Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» icon

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія»
НазваКурс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія»
Сторінка7/7
Дата23.10.2012
Розмір1.55 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6   7
Форми і методи професійного відбору кадрів до органів внутрішніх справ

У світовій практиці застосовується досить широкий набір методів професійного відбору на роботу і навчання, більшість з яких може бути використана і в системі МВС. До основних таких методів відносяться: аналіз документів кандидата, селекційні інтерв'ю, біографічне опитування, психологічне тестування, центри оцінки.

Аналіз документів є першим станом знайомства з кандидатом на посаду. Звичайно аналізуються документи, які підтверджують соціальний і освітній статус кандидата: дипломи, грамоти, характеристики, рекомендаційні листи тощо. На етапі аналізу документів створюється первинне враження про можливість виконання людиною певної професійної діяльності.

Селекційні інтерв'ю представляють собою бесіду з кандида­том, яка проводиться із використанням ряду питань, пов'язаних з досвідом роботи, кваліфікацією, особистими досягненнями і особливостями людини. Точність прогнозу професійної успішнос­ті за інформацією, яка надає даний метод, є невисокою, оскільки відповіді на запитання не дають достатніх підстав для висновків про придатність кандидата до вимог діяльності. Недоліками ме­тоду є також значні витрати часу, вплив суб'єктивних факторів (емоцій) на формування суджень, переоцінка значення негатив­ної інформації (Webster E. S., 1982).

Для вдосконалення інтерв'ю зарубіжні спеціалісти з проблем психологічного професійного відбору пропонують використову­вати ряд заходів, зокрема валідізацію змісту запитань і стандар­тизацію процедури бесіди (Schuler H., 1989).

Біографічне опитування являє собою стандартизоване самоописання деяких біографічних життєвих фрагментів. Методоло­гічно біографічні опитувальники базуються на гіпотезі про існу­вання статистичне значимих зв'язків між індивідуальним досві­дом людини, його суб'єктивним відображенням і професійною успішністю.

Психологічне тестування є найпоширенішим методом відбору персоналу, що пов'язано з добре розробленою методологією тес­тової психодіагностики, великою кількістю досить валідних і на­дійних тестових методик, які з прийнятною точністю дозволяють прогнозувати наявність у особистості певних професійно важли­вих якостей.

Так, дослідники проблем здібностей відмічають, що для біль­шості професій важливою умовою професійної придатності є до­статній рівень сформованості інтелекту [229, 233]. Власні дослі­дження психологічних аспектів діяльності спеціалістів різних підрозділів ОВС і літературні дані свідчать про те, що для успіш­ної служби в міліції кандидатам необхідно мати достатньо роз­винені інтелектуальні здібності і деякі інші особистісні риси 116,171.

З метою професійного психологічного відбору до ОВС широко застосовуються тести інтелектуальних здібностей і особистісні опитувальники. На сьогоднішній день вже розроблено психологі­чні моделі деяких міліцейських професій, і робота в цьому напрямі продовжується в науково-дослідних установах МВС України.

Розглянемо детальніше професіографічні характеристики ос­новних видів діяльності у системі органів внутрішніх справ, ме­тоди психологічного тестування і можливості деяких психодіагностичних тестів для визначення професійноважливих якостей особистості з метою професійного відбору кадрів до ОВС.


Класифікація видів діяльності в органах внутрішніх справ

Органи внутрішніх справ України нараховують кілька десят­ків різноманітних служб, професій, спеціальностей, посад, які мають свій специфічний психологічний зміст.

З метою виділення спільності в професійній діяльності деякі дослідники практикують змістовний підхід. Виявляються основні види діяльності, а конкретні служби і підрозділи потім прив'язуються до тих видів, де дана професійна діяльність є ключовою.

На основі такого підходу можливо виділити відносно невелику кількість видів діяльності. Це такі види діяльності:

^ 1. Оперативно-розшукова діяльність. Даний вид діяльності є ключовим для співробітників карного розшуку, БЕЗ, підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-пошукових підрозділів і відділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і деяких інших служб. Віднесення цих досить різних за об'єктом і задачами спеціальностей до однієї категорії пов'язано з тим, що для спеціалістів цих служб оперативно-розшукова діяльність є основною і спільною за психологічним змістом. У них в певній мірі подібні методи вирішення оперативно-тактичних задач, ор­ганізація документування злочинних дій, прийоми дотримання конспірації, тактика слідчих дій, прийоми аналізу криміногенних факторів і оперативної обстановки, методи психологічного впли­ву на людей і встановлення довірчих відносин, прийоми і методи оперативно-розшукової діяльності, технічні засоби, методи вико­ристання спеціальних сил і засобів у боротьбі зі злочинністю та інше.

^ 2. Профілактична діяльність. До цього виду можна віднести спеціальності дільничних інспекторів міліції, інспекторів у спра­вах неповнолітніх, інспекторів держпожежнагляду і інших спеці­алістів, основна діяльність яких спрямована не на розкриття і розслідування злочинів і правопорушень, а на профілактичну роботу з населенням з метою запобігання правопорушенням і злочинам. Ключова функція - активне спілкування з різними ка­тегоріями населення і виявлення потенційно небезпечних ситуа­цій.

Загальними для цього виду діяльності є методи по виявленню і усуненню причин і умов, які сприяють скоєнню правопорушень і злочинів, прийоми контролю і нагляду за особами, відносно яких встановлені обмеження; прийоми гласних і негласних захо­дів; порядок розгляду і вирішення скарг, пропозицій і заяв гро­мадян; взаємодія з громадськими організаціями; робота по по­передженню злочинів, які скоюються на ґрунті пияцтва, алкого­лізму і наркоманії; здійснення загальних профілактичних заходів по укріпленню правопорядку і попередженню злочинів.

3. ^ Діяльність пов'язана з розслідуванням злочинів (слідча діяльність).

Даний вид діяльності є ключовим для слідчих, криміналістів. Характерним для цього виду діяльності є знання основ кваліфікації злочинів, тактики і методики розкриття і роз­слідування злочинів; організація роботи по розслідуванню конк­ретних злочинів; тактичні прийоми провадження слідчих дій;

встановлення психологічного контакту з людьми; організація, проведення і фіксація слідчих дій; вміння кваліфіковано засто­совувати технічні і криміналістичні засоби.

Спеціалісти з цього виду діяльності повинні мати широкий кругозір, значний обсяг спеціальних і загальноосвітніх знань, розвинутий інтелект і уміння, пов'язані із збором доказів злочи­нів в умовах психологічного протиборства із підозрюваним.

4. ^ Екстремальна діяльність - це вид діяльності, пов'язаний з особливими умовами: високим рівнем ризику, емоційним і нер­вовим напруженням, дефіцитом часу, застосуванням фізичної сили, зброї і спецзасобів, озброєним опором з боку злочинців то­що. Розглядуваний вид діяльності характерний для міліцейських загонів типу "Беркут", "Сокіл", "Кобра", "Титан", пожежників. Працівників цих підрозділів об'єднує уміння діяти рішуче і шви­дко, протидіяти стресовим факторам, досконале володіння збро­єю і прийомами рукопашного бою, відмінна фізична підготовка.

5. ^ Охоронна діяльність. Це вид діяльності спеціальних охорон­них підрозділів, який спрямований на охорону матеріальних цін­ностей (державних і приватних). Основний зміст діяльності поля­гає в уважному спостереженні за об'єктами, що охороняються, припиненні замахів на майно; затриманні осіб, які намагаються незаконно винести матеріальні цінності з об'єктів охорони; пере­вірці підозрюваних осіб та автотранспорту; застосуванні фізич­ної сили, зброї і спецзасобів у випадку надання порушником опору при затриманні. Охорона об'єктів досить часто відбуваєть­ся в умовах ізоляції і тривалого нервового напруження, пов'яза­ного з імовірністю раптового злочинного замаху на об'єкти, які охороняються.

6. ^ Адміністративно-наглядова діяльність пов'язана з контро­лем громадського порядку на дорогах, вулицях, в транспортних засобах, цей вид діяльності характерний для патрульно-постової служби міліції. Загальним змістом роботи є нагляд і припинення правопорушень в громадських місцях, кваліфікація протиправ­них діянь у сфері забезпечення громадського порядку; застосу­вання заходів адміністративного попередження, припинення і стягнення; своєчасне запобігання здійсненню злочинів і право­порушень; нагляд за місцями найбільш імовірного скоєння про­типравних дій, виявлення антигромадських груп неповнолітніх, виявлення безпритульних дітей і підлітків; затримання осіб, які знаходяться в розшуку, і інші дії наглядового характеру.

7. ^ Діяльність чергових частин і служб, пов'язана з екстреним отриманням повідомлень про злочини, стихійні лиха і інші іад-звичайні події, з прийняттям рішень, їх реалізацією і контролем за виконанням (диспетчерська діяльність). Цим видом діяльності займаються співробітники чергових частин міліції.

Специфічним змістом діяльності є вивчення криміногенної ситуації в районі, забезпечення координації і взаємодії сил і за­собів ОВС і інших правоохоронних органів, а також військових частин і підрозділів МНС, організація роботи слідчо-оперативних груп по розкриттю злочинів по "гарячих слідах", використання оперативних криміналістичних і інших обліків, інформаційно-пошукових систем у розкритті злочинів; застосування тактичних прийомів і методів організації роботи по припиненню, попере­дженню і розкриттю правопорушень і злочинів; кваліфікування протиправних дій затриманих осіб; проведення дізнання і невід­кладних слідчих дій; профілактична робота із доставленими і за­триманими; розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян.

Отже, в системі МВС можна виділити вісім основних видів ді­яльності. Проте було б некоректно строго прив'язувати певну спеціальність чи службу ОВС до окремого виду діяльності, оскі­льки в одній професії можуть бути представлені одразу декілька видів діяльності так, наприклад, дільничний інспектор міліції виконує одночасно адміністративно-наглядову, оперативно-розшукову, профілактичну діяльність, проте ключо­вим завданням є профілактична робота. Тому далі розглядати­муться специфічні особливості і вимоги певних видів діяльності, знання яких дозволить здійснювати оптимальний відбір і роз­становку кадрів органів внутрішніх справ, діагностувати і про­гнозувати ступінь готовності спеціаліста до головного виду дія­льності.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Програма cкладена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професіональною програмою...
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconРозклад занять на І семестр 2012/2013 навчального року заочноїї форми навчання Інституту психології та соціальної педагогіки
Спеціальність "Практична психологія" (ІІ курс) Спеціальність "Практична психологія" (ІІІ курс)
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconГ. Г. Фесенко Курс лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни
Курс лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни “Етика та естетика” для студентів 3 курсу заочної...
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Конспект лекцій з навчальної дисципліни «психологія управління та конфліктологія»
Фесенко Г. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу денної форми...
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Даний курс в внз спортивно-фізкультурного профілю спрямований на формування у магістрантів знань та вмінь з практично-прикладних...
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconФорма № н 03
«експериментальна психологія». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності...
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 29 с
Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Профорієнтація І профвідбір» Напрям підготовки 030103 «Практична психологія» iconФорма № н 03
«Інженерна психологія І екргономіка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи