Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма icon

Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма
Скачати 119.54 Kb.
НазваПрограма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма
Дата08.04.2013
Розмір119.54 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет іноземної філології

Кафедра практики англійської мови


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

___________проф.Постоловський Р.М.

«01» квітня 2013 р.


ПРОГРАМА

співбесіди з іноземної мови (англійської)


для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Рівне – 2013


ПРОГРАМА співбесіди з іноземної (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Рівне, РДГУ.


Упорядник: доцент кафедри практики англійської мови факультету іноземної філології РДГУ Корженевська О.В.


Рецензенти: Михальчук Н.О.- кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедрою практики англійської мови РДГУ

Федоришин О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою романо-германських мов та перекладу РІС КСУ


Програма складена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року та згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.


Затверджено на засіданні кафедри практики англійської мови факультету іноземної філології РДГУ. Протокол № 6 від 31.01.2012.


Пояснювальна записка


Прийом до університету здійснюється за конкурсом на підставі результатів співбесіди у формі усного іспиту. Вступні випробування проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Співбесіда складається з трьох завдань:

 1. Читання, переклад та переказ тексту;

 2. Лексико-граматичний тест;

 3. Усне повідомлення по темі.

Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності.

Читання.

Вступники повинні вміти читати про себе (без словника) з метою ознайомлення з основним змістом тексту, побудованого на засвоєному мовному матеріалі. Тексти можуть містити до 6% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також до 5% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому Швидкість читання має бути не менше 700 друкованих знаків за хвилину.

З метою одержання загального уявлення про зміст вступники повинні вміти читати про себе оригінальні тексти із науково-популярної літератури. Тексти можуть містити до 10% невідомих слів, а швидкість читання - не менше 2000 друкованих знаків за одну академічну годину.

^ Лексико-граматичний тест.

Метою лексико-граматичного тесту є перевірка і оцінка знань вступника із основних розділів граматики і сполучуваності слів англійської мови та запасу активної лексики, достатньої для виконання тестових завдань.

Вступнику пропонується виконати 10 завдань, які б дали змогу оцінити рівень володіння мовою.

Для виконання цього завдання повинен володіти такими знаннями:


Лексичний матеріал: 1700 лексичних одиниць, які містять 1500 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників - er, - ing, - ment, - tion (sion), ness, - ity; прикметників - less, - ful, -able, - у; ; числівників -teen, - ty, - th; прислівників - ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-, a також конверсії (work - to work, rain- to rain).


Граматичний матеріал


Синтаксис

Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним, і складеним присудком. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late


Морфологія

Іменник. Вживання іменників у множині, утворення присвійного відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного та нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому та найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів та допоміжних слів.

Займенник. Класифікація займенників.


Дієслово.

Вживання ^ Present Indefinite- для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною.

Вживання Past Indefinite- для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; ^ Future Indefinite - для вираження майбутніх дій; Present Continuous - для вираження дій, що відбуваються в момент мовлення; Present Perfect - для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Indefinite для позначення майбутньої дії після сполучників when , if. Вживання Present, Past, Future Indefinite Passive.

Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів.

^ Усне повідомлення по темі

Метою цього завдання є визначення рівня сформованості у вступників умінь та навичок висловлювати свої думки, розв'язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя; перевірка рівня сформованості навичок і вмінь мовлення за допомогою зв'язного висловлювання, зміст і форма якого визначаються ситуацією, котру необхідно розв'язати засобами англійської мови.

^ ТЕМАТИКА РОЗМОВНИХ ТЕМ

БЛОК №1. ПРО СЕБЕ

 1. Про себе і свою сім'ю.

 2. Мої захоплення.

 3. Моя квартира.

 4. Мій робочий день.

 5. Мій день відпочинку.

 6. Моя школа.

 7. Моя майбутня професія.

^ БЛОК №2. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ. ДОЗВІЛЛЯ

  1. Канікули, відпустка.

 1. Пори року, клімат, погода.

 2. Спорт.

 3. Моя улюблена книга/письменник.

 4. Моя улюблена телепередача/фільм.

 5. Газети та журнали, які я читаю.

 6. Новини дня.

^ БЛОК №3. УКРАЇНА

 1. Біля карти України.

 2. Державний устрій України. Конституція України.

 3. Пам'ятні дати з історії України.

 4. Київ - столиця України.

 5. Відомі діячі України.

 6. Звичаї і традиції.

 7. Визначні свята України.

^ БЛОК №4. КРАЇНА, МОВУ ЯКОЇ Я ВИВЧАЮ

 1. Країна, мову якої я вивчаю.

 2. Столиця країни, мову якої я вивчаю.

 3. Іноземні мови в сучасному суспільстві.

 4. Видатні люди країни, мову якої я вивчаю.


Обсяг відповіді може бути різним, але повинен свідчити, що вступник правильно запитання чи спонукання з першого пред'явлення і адекватно на них реагує.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного та педагогічного факультетів університету, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів і педагогічних класів / Уклад. Є. В. Євець. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - 42 с.

  2. Английский язык (в помощь школьнику и абитуриенту), Сборник экзаменационных тем / Сост. Ярцева А.В. - К.: Освіта, 2000. - 73 с.

  3. Англійська мова: Тренувальні тести для абітурієнтів / Уклали: І.Г.Анікеєнко, Н.Ф. Гладуш, І. І. Сєрякова та ін. - К.: Либідь, 1996. - 80 с.

  4. Афанасьева О.В., Саакян А.С. "Какой" или "который"?: Тесты по английскому языку с ключами. - М.: Просвещение, 1999. - 144 с.

  5. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. В 2 ч. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М.: Высшая школа, 1991. - 639 с.

  6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. - Київ, "Логос", 1997 р. - 352 с.

 1. Зеленський П.Г. Англійська мова. Вступникам до вузів. - Київ: Вища школа, 1980. - 272 с.

 2. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. - Киев: Тандем, 1997. - 256 с.

 3. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола: Учеб. пособие. К.: Лыбидь, 1994. - 207 с.

 4. Николаенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. - М.: Рольф, 1997. -160 с.

 5. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 576 с.

 6. Погожих Г.М., Фищенко Е.П., Ярцева Г.В. 650 тем и разговорных ситуаций по английскому языку с переводом. Информация о всех регионах и городах Украины. 5-11 классы. - Ч. 1 - Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. - 560 с.

 7. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. Видавництво БАО, Донецьк, 1998, - 202 с.

 8. Практическая грамматика английского языка / Е.К.Старшинова, М.А.Васильєва и др.; под ред. проф. Т.П. Розендорн. -К.: Пресса Украины, 1994. - 238 с.

 9. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С. Ю. Ніколаєвої. - Київ: Ленвіт, 1995. - 142 с.

 10. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьмина В.С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). Вид. 2-ге, виправлене. - X.: Торсінг, 2002. -288 с.

 11. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Student’s book. Oxford: Oxford University Press, 1996.

 12. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Workbook. Oxford: Oxford University Press, 1996.

 13. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Ed. Sally Wehmeier. Oxford: Oxford University Press, 2000.

 14. Cambridge Learner’s Dictionary. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 15. Side, Richard and Wellman, Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Fully updated for the revised CPE. Harlow: Pearson Education Limited, 2005.

 16. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

 17. Vince, Michael. Advanced Language Usage. MACMILLAN: Macmillan Publishers Limited, 2003.

 18. Delahunty G.P., Garvey J.J. Language, Grammar and Communication: a course for teachers of English. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.

 19. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Exam Practice Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 20. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 21. House R., Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Teacher’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 22. Longman Languaguage Activator. 7th ed. Harlow: Longman Group UK Ltd., 1997.

 23. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Upper-Intermediate and Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

 24. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

 25. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Red Level. Grade 7. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

 26. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Green Level. Grade 8. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

 27. O’Dell, Felicity. English Panorama One. Cambridge University Press, 1997.

 28. Roget, Peter Mark. The Greenwich Rogets Thesaurus. Eds. John Lewis Roget and Samual Romilly Roget. London: Greenwich Editions, 1994.


Англійська мова

  1. Бех П. О. Посібник для старшокласників та абітурієнтів. — К.:Либідь, 1997.

  2. Гужва Т. М. Английские разговорные темы для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев ы колледжей. — К.: Тандем, 1996.

  3. Качанова К. Н,, Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями й ключами. — 8-е изд., перераб. и доп. К. Н. Качаловой: В 2 т. — К.: Методика, 1996.Граматика

  1. Alexander, L.G. Longman English Grammar. – New Jersey, 1989. - 372pp.

  2. Azar, Betty S. Understanding and Using English Grammar. – New Jersey, 1989. – 372 pp.

  3. Eastwood, John. Oxford Practice Grammar. – Oxford University Press, 1997. – 334 pp.

  4. Eastwood, John. Oxford Practice Grammar. New Addition with Tests. – Oxford University Press, 1999. – 432 pp.

  5. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1999. – 340 pp.

  6. Murphy, Raymond. Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1996. – 267 pp.

  7. Swan, Michael. How English Works. – Oxford University Press, 1994. – 358 pp.

Фонетика

 1. Headway pronunciation (elementary, pre-intermidiate).Sarah Cunningham, Bill Bowler, Oxford University Press, 1996,

 2. Лебединская В.Я. Фонетический практикум по английскому языку. - М.

 3. Лабораторні роботи з практичної фонетики англійської мови. // Уклад. Пелипенко О.О.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ


Критерії оцінювання

Оцінка за 5-ти бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значенняоцінки

Абітурієнт дає чіткі та змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої теми. Темп висловлювання жвавий та невимушений. Мовлення вільне, правильне, в межах літературної норми англійської мови з достатнім різноманіттям мовних засобів, нормативними граматичними формами та їх правильним вживанням. Слід продемонструвати достатні знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення та незначна кількість помилок фонетичного та дискурсивного характеру.
5

181-200

Відмінно

Вступник розуміє питання, дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Мовлення відбувається у досить високому темпі. Мовлення має бути достатньо вільним і в основному правильним. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте пропущені деякі другорядні факти. Допускаються незначні обмовлення та помилки.
4

152-180

Добре

При відповіді на питання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція під час мовлення надто повільна.

Темп висловлювання нижчий за стандартний, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. Знання теоретичного матеріалу неповне. Допускаються значні помилки3

124-151

Задовільно

Рівень відповіді нижчий від вимог, які встановлені для оцінки “задовільно” (див. вище). Навички мовленнєвих компетенцій розвинені слабо, висловлювання примітивні, мовний рівень низький, темп недостатній. Розуміння тексту низьке. У мовленні допускаються грубі помилки, які вступник не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково.
2

106-123

Незадовільно^ ЗАГАЛЬНА МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ – 200

Найвищий бал ставиться за:

Правильну вимову, інтонацію при читанні тексту, правильні переклад, розповідь, відповіді на запитання різних типів (1-ше завдання) – 70 балів.

Виконане тестове завдання (при відсутності граматичних та лексичних помилок (2-ге завдання) – 60 балів.

Повне, змістовне розкриття змісту бесіди (за однією з розмовних тем) іноземною мовою при відсутності помилок (3-те завдання) – 70 балів.


ЗНІМАЮТЬСЯ БАЛИ ЗА ПОМИЛКИ У КОЖНОМУ З ЗАВДАНЬ:

 • за неправильну вимову – 5 балів;

 • за неправильну інтонацію – 5 балів;

 • стилістичні помилки при перекладі, розповіді тексту, розкритті теми – по 3 бали;

 • граматичні помилки – по 5 балів за кожну;

 • лексичні помилки – по 5 балів за кожну;

 • при недостатньому висвітленні розмовної теми – 7-10 балів;

 • невірні або неповні відповіді на запитання – 5-7 балів.


Схожі:

Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconПрограма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2012 програма
Програма співбесіди з іноземної (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconПрограма співбесіди з математики для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма співбесіди для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи