Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу icon

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Скачати 180.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Дата13.04.2013
Розмір180.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


РІВНЕНСЬКИ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


ПОДАТКОВА СИСТЕМА


Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь і навичок для студентів ІІІ курсу

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Рівне – 2013


Конончук О.М., викладач облікових дисциплін, спеціаліст першої категорії


Рецензент: Лайтер Н.М., викладач облікових дисциплін, методист,

спеціаліст вищої категорії


Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система» для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії викладачів облікових дисциплін.

Протокол № 1 від “31” серпня 2012 року

Голова циклової комісії _______ Г.В. Борковська


ЗМІСТ


Вступ…………..…………………………………………………………….…………….4


Тема 1. Засади організації податкової системи України……………………………….5


Тема 2. Податок на додану вартість…………………………………………………..….5


Тема 3. Акцизний податок…...…………………………………………………...……....6


Тема 4. Податок на прибуток підприємств……………………………………………..7


Тема 5. Плата за ресурси та послуги ………………..………………………………......8


Тема 6. Єдиний соціальний внесок……..……………………………………….………8


Тема 7. Податок з доходів фізичних осіб….…………………………………………....9


Тема 8. Спеціальні податкові режими……….…………………………………………10


Тема 9. Місцеві податки і збори…………………………………………………..….…11


Тема 10. Інші податки…………………………………………………………………...11


Висновки..………………………………………………………………………………...13


Список літератури…………………………………………………………………….…14


ВСТУП


Методичні рекомендації та навчальні завдання з дисципліни «Податкова система» розроблені відповідно до змін, які відбулися останнім часом у системі оподаткування нашої держави.

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.

^ Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань про систему оподаткування фізичних і юридичних осіб, можливості використання податкових пільг, періоди сплати податкових платежів та подання податкової звітності.

^ Основне завдання - засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними чи фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

^ Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків і обов'язкових платежів в Україні.

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний узагальнюючий характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: фінанси, бюджетної системи, бухгалтерського та фінансового обліку, економічного аналізу.

У результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні знати:

 • історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування;

 • сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики;

 • терміни, що вживаються при оподаткуванні;

 • види податків та зборів, які діють в Україні;

 • законодавче забезпечення оподаткування;механізм нарахування та сплати податків і зборів.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати нормативні документи;

 • визначати суми податків, зборів і платежів;

 • складати податкову звітність;

 • вести податковий облік.Тема 1. Засади організації податкової системи України.


План.


 1. Сутність податків.

 2. Історія виникнення податків.

 3. Податкова політика, її зміст.

 4. Податкова система та принципи її побудови.

 5. Функції податків.

 6. Класифікація податків.

 7. Податкове законодавство України, його основні засади.

 8. Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення податків та зборів.

 9. Види податків та зборів. Загальнодержавні та місцеві податки та збори.

 10. Спеціальні податкові режими.

 11. Платники податків, їх обов’язки, права та відповідальність.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України №509-ХІІ від 04.12.1990 в редакції Закону № 3813-ХІІ від 24.12.1993 із змінами, внесеними Законом України № 906-IV від 05.06.2003

 3. Про систему оподаткування: Закон України №1251-ХІІ від 25.06.91 із змінами і доповненнями відповідно до Закону № 906-ІV від 05.06.2003

 4. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України №4282-VI від 22.12.2011

 5. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 5-22.

 6. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 5-34.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Строки та порядок сплати податків та зборів.

 2. Організаційна структура та функції державних податкових органів.

 3. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів.


Тема 2. Податок на додану вартість.


План.


 1. Сутність та фіскальна роль ПДВ.

 2. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації.

 3. Об’єкт та база оподаткування.

 4. Ставки податку.

 5. Звітність платників ПДВ і контроль податкових органів.

 6. Документальне оформлення операцій з ПДВ.

 7. Порядок обчислення і сплати ПДВ: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання.

 8. Бюджетне відшкодування податку.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про податок на додану вартість: Закон України №168/97-ВР від 03.04.1997 із змінами, внесеними Законом України №1028-IV від 09.07.2003

 3. Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом: Постанова Кабінету Міністрів України № 1270 від 26.09.2001 із змінами, внесеними Постановою КМУ № 1223 від 06.08.2003.

 4. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 42-70.

 5. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 101-145.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Спеціальні податкові режими з ПДВ.

 2. Пільги з ПДВ.

 3. Облік ПДВ.


Тема 3. Акцизний податок.


План.


 1. Суть і призначення акцизного податку.

 2. Платники, база та об’єкт оподаткування.

 3. Підакцизні товари та ставки податку.

 4. Пільги з акцизного податку.

 5. Порядок обчислення та терміни сплати податку.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України № 18-92 від 26.12.1992 із змінами, внесеними Законом України № 3111-III від 07.03.2002

 3. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України № 329/95-ВР від 15.09.1995 із змінами, внесе внесеними Законом України № 849-IV від 22.05.2003

 4. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 71-96.

 5. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 160-198.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 2. Звітність платників податку та контроль податкових органів.


Тема 4. Податок на прибуток підприємств.


План.


 1. Сутність податку на прибуток підприємств.

 2. Платники податку та об’єкт оподаткування.

 3. Порядок визначення (визнання) доходів та їх склад.

 4. Склад витрат та порядок їх визначення (визнання).

 5. Амортизаційні відрахування та їх вплив на об’єкт оподаткування.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 із змінами, внесеними Законом України № 1096-IV від 10.07.2003

 3. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 22-42.

 4. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 35-100.

 5. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 312, с. 98-109.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Ставки податку та пільги щодо оподаткування.

 2. Порядок обчислення податку.

 3. Звітність платників та податкові санкції.Тема 5. Плата за ресурси та послуги.


План.


 1. Сутність плати за ресурси та послуги, їх види.

 2. Види земельних ресурсів та порядок їх використання.

 3. Платники, об’єкт оподаткування та ставки земельного податку.

 4. Податкові пільги та порядок нарахування плати за землю.

 5. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник / за загальною редакцією С.М.Онисько. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 310, с. 251.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Податкова звітність та податкові санкції.

 2. Плата за користування надрами, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

 3. Збір за спеціальне використання води, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

 4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

 5. Відповідальність та контроль за нарахуванням та сплатою податків.


Тема 6. Єдиний соціальний внесок.


План.


 1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 2. Роль, види і призначення державних цільових фондів.

 3. Пенсійний фонд, порядок створення і використання.

 4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витрат, зумовлених народженням і похованням, порядок створення і використання.

 5. Особливості нарахування та сплати допомоги з тимчасової непрацездатності та інших виплат з ФССзТВП.

 6. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, порядок створення та використання.

 7. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, порядок створення та використання.

Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України № 16/98-ВР від 14.01.1998

 3. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України № 1105-XIV від 23.09.1999 із змінами, внесеними Законом України № 660-IV від 03.04.2003

 4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України № 1533-Ш від 02.03.2000 із змінами, внесеними Законом України № 662-IV від 03.04.2003

 5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України № 2240-ІП від 18.01.2001 із змінами, внесеними Законом України № 1096-IV від 10.07.2003

 6. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 1058-IV від 09.07.2003

 7. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України №2464-VI від 08.07.2010

 8. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331, с. 277-279.

 9. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 269-328.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Звітність платників ЄСВ.


Тема 7. Податок з доходів фізичних осіб.


План.


 1. Суть податку на доходи фізичних осіб та визначення основних термінів.

 2. Елементи податку: платники податку, база та об'єкт оподаткування.

 3. Загальний оподатковуваний дохід фізичних осіб.

 4. Доходи, що не є об'єктом оподаткування.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889-IV від 22.05.2003

 3. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 139-150.

 4. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 312, с. 216-268.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Податкова знижка та підстави для її нарахування.

 2. Податкові соціальні пільги та порядок їх надання.

 3. Ставки податку, порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету.

 4. Особливості оподаткування доходів, одержаних з інших джерел.

 5. Податкова звітність та податкові санкції.


Тема 8. Спеціальні податкові режими.


План.


 1. Спрощена система оподаткування доходів фізичних осіб – СПД.

 2. Спрощена система оподаткування юридичних осіб.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України №320-XIV від 17.12.1998 із змінами, внесеними Законом України № 659-IV від 03.04.2003

 3. Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку : наказ ДПАУ від 12 січня 2011 р. за N 27/18765

 4. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України № 98/96-ВР від 23.03.1996 із змінами, внесеними Законом України № 849-ІV від 22.05.2003

 5. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України в редакції Указу Президента № 746/99 від 28.06.1999.

 6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України № 755-IV від 15.05.2003

 7. Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. №12

 8. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 155-165.

 9. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 207-216.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Суть фіксованого сільськогосподарського податку.

 2. Платники, база та об’єкт оподаткування.

 3. Ставки податку.

 4. Порядок нарахування та строки сплати податку.

 5. Звітність платників і контроль податкових органів.


Тема 9. Місцеві податки та збори.


План.


 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

 2. Збір за місця для паркування транспортних засобів, порядок обчислення та сплати, звітність платників.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України № 56-93 від 20.05.1993 із змінами, внесеними Законом України № 2680-ІІІ від 13.09.2001

 3. Про впорядкування механізму сплати ринкового збору: Указ Президента України № 761/99 від 28.06.1999.

 4. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 312, с. 190-191


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

 2. Туристичний збір, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

 3. Відповідальність та контроль податкових органів.


Тема 10. Інші податки.


План.


 1. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів, порядок обчислення і сплати.

 2. Екологічний податок, порядок обчислення і сплати.


Прочитайте і опрацюйте:

 1. Податковий кодекс України

 2. Митний кодекс України

 3. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України №7-93 від 21.01.1993 із змінами, внесеними Законом України № 456-IV від 16.01.2003

 4. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України в редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.1997 із змінами, внесеними Законом України № 2181-III від 21.12.2000

 5. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України № 587-XIV від 09.04.1999 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2181 -III від 21.12.2000


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал


Питання для самоконтролю:

 1. Економічна сутність та призначення мита.

 2. Види мита.

 3. Платники, об’єкт і ставки податку.

 4. Порядок нарахування та сплати мита.

 5. Інші податки, порядок нарахування та сплати.Висновки

У запропонованому посібнику висвітлено методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Податкова система» студентами ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік».

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.

У посібнику висвітлено теми і питання курсу «Податкова система», які згідно із робочою програмою винесено на самостійне вивчення. Для опрацювання матеріалу подано список літератури із зазначенням сторінок, короткі теоретичні відомості, ключові терміни і висновки та перелік питань для самоконтролю знань.


Список літератури


 1. Бюджетний кодекс України

 2. Митний кодекс України

 3. Податковий кодекс України

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 5. Кримінальний кодекс України

 6. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України № 16/98-ВР від 14.01.1998

 7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України №509-ХІІ від 04.12.1990 в редакції Закону № 3813-ХІІ від 24.12.1993 із змінами, внесеними Законом України № 906-IV від 05.06.2003

 8. Про систему оподаткування: Закон України №1251-ХІІ від 25.06.91 із змінами і доповненнями відповідно до Закону № 906-ІV від 05.06.2003

 9. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26.12.1992 із змінами, внесеними Законом України № 177-IV від 26.09.2002

 10. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України № 18-92 від 26.12.1992 із змінами, внесеними Законом України № 3111-III від 07.03.2002

 11. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України №7-93 від 21.01.1993 із змінами, внесеними Законом України № 456-IV від 16.01.2003

 12. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України № 56-93 від 20.05.1993 із змінами, внесеними Законом України № 2680-ІІІ від 13.09.2001

 13. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України № 329/95-ВР від 15.09.1995 із змінами, внесе внесеними Законом України № 849-IV від 22.05.2003

 14. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України № 98/96-ВР від 23.03.1996 із змінами, внесеними Законом України № 849-ІV від 22.05.2003

 15. Про плату за землю: Закон України в редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.1996 із змінами, внесеними Законом України № 973-IV від 19.06.2003

 16. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України в редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.1997 із змінами, внесеними Законом України № 2181-III від 21.12.2000

 17. Про податок на додану вартість: Закон України №168/97-ВР від 03.04.1997 із змінами, внесеними Законом України №1028-IV від 09.07.2003

 18. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 із змінами, внесеними Законом України № 1096-IV від 10.07.2003

 19. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України №320-XIV від 17.12.1998 із змінами, внесеними Законом України № 659-IV від 03.04.2003

 20. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України № 587-XIV від 09.04.1999 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2181 -III від 21.12.2000

 21. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України в редакції Указу Президента № 746/99 від 28.06.1999.

 22. Про впорядкування механізму сплати ринкового збору: Указ Президента України № 761/99 від 28.06.1999.

 23. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України №2181-ІІІ від 21.12.2000

 24. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України № 1105-XIV від 23.09.1999 із змінами, внесеними Законом України № 660-IV від 03.04.2003

 25. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України № 755-IV від 15.05.2003

 26. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України № 1533-Ш від 02.03.2000 із змінами, внесеними Законом України № 662-IV від 03.04.2003

 27. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України № 2240-ІП від 18.01.2001 із змінами, внесеними Законом України № 1096-IV від 10.07.2003

 28. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України № 2272-ІІІ від 22.02.2001 із змінами, внесеними згідно із Законом України № 660-IV від 03.04.2003

 29. Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом: Постанова Кабінету Міністрів України № 1270 від 26.09.2001 із змінами, внесеними Постановою КМУ № 1223 від 06.08.2003.

 30. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889-IV від 22.05.2003

 31. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки: Закон України № 974-IV від 19.06.2003.

 32. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 1058-IV від 09.07.2003

 33. Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ № 451 від 29.09.2003

 34. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України №4282-VI від 22.12.2011

 35. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України №2464-VI від 08.07.2010

 36. Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку : наказ ДПАУ від 12 січня 2011 р. за N 27/18765

 37. Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. №12

 38. Інструкція щодо застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства про оподаткування. Затверджена Міністерством фінансів України № 04-115/10-1018 від 22.03.1994.

 39. Бібліотека платників податків // Офіційні матеріали Державної податкової служби України. В-во 2010.

 40. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 224 с.

 41. Власюк Н.І., Мединська Т.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 230с.

 42. Гавриленко Н.В. Податкова система. Навчальний посібник. – Львіві: «Новий світ - 2000», 2010. – 328с.

 43. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.

 44. Еш С.М. Податкова система України: Навчально-наочний посібник. – К.: Кондор. 2008. – 108с.

 45. Іванов Ю.Б., Найденко О.Є. Податковий облік і звітність: Конспект лекцій . – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2007. – 168 с.

 46. Іванов Ю.Б., Дорожкіна Г.М., Коновалов Є.І. Оподаткування виплат з оплати праці. Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 320 с.

 47. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 48. Левченко Н.М. Податкова система: Навчально-методичний посібник – НМЦ, 2005. – 212 с.

 49. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.

 50. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

 51. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник / за загальною редакцією С.М.Онисько. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 310 с.

 52. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 312 с.

 53. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 326с.

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації по самостійної роботі студентів з дисципліни «електрообладнання І електропостачання рудникового транспорту» для спеціальності 090603
Самостійна робота – це виконання студентами в навчальний і поза навчальний час системи різноманітних завдань з метою засвоєння професійних...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації по самостійної роботі студентів з дисципліни «електрообладнання І електропостачання рудникового транспорту» для спеціальності 090603
Самостійна робота – це виконання студентами в навчальний І поза навчальний час системи різноманітних завдань з метою засвоєння професійних...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів мають стати захист студентами сценарних розробок виховних заходів. Підсумковий контроль...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconТестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка”
Тестовий контроль знань, умінь І навичок студентів з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями для студентів...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи