Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів icon

Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Скачати 212.63 Kb.
НазваПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Дата20.11.2012
Розмір212.63 Kb.
ТипПротокол


СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою СУЕМ

Протокол № 18/12 від 16.02.2012


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ


Уведено в дію наказом ректора № 20 від 21 березня 2012 р.


Черкаси

2012


Зміст1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОМІСІЙ 4

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 5

^ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 5

3.1. Порядок роботи державних комісій 5

3.2. Порядок проведення державної атестації у формі екзамену 7

3.3. Порядок проведення державної атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи 8

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 10

5. ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 12

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 13


^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено з метою упорядкування організації та проведення державної атестації студентів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів

1.2 Дане Положення розроблене на підставі:

 • Закону України № 2984-III «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 20. – 134 с.;

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за № 173;

 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»;

 • Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України : інструктивний лист Міністерства освіти від 29.12.1993 № 83-5/1259

1.3 Державна атестація – вид підсумкового контролю знань, метою якого є встановлення відповідності рівня набутих в результаті навчання знань, умінь та навичок вимогам стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці).

1.4 Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною (для присвоєння кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра) та кваліфікаційною (для присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста) комісіями, далі - державні комісії.

1.5 Форма проведення державної атестації визначається навчальним планом.

В СУЕМ застосовуються наступні форми державної атестації:

 • державний екзамен з окремої дисципліни;

 • комплексний державний екзамен з фаху;

 • захист кваліфікаційної роботи;

 • змішана форма, яка передбачає проведення екзамену (екзаменів) та захист кваліфікаційної роботи.

1.6 Кваліфікаційна робота певного освітньо-кваліфікаційного рівня – це розроблений студентом відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який включає текстову та графічну (ілюстративну) частини і на підставі публічного захисту якого рішенням державної екзаменаційної комісії йому надається диплом державного зразка про закінчення ВНЗ, отримання певного освітнього рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації.

1.7 Учасниками державної атестації є: студент, керівник кваліфікаційної роботи, консультант, рецензент, державна комісія, голова державної комісії, секретар державної комісії, випускові кафедри (циклові комісії, кафедри, за якими закріплене проведення державного екзамену), навчально-організаційний відділ, директори інститутів, коледжу, завідувачі відокремлених структурних підрозділів, проректори, ректор.

1.8 Терміни проведення державної атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком навчального процесу.

^

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОМІСІЙ


2.1 Державна комісія створюється щорічно і діє протягом календарного року.

2.2 Державна комісія створюється як єдина для денної та заочної форм навчання з кожної спеціальності (напряму) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. За наявності великої кількості випускників можуть створюватись кілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності (напряму). При малій кількості випускників може бути створена об’єднана комісія для споріднених спеціальностей (напрямів).

2.3 До складу державної комісії входять голова і члени комісії.

2.4 Головою державної комісії з кожної спеціальності (напряму) призначається найбільш висококваліфікований фахівець, який має відповідну освіту і відповідний досвід роботи за спеціальністю, або вчений, який не працює у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

Одна і та ж сама особа може бути головою державної комісії не більше трьох років підряд.

2.5 Список голів державних комісій по університету формується для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня щорічно навчально-організаційним відділом за поданням завідувачів випускових кафедр (голів циклових комісій) та узгодженням з директором інституту (коледжу) у грудні поточного року на наступний.

Списки голів державних комісій за підписом ректора у двох екземплярах подаються на затвердження до департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державних комісій.

2.6 До складу державної комісії входять провідні фахівці кафедр (циклових комісій), які формують профіль підготовки фахівців.

За своїми посадовими обов’язками членами комісії є ректор, перший проректор, проректор з навчальної роботи, проректор з науково-дослідної роботи, директор інституту, завідувач кафедри (при складанні держаного екзамену з дисципліни, яка закріплена за підпорядкованою йому кафедрою)

До складу комісій можуть входити представники організацій, які замовляли підготовку фахівців, провідні фахівці різних галузей народного господарства, працівники наукових, науково-дослідних установ та інших вищих навчальних закладів.

До участі в роботі державної комісії як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти (викладачі) кафедр (циклових комісій) для прийому державних екзаменів з дисциплін, що закріплені за цими кафедрами (цикловими комісіями). В цьому випадку вони користуються правами членів державних комісій

2.7 Персональний склад членів державної комісії та секретарів екзаменаторів затверджується наказом ректора університету за поданням навчально-організаційного відділу, погодженим проректором з навчальної роботи та першим проректором.

Навчально-організаційний відділ формує наказ про затвердження персонального складу державних комісій та секретарів цих комісій на підставі пропозицій випускових кафедр (циклових комісій), узгоджених директором інституту (коледжу), поданих як правило до 30 січня, але не пізніше ніж за 40 днів до початку роботи комісії.

Наказ про затвердження персонального складу державних комісій та секретарів доводиться до відома учасників державної атестації не пізніше ніж за місяць до початку роботи державних комісій.

^

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

3.1. Порядок роботи державних комісій3.1.1 Робота державної комісії відбувається відповідно до розкладу.

Розклад роботи державних комісій формується навчально-організаційним відділом за поданням випускових кафедр (циклових комісій), погодженим з директорами інститутів (коледжу) і головами державних комісій та затверджується проректором з навчальної роботи.

Інтервал між окремими формами державної атестації в одній групі повинен складати не менше п’яти календарних днів.

Затверджений розклад роботи державних комісій доводиться до відома всіх учасників державної атестації не пізніше ніж за місяць до початку державної атестації.

3.1.2 Робота державної комісії відбувається на її відкритих засіданнях за умови обов’язкової присутності голови та не менше половини складу державної комісії та наявності документів, які забезпечують її компетентну роботу.

3.1.3 До державної комісії, незалежно від форми проведення державної атестації, подаються:

- наказ про затвердження персонального складу державної комісії;

- розклад роботи державної комісії;

- списки студентів за академічними групами, допущених до державної атестації;

- зведена відомість про виконання студентом навчального плану та отримані ним оцінки;

- залікові книжки та навчальні картки студентів, допущених до державної атестації;

Додатково, за ініціативи кафедри, до державної комісії можуть подаватися характеристики на випускників за підписом завідувача випускової кафедри.

3.1.4 Списки студентів, допущених до державної атестації, формуються навчально-організаційним відділом, погоджуються в установленому порядку та затверджуються наказом ректора.

До державної атестації допускаються студенти, які в повному обсязі виконали всі вимоги навчального плану спеціальності (напряму).

3.1.5 Кожне засідання державної комісії відкриває голова, ознайомлюючи всіх учасників з порядком роботи.

Засідання державної комісії оформлюються протоколом встановленої форми, який підписується головою та всіма присутніми на засіданні членами державної комісії.

У протоколі засідання відзначаються оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті кваліфікаційної роботи, записуються питання, поставлені випускникові, особливі думки членів комісії, зазначається здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, який надано випускнику, та вид диплому (звичайного зразка чи з відзнакою).

Протоколи реєструються у журналі реєстрації, який зберігається в навчально-організаційному відділі.

Тривалість одного засідання державної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

За результатами засідання державною комісією приймається рішення, яке оголошує студентам голова при захисті кваліфікаційних робіт та складанні державного екзамену в усній формі у той же день, а при складанні державного екзамену в письмовій формі - не пізніше наступного дня.

3.1.6 Оплата праці голови та членів державної комісії, які не працюють в університеті, здійснюється відповідно до встановлених норм і правил погодинно. Всі необхідні документи оформлюються до початку роботи державної комісії. Відповідальність за своєчасність оформлення покладається на завідувача кафедри (голову циклової комісії), за якою закріплене проведення державної атестації.

Участь у роботі державної комісії працівників університету планується як навчально-педагогічне навантаження та оплачується відповідно до встановлених правил.

Секретар державної комісії свої обов’язки виконує у робочий час за основною посадою.

^

3.2. Порядок проведення державної атестації у формі екзамену


3.2.1 Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

3.2.2 Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм, та методикою, визначеною випусковою кафедрою.

3.2.3 Перелік та кількість дисциплін, що виносяться на комплексний державний екзамен, обумовлений галузевими стандартами вищої освіти і навчальними планами відповідних спеціальностей (напрямів) підготовки.

3.2.4 Структура державного екзамену, форма проведення екзамену (усно, письмово, комбінована форма, тестування (письмове, комп’ютерне), послідовність і терміни проведення різних частин екзамену та методика перевірки знань студентів, визначаються випусковою кафедрою (цикловою комісією), фіксуються в програмі державної атестації, узгоджуються навчально-методичною комісією інституту (коледжу) та затверджуються на засіданні Навчально-методичної ради університету.

3.2.5 Студенти забезпечуються програмою комплексного державного екзамену (державних екзаменів з окремих навчальних дисциплін), розробленою випусковою кафедрою (цикловою комісією), затвердженою в установленому порядку.

3.2.7 Програма державного екзамену (екзаменів) для спеціальності (напряму) розробляється кафедрою (цикловою комісією), за якою закріплене його проведення, затверджується на засіданні навчально-методичної комісії кафедри, навчально-методичної комісією інституту (коледжу) терміном на 5 років.

У випадку суттєвого оновлення та внесення змін щодо змісту питань, варіантів завдань тощо, програма може переглядатися та перезатверджуватися у встановленому порядку в інші терміни.

3.2.8 При проведенні державної атестації у формі комплексного державного екзамену (державних екзаменів з окремих дисциплін) кафедра (циклова комісія), за якою закріплене проведення екзамену, подає додатково до державної комісії:

 • програму державного екзамену (екзаменів);

 • навчальні програми з дисциплін, винесених на державні екзамени;

 • комплект екзаменаційних білетів, включаючи варіанти комплексних завдань, письмових екзаменаційних робіт, тестів, тощо;

 • перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, передбачених для використання студентами у процесі підготовки та відповіді на питання державного екзамену, у т.ч. технічні та дидактичні засоби і лабораторне обладнання.

Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів довідкового характеру складаються; розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри (циклової комісії), підписуються завідувачем кафедри. Термін чинності пакету екзаменаційних білетів – 2 роки.

3.2.9 Тривалість усного державного екзамену з кожної дисципліни, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин на одного студента. Для підготовки відповідей на кожне теоретичне питання, виконання практичного завдання за екзаменаційними білетами комплексного екзамену, що проводиться в усній формі, студенту виділяється не більше 0,5 академічної години.

Тривалість письмового державного екзамену (комплексного, його частини або з окремої дисципліни) не повинна перевищувати чотири години.

У випадку проведення письмового державного екзамену методом комплексного тестування на екзаменаційну групу виділяється не більше двох годин.

Перевірка екзаменаційних робіт нормується відповідно до встановлених в університеті норм.

3.2.10 Порядок проведення державних екзаменів методом електронного (комп’ютерного) тестування здійснюється відповідно до чинного в СУЕМ «Положення про організацію та порядок проведення електронного тестування студентів в системі дистанційного навчання «Прометей», затвердженого протоколом № 17/11 Навчально-методичної ради СУЕМ від 22 грудня 2011 р.

^

3.3. Порядок проведення державної атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи3.3.1 В університеті існують наступні види кваліфікаційних робіт:

 • дипломна робота;

 • дипломний проект.

Дипломна робота – це вид кваліфікаційної роботи випускника певного освітньо-кваліфікаційного рівня метою, головним змістом якої є розв’язання актуальної наукової, науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної проблеми (задачі). Вона пов’язана з аналізом (синтезом), теоретичною розробкою актуальних питань, моделюванням (фізичним або математичним), дослідженням процесів, об’єктів, систем у певній галузі науки і техніки.

Дипломний проект (ДП) – це вид кваліфікаційної роботи випускника певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Дипломний проект є завершеною розробкою об’єкта проектування (системи, процесу, тощо) і передбачає його синтез в найбільш оптимальному варіанті із докладною розробкою певної функціональної частини з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, ергономічних вимог, а також вимог охорони праці та забезпечення життєдіяльності об’єкта проектування.

Назва дипломного проекту (роботи) може бути уточнена відповідно до вимог освітньо-професійної програми відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, як наприклад дипломна магістерська робота.

3.3.2 Захист кваліфікаційної роботи проводиться в університеті. В окремих випадках, коли тематика кваліфікаційних робіт становить науково-теоретичну або практичну зацікавленість для організацій, захист може проходити на їх базі з дотриманням всіх вимог до процедури захисту.

3.3.3 При проведення державної атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи випускова кафедра (циклова комісія) подає додатково до державної комісії:

 • виконану кваліфікаційну роботу, оформлену відповідно до вимог стандартів СУЕМ і допущену до захисту в установленому порядку;

 • письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання кваліфікаційної роботи;

 • письмову рецензію на кваліфікаційну роботу.

До державної комісії можуть подаватися і інші документи, в т.ч. довідка установи про використання її матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на її практичне застосування, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

3.3.4 Кваліфікаційні роботи подаються студентами на випускову кафедру у визначений кафедрою термін, який не може бути меншим одного тижня до дня захисту, після чого завідувач кафедри приймає рішення про допуск (не допуск) роботи до захисту.

Рецензування кваліфікаційної роботи доручають висококваліфікованим науковим, науково-педагогічним працівникам, провідним фахівцям підприємств, установ та організацій. Склад рецензентів затверджується завідуючим випускової кафедри. Рецензія повинна мати оцінку кваліфікаційної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.

У випадку надання негативного відгуку наукового керівника або негативної рецензії рішення про допуск (недопуск) роботи до захисту приймається випусковою кафедрою за результатами попереднього захисту на своєму засіданні.

3.3.5 Попередній захист кваліфікаційної роботи – процес представлення роботи на випусковій кафедрі, який проводиться не пізніше ніж за два тижні до державної атестації, з метою контролю дотримання студентами індивідуальних календарних планів підготовки кваліфікаційних робіт та визначення рівня їх готовності, а також ознайомлення студентів з правилами та регламентом проведення основного захисту.

3.3.6 Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.

Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи студенту надається слово для доповіді тривалістю 15-20 хвилин. Після доповіді випускник відповідає на запитання членів державної комісії. Запитання можуть стосуватися як теми виконаної роботи, так і носити загальний характер у межах ОПП спеціальності й спеціалізації випускника. З дозволу голови державної комісії запитання можуть ставити всі присутні на захисті.

Після відповіді студента на запитання комісія заслуховує відгуки наукового керівника та рецензента (зачитуються особисто ними, за їх присутності, або секретарем державної комісії). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуку і рецензії зауваження.

^

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


4.1. Результати державної атестації визначаються у порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань, встановленим чинним в університеті «Положенням про контроль знань студентів СУЕМ» (затверджене на засіданні Навчально-методичної ради СУЕМ, протокол № 17/11 від 22.12.2011).

4.2 При оцінюванні кваліфікаційної роботи, насамперед, береться до уваги її теоретичний рівень, наукова новизна та її практичне значення.

4.3 Оцінювання кваліфікаційних робіт студентів здійснюється за двома складовими. Першою складовою є оцінка рівня виконання кваліфікаційної роботи. Другою складовою є оцінка рівня захисту кваліфікаційної роботи.

Оцінка рівня виконання роботи складається з попередньої оцінки рецензента та наукового керівника.

Оцінка рівня захисту кваліфікаційної роботи виставляється кожним членом державної комісії комісії за результатами захисту роботи.

4.4 Оцінка комплексного державного екзамену визначається за 100-бальною шкалою як сума балів, отримана студентом за кожне з питань екзаменаційного білету. Яка виставляється кожним членом державної комісії.

4.5 Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів або захисті кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видачі випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голос голови державної комісії є вирішальним.

Повторне складання (перескладання) державного екзамену і захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

4.6 Студентам, які позитивно склали державні екзамени, а також захистили кваліфікаційну роботу, рішенням державної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності (напряму).

Студенти, які мають загальні оцінки «відмінно» не менше, ніж з 75 відсотків з усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки «добре», та склали державні екзамени і/або захистили кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно», видається диплом з відзнакою, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання комісії.

Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр» рішення про видачу дипломів з відзнакою приймається при дотриманні загальних умов, а також при наявності диплому з відзнакою за попереднім освітньо-кваліфікаційним рівнем.

4.7 У тих випадках, коли складання державних екзаменів або захист кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є неатестованим, про що робиться запис у протоколі засідання комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного екзамену або захисті кваліфікаційної роботи, відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

У разі одержання незадовільної оцінки з одного екзамену (при складанні окремо декількох), студент не позбавляється права продовжувати складати державні екзамени з інших дисциплін і захищати кваліфікаційну роботу у термін, встановлений розкладом.

При складанні державних екзаменів зі спеціальності у вигляді сукупності профілюючих дисциплін, а також комплексного екзамену, як це передбачено навчальним планом, одержання незадовільної оцінки з однієї дисципліни позбавляє студента права складати решту державних екзаменів та захищати кваліфікаційну роботу.

4.8 У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визначається незадовільним, державна комісія приймає рішення, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою (цикловою комісією) університету (коледжу).

4.8 Якщо студент не з'явився на засідання державної комісії для складання екзаменів або захисту кваліфікаційної роботи у протоколі комісії відзначається робиться запис «не з’явився».

4.9 Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали кваліфікаційну роботу з поважної причини, про що є документальне підтвердження, ректором університету може бути продовжений термін навчання до наступного засідання державної комісії із складанням державних екзаменів чи захисту кваліфікаційних робіт відповідно, але не більше, ніж на один рік.

4.10 Студенти, які не атестовані у встановлений термін мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення університету (коледжу) на загальних засадах.

Повторно складаються тільки ті державні екзамени, з яких була отримана незадовільна оцінка без урахування змін у навчальних планах.

^

5. ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


5.1 За підсумками роботи кожної державної комісії складається звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

5.2 У звіті повинні бути відображені рівень підготовки фахівців з даної спеціальності і характеристика знань студентів, якість виконання кваліфікаційних робіт, актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і питань виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії.

5.3 У звіті даються пропозиції щодо покращення підготовки фахівців, усунення недоліків в організації проведення державної атестації, рекомендації щодо направлення на навчання кращих студентів для продовження навчання за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також в аспірантурі. Відзначаються кваліфікаційні роботи, які можуть бути використані на підприємствах, у науково-дослідних установах тощо.

5.4 Звіт про роботу державної комісії подається ректору університету в двох примірниках у двотижневий термін після закінчення роботи державної комісії.

5.5 Питання про підсумки роботи державної комісії та розроблені відповідні заходи обговорюються на засіданнях випускових кафедр (циклових комісій), директоратів інститутів.

5.6 Звіти голів державних комісій обговорюються і затверджуються на засіданні Вченої ради університету.

^

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


6.1. Обов’язки державної комісії:

 • перевірка та оцінка якості науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки випускників, встановлення її відповідності вимогам ОКХ та ОПП підготовки фахівців з певної спеціальності, виконання навчального плану та програм навчання за спеціальністю (напрямом);

 • прийняття за результатами державної атестації рішень про видачу (або відмову у видачі) випускникам дипломів державного зразка (звичайних або з відзнакою) про здобуття ними відповідного рівня вищої освіти та кваліфікації;

 • аналіз якості освітньої діяльності в університеті та якості вищої освіти, отриманої випускниками, та розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з певної спеціальності.

^ 6.2. Обов’язки голови державної комісії:

 • ознайомлення всіх членів державної комісії з їх правами та обов’язками;

 • забезпечення роботи державної комісії відповідно до затвердженого розкладу;

 • обов’язкова присутність на засіданнях державної комісії під час перевірки знань студентів, захисті кваліфікаційних робіт, при обговоренні результатів, виставленні оцінок, вирішенні питання про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня

 • здійснення контролю за роботою секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів

 • складання звіту після закінчення роботи державної комісії, організація його обговорення на її заключному засіданні.

^ 6.3. Обов’язки секретаря державної комісії:

 • забезпечення наявності всієї необхідної для початку роботи державної комісії документації;

 • ведення протоколів засідань державної комісії;

 • в межах своїх повноважень забезпечує підготовку звітних документів по результатам роботи державної комісії;

 • заповнення залікових книжок та навчальних карток випускників за результати державної атестації;

 • забезпечення підписання головою комісії додатків до дипломів випускників;

 • підготовка для передачі в архів документації державної комісії згідно з номенклатурою справ.

^ 6.4. Обов’язки випускової кафедри (циклової комісії):

 • розробка програми державних екзаменів з окремих дисциплін, комплексного державного екзамену тощо;

 • розробка методичних рекомендацій (вказівок) з виконання кваліфікаційних робіт, які визначають вимоги до їх змісту, обсягу, оформлення, порядку контролю за їх виконанням, підготовки до захисту тощо з урахуванням специфіки напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на кафедрі;

 • розробка графіка попереднього захисту кваліфікаційних робіт і графік проведення консультацій до державних екзаменів, подають їх на затвердження проректору з навчальної роботи та ознайомлюють з ним студентів;

 • внесення пропозицій до навчально-організаційного відділу (далі – НОВ) щодо календарних дат і часу проведення засідань ДЕК для формування і затвердження ректором зведеного графіку роботи ДЕК з усіх напрямів/спеціальностей по університету;

 • подання до НОВ протягом тижня після попереднього захисту студентами кваліфікаційних робіт списки студентів, допущених до захисту;

 • прийняття рішень про недопущення до захисту кваліфікаційних робіт студентів, які не виконали календарний графік дипломного проектування і не надали у встановлений термін підготовлений до захисту кваліфікаційну роботу;

 • внесення пропозицій до НОВ про перелік спеціалізованих кабінетів (комп’ютерних лабораторій), в яких буде проводиться державна атестація; подання заявки до ЦІТО, при необхідності, на технічно-програмні засоби для використання студентами під час захисту кваліфікаційних робіт, не пізніше, ніж за місяць проведення державної атестації;

 • підготовка пропозицій щодо складу державних комісій та секретаря;

 • підготовка приміщення для роботи державної екзаменаційної комісії, необхідної документації та інших засобів для захисту кваліфікаційної роботи;

 • участь у складанні звітів про роботу ДЕК, подання, на вимогу голови державної комісії, необхідної інформації з організації навчального процесу;

 • обговорення на своїх засіданнях підсумки роботи ДЕК, розробка і впровадження заходів щодо покращення організації виконання кваліфікаційних робіт та підвищення їх якості.

^ 6.5. Обов’язки керівника кваліфікаційної роботи:

 • оформлення та видача дипломнику завдання;

 • консультування дипломника щодо опрацювання необхідної літератури та інших джерел темою;

 • допомога дипломнику у складанні календарного плана-графіка виконання кваліфікаційної роботи, його затверджує та контролює за виконанням. У разі суттєвих порушень, які можуть призвести до зриву встановлених термінів підготовки кваліфікаційної роботи, інформує керівництво кафедри для прийняття відповідних рішень, у тому числі й про недопущення до захисту;

 • здійснення загального керівництва і несення відповідальності за наявність у роботі помилок системного характеру. У разі невиконання дипломником його рекомендацій щодо виправлення таких помилок, зазначення цього у відгуку;

 • використання часу, відведеного на керівництво, для систематичних (не менше одного разу на два тижні) співбесід і консультацій, на яких дипломник інформує про стан виконання роботи, обговорюються можливі варіанти рішень, конкретизуються окремі пункти завдання тощо; перевірки виконаної роботи (частинами або в цілому); підготовки відгуку з характеристикою діяльності студента під час виконання кваліфікаційної роботи і несе відповідальність за його об’єктивність.

 • надання, разом з дипломником, завідувачу випускової кафедри підготовленої дипломником і перевіреної ним кваліфікаційної роботи для допуску її до захисту;

 • підготовка дипломника до захисту кваліфікаційної роботи, організація попереднього захисту;

 • присутність на засіданні державної комісії при захисті кваліфікаційної роботи, керівником якої він є.

6.6. Обов’язки студента:

 • дотримуватися календарного плану виконання кваліфікаційної роботи;

 • своєчасне та повне виконання рекомендацій кафедри та/або керівника кваліфікаційної роботи по підготовці до державної атестації;

Права студента:

 • отримувати кваліфіковані консультації по підготовці до державної атестації;

 • звертатися до ректора із заявами по питаннях порушення процедури проведення державної атестації.Схожі:

Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих навчальних планів підготовки спеціалістів та з метою якісного...
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих навчальних планів підготовки спеціалістів та з метою якісного...
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих навчальних планів підготовки спеціалістів та з метою якісного...
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconНаказ №509-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення державної атестації випускників 2011-2012 н р
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи», діючого навчального плану підготовки фахівців спеціальності...
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Протокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи