Навчальна програма icon

Навчальна програма
Скачати 49.78 Kb.
НазваНавчальна програма
Дата01.08.2012
Розмір49.78 Kb.
ТипДокументи
1. /Електронне дiловодство/Навч_Програма.doc
2. /Електронне дiловодство/вопросы к зачету.doc
3. /Електронне дiловодство/темы контрольн-работ.doc
4. /Електронне дiловодство/темы-практ-занятий.doc
Навчальна програма
Питання до заліку по дисципліні «Електронне діловодство» для студентів спеціальності «Документознавство й інформаційна діяльність»
Варіанти для виконання контрольних робіт з дисципліни «Електронне діловодство»
Практична робота 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни “Електронне діловодство”
Напрям підготовки Культура

Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”
(Розроблено кафедрою філософії культури та культурології)


Програму склав І.О.Омельяненко


Програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри філософії культури та культурології, протокол №___ від “____”____________ 200_ р.


Зав. кафедри проф. О.П.Воєводін
Програму розглянуто на засіданні Ради факультету, протокол №____

від “___”__________ 200_ р.


Голова Ради проф. В.К.Суханцева

1. Мета та завдання вивчення дисципліни


1.1. Мета викладання дисципліни:

Набуття теоретичних знань побудови інформаційної моделі організації, документопотоків. Сформувати у студентів уявлення про сучасні системи автоматизації діловодства та документообігу.

1.2. Завдання вивчення дисципліни:

Вивчивши дисципліну студент повинен:

1.2.1. Знати:

 • види документопотоків, які циркулюють в організації;

 • особливості формування організаційної структури, їх взаємозв’язок із необхідністю впровадження систем електронного документообігу;

 • критерії визначення необхідності впровадження систем електронного документообігу в організації;

 • функціональні можливості систем електронного документообігу;

 • здійснювати аналіз документообігу в організації;

 • методи передачі електронних документів.

1.2.2. Вміти:

 • Використовувати традиційні засоби підготовки документів (текстові та табличні процесори, засоби роботи з графікою), спеціалізовані засоби (встроєні редактори);

 • Редагувати та користуватися методами зберігання електронних документів;

 • використовувати засоби друку електронних документів;

 • використовувати основні методи та засоби пошуку документів;

 • відсилати документи за допомогою електронної пошти;

 • користуватися системами управління діловими процесами;

 • користуватися системами управління базами даних, системами управління документами.

1.2.3. Мати уявлення:

 • про предмет;

 • про фундаментальні методологічні проблеми електронного діловодства.

Зміст дисципліни2. Лекційні заняття

Зміст лекційних занятьЗагальна структура документаційного забезпечення управлінської діяльності. Документальні потоки у системі управління. Переведення документа у електронну форму. Логіка організації документообігу. Електронний офіс. Інформаційна модель організації. Основи автоматизації діловодства організації. Електронний документ. Стадії автоматизації документообігу. Види систем електронного документообігу. Загальні принципи побудови системи електронного документообігу. Електронний архів як складова системи електронного документообігу. Аналіз документообігу підприємства. Критерії оцінювання системи електронного документообігу. Етапи переходу до електронного документообігу в організаціях. Автоматизоване робоче місце: визначення, основні принципи побудови. Визначення составу програмного забезпечення АРМ конкретного фахівця


3. Практичні (семінарські) заняття

Зміст практичних (семінарських) занять
Оформлення різних типів документів у текстовому редакторі Word. Оформлення особистих документів: пояснювальна записка, резюме, довідка. Використання табуляції для форматування документів. Створення бланку документа. Оформлення інформаційного стенду. Перевірка правопису. Перевірка орфографії. Автоматизована перевірка правил граматики. Підготовка конвертів і наклейок. Способи оформлення листів. Створення наказів. Оформлення наказів та витягів з них. Створення рішень та протоколів, витягів з протоколів і рішень. Створення та оформлення копій документів. Програмне середовище Outlook. Планування роботи секретаря. Планування робочого часу. Облік роботи, яка виконана. Робота з електронною поштою.4. Самостійна робота студента

Зміст самостійної роботиВивчення компонентів управління підприємством та організаціями. Охарактеризувати процес прийняття управлінського рішення. Концепції технологій Workflow. Системи маршрутизації документів. Промислове введення у комп’ютер стандартних форм та форм тиражування документів. Системи оптичного розпізнавання символів. Конфігурація систем резервного копіювання. Класифікація документів з позиції масового введення. Стадії введення документів. Критерії вибору сканеру масового введення. Системи масового введення документів. Концепція електронного архіву. Схема управління електронними документами. Компоненти корпоративного електронного архіву. Web-технології в управлінні документообігом. Порівняльний аналіз систем діловодства й документообігу.


5. Контроль навчальної роботи студентів


Поточний контроль проводиться під час практичних занять у комп’ютерному класі, письмових відповідей на контрольні питання, перевірки конспектів.

Контроль самостійної роботи проводиться у формі виконання рефератів, перевірки конспектів, письмових відповідей на контрольні питання.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.


6. Рекомендована література

 1. Асеев Г.Г. Електронный документооборот: Учебн. для вузов культуры и искусств. / Харьк.гос.акад.культуры. – Х.: ГАК, 2000. - 470 с.

 2. Илюшенко М.П. Основы документооборота: Учеб.пособие. – М.: МГИАИ, 1981.

 3. Каменнова М. Управление электронными документами: технологии и решения // Открытые системы. – 1995. - №4.

 4. Золотых И. Обзор компьютерных систем автоматизации делопроизводства и документооборота. // Информ. технол. – 1997. -№2.

 5. Чубуков А. Программы электронного документооборота: новые разработки российских фирм // PC Week/RE, обзоры. – 1996. - №22.

 6. Кузнецов С.Л. Делопроизводство на компьютере (компьютерные технологии в делопроизводстве). - М.: «Бизнес-школа», 2000. –315 с.

 7. Пакеты программ офисного назначения: Учеб.пособие /Под ред С.В. Назарова. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 8. Васильев Д. В. Делопроизводство на компьютере: Практ. тре­бования. — М.: Приор, 1999.

 9. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления: Учеб.пособие. — М.; Новосибирск: ИНФРА-М; НГАЭиУ, 1999.

 10. Павлюк Л. В. и др. Справочник по делопроизводству, архив­ному делу и основам работы на компьютере. — М.; СПб.: Терра, 1999.

 11. Пакеты программ офисного назначения: Учеб. пособие / Под ред. С. В. Назарова. — М.: Финансы и статисти­ка, 1997.

 12. Стенюков М. В. Справочник по делопроизводству. — М.: Приор, 1997.

 13. Тейлор К. Основы делопроизводства в современном бизнесе. — М.: Финансы и статистика, 1997.

 14. Делопроизводство, бухгалтерия и анализ бизнеса на компьютере / М.Г. Коляда. – Донецк: ООО ПКФ “БАО”, 2003. – 288 с.

 15. Делопроизводство. Инструкции. Типовые положения. Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2003 года). – Х.: Конус, 2003. – 160 с.

 16. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 185 с.

Схожі:

Навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи