М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань icon

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Скачати 317.41 Kb.
НазваМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Дата23.10.2012
Розмір317.41 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСЬВА УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут бізнесу і фінансів


Затверджую:

Ректор університету, професор

_______________ М.І. Бахмат

«____» ___________ 2012р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

підготовки

ОКР «Спеціаліст», «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

^ 7.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

8.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


на 2012-2013 н. р.


м. Кам’янець-Подільський – 2012р.


Програму підготували викладачі кафедри фінансів і кредиту ПДАТУ.


Схвалено вченою радою інституту бізнесу і фінансів «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова вченої ради ІБІФ ________________ к.е.н., доцент В.К. Рудик


Схвалено Вченою радою Подільського державного аграрно-технічного університету «___» _________ 2012 р. (протокол № ____).

Голова Вченої ради ПДАТУ ________________ професор М.І. Бахмат


ВСТУП


Головним завданням фахових випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

При складанні вступних фахових випробувань вступники повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики спеціаліста і магістра з фінансів і кредиту у показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку.

^ Фінансист повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує фінансову, підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали у сфері фінансів;

 • проблеми розвитку фінансового ринку і шляхи їх вирішення;

 • механізм проведення банківських, кредитних, біржових, страхових, валютних, депозитних і інших фінансових операцій;

 • джерела формування фінансових ресурсів підприємства, напрямки їх використання;

 • формування фінансових відносин підприємств із різноманітними фінансовими структурами і інститутами;

 • основи фінансового менеджменту;

 • методологію і методику комплексного аналізу фінансового стану підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку фінансового плану підприємства.
^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНКИВступні фахові випробування передбачають виконання завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки і складається з тестової перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні бакалавра. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною вступних фахових випробувань вступників. Для кожного вступника ОПП „спеціаліст” передбачається 50 тестових завдань (для ОПП „магістр” – 70). По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 50 балів для ОПП „спеціаліст” та 70 балів для ОПП „магістр”. Кожній вірній відповіді по тестовому завданню присвоюється 1 бал.


^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІНТема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.

Ознайомлення з сутністю, процесом становлення та основними функціями фінансів. Розкриваються характерні ознаки, роль фінансів, способи вирішення фінансових протиріч. Значну увагу приділено аналізу моделей фінансових відносин у суспільстві. Фінансові категорії.


^ Тема 2. Генезис та еволюція фінансів.

Генезис категорії фінанси. Методологічні аспекти дослідження фінансів. Історичні передумови виникнення терміну «фінанси». Фактори, що зумовили генезис категорії фінанси.

Етапи еволюції фінансів. Еволюція фінансів України

^ Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки.

Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки. Характеристика наукових концепцій розвитку фінансів. Розвиток фінансової науки в Росії. Розвиток фінансової науки в Україні.


^ Тема 4. Фінансове право та фінансова політика.

Вивчаються теоретичні основи побудови фінансової системи, її внутрішня і організаційна структурна будова. Сфери та ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи. Управління фінансовою системою.

Фінансова політика-складова економічної і соціальної політики держави. Складові фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Види і типи фінансової політики. Етапи реалізації фінансової політики.

Вивчаються методи управління фінансами. Характеристика фінансового прогнозування, фінансового планування, фінансового регулювання. Класифікація форм і методів фінансового контролю. Управлінські функції Міністерства фінансів і його регіональних управлінь і відділів.


^ Тема 5. Податки. Податкова система.

Економічна сутність і функції податків, їх класифікація. Види податків. Прямі і непрямі податки. Елементи системи оподаткування.

Податкова система: поняття, основи побудови. Податкова політика держави. Становлення та розвиток податкової системи України.


^ Тема 6. Бюджет. Бюджетна система.

Поняття державних фінансів, їх склад і структура, характеристика грошових потоків. Система державних фінансів за їх ієрархічним рівнем-загальнодержавні і місцеві фінанси.

Бюджет як економічна категорія і правова категорія. Місце і роль бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і контрольна функції бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання і посилення його конструктивного впливу на реалізацію стратегії економічного і соціального розвитку України

Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Міжбюджетні відносини. Регулювання між бюджетних відносин. Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи. Організаційні засади бюджетного планування Виконання бюджету за доходами і видатками. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Державні доходи і державні видатки-основоположні категорії державних фінансів. Фінансові ресурси держави. Джерела формування державних доходів, фактори їх зростання. Державні витрати на задоволення суспільних благ і послуг.


^ Тема7. Бюджетний дефіцит.

Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення. Основні концепції збалансованого бюджету. Методи розрахунку державного дефіциту.

Методи фінансування бюджетного дефіциту.


^ Тема 8. Державний кредит.

Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті державного дефіциту.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Казначейські позики.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових організацій. Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці України.

Державний борг. Види державного боргу. Структура державного боргу, механізм його формування.


^ Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

Сутність місцевих фінансів. Їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

Склад доходів місцевих бюджетів. Закріплені доходи. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів. Соціальна направленість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування місцевого господарства.

Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.


^ Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди.

Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні. Пенсійний фонд України. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Недержавні фінансові фонди. Недержавні пенсійні фонди. Благодійні фонди.


^ Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання.

Розкривається сутність фінансів підприємницьких структур і принципи їх організації. Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Фінансові ресурси. Власні і залучені кошти.

Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів комерційних підприємств державної і недержавної форм власності. Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими державними фондами.

Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів господарських суб’єктів. Розробка балансів грошових потоків і прогнозування фінансових результатів.


^ Тема 12. Фінанси домогосподарств.

Сутність і склад фінансів домогосподарств. Грошові доходи домогосподарств. Грошові витрати домогосподарств. Структура доходів і видатків домогосподарств України. Заощадження домогосподарств.


^ Тема13. Страхування. Страховий ринок.

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Функції страхування. Характерні ознаки страхування.

Класифікація страхування за різними ознаками. Принципи страхування.

Страхування майна юридичних і фізичних осіб, йог види і форми.

Особисте страхування, його сутність і значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Види особистого страхування.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній. Формування і розвиток страхового ринку України.


^ Тема 14. Фінансовий ринок.

Сутність фінансового ринку. Його роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні. Основні характеристики цінних паперів.

Фондова біржа: правове становище, організація і порядок роботи. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

Ринок фінансових послуг. Його роль у функціонуванні економічної системи. Види фінансових послуг.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

^ Тема 15. Фінансовий менеджмент.

Сутність, функції та політика фінансового менеджменту. Управління беззбитковістю діяльності підприємства в умовах впливу фінансових ризиків. Основи управління активами підприємства та їх структурою.


ема 16. Міжнародні фінанси.

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів.

Міжнародні фінансові інститути: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Банк міжнародних розрахунків, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Співпраця України з міжнародними фінансовими інститутами. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей, міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.


^ Тема 17.Фінансова безпека держави

Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки. Сутність бюджетної та податкової безпеки на сучасному етапі економічних реформ. Вплив державних боргів на фінансову безпеку. Грошово – кредитна політика як складова фінансової безпеки держави. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави.


^ Тема 18. Фінанси країн із розвинутою ринковою економікою.

Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки. Особливості функціонування фінансової системи Японії. Основні положення структури фінансової системи Великої Британії, Німеччини та Франції. Основи функціонування фінансової системи Скандинавських країн.


^ Тема 19. Фінанси Європейського Союзу.


Структура бюджету та принципи організації оподаткування в державах Європейського Союзу. Доходи бюджету Європейського Союзу. Видаткова частина бюджету Європейського Союзу. Валютна інтеграція Європейського Союзу і перспективи розвитку фінансової системи ЄС.


^ Тема 20. Основи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності


Система оподаткування, її сутність та принципи побудови. Становлення системи оподаткування в Україні.

Підсистема оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Загальнодержавні податки і збори, що їх сплачують суб’єкти підприємництва. Прямі податки. Непрямі податки. Збори (обов’язкові платежі). Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Податки та їх сутність. Види податків. Суспільне призначення податків. Фіскальна функція податків. Особливості реалізації фіскальної функції податків та її вплив на діяльність підприємств.

Регулююча функція податків. Особливості прояву регулюючої функції податків та її вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. Визначення об’єкта оподаткування. Джерела сплати податків. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Терміни сплати податків. Надання податкових пільг. Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Відповідальність і права платників податків. Види порушення податкового законодавства та застосування штрафних санкцій до платників.

Недоліки в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності. Об’єктивні і суб’єктивні фактори, що впливають на недоліки в оподаткуванні. Напрями вдосконалення оподаткування суб’єктів підприємництва.

^ Тема 21. Оподатковування прибутку підприємств

Необхідність та призначення оподаткування прибутку. Становлення та розвиток оподатковування прибутку підприємств в Україні. Особливості оподатковування прибутку підприємств в 1995-1997 роках (визначення об’єкта оподаткування, ставок податку, податкового періоду, податкових пільг). Зміни в оподатковуванні прибутку підприємств в 1997 р., в 2003 і 2004 роках, їх сутність та значення.

Чинний порядок оподаткування прибутку. Визначення об’єкта оподаткування на основі обчислення валового і скоригованого валового доходу. Валові доходи платника податку, що враховуються при обчисленні оподаткованого прибутку. Склад і особливості формування валових витрат. Валові витрати подвійного призначення, їх склад і особливості формування. Задачі управління валовими витратами при обчисленні оподаткованого прибутку.

Визначення суми амортизаційних відрахуваннь при обчисленні оподаткованого прибутку. Задачі управління амортизаційними відрахуваннями з метою зменшення оподаткованого прибутку.

Ставки оподаткування прибутку підприємств та їх вплив на діяльність платників податку. Податковий період при сплаті податку на прибуток та його вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Оподаткування дивідендів в системі оподаткування прибутку підприємств. Визначення об’єкта оподаткування, джерела і термін перерахування коштів до бюджету. Механізм впливу оподаткування дивідендів на фінансово-господарську діяльність платників податку на прибуток.

Пільги за оподаткування прибутку, що надаються суб’єктам підприємництва при визначенні валових витрат, амортизаційних відрахувань, від’ємного значення оподатковуваного прибутку. Умови звільнення від оподаткування прибутку. Вплив оподаткування прибутку на інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання.

Складання податкової декларації платниками податку на прибуток. Фінансові санкції, що застосовуються до платників податку на прибуток за порушення податкового законодавства.

^ Тема 22. Платежі (податки) за ресурси суб’єктів підприємництва.

Сутність та призначення платежів (податків) за ресурси, що їх сплачують суб’єкти підприємництва. Становлення та розвиток платежів за ресурси. Механізм впливу платежів (податків) за ресурси на використання ресурсів та фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

^ Плата (податок) за землю. Призначення податку. Визначення об’єкта оподаткування. Плата за землю сільськогосподарського призначення. Плата за землі несільськогосподарського призначення. Ставки податку за землю та фактори, що впливають на їх розмір. Терміни сплати податку. Податкові пільги. Шляхи зниження податкового навантаження при сплаті податку за землю на діяльність підприємств.

^ Фіксований сільськогосподарський податок. Його сутність та призначення, умови застосування. Механізм впливу фіксованого сільськогосподарського податку на діяльність підприємств. Умови переведення підприємств на сплату фіксованого сільськогосподарського податку. Визначення об’єкта оподаткування, суми податку, термінів сплати.

^ Податок із власників транспортних засобів. Призначення податку. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування, ставок податку та його розміру. Форми та терміни сплати податку. Податкові пільги. Вплив податку на фінансово-господарську діяльність його платників.

^ Податок на нерухоме майно (нерухомість) та його призначення. Перспективи введення податку на нерухомість та можливі варіанти його визначення. Об’єкти оподаткування. Вплив податку на нерухомість на фінансово-господарську діяльність підприємств.

^ Збори за спеціальне використання природних ресурсів (лісовий податок, плата за воду, плата за видобуток корисних копалин). Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Вплив зборів за природні ресурси на діяльність суб’єктів підприємництва.


^ Тема 23. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва

Види непрямих податків та їх призначення. Непрямі податки, що їх сплачують до бюджету суб’єкти підприємництва в процесі своєї діяльності. Непрямі податки як ціноутворюючий елемент. Особливості впливу непрямих податків на формування цін в залежності від сфери діяльності суб’єкта підприємництва: виробнича, торгово-посередницька, сфера послуг, зовнішньоекономічна діяльність.

Вплив сплати непрямих податків на фінансовий стан суб’єктів підприємництва, пов’язаний з використанням оборотних коштів та їх сплати. Умови та фактори, що призводять до іммобілізації оборотних коштів підприємств на сплату непрямих податків до бюджету.

^ Податок мито. Економічна сутність і види податку. Фіскальна і регулююча функція податку. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. Термін сплати податку. Вплив податку на фінансово-господарську діяльність підприємств.

^ Акцизний збір. Економічна сутність податку Фіскальна і регулююча функції податку. Підакцизні товари. Платники податку в бюджет. Ставки податку в твердих сумах і відсотках. Оподаткований оборот та його визначення. Строки сплати акцизного збору в бюджет та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів підприємництва. Пільги щодо податку акцизний збір. Вплив податку акцизний збір на фінансово-господарську діяльність підприємств.

^ Податок на додану вартість. Економічна сутність та призначення податку на додану вартість. Впровадження податку на додану вартість в Україні. Платники податку до бюджету. Визначення об’єкта оподаткування та його види. Операції суб’єктів господарювання, що не є об’єктами оподаткування. База оподаткування залежно від сфери і виду діяльності суб’єкта господарювання. Операції звільнені від оподаткування: з продажу товарів, з надання послуг, з виконання робіт, інші операції.

Ставки ПДВ. Визначення суми ПДВ, що включаються в ціну вироблених товарів, робіт, послуг. Нульова ставка ПДВ та умови її застосування.

Вхідний ПДВ, умови його формування у суб’єктів підприємництва та вплив на їх господарську діяльність. Визначення суми вхідного ПДВ. Умови та джерела відшкодування вхідного ПДВ. Податковий кредит, його сутність, умови та час виникнення. Погашення (відшкодування) податкового кредиту, умови та терміни.

Визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Час виникнення податкових зобов’язань по ПДВ та терміни його сплати. Вплив на фінансовий стан підприємств сплати податку до бюджету.

Податкова декларація по ПДВ та її складання. Фінансові санкції, що застосовуються за порушення податкового законодавства при сплаті ПДВ до бюджету.

Необхідність і шляхи зменшення негативного впливу сплати непрямих податків на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

Оптимізація ставки оподаткування. Удосконалення визначення об’єкта оподаткування, умов формування і погашення податкового кредиту, термінів виникнення податкових зобов’язань і сплати податку.


^ Тема 24. Платежі суб’єктів підприємництва на пенсійне і соціальне страхування

Призначення і склад відрахувань суб’єктів підприємництва та загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування. Механізм їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Внески на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники внесків суб’єкти підприємницької діяльності. Визначення об’єкта для обчислення внесків: виплати на оплату праці працівників, за виконання робіт за угодами цивільно-трудового характеру. Збори по операціям з купівлі продажу валюти, реалізації ювелірних виробів, легкових автомобілів, тютюнових виробів, нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв’язку. Ставки внесків та зборів від об’єкта оподаткування. Джерела та термін перерахування коштів на обов’язкове пенсійне страхування суб’єктами підприємницької діяльності.

Внески на обов’язкове соціальне страхування. Платники внесків – суб’єкти підприємницької діяльності. Визначення об’єкта для обчислення внесків: витрати на оплату праці працівників, за виконання робіт за угодами цивільного правового характеру. Ставки внесків від об’єкта оподаткування. Визначення відрахувань на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Джерела та терміни перерахування коштів. Пільги, що надаються при сплаті внесків. Платежі (внески) суб’єктів підприємництва по спеціальним системам пенсійного страхування.


^ Тема 25. Місцеві податки і збори, що сплачують суб’єкти підприємництва

Призначення, становлення та розвиток місцевих податків і зборів. Склад місцевих податків і зборів, що сплачують суб’єкти підприємництва. Механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Комунальний податок. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування. Ставки податку. Термін сплати. Пільги по комунальному податку.

Податок з реклами. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування. Ставки податку. Термін та порядок сплати.

Збір за право використання місцевої символіки. Платники збору. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ринковий збір. Платники збору. Ставки збору та умови їх визначення.

Збір за проведення гастрольних заходів та його призначення. Платники збору. Об’єкт оподаткування. Ставки оподаткування та терміни сплати. Інші місцеві збори.


^ ТЕМА 26. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Податки, які сплачують комерційні банки, їх характеристика та особливості впливу на фінансово-господарську діяльність.

Оподаткування прибутку. Визначення об’єкта оподаткування. Валові доходи комерційного банку, що приймаються при визначення оподаткованого прибутку, їх склад та особливості формування. Визначення валових витрат, їх склад та особливості формування. Визначення амортизаційних відрахувань комерційного банку для обчислення оподаткованого прибутку. Пільги, що надаються при оподаткуванні прибутку комерційного банку. Механізм впливу оподаткування прибутку на фінансову діяльність комерційного банку.

Платежі за ресурси, що їх сплачують комерційні банки. Сплата податку за землю. Оподаткування транспортних засобів банків.

Непрямі податки, які сплачують комерційні банки та умови їх стягнення. Обчислення і сплата ПДВ і податку мито.

Збори і цільові відрахування, що їх здійснюють комерційні банки. Визначення внесків на загальнодержавне пенсійне і соціальне страхування. Місцеві податки і збори, що їх сплачують комерційні банки.

Напрями вдосконалення оподаткування комерційних банків.


^ Тема 27. Особливості оподаткування страхових компані

Податки, які сплачують страхові компанії та особливості впливу на фінансово-господарську діяльність.

Оподаткування доходів від страхової діяльності. Визначення об’єкта оподаткування. Планування доходів від окремих видів страхування. Ставки оподаткування. Пільги, що надаються при оподаткуванні доходів від страхової діяльності.

Оподаткування прибутку, отриманого страховими компаніями від неосновної діяльності. Визначення об’єкта оподаткування. Обчислення і сплата податку на прибуток.

Платежі за ресурси, що їх сплачують страхові компанії. Сплата податку за землю. Оподаткування транспортних засобів страхових компаній.

Умови і порядок сплати непрямих податків страховими компаніями. Обчислення і сплата ПДВ. Сплата податку «мито».

Збори і цільові відрахування, що їх здійснюють страхові компанії. Визначення внесків на загальнодержавне пенсійне і соціальне страхування. Місцеві податки і збори, що їх сплачують страхові компанії.

Напрями вдосконалення оподаткування страхових компаній.


^ Тема 28. Особливості оподаткування фінансових посередникі

Загальні підходи до оподаткування в сфері фінансового посередництва. Оподаткування прибутку фінансових посередників. Валові доходи фінансових посередників, їх склад та особливості формування. Доходи від володіння фінансовими інструментами (дивіденди та проценти), від зміни курсової вартості фінансових інструментів. Інші доходи (премії, що стягуються з клієнтів, інші доходи, непередбачені доходи).

Валові витрати фінансових посередників, пов’язані: з залученням коштів клієнтів; із вкладанням коштів і управлінням інвестиційним портфелем; із організаційно-адміністративним забезпеченням діяльності фінансових посередників.

Інші податки і збори, що їх сплачують фінансові посередники.

Напрями удосконалення оподаткування фінансових посередників.


^ Тема 29. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Становлення та розвиток оподаткування малого підприємництва в Україні у тому числі оподаткування прибутку малих підприємств.

Значення спрощеної системи оподаткування малого підприємництва. Критерії визначення юридичних та фізичних осіб як суб’єктів малого підприємництва при переведенні на спрощену систему оподаткування.

Економічна сутність єдиного податку, що його сплачують суб’єкти малого підприємництва. Умови переведення на сплату єдиного податку. Суб’єкти малого підприємництва, які не можуть бути переведені на спрощену систему оподаткування. Визначення розміру ставок єдиного податку для юридичних і фізичних осіб суб’єктів малого підприємництва. Терміни сплати і напрямки використання єдиного податку.

Обчислення і сплата податку на додану вартість. Інші податки і збори, які сплачують суб’єкти малого підприємництва, переведені на спрощену систему оподаткування.

Напрями вдосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємництва


^ Тема 30. Основи фінансів підприємств.

Економічна сутність фінансів підприємств. Формування і функціонування фінансів підприємств. Фінансові ресурси та джерела їх формування. Функції фінансів підприємств. Фінансова діяльність підприємств. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Зміст та завдання управління фінансами підприємств.


^ Тема 31. Організація грошових розрахунків підприємств.

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків. Поняття грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків. Види банківських рахунків підприємств і порядок їх відкриття. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами – дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами, чеками. Розрахунково –платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків.

^ Тема 32. Грошові надходження підприємств.

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції та від іншої реалізації. Грошові надходження від фінансово – інвестиційної діяльності. Формування валового і чистого доходу.

^ Тема 33. Формування і розподіл прибутку.

Економічна сутність прибутку та його види. Прибуток як результат фінансово – господарської діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що формують прибуток підприємства. Собівартість продукції. Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл прибутку підприємства, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою й суб’єктами господарювання. Формування чистого прибутку підприємств і його використання.

^ Тема 34. Оподаткування підприємств.

Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Види податків, що сплачують підприємства. Пряме оподаткування підприємств. Податок на прибуток підприємств. Податок на нерухомість підприємств. Плата за землю. Фіксований сільськогосподарський податок. Податок з власників транспортних засобів. Непряме оподаткування підприємств. Мито. Акцизний збір, Податок на додану вартість. Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


^ Тема35. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві.

Сутність і основи організації оборотних коштів. Склад і розміщення оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Власні оборотні кошти. Позичені й залучені оборотні кошти. Показники стану і використання оборотних коштів. Показники стану власних оборотних коштів. Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і способи її прискорення. Коєфіцієнти, що характеризують використання оборотних коштів. Вплив розміщення обігових коштів на фінансовий стан підприємства.

^ Тема 36. Кредитування підприємств.

Необхідність і сутність кредитування підприємств. Кругооборот коштів підприємства та необхідність залучення кредитів. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Банківське кредитування підприємств. Види банківського кредиту та їх характеристика. Умови та порядок отримання банківського кредиту підприємством. Види небанківського кредитування підприємств. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. Державне кредитування підприємств. Кредитування підприємств за рахунок коштів фінансово – кредитних інститутів.

^ Тема 37. Фінансове забезпечення і відтворення основних засобів .

Сутність, склад і структура основних засобів підприємства. Знос і амортизація основних засобів та методи її нарахування. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Фінансування ремонту основних засобів.

^ Тема 38 . Оцінка фінансового стану підприємства.

Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану. Показники оцінки фінансового стану. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

^ Тема 39. Фінансове планування на підприємствах.

Фінансова стратегія підприємств. Зміст, завдання та методи фінансового планування. Фінансовий план та порядок його складання. Оперативне фінансове планування.

^ Тема 40. Фінансова санація підприємств.

Фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємства. Менеджмент фінансової санації підприємства. Випадки, коли приймаються рішення про фінансову підприємств. Класична модель фінансової санації. Санаційний аудит. План санації. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Аналіз виробничо – господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі. Джерела проведення фінансової санації на підприємствах. Форми фінансової санації. Внутрішні джерела фінансової санації. Санація балансу. Санація із залученням коштів власників підприємства. Альтернативна санація. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Економіко – правові аспекти санації та банкрутства підприємств.


^ Тема 41. Сутність, принципи й роль страхування

Страхування як наукова дисципліна. Його зв'язок з іншими економічними дисциплінами.

Поняття страхування як економічної категорії. її основні принципи.

Функції страхування як системи економічних взаємовідносин. Роль страхування в процесі формування грошових фондів покриття втрат.

Сфера діяльності страхування як одного з видів підприємницької діяльності.

^ Тема 42. Страхові ризики та їх оцінка

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота ризику та розмір шкоди;

Управління ризиком Роль ризик - менеджменту у виявленні, розпізнаванні, ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Виключення ризику. Активне й пасивне запобігання ризику.

Суб'єктивні й об'єктивні ризики. Матеріальні і нематеріальні ризики. Чисті і спекулятивні ризики. Фундаментальні і часткові ризики.

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, в особовому страхуванні. Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування.

^ Тема 43. Страхова організація

Страхова індустрія як частина сфери послуг. її організаційні форми. Порядок створення, функціонування та ліквідація страхових компаній. Умови залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій.

Управління страховою компанією.

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні.

^ Тема 44. Державне регулювання страхової діяльності

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Шляхи наближення її нормативної бази страхування до міжнародних стандартів. ,

Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю страховиків.

Реалізація страхових послуг. Страхові договори, порядок їх підготовки і укладання. Права і обов'язки сторін. Контроль за виконанням договорів


^ Тема 45. Особисте страхування

Страхування життя і його види; Змішане страхування життя. Довічне страхування. Страхування до одруження.

Страхування пенсій.

Обов'язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті, військовослужбовців, працівників ризикованих професій;

Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування. Суб'єкти й об'єкти страхування. Умови обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування.


^ Тема 46. Страхування майна

Страхування майна юридичних осіб: суб'єкти и об'єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.

Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, страхування тварин, страхування будівель та іншого майна.

Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. Страхування вантажів.

Страхування майна громадян: будівель і споруд, тварин, домашнього майна.

^ Тема 47. Страхування відповідальності

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Міжнародна система "Зелена карта". Страхування відповідальності власників інших видів транспорту.

Страхування відповідальності за неповернення кредитів. Страхування депозитів.

Страхування відповідальності роботодавців.

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

Страхування професійної відповідальності.

^ Тема 48. Перестрахування і співстрахування

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Суб'єкти перестрахування- Ринки перестрахування. Вимоги, що ставляться до перестрахування ризиків у нерезидентів.

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування.

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні й ексцедентні договори пропорційного перестрахування, їх
характеристика, переваги та недоліки.

Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту збитковості.

Співстрахування й механізм його застосування.


^ Тема 49: Доходи, витрати і прибуток страховика

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів.

Витрати страховика: їх склад і економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку.

Оподаткування страховиків.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. Хй 436-ІУ.

 2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV.

 3. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.

 4. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2211 -III.

 5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV.

 6. підприємства : підручник / за ред. A.B. Шегди. - К. : Знання, 2006. -615 с.

 7. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. A.M. Поддєрьогін. - 3-тє вид., переробл. та допов. - К. : КНЕУ, 2000.

 8. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, H.A. Гринюк та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 491 с.

 9. Бланк И.А. Управление прибьшью / И.А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 2002.

 10. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент : пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхэм, М.С. Эрхардт. - СПб. ; M. ; Нижний Новгород ; Воронеж : Питер, 2007. - 959 с.

 11. Ван Хори Дж.К. Основы управления финансами : пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн ; гл. ред. сер. Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2001.

14. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой : учеб. пособие. - СПб. : Питер, 2003.
15.Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : учеб. посо-
бие / P.A. Фатхутдинов. - М. : Инфра-М, 2000.


 1. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях. Частина 1. Загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні: Навчальний посібник. – Х. ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 416 с.

 2. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В. ті інші ПДВ в Україні: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004 – 396 с.

 3. Ляшенко Ю.І., Солдатенко О.В. Оподаткування в Україні (практикум): Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 272 с.

 4. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003. 517 с.

 5. Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22 грудня 2001 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 699с.

 6. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Онищенко В.А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками і зборами. Неподаткові платежі: Навчальний посібник.-Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292 с.

 7. Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 459 с.

 8. Данілов О.Д., Левченко Є.В. Акцизний збір: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 370 с.

 9. Иванов Ю.Б. Налогообложение: терминология законодательних и нормативных актов: Словарь-справочник. – Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2003. – 690 с.

 10. Габрук О.Г. Оподаткування малого бізнесу. – К.: Філія ДП Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2004. – 160 с.

 11. Налогообложение: теории, проблемы, решения/В.П. Вишневский, А.С. веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

 12. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці.-Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 362 с.

 13. Податковий аудит: Навчальний посібник/За заг.ред.В.А.Онищенка А.О., А.О.Чугаєва-Ірпінь:Академія ДПС України, 2003. – 398 с.
 1. Базилевич В.Д., Баластик Л.О. Державні фінанси: Навч. посіб. –К.: Атіка, 2002.

 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – К.: Финансы и статистика. -1995.

 3. Бланк А.И. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Эльга: Ника – Центр, 2003. – (Энциклопедия финансового менеджмента: Вып.4).

 4. Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Нвч. Посіб. – 2 –ге вид. – К.: ВД Професіонал, 2005.

 5. Булгакова С.О. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. –К.: КНТЕУ, 2000.

 6. Булгакова С.О. та ін.. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – КНТЕУ, 2000.

 7. Бюджетна система: Навч. Посіб./ С.О.Булгакова, Л.І.Василенко,Л,В.Єрмощенко,Ц.Г.Огонь, Т.О.Масленнікова,О.О.Чечуліна. – К.: Київ. нац.. торг. – екон. ун-т, 2002.

 8. Василик О.Д., Василик О.О. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОМ. – 2001 – 416с.

 9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навч. літ., 2003.

 10. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчк Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. – метод. посіб. – Х.: ВД Інжек, 2004.

 11. Воронова Л.К., Криницький И.Е., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. – Х.: Право, 2006.

40.. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях. За редакцією Луціва Б.Л. Тернопіль, «Карт-бланш», 2000, 232с.

41. Гроші та кредит: Підручник/ М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. Ред.. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

42. Деньги. Кредит. Банки / Е.Ф Жуков, Н.М.Максимова. –М., 1999.

43. Історія економічних учень:(Сучасна економічна думка): Навч. посіб. / За ред.. С.В.Мочерного. – 3 –тє вид., стер. – Л.: Новий Світ – 2000, 2006.

 1. Кірейцев Г.Г. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, перероблене, доповнене. –К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

 2. Кейнс Дж.М. Общая теорія занятости, процента и денег: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1978.

 3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000.

 4. Ковальова А.М. Финансы в управлении предприятием. –М.: Финансы и статистика, 1995.

 5. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: Знання, 1999.

 6. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вид – во "Знання",КОО, 2000.

 7. Маслова С.О., Опалов О.А. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2006.

 8. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок : Навч. посіб. – К.: Каравелла; Л.: Новий Світ – 2000, 2002.

 9. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач,А.С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін.; За ред. О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2003.

 10. Моринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини: Підручник. – 4 – те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004.

 11. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник –К.: КНЕУ, 1999. –164с.

 12. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник –К.: КНЕУ, 2005. –186с.

 13. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.

 14. Инвестиционно-финансовый портфель / Отв. Ред. Ю.Б. Рубин, Р.И. Солдаткин. –М.: Соминтэк, 1993.

 15. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2006.

59.. Податкова система України / За редакцією В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.

60.. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004.

614.Рикардо Д. Начала политической эономики и налогового обложения: Пер. С англ. // Соч. – Т.1. – М.: Госполитиздат.,1955.

62.Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003.

63 Сабатини Б.М.Теория финансов: Учебное пособие. –М.: Менеджер, 1998. –168с.

64. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

65. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. – М.: Соцыэкгиз,1962.

66. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр наук. літ.,2005.

67. Суторміна В.М.,Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

68. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1992.

69. Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2007.

70.. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. -412с.

71. Тысячелетняя история финансов // Управление финасами. – http: www. Management. Com. Ua// finance.

72.Фінансове право: Підручник / (Алісов С.О., Воронова Л.Н., Кадькаленко С.Т. та ін.) –Х.: Фірма “Консум”, 1998. –496с.

73. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

74.Фінанси: Навч. посіб. / О.П.Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І.Оспіщев та ін.; За ред. В.І.Оспіщева. – К.: Знання, 2006.

75. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. В.І.Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567с.

76.Фінанси в запитаннях і відповідях / За загальн. ред. О.Д. Данилова. – К.: “Видавничий дім “Компютерпрес”, 2006. – 444с.

77.Финансовый менеджмент / Авт. кол. под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1996.

78.Финансы / Под ред. А.М. Ковальовой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

79. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогина – К.: КНЕУ, 2005р.

80.Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 199


Схожі:

М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр» галузь знань
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань за скороченим терміном підготовки опп «Бакалавр»
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри менеджменту організацій І адміністрування пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Програму підготували викладачі кафедри економіки підприємств І соціально-трудових відносин пдату
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012 р. Програма фахових вступних випробувань ступеневої підготовки опп „Спеціаліст”
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва»
М.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи