Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 icon

Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124
Скачати 106.1 Kb.
НазваПостанова від 31 жовтня 2011 р. №1124
Дата12.10.2014
Розмір106.1 Kb.
ТипПостановаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2011 р. № 1124

Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491) і від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2379; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 62, ст. 2469) зміни, що додаються.

^ Прем’єр-міністр України М. АЗАРО

Інд.70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. № 1124

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р.
№ 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019

1. У Положенні про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978:

1) абзац другий пункту 2 після слів “навчальному закладі” доповнити словами “(відокремленому підрозділі навчального закладу)”;

2) у другому реченні пункту 4 слова “за погодженням з Мінпраці та Мінфіном” виключити;

3) у підпункті 1 пункту 8 слова “вимогам ДАК” замінити словами “установленим МОНмолодьспортом вимогам”;

4) пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Навчальний заклад, який заявив про акредитацію за певним рівнем, подає до МОНмолодьспорту:

1) копії ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей;

2) розглянутий вченою (педагогічною) радою звіт про результати освітньої та наукової діяльності навчального закладу за підписом керівника, скріпленим печаткою навчального закладу, який включає:

довідку про вищий навчальний заклад;

загальні відомості про кадрове і матеріально-технічне забезпечення;

перелік усіх спеціальностей, за якими заклад проводить підготовку (перепідготовку), та їх рівні акредитації;

загальну кількість студентів, їх розподіл за напрямами підготовки, спеціальностями та формами навчання;

результати діяльності аспірантури і докторантури за останні п’ять років (для вищого навчального закладу IV рівня акредитації);

дані про міжнародні зв’язки з навчальними закладами та освітніми організаціями;

відомості щодо видання і підготовки до видання підручників та навчальних посібників, у тому числі з грифом МОНмолодьспорту, за останні п’ять років.”;

5) у пункті 11 цифри і слова “10-денний термін” замінити цифрами і словами “20-денний строк”;

6) у підпункті 2 пункту 16 слово “викладачів” замінити словами “науково-педагогічних працівників, які працюють у ньому за основним місцем роботи”;

7) у назві розділу “Права та обов’язки акредитованого навчального закладу” слово “акредитованого” виключити;

8) підпункт 2 пункту 17 викласти у такій редакції:

“2) на продовження строку дії ліцензії на строк дії сертифіката про акредитацію окремих напрямів підготовки (спеціальностей);”;

9) пункт 18 викласти у такій редакції:

“18. Вищі навчальні заклади, акредитовані за III―IV рівнем, можуть бути включені після проходження в установленому порядку державної атестації до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.”;

10) у пункті 19:

абзац перший викласти у такій редакції:

“19. Навчальні заклади, акредитовані за напрямами підготовки (спеціальностями) або певним рівнем, зобов’язані дотримуватися встановлених МОНмолодьспортом акредитаційних вимог.”;

в абзаці другому слова “вимог ДАК щодо акредитації” замінити словами “зазначених вимог”;

11) доповнити Положення пунктом 191 такого змісту:

“191. Рівень акредитації вищого навчального закладу змінюється на підставі результатів акредитації.

Фінансування вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності здійснюється залежно від рівня акредитації вищого навчального закладу, який підтверджується сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу.

Вищий навчальний заклад, який отримав ліцензію на здійснення підготовки з окремих напрямів підготовки (спеціальностей) за освітньо-професійними програмами більш високого рівня акредитації, фінансується за тим рівнем акредитації, який підтверджено сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу.”;

12) пункт 20 викласти у такій редакції:

“20. Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності, здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету.

Відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням експертів для проведення акредитаційної експертизи, здійснюється навчальним закладом відповідно до законодавства.

Оплата праці експертів проводиться навчальним закладом з розрахунку шість годин на день, але не більш як 18 годин (голови експертної комісії ― з розрахунку вісім годин на день, але не більш як 24 години) за період проведення акредитаційної експертизи з розрахунку ставки погодинної оплати праці професорів, що проводять заняття із студентами вищих навчальних закладів III―IV рівня акредитації.

Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації, здійснюється за рахунок навчального закладу у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оплата витрат здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок ДАК, відкритий у банку.”;

13) у тексті Положення слово “МОН” замінити словом “МОНмолодьспорт” у відповідному відмінку.

2. У Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019:

1) у пункті 1 слово “самооцінки” замінити словом “оцінки”;

2) у пункті 2:

в абзаці п’ятому підпункту 4 слова “іноземців, що прибули в Україну для навчання” замінити словами “іноземних громадян”;

у підпункті 5:

абзац другий після слова “(спеціальностями)” доповнити словами “, у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти”;

абзаци шостий ― восьмий викласти у такій редакції:

“підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян;

підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.”;

3) у пункті 4 слова і цифри “Класифікатора професій НК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р. № 375” замінити словами і цифрами “Класифікатора професій ДК 003:2010”;

4) пункт 5 після слова “проводиться” доповнити словами “за класами класифікаційних угруповань з урахуванням специфіки навчання”;

5) пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. Діяльність у сфері вищої освіти з підготовки та перепідготовки фахівців у навчальних закладах ліцензується у разі, коли заявлені напрями (спеціальності) включені до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.”;

6) у пункті 8 слова “іноземцям, що прибули в Україну для навчання,” замінити словами “іноземним громадянам”;

7) пункти 11―16 викласти у такій редакції:

“11. Навчальний заклад подає до відповідного органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги, ліцензованого обсягу та реквізитів навчального закладу за затвердженою МОНмолодьспортом формою, до якої додаються:

1) копії установчих документів;

2) документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги;

3) погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;

4) копії затверджених в установленому порядку кваліфікаційних, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних, освітньо-професійних програм, навчальних планів;

5) відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;

6) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;

7) документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);

8) копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта).

12. У разі наявності у навчального закладу відокремлених підрозділів, що надаватимуть освітні послуги, до заяви про проведення ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються копії рішень про утворення таких підрозділів, їх реєстрацію та положення про них.

13. Якщо навчальний заклад планує провадити діяльність за програмами іноземних навчальних закладів, до органу ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подаються:

1) документ про реєстрацію навчального закладу ― іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження, легалізований в установленому порядку;

2) дозвіл навчального закладу ― іноземної юридичної особи на право використання його навчальних програм та видачу документа за результатами навчання, погоджений з центральним органом управління освітою держави місцезнаходження такого навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

3) довідка центрального органу управління освітою держави місцезнаходження навчального закладу ― іноземної юридичної особи про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності;

4) програма та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга, погоджені з МОНмолодьспортом.

14. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні підрозділи, що утворюються та функціонують в Україні, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подають до органу ліцензування:

1) копії документів, що засвідчують правові засади легалізації та утворення навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України (міжнародного договору, дозволу МОНмолодьспорту, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження навчального закладу на утворення та діяльність такого навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) документ, що підтверджує визнання програми, за якою проводиться навчання в Україні, іноземною державою ― засновником навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

3) погоджені з МОНмолодьспортом програму та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга.

15. Підприємства, установи та організації, що планують проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до заяви про проведення ліцензування додають документи, передбачені підпунктами 1, 4, 5, 7 пункту 11 і пунктом 12 цього Порядку.

16. Фізична особа ― підприємець, що провадить діяльність у сфері дошкільної освіти, подає до органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги та ліцензованого обсягу за затвердженою МОНмолодьспортом формою, до якої додаються:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.”;

8) доповнити Порядок пунктами 161 і 162 такого змісту:

“161. Спроможність навчального закладу надавати освітні послуги підтверджується результатами ліцензійної експертизи.

Для проведення ліцензійної експертизи орган ліцензування розглядає подані згідно з пунктами 11―16 цього Порядку документи та у разі їх відповідності встановленим вимогам утворює експертну комісію.

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи затверджуються МОНмолодьспортом.

162. За дорученням МОНмолодьспорту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій можуть утворювати експертні комісії для проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної освіти.”;

9) в абзаці першому пункту 18 слово і цифри “пункті 13” замінити словом і цифрами “пунктах 11―16”;

10) у пункті 22:

абзац перший викласти у такій редакції:

“22. У разі подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу освітньої послуги до неї додаються документи, зазначені у підпунктах 2, 5―7 пункту 11 цього Порядку, а також копії навчальних планів, ліцензії та сертифіката про акредитацію.”;

абзаци другий і третій виключити;

11) доповнити Порядок пунктами 221, 36 і 37 такого змісту:

“221. У разі коли заявником подано документи не в повному обсязі чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність поданих документів установленим вимогам, орган ліцензування повертає їх у двадцятиденний строк з дня надходження навчальному закладу із вмотивованою письмовою відмовою у проведенні ліцензування.”;

“36. Навчальний заклад може подати до органу ліцензування апеляцію щодо рішень Державної акредитаційної комісії (регіональної експертної ради), пов’язаних з відмовою у видачі ліцензії або її анулюванням, протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного рішення.

Орган ліцензування розглядає подану апеляцію протягом одного місяця та у разі потреби утворює апеляційну комісію. Результати розгляду апеляції подаються на чергове засідання Державної акредитаційної комісії (регіональної експертної ради).

37. Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії або її анулювання може бути оскаржене до суду.”;

12) у тексті Порядку слова “фізична особа ― суб’єкт підприємницької діяльності” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “фізична особа ― підприємець” у відповідному відмінку і числі.

Схожі:

Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconПротокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко " 4 " жовтня 2011 р. Положення
Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 р. №960, 27. 08. 2004 р. №1124, 02. 03. 2010 р. №254, 28. 07. 2010 р. №642, 12. 09. 2011...
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254 ( 254-2010-п ) від 02. 03. 2010
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету...
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №991-р / Україна....
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №991-р / Україна....
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconДодаток до колективного договору та заходи з питань умов І охорони
КЗпп україни, ст. 105; Постанова км №1298 від 30. 08. 2002 р та Постанова км №790 від 23. 08. 2005 р Ген угода на 2008-2009 роки...
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconРозпорядження " 27 " жовтня 2011 р м. Львів №107 Про проведення Всеукраїнського конкурсу молодих новаторів
...
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconПротокол №1 д е. н., професор від 29 серпня 2012 р. В. В. Прядко " " 2012 р. Положення
Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 р. №960, 27. 08. 2004 р. №1124, 02. 03. 2010 р. №254, 28. 07. 2010 р. №642, 12. 09. 2011...
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconПостанова від 14 грудня 2011 р. N 1283 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1283 порядок
Постанова від 31 жовтня 2011 р. №1124 iconПро затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи