Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» icon

Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
НазваПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Дата13.04.2013
Розмір93.4 Kb.
ТипДокументи

Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів

напряму 6.03050 «Фінанси і кредит»

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»


 1. Сучасна банківська система України.

 2. Реорганізація банківської системи України.

 3. Характеристика банку як важливого елемента банківської системи.

 4. Принципи діяльності комерційного банку.

 5. Походження та види комерційних банків.

 6. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація.

 7. Порядок реєстрації комерційного банку.

 8. Державний реєстр банків.

 9. Пакет документів для реєстрації банку.

 10. Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

 11. Терміни розгляду заяви з приводу реєстрації комерційного банку.

 12. Ліцензування банківської діяльності.

 13. Вимоги до кредитних установ для отримання ліцензії.

 14. Операції, що підлягають ліцензуванню.

 15. Терміни розгляду заяви з приводу ліцензування банківських операцій.

 16. Підстави для відкликання ліцензії.

 17. Організаційна структура комерційного банку.

 18. Органи управління та контролю банку, їх функції і повноваження.

 19. Державне регулювання діяльності комерційних банків.

 20. Характеристики виконавчих органів комерційного банку.

 21. Фінансові результати діяльності.

 22. Поняття ліквідності банківських установ та її значення для діяльності банківської системи.

 23. Склад і структура банківських ресурсів.

 24. Види пасивних операцій комерційного банку.

 25. Характеристика фондів банку, що формують його капітал.

 26. Достатність капіталу банку.

 27. Власний капітал банку та його функції.

 28. Місце власного капіталу в ресурсній базі банку.

 29. Структура банківського капіталу, порядок його формування та напрями використання.

 30. Депозити комерційних банків, їх види та характеристика.

 31. Відсоток на депозит, відсоткова політика комерційного банку.

 32. Стимулювання банківських депозитів.

 33. Недепозитні джерела банківських ресурсів, їх види та значення.

 34. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.

 35. Інструменти кредитування НБУ комерційних банків.

 36. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

 37. Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві.

 38. Система і законодавча база розрахунків в Україні.

 39. Характеристика платіжного обороту та структура платіжної системи України.

 40. Правила документообігу при здійсненні безготівкових розрахунків.

 41. Види та порядок відкриття і ведення рахунків клієнтів.

 42. Форми безготівкових розрахунків.

 43. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами.

 44. Сфера використання і порядок проведення банками розрахункових операцій.

 45. Способи безготівкових розрахунків; розрахунки способом заліку взаємних вимог, розрахунки в порядку планових платежів

 46. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування „Клієнт-банк-клієнт”.

 47. Міжбанківські розрахунки в Україні.

 48. Необхідність і види міжбанківських розрахунків.

 49. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів.

 50. Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

 51. Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у галузях національної економіки.

 52. Організація обороту касової готівки в банках України.

 53. Нормативно-правове регулювання касової діяльності банківської установи.

 54. Організація готівкових розрахунків.

 55. Організація роботи касового апарату банку.

 56. Порядок надходження та видачі готівки.

 57. Прогнозування та облік касових оборотів банку.

 58. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням.

 59. Історичні передумови виникнення пластикових карток.

 60. Механізм функціонування системи електронних розрахунків.

 61. Переваги використання платіжних карток, порівняно з розрахунками готівкою.

 62. Класифікація банківських платіжних карток.

 63. Основні учасники системи карткових розрахунків, їх права та обов'язки.

 64. Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.

 65. Операції комерційних банків за допомогою платіжних карток.

 66. Система безготівкових розрахунків на основі кредитних карток.

 67. Система обслуговування на основі дебетових карток.

 68. Проблеми та перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні.

 69. Основні теоретичні положення кредитних операцій та їх облік у банках.

 70. Сутність, принципи та функції кредиту, його роль в економіці.

 71. Кредитний потенціал банку.

 72. Форми та види банківського кредиту.

 73. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку.

 74. Принципи банківського кредитування.

 75. Облік кредитних операцій.

 76. Відображення в бухгалтерському обліку операцій на дату укладання кредитного договору (дату операції).

 77. Облік наданих кредитів та облік забезпечення кредитних операцій.

 78. Облік простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за наданими кредитами.

 79. Кредитний ризик та способи захисту від кредитного ризику: лімітування кредиту, диверсифікація позичок, оперативність у стягненні боргу, страхування кредитних операцій.

 80. Організація банківського кредитування.

 81. Поняття і складові кредитної політики банку.

 82. Етапи кредитного процесу.

 83. Умови кредитної угоди.

 84. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

 85. Поняття та сутність кредитоспроможності клієнта банку.

 86. Облік формування спеціальних резервів на покриття можливих витрат за кредитними операціями.

 87. Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками.

 88. Порядок надання і способи погашення кредитів.

 89. Споживчий кредит.

 90. Іпотечний кредит.

 91. Лізинговий кредит.

 92. Консорціумний кредит.

 93. Форми забезпечення повернення банківських кредитів.

 94. Поняття і загальна характеристика форм забезпечення банківських кредитів.

 95. Застава як вид забезпечення.

 96. Порука та гарантія.

 97. Неустойка.

 98. Пеня.

 99. Штраф.

 100. Страхування.

 101. Позичковий відсоток та його диференціація.

 102. Формування і використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями комерційних банків.

 103. Контроль за використанням і погашенням кредиту.

 104. Вексель як форма міжгосподарських розрахунків.

 105. Характеристика та види векселів.

 106. Інкасування та доміциляція векселів.

 107. Сфера використання і порядок проведення банками розрахункових операцій.

 108. Послуги банків з авалювання, акцептування векселів.

 109. Кредити під заставу векселів.

 110. Довірчі операції банків з векселями, зберігання векселів клієнтів.

 111. Експертиза векселів.

 112. Комерційні банки як учасники ринку цінних паперів.

 113. Процес формування портфеля цінних паперів банку.

 114. Види цінних паперів: акції, облігації, векселі, ощадні сертифікати.

 115. Ринок цінних паперів: первинний і вторинний.

 116. Фондова біржа.

 117. Емісійні операції банків.

 118. Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.

 119. Розміщення акцій та їх обіг.

 120. Операції банків з облігаціями власної емісії.

 121. Депозитні (ощадні) сертифікатами банків як інструмент емісійних операцій.

 122. Облік емісійних операцій.

 123. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Загальна характеристика операцій.

 124. Посередницькі (комісійні, клієнтські) операції банків з цінними паперами. Загальна характеристика операцій.

 125. Механізм проведення брокерських операцій.

 126. Операції банків у ролі інфраструктурних учасників ринку цінних паперів.

 127. Види ризиків при виконанні посередницьких (комісійних, клієнтських) операцій з цінними паперами.

 128. Основи оцінювання цінних паперів і їх дохідності.

 129. Управління інвестиційними ризиками банку.

 130. Сутність і класифікація інвестицій.

 131. Правові засади здійснення інвестиційної діяльності банків в Україні.

 132. Участь банків у процесі фінансування капітальних вкладень.

 133. Порядок визначення ефективності інвестиційного проекту.

 134. Характеристика інвестиційним ризикам та методам їх мінімізації.

 135. Зміст інвестиційної політики банку.

 136. Поняття валюти, валютний курс.

 137. Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій.

 138. Валютні цінності та валютний ринок.

 139. Класифікація валютних операцій.

 140. Відкриття і ведення валютних рахунків, характеристика банківських рахунків.

 141. Особливості відкриття і ведення поточних рахунків іноземним представництвам та інвесторам-нерезидентам; фізичним особам – резидентам і нерезидентам, облік операцій за цими рахунками.

 142. Відкриття і ведення депозитних валютних рахунків.

 143. Неторгові поточні операції уповноважених банків із іноземною валютою.

 144. Етапи проведення обмінних операцій.

 145. Операції фізичних осіб з іменними та дорожніми чеками, що номіновані в іноземній валюті.

 146. Перекази готівкової та безготівкової валюти фізичними особами.

 147. Відправлення переказів в іноземній валюті.

 148. Торгові поточні операції уповноважених банків в іноземній валюті.

 149. Порядок продажу-купівлі іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку.

 150. Міжнародні розрахунки уповноважених банків.

 151. Розміщення валютних кредитних ресурсів.

 152. Строкові торговельні валютні операції

 153. Форвардні угоди.

 154. Валютні ф’ючерси.

 155. Валютні опціони.

 156. Валютні угоди „своп”.

 157. Міжнародні розрахункові операції.

 158. Поняття міжнародних розрахунків.

 159. Економічні основи міжнародних розрахунків.

 160. Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.

 161. Банківський переказ.

 162. Інкасова форма розрахунків.

 163. Документарний акредитив.

 164. Загальні положення відображення в обліку операцій банку в іноземній валюті.

 165. Загальна характеристика банківських послуг.

 166. Лізингові операції.

 167. Сутність та економічне значення лізингу.

 168. Класифікація видів лізингу та принципи розвитку лізингового бізнесу.

 169. Механізм здійснення лізингових операцій банківськими установами.

 170. Види лізингових платежів та методика їх розрахунку.

 171. Відображення лізингових операцій банку в бухгалтерському обліку.

 172. Облік операцій фінансового лізингу.

 173. Облік оперативного лізингу.

 174. Ризик лізингових операцій.

 175. Факторингові операції.

 176. Основні поняття та елементи факторингу.

 177. Класифікаційна характеристика видів та форм факторингу.

 178. Механізм здійснення факторингової операції.

 179. Факторинг у зовнішньоекономічній діяльності.

 180. Вартість факторингової послуги.

 181. Ризики, що виникають при здійсненні факторингової операції.

 182. Бухгалтерський облік факторингу.

 183. Трастові послуги.

 184. Організація послуг зі зберігання цінностей.

 185. Форфейтинг.

 186. Основні поняття та елементи форфейтингу.

 187. Механізм здійснення форфейтингової операції.

 188. Вартість форфейтингової послуги.

 189. Переваги та недоліки форфейтингового фінансування.

 190. Ризики, що виникають при здійсненні операції форфейтингу.

 191. Операції банку з дорогоцінними металами.

 192. Банки як суб'єкти ринку дорогоцінних металів.

 193. Загальна характеристика банківських операцій з дорогоцінними металами.

 194. Облік операцій з банківськими металами.

 195. Довірчі операції банків.

 196. Банківські гарантії та поручительства.

 197. Інші нетрадиційні банківські послуги.

 198. Поняття „фінансова стійкість банку”.

 199. Порядок визначення резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

 200. Порядок визначення резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

 201. Сутність бухгалтерського обліку в банках.

 202. Його особливості та роль в управлінні.

 203. Методологічне та правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках.

 204. Фінансовий та управлінський облік: зміст, функції, призначення.

 205. Засоби надання бухгалтерської інформації.

 206. Фінансові звіти банку.

 207. Баланс комерційного банку, його склад та структура.

 208. Принципи складання балансу банку.

 209. Звіт про прибутки та збитки.

 210. Звіт про рух грошових коштів.

 211. Аналіз прибутковості банку.

 212. Регулювання діяльності банків.

 213. Банківський нагляд та процедура банкрутства.

Схожі:

Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» станом на 17 лютого 2014 р
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи