Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 156.97 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.08.2012
Розмір156.97 Kb.
ТипДокументи
1. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Вопросы к экзамену _Документоведение-Весна.2010.doc
2. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Вопросы к экзамену_Документоведение-Осень.doc
3. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Документовед_контр.раб_осень.doc
4. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Инфорпакет_Документоведен_09.doc
5. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Силютина_МР_Контр.раб.Документоведение.doc
Питання до екзамену з дисципліни “Документознавство”
Питання до екзамену з дисципліни “Документознавство”
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство”
Дисципліна: Документознавство
Міністерство освіти І науки україни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо написання контрольних робіт з дисципліни

Документознавство”

(електронне видання)


ЛугансЬк 2009


Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національнИй університет

імені Володимира даля


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання контрольних робіт з дисципліни

„Документознавство”

(для студентів спеціальності 6.200105

Документознавство та інформаційна діяльність”)

(напрям підготовки “Культура”)

(Електронне видання)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

філософії культури

та культурології.

Протокол № 5 від 24.11.09


Луганськ 2009


УДК 651

М 545


Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни „Документознавство” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.020105 – „Документознавство та інформаційна діяльність” /Уклад. І.М. Сілютіна. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-та ім. В. Даля, 2009. – 12 с.


Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни „Документознавство” містять вимоги до змісту, оформлення контрольної роботи, додатки з прикладами виконання практичного завдання, основну та додаткову літературу.


Укладачі: І.М. Сілютіна, доц.


Відпов. за випуск О.П. Воєводін, проф.


Рецензент М.М. Чурсін, доц.


Контрольна робота - це один із видів самостійної роботи, що сприяє не тільки глибокому вивченню певного матеріалу, але й допомагає виробити уміння самостійно працювати з джерелами, аналізувати явища, події, узагальнювати матеріал, логічно та послідовно висловлювати свої думки.

Контрольна робота - це дійова форма зв'язку між викладачем і студентом у період між екзаменаційними сесіями. Виконання цих робіт - обов'язкова форма навчання для всіх студентів заочної форми навчання. Тільки позитивна рецензія є підставою допуску студента до іспиту чи заліку.

З навчальної дисципліни „Документознавство” студент повинен здати контрольну роботу на кафедру „Філософії культури та культурології” не пізніше, ніж за два календарних тижня до початку екзаменаційної сесії.


Вибір теми та складання плану роботи

Першим важливим етапом самостійної роботи студента заочної форми навчання є отримання завдання та укладання плану роботи.

Студент повинен керуватися тільки затвердженою тематикою контрольних робіт. Використання довільно обраних завдань при виконанні контрольної роботи не дозволяється. Такі роботи не приймаються до рецензування і вважаються не виконаними.

У випадках утруднення щодо завдання або виконання контрольної роботи слід звертатися за консультацією до викладача. Це можна робити як в усній, так і в письмовій формі.

Контрольна робота з документознавства має три завдання. Перше і друге, як правило, присвячено теоретичним засадам документознавства, а третє – практичне. При виконанні перших двох завдань, слід скласти їх стислі плани у вигляді З-4-х підпунктів, які повинні бути логічно пов'язані один з одним, чітко сформульовані. До їх складання необхідно приступити після того, як буде вивчена та законспектована вся необхідна література Слід ретельно вивчити не тільки матеріал, що безпосередньо стосується тем, з яких виконується робота, але й весь попередній програмний матеріал. Без цього неможливо повне висвітлення завдань.

Рекомендується опрацювати відповідний матеріал базового підручника з документознавства, монографії провідних документознавців, публікації в профільних періодичних виданнях. При висвітленні завдань не можна використовувати лише матеріал підручника, слід залучити інші джерела.

Коли план кожного завдання визначено, можна приступати до детального опрацювання матеріалу та написання контрольної роботи. При цьому особливу увагу слід звернути на узагальнення найбільш важливих понять, визначень, статистичний даних. При виконанні практичної частини контрольної роботи слід спочатку ознайомитися з відповідним матеріалом за базовим підручником, а потім вже виконувати її. Приклад оформлення деяких видів практичних завдань наведено у Додатку Б.


Збирання матеріалу

В організації збирання матеріалу для написання письмової контрольної роботи значну допомогу може надати методичний кабінет кафедри „Філософії культури та культурології”, де є тематика контрольних робіт, методичні вказівки, підручники, монографії, в тому числі в електронній формі. У разі необхідності слід звернутися до університетської бібліотеки, або до обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького, в фондах яких є профільні періодичні видання, такі як „Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”, „Вісник Книжкової палати”, „Бібліотечний вісник”, „Науково-технічна інформація”, „Делопроизводство”, „Научно-техническая информация. Сер.1”, „Секретарское дело”.

У відібраних джерелах слід перш за все, слід звернутися до змісту, анотації, а також, при наявності до предметного покажчика, де можна швидко знайти сторінки, на яких викладено необхідний матеріал.

При виконанні контрольної роботи слід користуватися новітніми виданнями. Застарілими виданнями також можна користуватися, але при цьому зміст джерела слід піддавати критичному аналізу.


Написання тексту

Після того, як завершено збирання та осмислення матеріалу, підібрані відповідні факти, можна приступати до написання контрольної роботи. Її текст слід писати конкретними чіткими фразами. Викладення кожного питання доцільно починати з постановки питання, що передбачене планом, з'ясування змісту поняття. Після цього слід дати аргументований аналіз та зробити відповідні висновки. У роботі не повинно бути декларативних, бездоказових положень. Не слід також наводити велику кількість цитат. Фактів в роботі може бути наведено декілька, проте всі вони повинні бути яскравими, точними, переконливими та об'єктивними.


Оформлення роботи

Не намагайтесь одразу оформити остаточний варіант роботи. Навіть досвідченим авторам важко викласти певне питання так, щоб уникнути доповнень, редагування окремих положень, заміни фактів, аргументів на більш переконливі і т. ін. У зв'язку з цим робота, навіть якщо вона написана добре з точки зору змісту, виявиться неакуратною і не буде прийнята до рецензування.

Чернетку контрольної роботи краще писати на одному боці стандартного аркуша, залишаючи береги та невеликі проміжки між абзацами з тим, щоб мати можливість внести необхідні доповнення та виправлення, переставити окремі частини робіт і т. ін.

Після закінчення чорнового варіанту роботи, його слід уважно прочитати, виправити помилки, усунути повторення, при необхідності скоротити до потрібного обсягу. І тільки після цього можна переписувати контрольну роботу начисто. Важливо пам'ятати про те, що, готуючись до написання чистового варіанту роботи, треба ще раз уважно ознайомитись з вимогами до її оформлення. Слід додержуватися наступних правил:

1. Контрольна робота повинна бути виконана в шкільному зошиті об’ємом 12 аркушів. Титульний аркуш оформлюється згідно університетського стандарту.

2. Перша сторінка зошита залишається вільною для того, щоб викладач зміг написати рецензію на контрольну роботу.

З. Наступна сторінка повинна мати зміст з колонцифрою.

4. Усі сторінки зошита повинні бути пронумеровані, тому що у рецензії викладач обов'язково посилається на відповідні сторінки.

5. Після змісту починається текст роботи. Доречно виділяти заголовком кожний пункт змісту. Краще починати викладання кожного питання з нового аркуша.

6. Писати слід стислими, чіткими фразами, розбірливо, обов'язково пастою синього або чорного кольору. Можна оформити контрольну роботу на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297) з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Якщо контрольна робота виконується в зошиті в клітинку, то між рядками повинен бути інтервал в одну клітинку.

7. Використання в роботі відомостей, матеріалів, цифрових даних тощо, запозичених з літературних та інших джерел, а також запозичення думок, висновків і т. п. інших авторів, обов'язково повинне супроводжуватися посиланням на назву джерела.

Якщо необхідно зробити посилання на конкретні сторінки відповідного джерела, то після згадування про нього (чи цитати нього) у квадратних дужках вказують номер, під яким воно значиться в переліку джерел і сторінки, наприклад [5, с. 69].

Слід пам'ятати, що відсутність посилань і джерел, з яких наводиться цитата чи фактичний матеріал є серйозним недоліком роботи, оскільки в даному випадку важко чи неможливо встановити вірогідність відомостей, наданих автором. Це може привести до незаліку контрольної роботи.

8. Після висновків у контрольній роботі розміщується список використаних джерел. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Джерела розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.


Приклади оформлення бібліографії

Монографії

Кулешов С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи : монографія / С.Г.  Кулешов; УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 161 с.

Підручники,

Навчальні посібники

Швецова-Водка Г.М. Документознавство : навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта XXI століття).

Складові частини журналу

Слободяник М.С. Документологія: Зміст. Перспективи / М.С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С.4 – 9.

Стандарти

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 24 с.

Закони

Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – С.403-413.


9. У контрольній роботі не допускається зовнішня неохайність, довільне скорочення слів. Перевіряючи остаточний варіант роботи, слід акуратно виправити помилки. Якщо це неможливо, роботу треба переписати.

10. Контрольна робота повинна бути підписана її автором і датована. Підпис розміщується в кінці роботи.

Якщо дані вимоги не виконані, робота з негативною рецензією повертається для доопрацювання або переписування наново згідно з зауваженням рецензента. У цьому випадку студент надає новий текст контрольної роботи з позначкою "повторно" разом з попереднім, тобто не зарахованим текстом.


Додаток А

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1. Бездрабко В.В. К.Г. Мітяєв і становлення документознавства / В.В. Бездрабко. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8 – 21.

 2. Бездрабко В.В. Концепція документознавства Г.М. Швецової-Водки / В.В. Бездрабко. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 52 – 71.

 3. Бездрабко В.В. Поль Отле і наука про документ / В.В. Бездрабко. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 14 – 23.

 4. Гельман-Виноградов К.Б. О сложностях трактовки понятия «документ» и способах их преодоления / К.Б. Гельман-Виноградов. //Делопроизводство. – 2005. – № 2. – С. 16–24.

 5. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 10 с.

 6. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

 7. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт Украіни, 1995. – 47 с.

 8. Кузнецова Т.В. Материал и орудие письма / Т.В. Кузнєцова. // Секретарское дело. – 2004. – № 8-9. – С. 11 – 16.

 9. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи : монографія / С. Г. Кулешов; УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 162 с.

 10. Кулешов С.Г. Новий погляд на структуру документознавства / С.Г. Кулешов. // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С.24 – 27.

 11. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. /С.Г. Кулешов. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

 12. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : ученик. /Н. Н. Кушнаренко – 7-е изд –– К.: Знання, 2006. – С. 19 – 159.

 13. Ларьков Н.С. Документоведение : учеб. пособ. /Н.С. Ларьков. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 427 с.

 14. Организация работы с документами : учебник /под ред. В. А. Кудряева и др. – М.: ИНФРА, 1999. – 575 с.

 15. Плешкевич Е. А. О понятии «документ» в документоведении и других науках об информации / Е. А. Плешкевич. // НТИ. Сер. 1. – 2004. – № 4. – С.10 – 15.

 16. Плешкевич Е.А. Документ в древнем мире / Е.А. Плешкевич. // Секретарское дело. – 2003. – № 6. – С. 17 – 20.

 17. Семилетов С. И. Группы и отдельные виды типовых документов, форма их представления в социальной сфере: подходы к их классификации / С. И. Семилетов. // Делопроизводство. – 2003. – № 1. – С.5 – 11; 2003. – № 7. – С. 17 –20.

 18. Слободяник М.С. Документологія: Зміст. Перспективи / М.С. Слободяник. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С.4 – 9.

 19. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства / М.С. Слободяник. // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С.18 – 21.

 20. Соколов А.В. Информационный подход к документальной коммуникации : учеб. пособ. / Соколов А.В. – Л.: ЛГИК, 1988. – 85 с.

 21. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб./А.А. Соляник– Харків: ХДАК, 2000. – 117 с.

 22. Столяров Ю. Н. Документ – понятие конвенциональное (в порядке дискуссии) / Ю.Н. Столяров. // Делопроизводство. – 2005. – № 3. – С.11 – 18.

 23. Столяров Ю.Н. Материальный носитель информации как составная часть документа / Ю.Н. Столяров. //Делопроизводство. – 2003. – № 3. – С.33 – 36.

 24. Столяров Ю.Н. Онтологический статус документа и его практическое значение для библиотек / Ю. Н. Столяров. // Библиотековедение. – 1999. – № 4–6. – С. 50–59.

 25. Столяров Ю.Н. Классификация документа: решения и проблемы / Ю.Н. Столяров. // Книга: Исслед. и материалы. – М., 1995. – Вып. 70. – С. 24 – 40.

 26. Швецова-Водка Г.М. Документознавство : навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.


Додаток Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання

Проаналізувати книгу, грамплатівку, плакат за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа, форма матеріального носія.

Перш ніж приступати до виконання цього завдання, слід ретельно опрацювати другий розділ підручника з документознавства, написаний Н. М. Кушнаренко (будь-яка редакція).

Це завдання краще оформити у вигляді таблиці.


Вид документа

Загальні функції

Специфічні функції

Характер

інформації

Специфікаматеріальн. основи

Форма матеріального носія

Кушнаренко Н.Н. Документоведе-

ние: Учебник. – 2-е изд. - К.:Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 460 с.

Інформаційна,

комунікативна,

кумулятивна, соціальна, культурна


Освітня


Спеціальна,

навчальна;

логічна;

візуальна;

опублікова-на; первинна

Штучна,

паперова;


Кодекс

Грамплатівка
Плакат


Завдання

Здійснити класифікацію навчального посібника, кінофільму, перфокарти, використовуючи блок-фасетну схему класифікації.

Перш ніж приступати до виконання цього завдання, слід ретельно опрацювати четвертий розділ базового підручника з документознавства.

Ознака

Вид документа

(Навч. посіб)

Вид документа

Кінофільм

Вид документа

Перфокарта
Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб./А.А. Соляник– Харків: ХДАК, 2000. – 117 с.
За характером

знакових засобів

ТекстовийЗа мірністю запису інформації

ДвомірнийЗа призначенням

за сприйняттям

Людино читанийЗа каналом сприйняття

ВізуальнийЗа ступенем розповсюдженості

ОпублікованийЗа способом документування

ДрукованийЗа рівнем узагальнення інформації

ПервиннийЗа матеріальним носієм інформації

ПаперовийЗа матеріальною конструкцією

кодексовийЗа регулярністю виходу

НеперіодичнийЗа часом появи

ОригіналЗа місцем походження

національний

Завдання


Побудуйте схему або таблицю тлумачень поняття „документ”, що міститься у вказаних джерелах, у порядку від більш широкого до більш вузького його значення.

Джерела:

 1. ДСТУ 2392 – 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – С. 12.

 2. ДСТУ 2732 – 94. діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – С. 3.

 3. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко – 6-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – С. 20 – 21.

 4. Столяров Ю. Н. Документ – понятие конвенциональное (в порядке дискуссии) / Ю.Н. Столяров // Делопроизводство. – 2005. – № 3. – С.17.
п/п

Визначення

Джерело

1.

Документ – об’єкт, який дозволяє видобувати з нього потрібну інформацію

Столяров Ю. Н. Документ – понятие конвенциональное (в порядке дискуссии) / Ю.Н. Столяров // Делопроизводство. – 2005. – № 3. – С.17.

2.

Матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передавання в часі та просторі

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко – 7-е изд. – К.: Знання, 2006. – С. 20 – 21.

3.

Записана інформація, що може розглядатися як одиниця в ході здійснення інформаційної діяльності

ДСТУ 2392 – 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – С. 12.

4.

Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має у відповідності з чинним законодавством юридичну силу

ДСТУ 2732 – 94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – С. 3.


Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання контрольних робіт з дисципліни „Документознавство”

(для студентів спеціальностей “Документознавство

та інформаційна діяльність”)

(Електронне видання)


Укладач:

Ірина Миколаївна Сілютіна


Техн. редактор В.М. Ісаков

Авторська редакція


Підписано до друку 10.11.09

Формат 60х84 Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. Обл. вид. арк.

Тираж прим. Видавн. № ____. Замовл. №____ Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію,

серія ДК №1620 від 18.12.2003

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642) 41-31-60. Факс: 8(0642)41-34-12

E-mail uni@snu.edu.ua

http: www.snu.edu.ua

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи