\"затверджую\" icon

"затверджую"
Скачати 265.21 Kb.
Назва"затверджую"
Дата01.08.2012
Розмір265.21 Kb.
ТипДокументи
1. /monitoring/_нф_мон_тор-Сем_роб_план_2009.doc
2. /monitoring/ИМОН_Бил_05.doc
3. /monitoring/ИМОН_Вопр_экз_05.doc
4. /monitoring/ИМОН_НП_05.doc
5. /monitoring/ИМОН_Общий_план_05.doc
6. /monitoring/ИМОН_СРП_05.doc
7. /monitoring/ИМОН_Темы_контр_заочн.doc
8. /monitoring/ИМОН_Темы_курс_05.doc
9. /monitoring/ИМОН_Темы_курс_05.txt
10. /monitoring/контрольн_раб по дисциплине Информационный мониторинг.doc
Затверджую
Восточноукраинский национальный университет
«Документоведение и информационная деятельность»
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг
Информационный мониторинг
"затверджую"
Восточноукраинский национальный университет
Восточноукраинский национальный университет
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

"ЗАТВЕРДЖУЮ"Декан факультету ………………………. Суханцева В.К.

“…….”…………… 2004 р.

СЕМЕСТРОВИЙ РОБОЧИЙ ПЛАНДисципліна Інформаційний моніторинг


Факультет філософський


Загальна кількість годин, ……………………….

у тому числі:

54

Спеціальність 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність

Лекції ………..…………………………….

15

Кафедра філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття …..……….


10

Навчальний рік   2004/05

Лабораторні заняття …..…………………….

Семестр   3 Форма навчання   очна

Самостійна робота (загальний обсяг), ………...

у тому числі:

11

Курс   2 Група   ФЛ-601, ФЛ-602


Курсова робота (проект) …………………..

18

Індивідуальне завдання / контрольна робота
Підсумковий контроль знань (залік/екзам.)


екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: , у тому числі: екзамен   1.0


  1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Види навчальної роботи

П о р я д к о в и й н о м е р н а в ч а л ь н о г о т и ж н я


Разом за

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обсяг навчального навантаження студента, годин на тиждень

Аудиторна

Лекції

2

2

2

2

2

2

2

2

1
15

Лабораторні заняття


Практичні заняття

Семінари
2
2
2
2
2

10

Контроль успішностікр

1кр

2
СР

МК
Поза аудиторна

Виконання курсових робіт (проектів), індивідуальних завдань

2


2


2


2


2


2


2


2


2


Захист


18

Підготовка до занять. Самостійне опрацювання окремих розділів дисципліни

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2


11

Тижневе навчальне навантаження студента з даної дисципліни

5

7

5

7

5

7

5

7

4

4


54

Позначки: КР – поточний контроль засвоєння матеріалу; МК – модульний контроль

План склав: доц. Чурсін М.М. ..................................

(посада, прізвище, і., п/б.) (підпис)

Примітка. Робочий план складається на кожний навчальний семестр у 2-х примірниках. Один – зберігається

на кафедрі, яка викладає дисципліну, другий подається до відповідного деканату: на осінній семестр

не пізніше 1 червня, на весінній – на пізніше 31 грудня.


2. ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ВЕДУТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ДИСЦИПЛІНИ


Вид навчальної роботи

Потік або

Академічні групи

Викладач

(посада, прізвище, і., п/б.)

Підпис викладача

Примітка

Лекції

ФЛ-601,602

доц. Чурсін М.М.Практичні

(семінарські)

заняття

ФЛ-601,602

доц. Чурсін М.М.Лабораторні

роботи

Прийом екзаменів


Замінено модульним контролемПрийом заліків


Консультації

ФЛ-601, 602

доц. Чурсін М.М.Керівництво і прийом курсових робіт (проектів)

ФЛ-601

доц. Чурсін М.М.ФЛ-602

доц. Чурсін М.М.Керівництво і прийом контрольних робіт, індивідуальн. завдань

ФЛ-601, 602

доц. Чурсін М.М.
Проведення

модульного

контролю

ФЛ-631, 632

доц. Чурсін М.М.
Затверджено на засіданні кафедри філософії культури і культурології ......…….. 2004 р.
Протокол № ……..


Зав. кафедрою проф. Воєводін О.П.


3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Навч. тиж-день

Назва, тема, короткий зміст навчального заняття


Обсяг академгодин

Демонстраційні матеріали і ТЗН,

контрольні заходи

Література для самостійної роботи

1

2

3

4

5

З М І С Т О В И Й М О Д У Л Ь 1

1

Лекція 1.

Тема. Історія становлення поняття інформації. Основні підходи у визначенні її поняття. Структурно-синтаксичні концепції інформації.

Коротко зміст. Мета й завдання курсу, його зв'язок з іншими дисциплінами. Історія становлення поняття інформації. Інформація як усунута невизначеність. Поняття невизначеності, його зв'язок із імовірністю. Інформація як усунута нерозрізненість, відбите розмаїття. Алгоритмічна концепція інформації. Залежність кількості інформації від розмаїття.

2
1, с.72-80;

2, с.9-63;

4, с. 21-27;

12, с. 14-19;

16, с. 5-33;

31, с. 103-109, 127-137

1

Практичне заняття 1.

Тема. Засвоєння основних підходів у визначенні поняття інформації та її структурно-синтаксичних концепцій. Коротко зміст заняття. Засвоєння поняття невизначеності, його зв'язку з імовірністю. Зв'язок між імовірністю та невизначеністю. Засвоєння поняття інформації як знятої, усунутої невизначеності, усунутої нерозрізненості, відбитого розмаїття. Засвоєння алгоритмічної концепції інформації. Усвідомлення залежність кількості інформації від розмаїття. Розгляд прикладів.

22

Лекція 2.

Тема. Кількість інформації. Одиниця інформації. Поняття ентропії. Можливості та обмеження класичних кількісних підходів до поняття інформації.

Коротко зміст. Залежність кількості інформації від способу побудови повідомлення, від алфавіту та син тактики. Поняття інформації за Р.Хартлі. Поняття ентропії, її математичне вираження та змістовність. Інформація як негентропія. Структурно-синтаксичний підхід у визначенні інформації.

2
1, с.79-96;

2, с.9-63;

4, с. 21-27; 16, с. 5-33;

27, с. 68-137, 236-290;

31, с. 109-127

2

Практичне заняття 2.

Тема. Визначення кількості інформації. Засвоєння понять одиниці інформації, ентропії.

Коротко зміст заняття. Усвідомлення залежності кількості інформації від довжини алфавіту, яким передається повідомлення, від кількості символів у повідомленні. Засвоєння логіки переходу до логарифмічної міри інформації, за Р.Хартлі. Засвоєння формули ентропії, поняття ентропії, його змістовності. Розгляд прикладів ситуацій, що характеризуються ентропією.

23

Лекція 3.

Тема. Семантична концепція інформації. Поняття тезаурусу. Закономірності сприяння інформації в рамках тезаурусної моделі.

Коротко зміст. Семантична концепція інформації як така, що бере до уваги її зміст. Визначення поняття тезаурусу. Інформація як те, що його змінює. Закономірності комунікації як взаємодії тезаурусів джерела і реципієнта. Основні пізнавальні ситуації, ефективність комунікації. Застосування тезаурусної моделі комунікації.

2
1, с. 96-121;

3, с. 118-124;

6, с. 3-50;

16, с. 33-91;

19, с. 59-128;

20.

3

Практичне заняття 3.

Тема. Вивчення семантичної концепції інформації.

Коротко зміст заняття. Засвоєння поняття тезаурусу, закономірностей сприйняття інформації. Побудова моделей.

24

Лекція 4.

Тема. Типологія, загальні властивості інформації та закономірності розповсюдження інформації.

Коротко зміст. Види інформації: семантична, соціальна, наукова. Основні властивості інформації. Визначення наукової інформації, закономірності розповсюдження. Закони Ціпфа-Бредфорда. Старіння інформації.

2
12, с. 45-48;

13, с. 77-94, 170-194;

17, с. 118-125;

21, с. 11-12

4

Практичне заняття 4.

Тема. Вивчення типології, властивостей інформації та закономірностей її розповсюдження.

Коротко зміст заняття. Засвоєння основних різновидів інформації, як-от: семантична, соціальна, наукова. Засвоєння основних властивостей інформації. Вивчення визначення та закономірностей розповсюдження наукової інформації, законів Ціпфа-Бредфорда. Засвоєння механізму та характеристик старіння інформації.

25

Лекція 5 .

Тема. Поняття інформаційної взаємодії та її типологія.

Коротко зміст. Інформаційна взаємодія як поняття, через яке розкривається розуміння інформації. Рівні інформаційної взаємодії (фізичний, сигнальний, лінгвістичний, семантичний, колективного поводження, відновлення та еволюції), типологія за наростанням її складності. Розкриття змісту інформаційної взаємодії різних типів об'єктів на різних рівнях взаємодії. Розкриття логіки зростання складності інформаційної взаємодії та необхідності використання у ній відповідних не співпадаючих мов..

2
17, с. 46-67;

28

5

Практичне заняття 5.

Тема. Вивчення поняття інформаційної взаємодії та її типології.

Коротко зміст заняття. Вивчення рівнів інформаційної взаємодії (фізичний, сигнальний, лінгвістичний, семантичний, колективного поводження, відновлення та еволюції), її типології за складністю. Усвідомлення на конкретних прикладах змісту інформаційної взаємодії різних типів об'єктів на різних рівнях взаємодії. Засвоєння логіки зростання складності інформаційної взаємодії та необхідності використання у ній відповідних не співпадаючих мов.


6

Лекція 6 .

Тема. Поняття інформаційного ланцюга. Проблеми взаємодії наук у його дослідженні.

Коротко зміст. Структура (породження, передача, прийом, розшифровка, реакція одержувача інформації) та компоненти інформаційного процесу (джерело, канал, повідомлення, зовнішня ситуація, реципієнт, зовнішній спостерігач). Складові частини пізнавального процесу як форми проявлення психіки людини.1, с. 96-121;

10, с. 17-22;

11, с. 5-15;

33, с.23

6

Практичне заняття 6.

Тема. Вивчення поняття інформаційного ланцюга, взаємодії наук у його дослідженні.

Коротко зміст заняття. Засвоєння структури (породження, передача, прийом, розшифровка, реакція одержувача інформації) та компонентів інформаційного процесу (джерело, канал, повідомлення, зовнішня ситуація, реципієнт, зовнішній спостерігач). Засвоєння складових частини пізнавального процесу як форми проявлення психіки людини. Засвоєння приблизного переліку наук, що вивчають інформаційні процеси.7

Лекція 7 .

Тема. Семіотичні основи інформаційної взаємодії. Основи семантики. Знакова ситуація. Знак, концепт, денотат.

Коротко зміст. Семіотика як наука, що вивчає знаки. Поняття знакової ситуації. Знак, концепт, денотат. Властивості знаків. Трикутник Фреге.1, с. 96-121;

7, с.3-52;

17, с.100-103;

21, с. 12-17

7

Практичне заняття 7.

Тема. Засвоєння семіотичних основ інформаційної взаємодії. Вивчення структури знакової ситуації.

Коротко зміст заняття. Засвоєння основних визначень з семіотики як науки, що вивчає знаки. Засвоєння понять знака та знакової ситуації. Знак, концепт, денотат та смислові відношення між ними. Засвоєння властивостей знаків на моделі - трикутнику Фреге.


8

Модульний контроль (тест DPS-MK 1)


9

Модульний контроль (тест DPS-MK 1)


1

2

3

4

5

З М І С Т О В И Й М О Д У Л Ь 2

10

Лекція 8 .

Тема. Поняття системи. Фазовий простір системи. Формальні системи. Складні системи. Системний підхід.

Коротко зміст. Система яка поняття кібернетики. Основні визначення поняття системи. Системні принципи (властивості) систем. Класифікація систем. Поняття фазового простору системи. Системний підхід.

2
1, с. 174-201;

2, с. 63-94;

3, с. 15-18, 67-75;

18, с. 11-101, 168-225;

24, с. 38-53, 65-96;

31, с. 17-67, 263-289

10

Практичне заняття 8.

Тема. Засвоєння поняття системи, системного підходу

Коротко зміст заняття. Засвоєння основних визначень системи, системних принципів, фазового простору системи, класифікації систем, основ системного підходу..

11

Лекція 9.

Тема. Інформація у процесах управління та розвитку. Кібернетичні та інформаційні системи. Інформатика та кібернетика

Коротко зміст. Розгляд ситуацій, де присутні інформаційні процеси – у рамках управління та поза ним. Визначення кібернетики як науки про управління. Розгляд типової схеми та процесу управління, ролі й місця у ньому інформації. Розгляд прикладів інформації без управління, ситуації розвитку. Інформатика як наука, що вивчає інформацію, її властивості та закономірності розповсюдження.31, с.5-28, 61-67

11

Практичне заняття 9.

Тема. Вивчення понять кібернетичних та інформаційних систем

Коротко зміст заняття. Розгляд ситуацій, де присутні інформаційні процеси – у рамках управління та поза ним. Засвоєння кібернетики як науки про управління. Розгляд на прикладах типової схеми та процесу управління, ролі й місця у ньому інформації. Розгляд прикладів інформації без управління, ситуації розвитку. Засвоєння визначення інформатики як науки, що вивчає інформацію, її властивості та закономірності розповсюдження


12

Лекція 10 .

Тема. Формальні мови та граматики.

Коротко зміст. Поняття формальної системи. Алгоритми. Штучні мови. Формальні граматики та формальні мови. Визначення. Поняття повного виводу у деякій граматиці. Класифікація формальних граматик. Лінгвістичний підхід у аналізі систем.25, с. 112-130, 159-166, 194-199, 272-274;

26, с. 17-39

12

Практичне заняття 10.

Тема. Засвоєння елементів теорії формальних мов та граматик.

Коротко зміст заняття. Засвоєння основних визначень з теорії формальних граматик. Вивчення процедури виводу у граматиці, Розглядання прикладу повного виводу. Засвоєння принципів лінгвістичного підходу у аналізі систем.


13

Лекція 11 .

Тема. Елементи теорії алгоритмів. Машина Тьюринга

Коротко зміст. Визначення машини Тьюринга як найпростішої гіпотетичної машини, що реалізує формальні процедури. Принципи дії машини Тьюринга.8, с.24-33;

9, с.100-104;

14, с. 42-49, 154-166;

22, с. 23-26;

25, с. 64-79;

26, с. 39-50

13

Практичне заняття 11.

Тема. Вивчення елементів теорії алгоритмів, побудови машини Тьюринга.

Коротко зміст заняття. Засвоєння поняття, визначення машини Тьюринга як найпростішої гіпотетичної машини, що реалізує формальні процедури. Засвоєння правил побудови команд, принципу дії машини Тьюринга. Розглядання прикладів дії машини Тьюринга.


14

Лекція 12.

Тема. Елементи теорії нечітких множин

Коротко зміст. Поняття та визначення нечітких множин. Ступінь та функція приналежності. Правила виконання операцій додавання та перетинання нечітких множин, їх застосування у кібернетичних системах. Поняття лінгвістичної перемінної, її практичне значення.32

14

Практичне заняття 12.

Тема. Вивчення елементів теорії нечітких множин.

Коротко зміст заняття. Вивчення поняття та визначення нечітких множин. Вивчення понять Ступеню та функції приналежності. Правила виконання операцій додавання та перетинання нечітких множин, їх застосування у кібернетичних системах. Поняття лінгвістичної перемінної, її практичне значення.


15

Лекція 13.

Тема. Поняття інформаційної потреби. Способи формалізації інформаційних потреб. Інформаційне середовище, інформаційний простір.

Коротко зміст. Поняття інформаційної потреби. Способи формалізації інформаційних потреб. Специфіка інформаційних потреб науковців, інженерів, менеджерів. Інформаційне середовище, інформаційний простір. Інформаційно-правовий простір професійної діяльності фахівця.13, с.122-132;

17, с. 115-118;

23, с. 208-222

15

Практичне заняття 13.

Тема. Вивчення поняття інформаційної потреби, способів її формалізації Засвоєння понять інформаційного середовища, простору.

Коротко зміст заняття. Вивчення поняття інформаційної потреби, способів формалізації інф. потреб, специфіки інформаційних потреб фахівців. Засвоєння понять інформаційного середовища, простору, інформаційно-правового простору професійної діяльності фахівця.


16

Лекція 14.

Тема. Інформація як ресурс (трудовий, економічний, соціальний). Виробництво, управління та інформація.

Коротко зміст. Роль інформації у праці. Дві складові праці – енергія та інформація. Роль останньої у підвищенні виробничої сили праці. Обсяг інформації, що втілена у продукті, як кількісна характеристика його мінової вартості. Інформація як невичерпне джерело підвищення продуктивності праці. Роль інформації в управлінні сучасним виробництвом.6, 3-150;

13, с. 122-132;

17, с.115-118;

29, с. 17-37, 178-249

16

Практичне заняття 14.

Тема. Засвоєння ресурсних уявлень щодо інформації. Виробництво, управління та інформація

Коротко зміст заняття. Засвоєння ролі інформації у праці людини, існування двох складових праці – енергії та інформації. Визначення ролі останньої у підвищенні виробничої сили праці. Усвідомлення інформації, що втілена у продукті, як кількісної характеристики його мінової вартості. Засвоєння механізму дії інформації як невичерпного джерела підвищення продуктивності праці. Вивчення ролі інформації в управлінні сучасним виробництвом та у науковій діяльності.


17

Модульний контроль (тест DPS-MK 2)

18

Модульний контроль (тест DPS-MK 2)


6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

(КУРСОВА РОБОТА, КУРСОВИЙ ПРОЕКТ, РЕФЕРАТ)


1. Тема курсової роботи: - за переліком, що додається.


2. Терміни: видачі завдання   1-й тиждень навчального семестру

завершення роботи   15-й тиждень навчального семестру

3. Методичне забезпечення:

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теоретичних засад інформаційних систем.


4. Технічні засоби, які потрібні для виконання:

Персональні комп'ютери розповсюджених моделей, принтери голкові, струменеві, лазерні.


5. Додаткова інформація


4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Урсул А.Д. Информация. Методологические аспекты. М.: Наука, 1971.

2. Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки. М.: Наука, 1975. - 288 с.

3. Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели. - М.: Радио и связь, 1982. - 152 с.

4. Автоматизированные информационные системы. Криницкий Н.А., Миронов Г.А., Фролов Г.Д./ Под ред. А.А.Дородницына. - М.: Наука. Главная редакция физико- математической литературы, 1982. - 384 с.

5. Алгебра, языки, программирование. / Глушков В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.Л. - К.: Наукова думка, 1974. - 328 с.

6. Чурсин Н.Н. Популярная информатика. - К.: Техника, 1982. - 152 с.

7. Шрейдер Ю.А. Семиотические основы информатики (Лекции). - М.: ИПКИР, 1975. – 80 с.

8. Алферова З.В. Теория алгоритмов. - М.: Статистика, 1973. - 164 с.

9. Арбиб М. Метафорический мозг. – М.: Мир, 1976. - 296 с.

10. Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек. - Л.: Наука, 1975. - 328 с.

11. Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка. - Л.: Наука, 1979. - 112 с.

12. Острейковский В.А. Информатика. - М.: Высшая школа, 1999. - 512 с.

13. Научные коммуникации и информатика. /А.И.Михайлов, А.И.Черный, Р.С.Гиляревский. - М.: Наука, 1976. - 436 с.

14. Поспелов Д.А. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту. - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - 224 с.

15. Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас. - М.: Наука, 1977. - 224 с .

16. Гришкин И.И. Понятие информации. М.: Наука, 1973. - 232 с.

17. Коган В.З. Информационное взаимодействие. Томск, изд-во Томского ун-та., 1980.-196 с.

18. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – 263 с.

19. Итоги науки и техники. Техническая кибернетика. Под общей ред. Б.Н.Петрова. – М.: ВИНИТИ, 1975. – 396 с.

20. Воробьев Г.Г. Теория тезаурусов в анализе коммуникаций //Семиотика и информатика. Вып. 11. – М.: ВИНИТИ, 1979. – С.3-36.

21. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информацыонных процессов: Учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации" – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с.

22. Юдин Д.Б.. Юдин А.Д. Число и мысль. Вып 8 (Математики измеряют сложность). – М.: Знание, 1985. – 192 с.

23. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе /Ю.М.Арский, Р.С.Гиляревский, И.С.Туров, А.И.Черный. 0 М.: ВИНИТИ, 1996. – 489 с.

24. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход /Отд-ние эконом. РАН; науч-ред. совет изд-ва "Экономика". – М.: ОАО "Издательство "Экономика"", 1999. – 251 с.

25. Гросс М., Лантен А. Теория формальных грамматик. Пер. с французского. – М.: Мир, 1971. – 256 с.

26. Гладкий А.Ф. Формальные грамматики и языки. – М.: Наука, 1973. – 512 с.

27. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. – М.: Наука, 1973. – 512 с.

28. Кузнецов Н.А. О развитии фундаментальных исследований по информационному взаимодействию в природе и обществе // НТИ. Сер.2. - 1998. - № 8. - С. 1-5.

29. Информационные ресурсы для принятия решений. Учебное пособие /А.П. Веревченко, В.В.Горчаков, И.В.Иванов, О.В.Голубева. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 560 с.

30. Крайзмер Л.П. Кибернетика. Учебное пособие. – М.: Экономика, 1977. – 279 с.

31. Браславец М.Е., Гуревич Т.Ф. Кибернетика. - Киев.: Вища школа. - 1977. - 325 с.

32. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // Вопросы анализа и процедуры принятия решений. - М.: Мир, 1976. - С. 132-215.

33. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на Дону: Логос, 1995. - 646 с.

5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теоретичних засад інформаційних систем.Схожі:

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
\"затверджую\" iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи