Затверджую icon

Затверджую
Скачати 207.39 Kb.
НазваЗатверджую
Дата01.08.2012
Розмір207.39 Kb.
ТипДокументи
1. /monitoring/_нф_мон_тор-Сем_роб_план_2009.doc
2. /monitoring/ИМОН_Бил_05.doc
3. /monitoring/ИМОН_Вопр_экз_05.doc
4. /monitoring/ИМОН_НП_05.doc
5. /monitoring/ИМОН_Общий_план_05.doc
6. /monitoring/ИМОН_СРП_05.doc
7. /monitoring/ИМОН_Темы_контр_заочн.doc
8. /monitoring/ИМОН_Темы_курс_05.doc
9. /monitoring/ИМОН_Темы_курс_05.txt
10. /monitoring/контрольн_раб по дисциплине Информационный мониторинг.doc
Затверджую
Восточноукраинский национальный университет
«Документоведение и информационная деятельность»
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг
Информационный мониторинг
"затверджую"
Восточноукраинский национальный университет
Восточноукраинский национальный университет
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ЗАТВЕРДЖУЮДекан факультету ………………………В.К. Суханцева

“…….”…………… 2009 р

СЕМЕСТРОВИЙ РОБОЧИЙ ПЛАНДисципліна Інформаційний моніторинг


Факультет Філософський


Загальна кількість годин, ……………………….

у тому числі:

81

Спеціальність 020105 – документознавство та

інформаційна діяльність

Лекції ………..…………………………….

14

Кафедра філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття …..……….


14

Навчальний рік   2009/2010

Лабораторні заняття …..…………………….


-

Семестр   9 Форма навчання   очна

Самостійна робота (загальний обсяг), ………...

у тому числі:

53

Курс   5 Група   ФЛ-651, ФЛ-652


Курсова робота (проект) …………………..
Індивідуальне завдання / контрольна робота

-

Підсумковий контроль знань (залік/екзам.)


екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 3, у тому числі: екзамен   1.0


 1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Види навчальної роботи

П о р я д к о в и й н о м е р н а в ч а л ь н о г о т и ж н я


Разом за

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обсяг навчального навантаження студента, годин на тиждень

Аудиторна

Лекції

2
2
2
2


2
2
2


14

Лабораторні заняття


Практичні заняття

Семінари
2
2
2


2
2
2
214

Контроль успішностікр

1кр

2МК1
кр

3кр

4МК2

Позааудиторна

Виконання курсових робіт (проектів), індивідуальних завдань
Захист
Підготовка до занять. Самостійне опрацювання окремих розділів дисципліни

2

3

2

3

2

3

2

5

5

3

2

3

2

3

2

3

5

3


53

Тижневе навчальне навантаження студента

з даної дисципліни


4


5


4


5


4


5


4


5


5


5


4


5


4


5


4


5


5


3


81

Позначки: КР – поточний контроль засвоєння матеріалу; МК – модульний контроль


План склав:

Доцент Міхно О.О

(посада, прізвище, і., п/б.) (підпис)


Примітка. Робочий план складається на кожний навчальний семестр у 2-х примірниках. Один – зберігається

на кафедрі, яка викладає дисципліну, другий подається до відповідного деканату: на осінній семестр

не пізніше 1 червня, на весінній – на пізніше 31 грудня.

2. ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ВЕДУТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ДИСЦИПЛІНИ


Вид навчальної роботи

Потік або

академічні групи

Викладач

(посада, прізвище, і., п/б.)

Підпис викладача

Примітка

Лекції

ФЛ-651, 652

Міхно О.О.Практичні

(семінарські)

заняття

ФЛ-651, 652

Міхно О.О.Лабораторні

роботи

Прийом екзаменів


Замінено модульним контролемПрийом заліків


Консультації

ФЛ-651, 652

Міхно О.О.Керівництво і прийом курсових робіт (проектів)

Керівництво і прийом контрольних робіт, індивідуальн. завдань

ФЛ-651, 652

Міхно О.О.
Проведення

модульного

контролю

ФЛ-651, 652

Міхно О.О..
Затверджено на засіданні кафедри філософії культури і культурології 31 серпня 2009 р
Протокол № _________


Зав. кафедрою ________________________ проф. Воєводін О.П.


3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Навч. тиж-день

Назва, тема, короткий зміст навчального заняття


Обсяг академгодин

Демонстраційні матеріали і ТЗН,

контрольні заходи

Література для самостійної роботи

1

2

3

4

5

З М І С Т О В И Й М О Д У Л Ь 1

1

Лекція 1.

Тема. Вступна лекція.

Коротко зміст. Поняття моніторингу. Історичні передумови появи моніторингу як методу дослідження систем у виробництві, науці й управлінні.

2
1, с.120-142, 4,с.82-86,

8, с.42—46

2

Практичне заняття 1.

Тема. Поняття моніторингу. Історичні передумови появи моніторингу.

Коротко зміст заняття. Засвоєння поняття моніторингу, а також історичних передумов появи моніторингу як методу дослідження систем у виробництві, науці й управлінні.

2

Персональний комп’ютер

1, с.120-142, 4,с.82-86,

8, с.42—46

3

Лекція 2.

Тема. Фактор часу в ідеї моніторингу.

Коротко зміст. Фактор часу в ідеї моніторингу. Прискорення як соціальний фактор сучасності і його роль у становленні моніторингу. Поняття управління у реальному часі.

2
9, с.79

4

Практичне заняття 2.

Тема. Засвоєння ролі поняття часу в ідеї моніторингу Коротко зміст заняття. Усвідомлення та вивчення сутності взаємозалежності часу й інформації. Засвоєння поняття прискорення та управління в реальному часі.

25

Лекція 3.

Тема. Класифікація видів моніторингу. Інформаційний моніторинг.

Коротко зміст. Класифікація видів моніторингу. Поняття та сутність інформаційного моніторингу.

2
1, с.52;

6

Практичне заняття 3.

Тема. Вивчення класифікації видів моніторингу. Коротко зміст заняття. Вивчення класифікації видів моніторингу. Засвоєння змісту та особливостей інформаційного моніторингу.

27

Лекція 4.

Тема. Документальні інформаційні потоки ж об'єкт моніторингу.

Коротко зміст. Документальні інформаційні потоки як об'єкт моніторингу. Системно-структурні дослідження ДІП та шформаційний моніторинг

2
4,6

8

Модульний контроль (тест DPS-МК 1)


9

Модульний контроль (тест DPS-МК 1)


1

2

3

4

5
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2


10

Практичне заняття 4

Тема. Формування уявлень про документальні інформаційні потоки як об'єкт моніторингу

Коротко зміст заняття. Засвоєння сутності системно-структурних досліджень ДІП та ролі моніторингу ж засобу досліджень

211

Лекція 5.

Тема. Концептуальні основи й технологічні передумови здійснення інформаційного моніторингу. Коротко зміст. Концептуальні основи й технологічні передумови здійснення інформаційного моніторингу.

2
7, 8, 10
12

Практичне заняття 5.

Тема. Вивчення концептуальних основ та технологічних передумов здійснення інформаційного моніторингу. Коротко зміст заняття. Засвоєння понять концептуального проектування, засвоєння технологічних передумов здійснення моніторингу

213

Лекція 6.

Тема. Раннє розпізнавання тенденцій розвитку наукової дисципліни за допомогою інформаційного моніторингу Коротко зміст. Раннє розпізнавання тенденцій розвитку наукової дисципліни за допомогою інформаційного моніторингу.

2
6, 8

14

Практичне заняття 6.

Тема. Вивчення застосування моніторингу для розпізнавання тенденцій розвитку наукової дисципліни. Коротко зміст заняття. Засвоєння принципу та технологій раннього розпізнавання тенденцій розвитку наукової дисципліни за допомогою інформаційного моніторингу

215

Лекція 7.

Тема Інформаційний моніторинг в управлінській діяльності. Коротко зміст.. Інформаційний моніторинг в управлінській діяльності. Інформаційно-аналітична діяльність.

2
2,7

16

Практичне заняття 7

Тема. Інформаційний моніторинг в управлінській діяльності.

Коротко зміст заняття. Засвоєння ролі інформаційного моніторингу в управлінській діяльності та його зв'язку з інформаційно-аналітичною діяльністю.

217

Модульний контроль 2


18

Модульний контроль 26. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

(КУРСОВА РОБОТА, КУРСОВИЙ ПРОЕКТ, РЕФЕРАТ)

 1. Тема реферату: - за переліком, що додається.

 2. Терміни: видачі завдання - 1-й тиждень навчального семестру

завершення роботи - 15-й тиждень навчального семестру

3. Методичне забезпечення:

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з теорії інформаційного моніторингу.

4. Технічні засоби, які потрібні для виконання:

Персональні комп'ютери розповсюджених моделей, принтери струменеві, лазерні.

5. Додаткова інформація

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

 2. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навчальний посібник. -Х.:ХДАК, 2000.- 117 с.

3. штр://www.mto.ru/children/monitoring/system.html

 1. Горькова В.И., Гусєва Т.Н. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации: Лекции. - М.: МЦНТИ, 1977.-60 с.

 2. Скороходько Э.Ф. Информационная ценность термина в научном тексте (индикативные и информативные маркеры) //НТИ. Сер.2. Информ. процессы и системы. - 1998. - №9. - С. 13-22.

 3. Арапов М.В. Системный анализ лексической структуры текстов // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. - М.: Наука, 1981.-С. 372-403.

6. Павловска Елена. Раннее распознавание тенденции развития научных
направлений // Международный форум по информации и документации. 1991.
-Т.16,№1.-С.26-31.

 1. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технология и организация информационно-аналитической работы. - М.: РУСАКИ, 2004. -354 с.

 2. Формализация информационного мониторинга тематической области /В.Ф.Пугач, Н.Н.Чурсин, В.А.Войтиков //Единое информационное пространство. Сборник докладов Ш-й Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 8-9 декабря 2005 г.) /Под ред. д|т.н. О.В.Пилипенко, д.х.н. М.В. Бурмистра, к.ф.-м.н. Ю.А.Прокопчука. -Днепропетровск: УГХТУ-ИТМ, 2005. - С. 65-68.

 3. Братимов О.В. и др. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи /О.В.Братимов, Ю.М.Горский, М.Г.Делягин, А.А.Коваленко. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 344 с.

10. Чурсин Н.Н. Энтропия в семантической модели коммуникации //НТИ.-
Сер.2. Информ. процессы и системы, 1997. - № 8. - С.26-30.


5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з інформаційного моніторингу.

 2. Машинозчитувані фрагменти текстів першоджерел, рекомендованих до курсу.

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи