М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» icon

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр»
Скачати 239.48 Kb.
НазваМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр»
Дата23.10.2012
Розмір239.48 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів


Затверджую:

Ректор університету, професор

_______________ М.І. Бахмат

«____» ___________ 2012р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

за скороченим терміном підготовки

ОПП «Бакалавр»


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»


Кам’янець-Подільський - 2012

Програму підготували викладачі кафедри обліку і аудиту ПДАТУ.


Схвалено вченою радою інституту бізнесу і фінансів «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова вченої ради ІБІФ ________________ к.е.н., доцент В.К. Рудик


Схвалено Вченою радою Подільського державного аграрно-технічного університету «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова Вченої ради ПДАТУ ________________ професор М.І. Бахмат


ВСТУП
Головним завданням вступних фахових випробування за напрямом “Облік і аудит” є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

Для вступників на ОКР “Бакалавр” за напрямом підготовки “Облік і аудит” цей комплекс включає ряд дисциплін

Є головними з яких є «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1, 2»


При складанні вступних фахових випробувань зі спеціальності вступники повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра з обліку і аудиту показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку, вміння вирішувати організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬВступні фахові випробування для вступників передбачають виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. Для кожного вступника передбачається 60 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 300 балів.

Розподіл балів за завданнями виглядає наступним чином:

Рівень

№ завдання

Оцінка в балах

І

1 – 20

по 4 бали за кожну вірну відповідь

ІІ

21 – 40

по 5 балів за кожну вірну відповідь

ІІІ

41 – 60

^

по 6 балів за кожну вірну відповідьРозподіл балів за завданнями здійснюється за рівнем складності:

І рівень – середній;

ІІ рівень – достатній;

ІІІ рівень – високий.


^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН


ДИСЦИПЛІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»


  Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть та значення

  Місце бухгалтерського обліку в системі обліку та його роль в управлінні господарською діяльністю, значення обліку в системі управління підприємством.

  Основні ознаки бухгалтерського обліку.

  Загальна схема обліку: ідентифікація економічних явищ, їх класифікація, вимірювання, реєстрація та комунікація інформації (підготовка інформації, її аналіз та інтерпретація). Передумови (самостійність, незалежність підприємств, безперервність їх діяльності, вартісний вираз господарських операцій, можливість розподілу безперервної діяльності на звітні періоди) та принципи (автономність, послідовність, безперервність превалювання сутності над формою; фактична собівартість, нарахування та відповідності доходів і витрат, повне висвітлення усіх господарських явищ та процесів, обережність і обачність, періодичність) організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні.

  Споживачі облікової інформації, їх групи ( з прямою та непрямою фінансовою зацікавленістю).

  Функції бухгалтерського обліку та продукт облікової діяльності. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги, які до нього висуваються. Завдання обліку в умовах удосконалення управління та застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Види бухгалтерського обліку (фінансовий, управлінський, податковий) та їх характеристика ( за основними споживачами інформації, свободою вибору побудови, вимірниками, основним об’єктом обліку та ступенем надійності).

  Удосконалення національної системи обліку при її переорієнтації на ринкову модель господарювання (створення системи нормативного регулювання та реорганізація системи обліку і звітності для забезпечення потреб споживачів усіх рівнів).

  Функції бухгалтерського обліку: інформаційна, обліково-аналітична, розробка проектів управлінських рішень. Характеристика облікових вимірників (натуральні, трудові, вартісні) та сфери їх застосування.

  Спільні риси та відмінності системи вітчизняного бухгалтерського обліку від системи обліку в країнах з розвиненою економікою. Поняття про методологічні, методичні, організаційні та дидактичні особливості систем обліку.

  Виникнення господарського обліку та його характеристика. Види господарського обліку (оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський), їх диференціація та інтеграція на базі використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

  Тема 2. Предмет, метод бухгалтерського обліку та його об’єкти

  Концепція функціонування підприємства (комерційний розрахунок, модель витрати-випуск) і предмет бухгалтерського обліку. Характеристика груп об’єктів бухгалтерського обліку як частини предмету, їх конкретизація: господарські засоби (активи) , джерела формування господарських засобів (капітал, зобов’язання, прибуток) та господарські операції і процеси, що впливають на власність. Склад та характеристика окремих груп активів ( основні засоби, нематеріальні активи, фінансові вкладення, оборотні кошти), власного капіталу (статутний капітал, пайовий капітал та резервний капітал, спеціальні кошти), зобов’язань (кредити та інші позикові кошти, кредиторська заборгованість ) і прибутків (звітного року та нерозподілених минулих років ). Показники, ознаки та види господарських операцій. Характеристика господарських процесів , які здійснюються у різних сферах народного господарства. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку та його місце в забезпеченні ефективного управління господарством. Складові частини методу бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика (документація та інвентаризація, оцінка та калькуляція, рахунки та подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність). Взаємозв’язок методу та методичних і технічних прийомів обліку.

  Поняття про методику та техніку бухгалтерського обліку (рівні первинного обліку, порядок фіксування господарських операцій, їх облік, використання нормативно-довідкової інформації, способи обробки даних: вручну, з використанням універсальних ЕОМ та мікро- ЕОМ). Диференціація методичних і технічних прийомів бухгалтерського обліку в умовах різних способів обробки даних. Призначення та структура АРМ бухгалтера-економіста.

  Загальні принципи і прийоми діалогової взаємодії користувача-бухгалтера з сучасними засобами обчислювальної техніки.

  Тема 3. Бухгалтерський баланс

  Загальне поняття та визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Балансовий метод відображення інформації. Принцип двосторонності як перший з фундаментальних принципів бухгалтерського обліку, форма і обумовленість балансових рівнянь, зміст і побудова бухгалтерського балансу.

  Поняття про актив і пасив балансу, обгрунтування рівності підсумків активу і пасиву, структура балансу, характеристика статей, як основних елементів балансу та їх груп, розділів, за економічним змістом. Способи групування статей балансу залежно від характеру необхідної інформації (за економічним змістом, за сферами функціонування, за джерелами утворення, за формами представлення та цільовим призначенням). Види і форми бухгалтерських балансів.

  Історія балансу як елементу методу бухгалтерського обліку. Види і форми балансів, які використовуються в обліку інших країн. Залежність змісту та побудови балансу від форм власності та галузей народного господарства. Зміни в балансі зумовлені ринковою перебудовою економіки. Перспективи розвитку бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку. Визначення понять “баланс” та “бухгалтерський баланс”, поданих в економічній літературі. Зміст та побудова балансу у невиробничій сфері. Зміни в балансі у зв’язку з використанням засобів автоматизації.

  Необхідність і обумовленість застосування грошового вимірювання як другого фундаментального принципу бухгалтерського обліку. Оцінка статей балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями, та їх типи за впливом на баланс. Математичні моделі 4-ох господарських операцій щодо їх впливу на баланс.

  Застосування сучасних засобів обчислювальної техніки при складанні балансу, зміни в балансі, обумовлені застосуванням засобів автоматизації.

  ТЕМА 4. Система рахунків подвійного запису

  Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та побудова, елементи рахунка (назва, ліва частина - дебет, права - кредит) методи побудови його моделі. Поняття про дебетування і кредитування рахунків, обороти і сальдо. Характеристика активних та пасивних рахунків. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та методика обрахування оборотів і залишків. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.

  Подвійний запис, його суть та контрольне значення. Поняття про кореспонденцію рахунків та бухгалтерський запис операцій на рахунках. Методика та техніка складання бухгалтерських записів господарських операцій.

  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку в оборотних відомостях. Будова оборотних відомостей та методика їх складання. Призначення та порядок складання оборотного балансу. Види та побудова оборотних балансів, їх контрольне значення. Економічна обумовленість трьох пар підсумків в оборотному балансі.

  Хронологічні і систематичні бухгалтерські записи. Їх суть та призначення. Прості і складні бухгалтерські записи. Характеристика синтетичного і аналітичного обліку, визначення синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками та його контрольне значення при веденні обліку. Використання інформації синтетичного і аналітичного обліку в управлінні.

  Історія розвитку подвійного запису як елемент методу бухгалтерського обліку. Форма відображення подвійного запису при різних способах обробки облікової інформації. Елементи методу бухгалтерського обліку “рахунки” або система рахунків, суттєвість рахунку та форма його відображення на матеріальних носіях. Характеристика активно-пасивних рахунків та методика запису на них господарських операцій. Обгрунтування подвійного запису в літературі, перспективи розвитку елементів методу “бухгалтерського обліку”, “рахунки” і “подвійний запис”, особливості побудови шахової оборотної відомості. Методика складання та контрольне значення в обліку шахових відомостей. Застосування подвійного запису, рахунків, оборотних відомостей в сучасних умовах автоматизації обліку.

  ТЕМА 5.Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

  Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Особливості обліку господарських операцій на позабалансових рахунках. Шляхи вдосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку. Значення і переваги єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку. Поняття про рахунки управлінського обліку. Класифікація рахунків за призначенням та структурою при різних формах господарювання.

  Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням та будовою. Балансові рахунки; рахунки активів, власного капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності підприємства, рахунки власного капіталу, рахунки витрат і доходів, рахунки аналітичного обліку. Призначення і будова балансових рахунків (інвентарних, обліку власного капіталу). Характеристика плану рахунків. Його значення і принципи побудови.

  Характеристика обов’язкових класів рахунків. Особливості застосування рахунків певних класів малими підприємствами та підприємствами інших галузей. Балансові (інвентарні; обліку власного капіталу; обліку резервів, для забезпечення майбутніх витрат; обліку зобов’язань), регулюючих (контрактивні; контрпасивні; доходів і витрат за звітними періодами), рахунки фінансових результатів (доходів; витрат; фінансових результатів), рахунки витрат на виробництво і управління (витрат діяльності; витрати за центр відповідальності), транзитні (собівартість реалізації; витрати за елементами),

  ТЕМА 6. Вартісне вимірювання та поточний облік основних господарських

  процесів

  Суть та значення вартісного вимірювання, необхідність його застосування в умовах дії закону вартості, наявності товарно-грошових відносин. Характеристика оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку. Принципи оцінки (реальність, єдність, фактична собівартість). Види оцінки та різновиди цін, які застосовуються на сучасному етапі розвитку економіки. Сутність калькулювання як елементу методу бухгалтерського обліку, характеристика основних етапів процесу калькулювання. Класифікація витрат виробництва, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх характеристика. Зміст і побудова звітної калькуляції. Види калькуляцій.

  Загальна характеристика основних господарських процесів: постачання, виробництва і реалізації. Економічна сутність господарського процесу. Основні принципи обліку господарських процесів.

  Сутність процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей. Поняття і склад первинної вартості придбаних матеріальних цінностей. Оцінка матеріальних цінностей у поточному обліку та в балансі. Схема обліку процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей та характеристика рахунків обліку виробничих запасів.

  Сутність процесу виробництва, характеристика рахунків обліку витрат процесу виробництва та загальна схема обліку. Характеристика витрат виробництва та методика включення у собівартість продукції прямих і непрямих витрат. Методика розподілу непрямих витрат. Розрахунок собівартості готової продукції.

  Сутність процесу реалізації. Характеристика рахунків обліку процесу реалізації, обліку доходів та загальна схема обліку процесу реалізації. Методика визначення фактичної собівартості реалізованої продукції та розрахунок проценту відхилення фактичної собівартості готової продукції від вартості в оптових цінах. Характеристика витрат зі збуту та податків, пов’язаних з реалізацією. Визначення ціни готової продукції та відпускної ціни. Методика розрахунку фінансових результатів від продажу (реалізації) продукції.

  Облік фінансових результатів і використання прибутку.Тема 7. Первинне спостереження, документація та інвентаризація


Значення спостереження в обліку, його види та суб’єкти. Уявлення про бухгалтерські документи, їх призначення та матеріальні носії. Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку, її суть та значення. Вимоги до складання документів. Основні показники (реквізити) документів. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. Класифікація документів. Виявлення помилок у документах. Бухгалтерська обробка первинної документації: перевірка, таксування, групування, контировка, зведення, проведення бухгалтерських записів. Документооборот, його стадії і принципи організації, значення та порядок зберігання документації.

Особливості і способи документального оформлення господарських операцій в умовах застосування ЕОМ.

Носії первинної інформації в умовах застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та засоби передачі даних. Носії інформації в умовах діалогового комп’ютерного обліку.

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Обгрунтування необхідності проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації активів і пасивів підприємства та відображення її результатів в обліку. Особливості методики і організації проведення інвентаризації в умовах застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

Форми і види матеріальних носіїв інформації. Обгрунтування різних визначень документа в літературі, єдності та відмінності документа та його матеріального носія, а також напрямів класифікації документів. Поняття про спеціальні реквізити та необхідність їх застосування при заповненні певних груп документів.

Особливості і способи документального оформлення господарських операцій в умовах застосування ЕОМ.

Порядок регулювання різниці між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Перспективи розвитку інвентаризації як методу бухгалтерського обліку.


  ТЕМА 8. Облікова реєстрація та форми бухгалтерського обліку


Характеристика облікових реєстрів. Особливості облікової реєстрації в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки. Класифікація облікових реєстрів. Методика та техніка облікової реєстрації. Характеристика етапів облікового процесу. Суть облікового процесу, особливості технології розв’язання облікових завдань; характеристика схеми бухгалтерського обліку та системи господарського обліку. Характеристика сучасних форм бухгалтерського обліку та системи господарського обліку. Характеристика журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку. Характеристика мікрокомп’ютерної форми бухгалтерського обліку. Модель організаційної побудови мікрокомп’ютерної форми бухгалтерського обліку. Характеристика комп’ютерної форми бухгалтерського обліку. Організаційно-технологічна модель комп’ютерної форми бухгалтерського обліку. Особливості і перспективи розвитку сучасних форм бухгалтерського обліку.

Значення облікових реєстрів та правил їх ведення. Стандартизація та уніфікація облікових реєстрів. Види помилок та порядок їх виправлення в облікових реєстрах. Модель організаційної побудови комп’ютерної форми бухгалтерського обліку.

Історичні аспекти розвитку форм бухгалтерського обліку. Загальні принципи регламентації форм ведення бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти обліку, їх зміст і використання. Характеристика меморіально-ордерної, таблично-автоматизованої форм обліку. Перспективи розвитку форм бухгалтерського обліку і систем господарського обліку.


ТЕМА 9. Бухгалтерська (фінансова) звітність


Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

Загальне поняття про звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. Вимоги, які ставляться до звітності. Види звітності. Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та затвердження фінансової звітності. Принципи стандартизації звітності. Чинний порядок складання, представлення та затвердження фінансової звітності. Посилення контролю за достовірністю звітів. Особливості складання звітності в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Поняття про Головну книгу, про робочу таблицю. Зміст та призначення заключних і регулюючих записів.

Призначення та зміст звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал.

Роль і значення звітності в управлінні підприємницькою діяльністю. Ціль і напрями використання звітності. Способи перевірки звітності.


ТЕМА 10. Організація бухгалтерського обліку


Шляхи оптимізації ергономічного забезпечення. Підвищення кваліфікації працівників обліку. Проблеми розвитку та вдосконалення теорії бухгалтерського обліку.

Організація обліку на Україні. Характеристика стадій облікового процесу. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Керівництво бухгалтерським обліком. Положення (стандарти) та інструкції з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Роль Міністерства фінансів як органу, що здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерська служба, її структура і функції. Обов’язки, права та відповідальність головного бухгалтера. Автоматизація бухгалтерського обліку на базі застосування ПЕОМ в умовах функціонування АРМ бухгалтера.


^ ДИСЦИПЛІНА «Фінансовий облік - 1»


Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Закон України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Фінансовий та управлінський облік. Фінансовий облік як галузь економічної науки. Місце фінансового обліку серед облікових дисциплін. Предмет, метод, об’єкти та завдання фінансового обліку в сучасних умовах. Принципи бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Системи і форми бухгалтерського обліку


Тема 2. Облік грошових коштів

Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. Облік касових операцій. Облік коштів на рахунках підприємства у банках в національній валюті. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік грошових коштів на інших поточних рахунках в банку. Облік інших коштів


Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій

Економічний зміст, класифікація та оцінка короткострокових фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. Облік еквівалентів грошових коштів. Облік інших поточних фінансових інвестицій


Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Поняття, характеристика, оцінка, завдання обліку довгострокових фінансових і капітальних інвестицій. Синтетичний і аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік капітальних інвестицій. Первинний облік капітальних інвестицій. Аналітичний і синтетичний облік капітальних інвестицій


Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

Теоретичні основи розрахункових операцій. Довгострокова та поточна дебіторська заборгованість. Облік резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік короткострокових векселів одержаних


Тема 6. Облік основних засобів

Економічний зміст основних засобів і завдання їх обліку. Класифікація основних засобів. Оцінка основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік амортизації(зносу) необоротних активів. Облік вибуття основних засобів


Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів

Теоретичне обґрунтування необоротних матеріальних активів. Характеристика рахунку з обліку інших необоротних матеріальних активів. Амортизація необоротних матеріальних активів. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів. Облік інших необоротних активів. Облік гудвілу придбаного


Тема 8. Облік нематеріальних активів

Основні поняття і визнання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Основні первинні документи, які є підставою для взяття на облік нематеріальних активів. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів. Облік нарахування амортизації на нематеріальні активи


Тема 9. Облік запасів

Економічний зміст запасів і завдання їх обліку. Оцінка запасів. Облік виробничих запасів. Первинний облік виробничих запасів. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік готової продукції. Облік товарів


Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

Теоретичні основи обліку витрат виробництва та завдання його обліку. Склад і класифікація витрат виробництва. Елементи і статті калькуляції. Облік витрат допоміжних виробництв, утримання і експлуатації машин і обладнання. Завдання обліку машинно-тракторного парку. Первинний, аналітичний і синтетичний облік роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин. Фінансовий облік витрат машинно-тракторного парку. Розрахунок фактичної собівартості транспортних робіт тракторного парку. Облік витрат на організацію виробництва і управління. Суть та завдання обліку витрат на організацію виробництва і управління. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Облік та списання(віднесення за призначенням) адміністративних витрат. Облік витрат майбутніх періодів. Облік витрат і виходу продукції. Облік браку у виробництві. Облік витрат за елементами. Зведений облік витрат виробництва. Калькуляція собівартості продукції(робіт, послуг). Обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв. Обчислення собівартості продукції


^ ДИСЦИПЛІНА «Фінансовий облік – 2»


Тема 1. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками

Економічний зміст розрахунків з постачальниками. Завдання обліку. Документальне оформлення обліку розрахунків з постачальниками. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками. Облікові регістри з обліку розрахунків з постачальниками


Тема 2. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками

Економічний зміст кредитних операцій і завдання обліку. Об’єкти кредитування. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банком. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за іншими позиками. Відображення в облікових регістрах операцій з обліку короткострокових зобов’язань


Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування

Економічний зміст, завдання обліку праці та її оплати та розрахунків за страхуванням. Форми і види оплати праці. Суть і види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Первинний облік праці та її оплати. Узагальнення та групування даних з обліку праці. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за страхуванням


Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом

Податкова система України та завдання обліку розрахунків з бюджетом. Документація з обліку розрахунків за податками і платежами. Види податків і зборів. Характеристика рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами». Кореспонденція рахунків та облікові регістри з розрахунків за податками і платежами


Тема 5 . Облік зобов’язань за довгостроковими позиками і векселями

Об’єкти і завдання обліку довгострокового кредитування. Синтетичний і аналітичний облік зобов’язань за довгостроковими позиками. Синтетичний і аналітичний облік довгострокових векселів виданих

Тема 6. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди

Економічний зміст та завдання обліку зобов’язань за облігаціями. Теоретичне обґрунтування довгострокових зобов’язань з оренди. Синтетичний і аналітичний облік зобов’язань за облігаціями. Синтетичний і аналітичний облік зобов’язань з оренди. Зобов’язання з фінансової оренди


Тема 7. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

Сутність доходу, його визначення і оцінка. Облік формування доходу від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг). Економічний зміст реалізації продукції(товарів, робіт, послуг). Первинна документація з реалізації продукції. Синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Облік формування доходу і витрат іншої операційної діяльності. Облік формування доходу і витрат фінансової діяльності. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік формування фінансових результатів. Облік податку на прибуток


Тема 8. Облік формування і змін статутного капіталу

Економічний зміст, функції та нормативно-правові аспекти власного капіталу. Джерела утворення і складові власного капіталу. Порядок формування статутного капіталу. Облік збільшення і зменшення статутного капіталу


Тема 9. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку

Облік резервного капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік нерозподілених прибутків(непокритих збитків). Звіт про власний капітал. Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.


Рекомендована література


Основна

 1. Бухгалтерський облік в галузях економіки. Навч. посібник. Лень В.С. – Знання, 2005. – 491с.

 2. Бухгалтерский учет. Ученик. Лишиленко О.В. – ЦУЛ, 2006. – 712с.

 3. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. Ткаченко Н.М. – К.:А.С.К., 2005 – 864с.

 4. Бухгалтерський облік. Сук Л.К. – Лира-К, 2005. – 200с

 5. Бухгалтерський облік в агро формуваннях. Маренич Т.Г. – Профессионал, 2005. – 896с.

 6. Бухгалтерський облік в Україні. Хом’як Р.Л. – Інтелект-Захід, 2006 – 1008с.

 7. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативна та методична база. Навчально-методичний посібник. Лень В.С. – ЦУЛ, 2004. – 398с.

 8. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навчальний посібник. Лень В.С. – ЦУЛ, 2006. – 576с.

 9. Бухгалтерський облік. Сук Л.К. – Ліра-К, 2005. – 706с.

 10. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Огійчук М.Ф. – Алеута, 2006. – 878с.

 11. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Навч. посібник. Плаксієнко. – ЦУЛ, 2005. – 496с.

 12. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Савич В.І. – ЦУЛ, 2004. – 272с.

 13. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Гольцова С. – Універ. книга, 2006. – 252с.

 14. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Сук Л.К. – Знання, 2005. – 471с.

 15. Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. Кужельний В.М. – КНЕУ, 2005. – 217с.

 16. Бухгалтерський облік. Наскрізні завдання з відповідями. Бутинець Ф.Ф. – Рута, 2006. – 132с.

 17. Бухгалтерський облік. Підручник. Лишиленко О.В. –ЦУЛ, 2005. – 630с

 18. Бухгалтерський облік. Посібник по виконанню практичних завдань/За редакцією І.І.Сахарцевої. – К.: Кондор, 2005. – 556с

 19. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Навчальний посібник. Завгородній. – Знання, 2004. – 377с.

 20. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Навчальний посібник. Сопко В.В.- -ЦУЛ, 2004. – 400с.

 21. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – 6-е вид. Ткаченко Н.М. – К.: А.С.К., 2004. – 784с.

 22. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. Бутинець Ф.Ф. – Рута, 2005. – 764с.

 23. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік . – К.: Центр учбової літератури, 2003. – 524с.

 24. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік і Україні. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 494с.Додаткова

 1. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: Посібник по застосуванню нормативних документів / За ред. П.Т. Саблука. – К.:ІАЕ, 2001. – 478с.

 2. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні / За ред. В.М. Пархоменка та В.М. Жука. – К.:ІАЕ, 2004. – Т.1. – 826с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник. / За ред. С.Ф,Голова. – Дніпропетровськ:ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Ж.: ЖІТІ, 2001. – 672с.

 5. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943с.

 6. Голов С.В., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади і коментарі: Практичний посібник. – К.:Лібра, 2001. – 840с.

 7. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник / За ред. В.Я. Амбросова. – Харків: ХДТУСГ, 2003. – 698с.

 8. Марочкіна А.М, Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків.:Торсінг, 2002. – 296с.

 9. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник – 3-е вид., перероб. і допов. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2006. – 800с.

 10. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.

 11. Періодичні видання «Все про бухгалтерський облік», Бухгалтерський облік і аудит», «Податки і бухгалтерський облік» та ін.Нормативна база

(перелік нормативних документів які використовуються при вивченні дисциплін)


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996. –XIУ зі змінами і доповненнями

 2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 30

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Наказ Мінфіну України від 30.11.99. №291

 4. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ (зі змінами та доповненнями)

 5. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ (зі змінами і доповненнями)

 6. Закон України «Про оренду майна державних підприємств та організацій» в редакції від 14 березня 1995 р. №98/95-ХІІ (зі змінами та доповненнями)

 7. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. №168/97-ВР

 8. Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ від 18.09.91 (зі змінами та доповненнями)

 9. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» №448/96-ВР від 30.10.96

 10. Вказівки про порядок оцінки шкоди від розкрадання, недостачі, знищення та зіпсування матеріальних цінностей. Затверджено постановою Головного управління цінової політики Міністерства економіки України від 30 квітня 1992 р. №16

 11. Кодекс законів про працю України

 12. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. №108/95-ВР (зі змінами і доповненнями)

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам утрати частини грошових доходів в зв’язку з порушенням термінів їхньої виплати» від 16.04.2003 №71 (зі змінами та доповненнями)

 14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. №1058-IV

 15. Закон України «Про загальнодержавне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. №1599-ІІІ

 16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ

 17. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (із змінами і доповненнями)

 18. Положення Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань «Про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що послужили причиною втрати працездатності» від 31.01.02. №7 (із змінами і доповненнями)

 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювань або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві за рахунок коштів підприємства, установи, організації» від 6 травня 2001 р. №439

 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок заповнення відомостей про нараховані і виплачені фізичним особам суми доходів і суми отриманих з них податків» у редакції наказу ДПА України зі змінами і доповненнями від 08.04.2003 №164

 21. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України». Затверджена Постановою правління НБУ від 2 серпня 1996р. № 204 (із змінами та доповненнями)

 22. Порядок ведення операцій у національній валюті України. Затверджений постановою правління НБУ від2 лютого 1995р. №21 (в редакції постанови НБУ від 13 жовтня 1997 р. №334 із змінами та доповненнями)

 23. Інструкція №3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті». Затверджена Постановою правління НБУ від 4 лютого 1998р. №36 і постановою Правління НБУ №403 від 30 вересня 1998р. (із змінами і доповненнями)

 24. Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордоном. Затверджена наказом МФУ від 13 березня 1998р. №59 (із змінами і доповненнями)

 25. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Затверджена постановою правління НБУ від 15.12.2004р. №637

 26. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994р. №334/94-ВР (із змінами і доповненнями)

 27. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання , затверджені галузевими МіністерствамиСхожі:

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи