Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 icon

Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009
Скачати 218.99 Kb.
НазваОдичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009
Дата01.08.2012
Розмір218.99 Kb.
ТипДокументи
1. /Voevodin, Gorokhova Estetika.docОдичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни

«ЕСТЕТИКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри філософії культури і культурології

Протокол № __ від __.__.2009 р.


Луганськ 2009


УДК 171+317.214


Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Естетика» / Укл.: О.П. Воєводін, О.В. Горохова. – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-та ім. В. Даля, 2009. – 20 с.


В даних методичних вказівках розглянутий весь процес організації роботи студентів по вивченню дисципліни «Естетика»: дані мета і завдання курсу, зміст курсу, плани практичних занять, теми контрольних робіт, питання до заліку, питання до іспиту.


Укладач О.П. Воєводін, проф.

О.В. Горохова, ас.


Відп. за випуск О.П. Воєводін, проф.


Рецензент В.Д. Ісаєв, проф.


Навчальна програма курсу


1. Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни


В сучасному суспільстві в дослідженнях психіки велику роль відіграє психосемантична парадигма, орієнтована на визначення значень, особистісних смислів. Вона володіє певною значущістю для всього концептуального знання про людину. Разом з тим встановлено, що мова має два плани: змісту й вираження. План вираження традиційно є предметом дослідження естетики, яка існує не лише як наука про прекрасне, але також і як наука вираження. Існуючі парадигми в психоестетиці дозволяють інтерпретувати факт існування двох планів мови як прояв в організації психіки глибинної опозиції підсистем: «семантика» – «естетика». Наявність даної опозиції є наслідком того, що естетичний компонент мови і культури так само інтеріоризований в психіку, як і семантичний, що, крім семантичних структур свідомості, зміст психіки складають феномени естетичної природи – своєрідні «структури» вираження. Така зміна уявлень про організацію психіки означає, що видові ознаки людини необхідно доповнити ще одним: людина істота естетична. Сучасні дослідження з нейроестетики показують, що ця ознака генетично закріплена специфічними функціями кори головного мозку та проявляється у формі існування механізмів породження естетичного задоволення.

Концепція людини естетичної повинна спиратись на власний підхід та власне поле психологічних феноменів. Функції поліестеичної парадигми при цьому повинні полягати у застосуванні естетики в якості інструменту дослідження психіки, у включенні емпіричного матеріалу мистецтвознавства у феноменологію психології, в дослідженні кореляції сфери вираження особистості та її транс персонального досвіду.

Мета і завдання курсу:

 • вивчити естетику як чуттєве пізнання навколишньої дійсності

 • показати, що естетика вивчає ціннісне відношення людини до дійсності

 • навчити використовувати категоріальний апарат в майбутній професійній діяльності та визначити місце дисципліни в системі підготовки спеціаліста2. Міждисциплінарні зв’язки


Основна практична мета вивчення курсу «Естетика» для вищих навчальних закладів складається з того, щоб допомогти майбутньому спеціалісту оволодіти навичками аналізу складних соціальних процесів в естетичному освоєнні навколишньої дійсності. В зв’язку з цим дана навчальна дисципліна має великі міждисциплінарні зв’язки з теоретичними курсами філософії, соціології, культурології, теорії управління, психології, педагогіки, теорії виховання, а також виробничими практиками.


3. Тематичний план
Тема заняття

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

1

Предмет та завдання естетики. Основні етапи та напрямки розвитку естетичної думки.


2
2

Естетична свідомість та естетична діяльність

2

3

Сутність та структура естетичної свідомості

2
4

Основні естетичні категорії.


2

2

5

Проблема походження мистецтва. Специфіка художнього пізнання.


2
6

Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності

2

7

Мистецтво як суспільне явище.


2

2

8

Система мистецтв та видів мистецтва.


2

2

9

Естетичне сприйняття твору мистецтва

2

10

Історичні закономірності розвитку мистецтва. Метод та стиль в мистецтві.


2

2
Итого

14

144. Зміст курсу

Тема 1: Предмет та завдання естетики. Основні етапи та напрямки розвитку естетичної думки.

Естетика як наука про сутність естетичного, про загальні закони естетичної діяльності та властивостях естетичної свідомості. Естетика та мистецтво. Естетика як методологічна основа мистецтвознавства, художньої критики, технічної естетики. Основна загадка естетики та парадокси естетичної свідомості. Завдання естетики в розвитку духовної культури сучасного українського суспільства. Становлення естетико-теоретичного знання. Проблема мистецтва в українській естетиці. Проблема естетичного в сучасній науці. Натуралістичні та соціологічні напрямки сучасної естетичної думки.


Тема 2: Сутність та структура естетичної свідомості.

Специфіка естетичного образу. Роль труда та соціальної практики в генезисі естетичного образа. Естетичне почуття, його відмінності від утилітарного. Естетичний смак як складна сукупність естетичних почуттів регулюючих поведінку людини. Естетичний ідеал як уявлення про естетичну досконалість. Естетична оцінка як раціонально виражене судження про естетичні властивості дійсності на основі естетичного почуття. Естетичні погляди як сукупність ідей, думок, суджень про естетичне, що стихійно формуються. Естетична теорія як система понять про сутність естетичного, головних принципах його пізнання в дійсності та мистецтві.


Тема 3: Основні естетичні категорії.

Специфіка естетичних категорій та метода їх пізнання. Проблема систематизації категорій в естетиці. Естетичне як найбільш загальна категорія естетики. Прекрасне. Гармонія, ідеал, досконалість як критерії прекрасного. Піднесене та героїчне. Трагічне. Комічне.


Тема 4: Проблема походження мистецтва. Специфіка художнього пізнання.

Загадка мистецтва в історії естетичної думки. Роль соціально-історичної практики у виникненні мистецтва. Мистецтво як специфічна форма пізнання, моделювання, та регулювання емоційного життя суспільства. Образність як специфічна форма відтворення дійсності в мистецтві. Художній образ. Предмет художнього пізнання. Способи художнього пізнання: уподібнення та співчуття.


Тема 5: Мистецтво як суспільне явище.

Мистецтво як форма суспільної свідомості та духовно-практичного перетворення дійсності. Мистецтво та класи. Традиція та наступність в розвитку мистецтва. Свобода та необхідність, партійність та ідейна спрямованість. Мистецтво та інші форми суспільної свідомості (наука, філософія, мораль, релігія).


Тема 6: Система мистецтв та видів мистецтва.

Принципи класифікації мистецтв в історії естетики. Залежність виразних засобів різних видів мистецтв від їх предмету, змісту та завдань. Специфіка образності в різних видах мистецтва. Поділення мистецтв на роди та жанри. Види мистецтва.


Тема 7: Історичні закономірності розвитку мистецтва. Метод та стиль в мистецтві.

Поняття художній метод, художня система, художній стиль, манера, напрямок. Ідеологічні основи художнього методу. Метод та світогляд – суперечлива єдність. Технічна сторона художнього методу. Стиль як норма художнього мислення. Співвідношення стилю. Історичні типи художніх систем.


5. Література


 1. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.

 2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.

 3. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.

 4. Бахтин М. М. Искусство и ответственность; К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

 5. Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.

 6. Бергсон А. Смех // Французская эстетика и философия ХХ века. М., 1989.

 7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1989.

 8. Бычков В.В. Эстетика. М., 2002.

 9. Виппер Б. Г. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.

 10. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

 11. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

 12. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания С. Кьеркегора. М., 1970.

 13. Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания: очерки по истории образа. М., 1972.

 14. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1968-1973. Т.1.

 15. Грэм. Г. Философия искусства. Введение в эстетику. М. 1994.

 16. Грякалов А. А. Структурализм в эстетике. Л., 1989.

 17. Гулыга А. Шеллинг. М., 1982.

 18. Гулыга А. Эстетика Канта // Кант И. Критика способности суждения. М., 1994

 19. Гулыга А. В. Кант. М., 1981.

 20. Гулыга А. В. Принципы эстетики. М., 1987.

 21. Дзикевич С.А. Введение в Эстетику. М.,1998

 22. Жегин Л. Язык художественного произведения. М., 1970.

 23. Закс Л. А. Художественное сознание. Свердловск, 1990.

 24. Западное искусство ХХ века. Классическое наследие и современность. М., 1992.

 25. Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ--ХХ вв. М., 1987.

 26. Ивбулис В. Л. Модернизм и постмодернизм. М., 1989.

 27. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

 28. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.

 29. Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.

 30. Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. СПб, 2000.

 31. Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.

 32. Карасев Р. Философия смеха. М., 1995.

 33. Карнажицкая Т.В. Эстетика. Мн., 2004

 34. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.

 35. Кормин Н. Я. Онтология эстетического. М., 1992.

 36. Кривцун О. А. Гегелевская концепция связи красоты и искусства // Искусство и действительность. М., 1979.

 37. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. М., 2000.

 38. Крюковский Н. И. Основные эстетические категории. М., 1974.

 39. Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.

 40. Лекции по истории эстетики. Л., 1975.

 41. Лелеко В.Д. Эстетика повседневности. Уч. пособие по с/к.,СПб., 1994.

 42. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1994.

 43. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 1996.

 44. Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М., 1991.

 45. Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994.

 46. Лосев А.Ф. Эстетика // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5.

 47. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.

 48. Лукач Д. Своеобразие эстетического. М., 1986. Т. 1.

 49. Любимова Т. Б. Комическое, его виды и жанры. М., 1990.

 50. Любимова Т. Б. Трагическое как эстетическая категория. М., 1985.

 51. Малинин А. Ф. Эстетические концепции модернизма. М., 1984.

 52. Малышев И.В. Эстетическое в системе ценностей. Ростов - на - Дону. 1983.

 53. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1980.

 54. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991

 55. Модернизм. Сборник статей. М., 1980.

 56. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теория искусства. М., 1994.

 57. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века. М., 1986.

 58. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Ecce Homo. Рождение трагедии из духа музыки. Человеческое, слишком человеческое (отд. 4) // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М., 1990.

 59. О современной буржуазной эстетике. М., 1972.

 60. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

 61. Постмодернизм и культура. М., 1991.

 62. Розанов В. О писательстве и писателях. М., 1995.

 63. Розанов В. Уединенное. Опавшие листья // Розанов В. Соч.: в 2-х т. Т. 2. Уединенное. М., 1990.

 64. Розанов В.: Pro et contra. СПб., 1995.

 65. Русские эстетические трактаты первой трети ХIХ века. М., 1974. Т.2.

 66. Семиотика и художественное творчество. М., 1978.

 67. Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. М., 1988.

 68. Структурализм «за» и «против». М., 1975.

 69. Теории, школы, концепции. Художественная рецепция и герменевтика. М., 1985.

 70. Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. Соловьева. М., 1913.

 71. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда М. 1993.

 72. Философия Гегеля и современность. М., 1973.

 73. Философия Канта и современность. М., 1983.

 74. Философия эпохи постмодерна. Мн., 1996.

 75. Флоренский П. А. Иконостас. С.-П., 1995.

 76. Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Столп и утверждение истины // Флоренский П.А. Соч. в 2-х т. М., 1990.

 77. Фрейд З. Психоаналитические этюды. Мн., 1991.

 78. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ--ХХ вв.

 79. Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. М. 1966.

 80. Шестаков В.П. Эстетические категории. М., 1983.

 81. Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992.

 82. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2. М., 1995.

 83. Эко У. Два типа интерпретации // Новое литературное обозрение. М., 1996. № 21.

 84. Эстетика / под. Ред. Радугина А.А., М.,1998.

 85. Эстетика. Словарь. М., 1989.

 86. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.6. Плани практичних занять


Тема 1: Естетична свідомість та естетична діяльність.


 1. Місце естетичної свідомості в структурі психіки індивіду.

 2. Сутність естетичного ставлення до дійсності.

 3. Роль труда у виникненні та розвитку естетичної діяльності та естетичної свідомості.

 4. Основні елементи естетичної свідомості:

  1. естетичні почуття;

  2. естетичні самки;

  3. естетичні ідеали;

  4. естетичні погляди;

  5. естетичні теорії.

 5. Основні форми естетичної діяльності.


Теми рефератів

 1. Естетичне: природні основи та соціальна обумовленість.

 2. Естетична діяльність як елемент соціальної практики.

 3. Дизайн як специфічний вид естетичної діяльності.

 4. Естетична свідомість та її структура.

 5. Проблема естетичного в сучасній теорії.

 6. Роль естетичної діяльності в становленні та розвитку особистості.


Література

 1. Гольдентрихт С.С., Гальперин М.П. Специфика эстетического сознания. – М., 1974. – с. 104

 2. Кантор К.М. Красота и польза. – М., 1967. – с. 279

 3. Природа и функция эстетического. – М., 1968. – с. 287

 4. Сафронов Б.В. Эстетическое сознание и духовный мир личности. – М., 1984. – с. 96

 5. Эстетика / под. Ред. Радугина А.А., М.,1998.

 6. Эстетическая деятельность в социалистическом обществе. – М., 1986. – с. 208

 7. Эстетическое сознание и процесс его формирования. – М., 1981. – с. 256

 8. Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики. – М., 1986. – с. 64Тема 2: Основні естетичні категорії.


 1. Специфіка естетичних категорій та метода їх аналізу.

 2. Проблема систематизації категорій в естетиці.

 3. Основні естетичні категорії: прекрасне, піднесене, трагічне, комічне.


Теми рефератів

 1. Діалектика об’єктивного та суб’єктивного в оцінках прекрасного.

 2. Прекрасне та естетичний ідеал.

 3. Краса і користь.

 4. Катарсис та його структура.

 5. Багатоманітність форм комічного в дійсності та мистецтві.


Література

 1. Борев Ю.Б. Основные эстетические категории. – М., 1960. – с. 446

 2. Крюковский Н.И. Основные эстетические категории: опыт систематизации. – Минск, 1974

 3. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М., 1985. – с. 128

 4. Савилова Т.А. Эстетические категории: опыт классификации. – Киев, 1977. – с. 102

 5. Средний Д.Д. Основные эстетические категории. – М., 1974. – с. 112

 6. Столович Л.Н. Ценностная природа категории прекрасного и этимология слов, обозначающих эту категорию. // Проблема ценности в философии. Л., 1960.

 7. Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. М., 1997

 8. Шестаков В.П. Эстетические категории: опыт систематического и исторического исследования. – М., 1983. – с. 358Тема 3: Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності.


 1. Поняття мистецтва. Проблема походження мистецтва.

 2. Специфіка художнього відображення дійсності:

  1. поняття художнього образу та символу;

  2. діалектика відображення та вимислу в мистецтві;

  3. художня правда і проблема реалізму в мистецтві.

 3. Типізація, ідеалізація та символізація як способи художньо-образного узагальнення.

 4. Зміст та форма в мистецтві.


Теми рефератів

 1. Художник і суспільство.

 2. Процес художньої творчості в світлі сучасної науки.

 3. Мистецтво як специфічний вид естетичної діяльності.

 4. Твір мистецтва як система образів.


Література

 1. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, М., 1975

 2. Волкова Е.В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа. М., 1976, с. 93 - 162, 239 - 283

 3. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. М., 1972

 4. Кривцун О.А. Эволюция художественных форм. М., 1992

 5. Лит. энцикл. словарь. М., 1987. Статьи: Жанр, Мифы, Стиль в литературе, Стилизация, Форма и содержание, Формальный метод, Художественное время, Художественное пространство, Полифония.

 6. Лит. Энцикл. словарь. М., 1987. Статьи: Образ художественный, Ассоциативный образ, Вечные образы, Вымысел художественный, Метафора, Мифы, Символ в искусстве. Символизм, Типическое.

 7. Мигунов А. С. Художественный образ. Эстетический анализ (материалы к спецкурсу) М., 1980

 8. Оганов А.А. Логика художественного отражения М., 1970Тема 4: Мистецтво як суспільне явище.


 1. Мистецтво як форма суспільної свідомості.

 2. Соціальні функції мистецтва.

 3. Загальнолюдське та класове в мистецтві.

 4. Народність мистецтва.


Теми рефератів

 1. Мистецтво в системі форм суспільної свідомості.

 2. Мистецтво як форма спілкування людей.

 3. Мистецтво та релігія.

 4. Мистецтво та виховання громадянина.


Література

 1. Безклубенко С.Д. Суспільна природа мистецтва. – К., 1972. – с. 283

 2. Гулыга А.В. Принципы эстетики. – М., 1987. – с. 229

 3. Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике. – Л., 1971. – с. 266, 548

 4. Каган М.С. Социальные функции искусства. – Л., 1978. – с. 34

 5. Куницын Г.И. Общечеловеческое в литературе. – М., 1980. – с. 584

 6. Марксистко-ленинская эстетика / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М., 1983. – с. 311

 7. Рукавицын М.М. Народ – творец художественных ценностей: о народности и партийности искусства. – М., 1983. – с. 112

 8. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии: Система искусств в структуре мировых религий. – М., 1977. – с. 223Тема 5: Естетичне сприйняття твору мистецтва.


 1. Поняття художнього твору як естетичної цінності, його структура.

 2. Цілісність художнього твору як його основна ознака.

 3. Споглядання, співчуття та розуміння твору митця.

 4. Шедевр та його роль у ціннісній системі художньої культури.

 5. Естетична оцінка твору мистецтва.


Теми рефератів

 1. Твір мистецтва і природа.

 2. Художній твір в поставангарді та постмодерні.

 3. Сучасні аукціони та їх роль в оцінці творів мистецтва.

 4. Плюралізм естетичних норм.


Література

 1. Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968

 2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика, Поэтика. М., 1989 (удовольствие от текста).

 3. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. // Эстетика словесного творчества М., 1975 или Литературно - критические статьи. М., 1986

 4. Бахтин М.М. Собр. соч., т.5, с. 110, 112, 339, 348, 370, 371, 375

 5. Волек Я. К анализу понятия “артефакт” // Чешская и словацкая эстетика XIX - XX вв. , т.2

 6. Волкова Е.В. Проблема существования произведения искусства в эстетике Гегеля // Вестник МГУ, серия Философия, 1981, №6. ЕЕ же. Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1988, с. 9 - 32, 60 -76, 124 - 142. Ее же. Произведение искусства - предмет эстетического анализа. М., 1976 (разделы 3 и 4).

 7. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры М., 1989. с. 143 - 196.

 8. Выготский Л.С. Психология искусства (гл.9).

 9. Гадамер Г.Г. Онемение картины // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. Его же: Введение к работе М. Хайдеггера “Исток художественного творения // Там же.

 10. Ингарден Р. Исследование по эстетике. М., 1962 с. 114 - 154, 425 - 434

 11. Краткая Лит. Энциклопедия. Т.9, статья Интерпретация.

 12. Лит. Энцикл. словарь. М., 1987. Статьи: Интерпретация, Перевод художественный, Историко - функциональное изучение литературы, Поэзия и проза.

 13. Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия “художественная литература”. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. т.1, Таллинн, 1992

 14. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970 (глава “Искусство как язык”).

 15. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. М., 1985, с. 193 - 258

 16. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973 с. 119 - 124, 286 - 295.

 17. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1965

 18. Мукаржовский Ян. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. Его же: Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты. // Чешская и словацкая эстетика ХХ в. М., 1985 или: Мукаржовский Ян. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.

 19. Мукаржовский Ян. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве. // Структурализм: “за” и “против”. М., 1975

 20. Розанов В.И. Из книги “Итальянские впечатления” // Розанов В.И. Несовместимые контрасты жития. М., 1990

 21. Сартр Ж.П. Произведение искусства // Западно - европейская эстетика ХХ в., вып. 1, М., 1991

 22. Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978 (раздел2).

 23. Тынянов Ю. Литературный факт // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977

 24. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зар. эстетика и теория литературы XIX - XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. Т.2

 25. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. // Антология мировой философии в 4т., М., 1971, т.3, с. 691 - 693, а так же: Мир философии, ч.2, М., 1992, с. 324 - 326.

 26. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: Артефакт, Артизация, Аура, Боди - арт, Лэнд - арт, Перформенс, Произведение художественное, Герменевтика в искусстве, Искусство и массовые коммуникации, Шедевр.

 27. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: Восприятие эстетическое, Вчувствования теория, Рецептивная эстетика, Эмпатия, Установка, Потребность эстетическая, Искусство и массовые коммуникации, Искусство и философияТема 6: Історичні закономірності художнього розвитку.


 1. Художній метод, стиль та художня система.

 2. Проблема прогресу в мистецтві.

 3. Історія мистецтва як еволюція художніх систем.

 4. Основні етапи розвитку європейської художньої культури.


Теми рефератів

 1. Проблема прогресу в мистецтві.

 2. Світогляд та художній метод.

 3. Історичні форми реалізму в мистецтві.

 4. Модернізм: критика основних напрямків.

 5. Масова культура – «за» і «проти».


Література

 1. Борев Ю.Б. Художественные направления в искусстве ХХ века: Борьба реализма и модернизма. – К., 1986. – с. 134

 2. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. – М., 1986. – с. 404

 3. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: Вопросы теории и истории. – М., 1983. – с. 440

 4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985. – с. 288

 5. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. – М., 1978. – с. 264

 6. Гончаренко Н.В. О прогрессе искусства. – К., 1968. – с. 264

 7. Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике. – Л., 1971. – с. 520

 8. Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура . – М., 1985. –с. 399

 9. Лифшиц Мих. Искусство и современный мир. – М., 1978. – с. 382

 10. Марксистко-ленинская эстетика / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М., 1983. – с. 396

 11. Модернизм: Анализ и критика основных направлений . – М., 1980. – с. 311

 12. Соколов Теория стиля. – М., 1968. –с. 223

 13. Творческий метод. – М., 1980. – с. 247Тема 7: Види мистецтва.


 1. Види мистецтва і принципи їх класифікації.

 2. Історія питання (Аристотель, Лессінг, Дідро, Кант, Гегель, Ніцше) і сучасний стан проблеми.

 3. Диференціація мистецтв на просторові та часові, виражальні та зображальні, зорові та слухові, автономні та прикладні, динамічні та статичні, предметні та безпредметні, виконавські на не виконавські, прості та складні, індивідуальні та колективні, масові, технічні.


Теми рефератів

 1. Естетичні та технічні проблеми виконавства.

 2. Режисура як творчість.

 1. Творчість диригента в роботі оркестру.


Література

 1. Аристотель. Об искусстве поэзии М., 1957, с. 39 – 53

 2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1972, с. 211 - 215, 343 - 354

 3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986, т. 248 - 280

 4. Гегель Г. Эстетика в 4т., т.3. М., 1971, с. 14 - 22, 25 - 29, 104-108, 190-207, 277-299

 5. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. Л., 1978, с. 44 - 55

 6. Кант И. Критика способности суждения // Соч. в 6т., т. 5. М., 1966, с. 337 - 349

 7. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957, с. 65 - 70, 142 - 150, 186 - 209, 421 - 446

 8. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973, с. 250 - 295

 9. Ратнер Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М., 1960, с. 3 - 10, 63-90

 10. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977, с. 290 - 2997. Питання до заліку


 1. Предмет і завдання естетики.

 2. Основні етапи розвитку естетики.

 3. Естетична діяльність та сфери її прояву.

 4. Сутність та структура естетичної свідомості.

 5. Специфіка естетичного почуття.

 6. Естетична оцінка.

 7. Естетичний смак.

 8. Естетичний ідеал.

 9. Прекрасне як категорія естетики.

 10. Прекрасне та потворне. Критика естетизації потворного в сучасному суспільстві.

 11. Категорії – піднесене, героїчне, низьке.

 12. Трагічне в дійсності та в мистецтві.

 13. Катарсис та його структура.

 14. Комічне, його роль в житті людини.

 15. Багатоманітність форм вираження комічного.

 16. Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності.

 17. Соціальні функції мистецтва.

 18. Художній образ як форма відображення дійсності в мистецтві.

 19. Художній твір та його структура.

 20. Художня творчість як вид естетичної діяльності.

 21. Художники та суспільство.

 22. Мистецтво як суспільне явище. Місце мистецтва в культурному та духовному житті суспільства.

 23. Мистецтво та інші форми суспільної свідомості (політика, мораль, релігія, наука).

 24. Проблема народності мистецтва.

 25. Мистецтво та класова боротьба. Тенденційність в мистецтві.

 26. Зміст та форма в мистецтві. Критика формування натуралізму.

 27. Види мистецтва, їх класифікація.

 28. Живопис, графіка, скульптура.

 29. Музика та її виразні засоби.

 30. Художня література.

 31. Театр як синтетичне мистецтво.

 32. Кіно та його роль в естетичному вихованні.

 33. Художній метод та художня система.

 34. Сутність реалізму та закономірність його розвитку.

 35. Основні художні напрямки в історії світового мистецтва.

 36. Поняття стилю в мистецтві.

 37. Естетична організація матеріального середовища.

 38. Модернізм та масова культура.

 39. Сутність, цілі та завдання естетичного виховання.

 40. Основні напрямки мистецтва ХХ століття.


8. Питання до іспиту


 1. Предмет и завдання естетики.

 2. Художній образ.

 3. Натуралістичні концепції в античній естетиці.

 4. Музика та її виразні засоби.

 5. Естетичний погляд Платона.

 6. Театр як синтетичне мистецтво.

 7. Естетика софістів.

 8. Зміст та форма в мистецтві. Критика натуралізму і формалізму.

 9. Естетика Аристотеля.

 10. Види мистецтва, їх класифікація.

 11. Естетика Канта.

 12. Живопис, графіка, скульптура.

 13. Естетика Гегеля.

 14. Художня література.

 15. Проблема естетичного в сучасній науці.

 16. Сутність реалізму і закономірності його розвитку.

 17. Сутність естетичного ставлення до дійсності.

 18. Поняття стилю в мистецтві.

 19. Прекрасне та потворне. Естетизація потворного в сучасному суспільстві.

 20. Мистецтво і мораль.

 21. Піднесене та героїчне.

 22. Основні художні напрями в історії світового мистецтва.

 23. Трагічне в дійсності та в мистецтві.

 24. Соціальні функції мистецтва.

 25. Специфіка художнього пізнання (предмет, форма, результат).

 26. Історичні закономірності розвитку мистецтва.

 27. Художній твір та його структура.

 28. Система мистецтв і види мистецтва.

 29. Естетичне сприйняття художнього твору.

 30. Архітектура як вид мистецтва.

 31. Естетичні погляди і теорії.

 32. Мистецтво і релігія.

 33. Естетика І.Франко.

 34. Мистецтво і політика.Навчальне видання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни «ЕСТЕТИКА»


Укладачі

Олексій Петрович Воєводін

Олена Володимирівна Горохова


Редактор О.В. Горохова


Техн. редактор

Оригінал-макет О.В. Горохова


Підписано до друку ____________

Формат 60×841/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Усл. Печ. л. ________ Уч. вид. л. ______

Тираж 100 прим. Вид.№ ______Замовл.№ _______Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642)413412. Факс: 8(0642)413160

E-mail: @snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua


Схожі:

Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconГ. О. Черніченко робоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол №2 від 14. 10. 2009 р
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
На основі авторської програми 2009 р затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини пр. №2 від 14. 09 2009 р., схвалена нмр інституту...
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
На основі авторської програми 2009 р затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини пр. №2 від 14. 09 2009 р., схвалена нмр інституту...
Одичні вказівки до вивчення дисципліни «естетика» затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології Протокол № від.. 2009 р. Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи