Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни
Скачати 44.29 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни
Дата11.10.2014
Розмір44.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

ЛАБОРАТОРІЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НОВИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції***
«ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:

СТРАТЕГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться в Уманському державному педагогічному університеті

імені Павла Тичини
^ 30 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Політичні та правові аспекти розвитку національної економіки України.

2. Теорія і практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст.

3. Перспективи та пріоритети провадження бюджетної, податкової та фінансової політики в сучасних умовах розвитку економіки.

4. Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій.
***Конференція зареєстрована у плані науково-технічних заходів в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

^ Вимоги до оформлення тез доповідей: розглядаються заявки та тези отримані в електронному (на E-mail: kafedraetm@mail.ru) та друкованому вигляді оргкомітетом до 20 травня 2013 року включно. Надсилати тези доповідей (до 3 повних сторінок) однією з робочих мов конференції без малюнків та графіків. Тексти тез подавати у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом Times New Roman 14 кегль через 1,5 інтервала без ущільнення тексту та переносів. Поля – 20 мм з усіх сторін.

Оформлення тексту здійснюється наступним чином: прізвище та ініціали автора, назва ВНЗ, прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (вирівнювання по правому краю); назва тез (вирівнювання по центру, всі літери великі).

^ Вартість публікацій складає 85 гривень з урахуванням витрат на публікацію тез доповідей, сертифіката учасника конференції та витрат на пересилку збірника автору.

^ Реквізити внесення платежу:

Приватбанк, номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, код ЗКПО 14360570. Призначення платежу „Оргвнесок за участь у конференції”, для зарахування на картку 4405351784916785, Олійник Катерина Андріївна.

^ Поштова адреса: кафедра маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул.Садова 2, м.Умань, Черкаська область, 20300

^ Телефон оргкомітету:

Пачева Наталія Олександрівна, моб.тел. (0632658959)

Олійник Катерина Андріївна, моб.тел. (0989939492), (0957696303)

E-mail: kafedraETM@mail.ru

WEB-адреса: www.udpu.org.ua

ЗАЯВКА

на участь у ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

“ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:

СТРАТЕГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ”

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника: _________________________________

__________________________________________________________________
Наук. ступінь, вчене звання: __________________________________________

__________________________________________________________________
Назва навчального закладу: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Назва тез: _________________________________________________________

__________________________________________________________________
Напрям роботи конференції: _________________________________________

__________________________________________________________________
Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції: __________________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________
Дата заповнення: ___________________________________________________

Підпис: ___________________________________________________________

^ Ministry for Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Social and Economic Education Institute

Department of Marketing and Business Management

Laboratory for the development of new integrated structure
CALL FOR PAPERS
Dear colleagues!
You are welcome to participate in the III International Scientific-Practical Conference***

^ Political, legal, financial and economic priorities of economic development UKRAINE:
STRATEGY AND PROSPECTS ",


to be held on 30 May, 2013

at Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

The Conference directions:

  1. Political and legal aspects of national economic development in Ukraine.

  2. Theory and practice of the market reforms: economic and social context.

  3. Prospects and priorities proceedings budget, tax and financial policies in today's economic development.

  4. Strategy for socio-economic development of rural areas.

***Conference is registered in terms of scientific and technological activities in the Ukrainian Institute of Scientific-Technical and Economic Information (UkrISTEI).

^ Working languages of the Seminar – Ukrainian, Russian, English,

Requirements for theses lay out: application and theses getting electronically (to E-mail: kafedraetm@mail.ru) and printed are considered by organizational committee till 20, May 2013 inclusive. Send theses (up to 3 full pages), one of the working languages of the conference without pictures and graphs. Texts theses submitted in Microsoft Word on a sheet of A4, no pagination, font Times New Roman 14 pt, 1.5 spacing without compression of text and hyphens. Fields - 20 mm on all sides. Text structure is as follows: name of the author, name of high school, first and last name, degree and academic title of supervisor (right-aligned), the name of the abstract (centered, all letters are large).

^ Cost of publications is 85 USD including costs of publication theses, the certificate of the participant and the cost of shipping the collection to the author.

Details make payment:
Privat, account number 29244825509100, MFO 305299, code 14360570 GCEO.

Purpose of payment "fee for participation in the conference"

for credit on the card 4405351784916785, Catherine A. Oliinyk.

^ Conference address: Department of Marketing and Business Management, Uman State Pedagogical University, 2, Sadova Street, Uman, Cherkasy oblast, Ukraine, 20300

Conference organizational committee telephones:

Nataliia O. Pacheva (0632658959)

Catherine A. Oliinyk (0989939492), (0957696303)
^ E-mail: kafedraETM@mail.ru

WEB-adress: www.udpu.org.ua

APPLICATION

for participating in the III International Scientific-Practical Conference

Political, legal, financial and economic priorities of economic development UKRAINE:
STRATEGY AND PROSPECTS ",


Last name, First name_________________________________________________________

Academic degree_____________________________________________________________

Name of educational establishment_______________________________________________

___________________________________________________________________________

Theses title:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

The Conference directions:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Address, country _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telephone____________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________

Date <_______>________________ 2013

Signature __________________

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни
Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет – конференції «пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції україни»
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів в умовах інноваційної спрямованості та євроінтеграції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни icon«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”, яка відбудеться...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”
Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки україни iconШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи