Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/7
Дата25.10.2012
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

Затверджую”
В.о. проректора з науково-педагогічної роботи,
професор _____________Ю.Т. Ахтемійчук
“____” ___________ 2010 р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


ХІРУРГІЯ


(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни_”ХІРУРГІЯ” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 7.110101, 7.110104 “Педіатрія”, 7.110105 “Медико-профілактична справа” напрямку підготовки 1101 “Медицина”.


Схвалено на сумісному засiданнi кафедр хірургії, загальної хірургії, хірургії та урології, дитячої хірургії та отоларингології, онкології та радіології та предметної методичної комісії з дисциплін хірургічного профілю 17 червня 2010 року протокол № 3 і рекомендовано для затвердження на ЦМК.


Завідувач кафедри хірургії

професор І.Ю.Полянський


Завідувач кафедри хірургії та урології,

професор А.Г. Іфтодій

Завідувач кафедри загальної хірургії,

д.мед.н. В.П. Польовий

Завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

професор Б.М. Боднар


Завідувач кафедри онкології та радіології,

професор Р.В. Сенютович


Голова предметної методичної комісії

з дисциплін хірургічного профілю, професор І.Ю.Полянський


^ Навчальна дисципліна

”Хірургія”


нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


  1. Вступ.

Визначення дисципліни. Мета вивчення хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю з урахуванням особливості його спеціальності.

Факультети - медичні №1 та № 2

Спеціальність - лiкувальна справа

Кафедри - загальної хірургії, хiрургiї, хірургії та урології, дитячої

хірургії та отоларингології, онкології та радіології

Курс - IV,V, VI

Семестри - VII - XII

Кількість модулів - 4

Лекцiї - 40 годин

Практичнi заняття - 380 години

Самостійна робота - 255 годин

Заключний контроль – XІІ семестр

Всього годин - 675 години

Кредити ECTS - 22,5


  1. ^ Структура дисципліни “Хірургія на 4 курсі та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).


^ Примітка: 1 кредит ECTS - 30 годин; аудиторне навантаження – 66%, СРС – 34%

Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1

135/4,5

2

(№№ 1-2)

14

8

6

4,5

0

7-8

70

Модуль 2

144/4,8

2

(№№ 3-4)

14

8

6,5

5

0

0-8

70

Модуль 3

81/2,7

2

(№№ 5-6)

8

14

11

8

0

0-6

70

Модуль 4

315/10,5

4

(№№ 7-10)

34

3,5

2,75

2

0

1-2

70

* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.


  1. ^ Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

6110 Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб

20154 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

20156 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

20157 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

18517 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

8321 Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань

8322 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань

8323 Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

18611 Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції

20159 5к Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

3851 5к Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

3848 5к Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань

20160 5к Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

20112 5к Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених

хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

20111 5к Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

3847 5к Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань

20075 6к Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб

20114 6к Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних захворювань

20115 6к Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання

20113 6к Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції

3849 6к Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних захворювань в екстреній та плановій хірургії

6109 6к Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого

6200 5к Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині

6203 5к Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

6199 5к Виявляти різні клінічні прояви ускладнення та встановлювати попередній діагноз хірургічних захворювань та травм у дітей

20171 6к Діагностувати і визначати лікувальну тактику при вадах розвитку

20169 6к Ставити попередній діагноз хірургічних вад розвитку

20170 6к Діагностувати і визначати тактику надання екстреної медичної допомоги при хірургічних вадах розвитку.

ПП.129 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

ПП.135 Визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлину

ПП.158 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкологічних хвороб

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.183 Діагностувати злоякісні пухлини, які відносяться до групи візуальних локалізацій (пальцеве обстеження прямої кишки, огляд і пальпація молочних та щитовидної залоз, периферійних лімфовузлів та пухлин шкіри)


4. Опис модулів дисципліни (окремо і послідовно описується кожний модуль за наведеною нижче схемою)

4.1. МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ХІРУРГІЇ 1.
^
4.1.1. Тематичний план лекцій модулю 1.Тема

Кількість

годин

1

Гострий апендицит та його ускладнення

2

2

Гострий холецистит та його ускладнення

2

3

Гострий панкреатит та його ускладнення

2

4

Гострі та хронічні ускладнення виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки

2

5

Гостра непрохідність кишечника

2

6

Гострий перитоніт

2

7

Зовнішні грижі живота та їх ускладнення

2

8

Захворювання щитоподібної залози

2

9

Хірургічна патологія дихальної системи

2

10

Захворювання тонкої та товстої кишки

2
Всього

20^ 4.1.2. Тематичний план практичних занять модулю 1.

за порядком

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 1

^ УРГЕНТНА АБДОМIНАЛЬНА ХIРУРГIЯГострий апендицит. Анатомо-фізіологічні відомості. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікування. Атипова клінічна картина гострого апендициту Ускладнення гострого апендициту та апендектомії. Діагностична та лікувальна програма.

5^ Гострий холецистит. Анатомо-фізіологічні особливості жовчних шляхів. Етіологія та патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Консервативне та оперативне лікування. Особливості клінічного перебігу, клінічної картини гострого холециститу та діагностичної і лікувальної програми у хворих похилого віку та хворих із супутньою патологією. Ускладнення гострого холециститу та холецистектомія.

5^ Гострий панкреатит. Етіологія та патогенез, класифікація, клініка легкого та важкого гострого панкреатиту. Диференційна діагностика. Ускладнення: гостра псевдокіста підшлункової залози, абсцес підшлункової залози, поширений перитоніт, некроз стінок порожнинних органів, кровотеча в черевну порожнину, гострі виразки травного каналу, кровотеча з гострих виразок у порожнину травного каналу, перфорація гострих виразок. Методи діагностики: лабораторні, інструментальні – УЗД, КТ, лапароскопічні. Сучасна лікувальна тактика: консервативна терапія, показання і способи мініінвазивних та відкритих оперативних втручань

6^ Гострі ускладнення виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки. Етіологія та патогенез, класифікація перфоративних гастродуоденальних виразок. Клініка типової та атипової перфоративної гастродуоденальної виразки. Лікувальна тактика при перфоративній гастродуоденальній виразці. Етіопатогенез, класифікація виразкової кровотечі. Клініка виразкової кровотечі. Лабораторні та ендоскопічні методи діагностики виразкової кровотечі. Лікувальна тактика при виразковій кровотечі.

6^ Гостра непрохідність кишечника. Актуальність проблеми. Визначення поняття. Етіологія та патогенез. Класифікація. Типова клінічна картина. Діагностика. Диференційна діагностика. Механічна непрохідність кишечника. Ранні клінічні ознаки механічної непрохідності кишечника. Сучасні методи діагностики. Особливості передопераційної підготовки: корекція водно-електролітних порушень та кислотно-лужного стану. Хірургічна тактика при гострій непрохідності кишечника та види оперативних втручань в залежності від її причини. Особливості ведення післяопераційного періоду. Наслідки хірургічного лікування. Динамічна непрохідність кишечника. Класифікація. Особливості клініки. Принципи консервативного та хірургічного лікування.

6^ Гострий перитоніт. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Лікувальна тактика при гострому перитоніту.

5^ Зовнішні грижі живота та їх ускладнення. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка захворювання. Загальні принципи хірургічного лікування. Показання та протипоказання до операції. Грижі білої лінії живота. Пупкові грижі. Післяопераційні грижі. Типова клініка. Класифікація. Диференційна діагностика кожного типу грижі. Методи оперативного втручання: класичні та лапароскопічні. Пахові та стегнові грижі. Типова клініка. Класифікація. Диференційна діагностика. Способи оперативного втручання (способи Lichtenstein, Cilbert, Shouldice, класичні та лапароскопічні). Ускладнення гриж (гострі та хронічні). Види защемлення за механізмом, клінічною картиною. Класична клініка защемлення та його клінічних форм. Диференційна діагностика. Методи обстеження. Особливості оперативного втручання при защемлених грижах. Запалення, травма, кишкова непрохідність, невправимість грижі

6

Змістовий модуль 2

^ ХІРУРГІЧНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, торакальна та ендокринна хірургія, ПРОКТОЛОГІЯХірургія шлунку, дванадцятипалої кишки. Пілородуоденальний стеноз (патогенез, класифікація, клініка, особливості клінічних проявів різних ступенів стенозу, диференційний діагноз, методи дослідження, консервативне та оперативне лікування, види операцій). Дуоденальний стеноз. Пенетрація виразки шлунку та дванадцятипалої кишки (патогенез, залежність клініки від пенетруючого органу, диференційний діагноз, методи дослідження, консервативне та оперативне лікування, види операцій). Малігнізація виразки (стан проблеми, клінічні прояви, диференційний діагноз, методи дослідження, особливості оперативних втручань).

5^ Хірургічна патологія дихальної системи. Травми грудної клiтки. Класифiкацiя. Раннi та пiзнi ускладнення. Диференцiйна дiагностика. Перша лiкарська допомога i тактика лiкування. Гнiйнi захворювання легень i плеври: абсцес i гангрена легень, бронхоектатична хвороба, гостра i хронiчна емпiема плеври, пiопневмоторакс. Особливостi клiнiчного перебiгу. Диференцiальна дiагностика. Методи консервативного та хiрургiчного лiкування.

6^ Хірургічна ендокринологія. Ендемічний та спорадичний зоб. Тиреоідити. Тиреотоксикоз. Класифiкацiя. Спецiальнi методи дослiдження. Дiагностика. Диференцiйна дiагностика. Передоперацiйна пiдготовка. Хiрургiчне лiкування. Інтраопераційні та післяопераційні ускладнення, їх профілактика. Ведення післяопераційного періоду.

5^ Захворювання тонкої та товстої кишки. Класифікація хірургічних захворювань тонкої кишки. Методи дослідження. Дивертикули, дивертикул Меккеля, його ускладнення. Неспецифічний виразковий коліт (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне)”. Хвороба Крона (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне). Дивертикулярна хвороба та поліпоз товстої кишки: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне.

5^ Хвороби прямої кишки. Хронічний геморой (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості клінічних проявів різних стадій розвитку геморою, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне, види операцій). Гострий геморой (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості клінічних проявів різних стадій розвитку геморою, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне, види операцій). Гострий парапроктит (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне). Хронічний парапроктит (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне). Анальна тріщина, анальний свербіж (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне). Випадіння прямої кишки (етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи дослідження, диференційний діагноз, лікування консервативне та оперативне.

5^ Захворювання м’яких тканин промежини. Синдром опущення промежини (стан проблеми, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика) Піодермія промежини (стан проблеми, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика). Параанальний дерматит (стан проблеми, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика). Кондиломатоз промежини (стан проблеми, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика). Епітеліальне куприкове занурення (стан проблеми, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика).

5^ Курація хворих на академічну історію хвороби. Курація хворих. Написання та захист історії хвороби.

5Підсумковий модульний контроль

5

^ РАЗОМ годин

80
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи