідження організації сільськогосподарського виробництва. Зміст і порядок вивчення дисципліни.


^ Тема 2. Система ведення господарства

Поняття системи ведення господарства. Її роль в організації діяльності різних видів сільськогосподарських підприємств. Основні вимоги до раціональної системи ведення господарства. Порядок і методи обґрунтування системи ведення господарства в сільськогосподарських підприємствах. Організація освоєння системи господарства. Показники еколого-економічної ефективності системи господарства.


^ Тема 3. Роздержавлення і приватизація в сільському господарстві

Загальні положення. Мета роздержавлення і приватизації. Концепція роздержавлення та приватизації матеріальних засобів виробництва, землі, об’єктів, побуту, житла. Закони України з питань роздержавлення і приватизації державного майна, землі і житлового фонду. Форми роздержавлення і приватизації підприємств.


^ Тема 4. Види підприємств і об’єднань, їх організаційно-економічні основи

Різноманітність форм господарювання – об’єктивна передумова переходу до ринкової економіки. Закони України з питань розвитку підприємств. Види сільськогосподарських підприємств і об’єднань. Особливості організаційно-економічної діяльності різних видів підприємств і об’єднань.


^ Тема 5. Організаційно-економічні основи селянських (фермерських) господарств

Законодавча база селянських (фермерських) господарств в Україні. Поняття селянського (фермерського) господарства. Цілі і завдання фермерського господарства. Місце селянського (фермерського) господарства в системі агропромислового комплексу.


^ Тема 6. Організація використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Особливості землі як засобу виробництва. Склад земель. Основні положення Земельного кодексу України. Передача земель у власність і надання їх у користування. Землеволодіння сільськогосподарських підприємств (державних, приватно - орендних, фермерських). Оренда землі, земельний податок і орендна плата за землю. Вилучення земель. Права і обов’язки землекористувачів. Відшкодування збитків і втрат при вилученні земельних ділянок, погіршення якості земель. Грошова оцінка землі.


^ Тема 7. Організація і використання засобів виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Поняття, склад і структура засобів виробництва сільськогосподарських підприємств. Джерела утворення та відтворення основних і оборотних засобів виробництва, їх амортизація. Утворення і використання амортизаційного й ремонтного фондів. Показники рівня оснащення підприємств основними та оборотними засобами. Організація і порядок списання основних засобів. Організаційно-економічні умови формування у підприємствах раціонального складу засобів виробництва в умовах ринкових відносин.


^ Тема 8. Планування виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств. Особливості планування в мовах ринкових відносин. Наукове прогнозування – основа розробки планів. Методи планування : балансовий, нормативний, розрахунково-конструктивний, програмно-цільовий, економіко-математичний. Нормативна база планування. Система внутрішньогосподарського планування колективних, державних, міжгосподарських підприємств. Особливості планування діяльності кооперативів, селянських (фермерських) господарств та інших форм господарювання. Перспективні плани: організаційно-господарського впорядкування, бізнес-план.


^ Тема 9. Річний план економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства

Зміст і методика розробки. Планування рослинницьких і тваринницьких галузей, засобів виробництва, трудових ресурсів, собівартості продукції, реалізації продукції.


^ Тема 10. Організація використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Трудові ресурси і робоча сила сільськогосподарських підприємств. Сучасні тенденції у зміні чисельності і складу трудових ресурсів, міжгосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань. Ринок праці. Свобода попиту на робочу силу. Організаційні заходи раціонального використання трудових ресурсів. Основні принципи і прогресивні форми організації праці.


^ Тема 11. Спеціалізація і поєднання галузей сільськогосподарських підприємств

Поняття і економічний зміст спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Значення спеціалізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкових відносин. Форми спеціалізації в сільському господарстві. Фактори, що визначають спеціалізацію сільськогосподарських підприємств. Показники спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Основні тенденції розвитку спеціалізації. Спеціалізація і кооперування виробництва. Поглиблення спеціалізації в умовах міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.


^ Тема 12. Розміри сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів

Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів. Фактори, що впливають на розміри підприємств та їх підрозділів. Оцінка ефективності розмірів підприємств. Організаційно-економічні переваги великого виробництва в сільському господарстві. Необхідність і ефективність поєднання великого, середнього і малого виробництва в умовах ринкових відносин.


^ Тема 13. Господарський розрахунок у сільськогосподарських підприємствах

Економічний механізм господарювання в АПК. Поняття, принципи госпрозрахунку та його роль у підвищенні ефективності економічного механізму господарювання. Система господарського розрахунку підприємств і об’єднань АПК.


^ Тема 14. Форми господарювання у підприємствах, об’єднаннях

Суть і основні форми організації підряду. Бригадний (ланковий), сімейний та індивідуальний підряд. Роль підряду в поліпшенні використання засобів виробництва і трудових ресурсів. Особливості організації і виробничої діяльності внутрішньогосподарських кооперативів та інших форм господарювання у підприємствах і об’єднаннях.


^ Тема 15. Організація матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах

Суть матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств. Самостійність сільськогосподарських підприємств в організації оплати та стимулювання праці. Передовий досвід та основні напрями вдосконалення матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств.


^ Тема 16. Організація рільництва

Завдання і шляхи збільшення продукції рослинництва. Виробничі і науково-виробничі системи у сільському господарстві. Спеціалізація рільництва. Організаційно-економічна оцінка застосування інтенсивних технологій при виробництві продукції рослинництва.


^ Тема 17. Організація кормовиробництва

Поняття і принципи організації кормової бази та кормовиробництва, їх роль і місце у сільськогосподарських підприємствах залежно від їх видів, спеціалізації. Джерела надходження кормів і система організації кормозабезпечення сільськогосподарських підприємств різних форм і виробничих типів. Типи кормовиробництва і годівлі.


^ Тема 18. Організація овочівництва, садівництва і виноградарства

Особливості галузі овочівництва. Виробничі типи спеціалізованих садівницьких і виноградарських підприємств. Міжгосподарська кооперація, агропромислова інтеграція в садівництві та виноградарстві. Державна підтримка садівництва і виноградарства. Перехід галузей на індустріальні методи виробництва й інтенсивні технології.^ Тема 19. Організація основних виробничих процесів у рослинництві

Основні принципи раціональної організації виробничих процесів у рослинництві.


^ Тема 20. Організація скотарства

Виробничі типи спеціалізованих скотарських підприємств і виробничих об’єднань. Поєднання скотарства з іншими галузями в підприємствах виробничих типів. Державна підтримка розвитку молочного та м’ясного скотарства. Особливості планування в скотарстві.


^ Тема 21. Організація свинарства

Виробничі типи спеціалізованих свинарських підприємств. Поєднання свинарства з іншими галузями в підприємствах різних виробничих типів. Внутрішньогалузева (технологічна) спеціалізація і міжгосподарське кооперування у свинарстві. Спеціалізовані ферми в сільськогосподарських підприємствах. Державні, міжгосподарські комплекси з індустріального виробництва продукції свинарства. Раціональні розміри свинарських підприємств і ферм різних виробничих напрямів. Особливості планування у свинарстві. Способи утримання тварин різних виробничих груп, їх організаційно-економічне обґрунтування. Спеціалізовані засоби виробництва в галузі, організація їх використання.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К.: Вища шк., 1999. – 164 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 3. Бакай С.С. Основи теорії організації. Курс лекцій. Полтава: Камелот, 1999 – с.96

 4. Зінь Е.П. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: “Професіонал”, 2004. – 320 с.

 5. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. – К.: “КНЕУ”, 2000. – 370 с.

 6. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник / За ред. М.М. Ільчука. – К.: “Вища шк.”, 2002. – 398 с.

 7. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: “Каравела”, 2003. – 432 с.

 1. Калініченко А.В. Використання оптимального програмування при розв’язанні задач сільськогосподарського виробництва: Навч. посібник. – Полтава: “Інтерграфіка”, 2004. – 101 с.

 2. Коваленко Ю.С. Аграрний ринок України: Організація та управління. – К., 1998. – 107 с.

 3. Паювання сільськогосподарських земель та структурна перебудова в сільському господарстві України: Посібник. – К., 2000. – 222 с.

 4. Стонер Дж. Вступ у бізнес: Підручник. – К.: Вид-ва ЄУФІСМБ, 2000. – 750 с.

 5. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: “ЦУЛ”, 2002. – 656 с.Схожі:

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр»
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи