Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 icon

Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009
Скачати 188.48 Kb.
НазваДокументознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009
Дата01.08.2012
Розмір188.48 Kb.
ТипДокументи
1. /ОНД.docДокументознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських і практичних занять

з дисципліни

„ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(для студентів спеціальності 6.200105 „Документознавство та інформаційна діяльність”)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри філософії

культури і культурології.

Протокол № 5 від 24.11.09


Луганськ 2009


УДК 001.89 (75.8)


Методичні вказівки з дисципліни „Основи наукових досліджень” призначені для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” / Укладач: Л.П. Воєводіна. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 20 с.


Методичні вказівки включають плани семінарських та практичних занять, термінологічний словник, літературу за тематикою курсу, запитання та завдання для самоперевірки знань з основ наукових досліджень.


Укладач Воєводіна Л.П., доц.


Відп. за випуск Воєводін О.П., проф.


Рецензент Т.В. Лугуценко, доц.


Пояснювальна записка


Трансформації, що відбуваються у суспільстві, передбачають поширення наукового підходу на всі сфери професійної діяльності людини. Для самостійної, творчої діяльності фахівців документаційно-інформаційного профілю вельми важливим є оволодіння методологією наукового дослідження та методикою науково-дослідницької діяльності. В процесі підготовки до семінарських і практичних занять з дисципліни „Основи наукових досліджень” студент повинен оволодіти елементами дослідницької діяльності, зокрема:

- навчитися обирати тему наукового дослідження, доводити її актуальність, формулювати науковий апарат (об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження тощо);

- добирати й аналізувати наукову інформацію зо темою дослідження;

- формувати методологічну основу дослідження, визначати відповідну систему наукових методів;

- реалізовувати окремі елементи науково-дослідної роботи при виконанні практичних, семінарських та самостійних завдань, написанні рефератів, курсових, бакалаврських і дипломних робіт, виконанні завдань дослідницького характеру в період виробничої практики.


Тема 1.


НАУКА ЯК СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


План


 1. Наука: поняття, сутність, специфіка

 2. Етапи розвитку науки

 3. Класифікація наук

 4. Організація науки в Україні

 5. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів


Термінологічний словник:


Наука, знання, наукове знання, наукова комунікація, наукова школа, наукова діяльність, науково-дослідницька діяльність, наукові кадри, аспірантура, докторантура, науковий ступінь, здобувач наукового ступеню, наукове звання, наукове дослідження, наукова ідея, науковий факт, гіпотеза, закон, умовивід, теорія, наукова концепція, принцип, поняття, термін, понятійний апарат, науковий результат, суб’єкти наукової діяльності, дослідник, науковець, вчений, науковий працівник, методологія, наукова інформація, комунікант, комунікат, канал, реципієнт, зворотний зв’язок, формальна НК, неформальна НК, документна НК, недокументна (усна) НК.


Література


1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 11-18.

2. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посібн. – К. : Лібра, 2004. – С. 5-38.

3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій. – К. : Академвидав, 2004. – С. 5-22.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. Розкрити сутність поняття “наука”

 2. Визначити етапи розвитку науки (наукові революції), їх особливості

 3. У чому полягає проблема класифікації наук?

 4. Розкрити сутність наукової комунікації

 5. Визначити ознаки наукової школи

 6. З’ясувати зміст основних понять наук

 7. Ознайомитися з нормативно-правової базою підготовки наукових і науково-технічних кадрів в УкраїніТема 2.


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ


План


 1. Науково-дослідна робота студентів (структура, зміст). Структура СНТТ

 2. Сутність і структура самостійної роботи

 3. Види навчально-дослідницьких робіт

 4. Методика вивчення наукової літератури


Термінологічний словник:


Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС), науково-дослідна робота студентів (НДРС), структура НДДС, студентське науково-творче товариство (СНТТ), реферат, курсова робота, реферативна курсова робота, дослідницька курсова робота, робота бакалавра, дипломна робота, магістерська робота.


Література


 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2004. – С. 24-29.

 2. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К. : Академвидав, 2004. – С. 139-153.


Запитання та завдання для самоперевірки:


1. З’ясувати структуру СНТТ ВНЗ.

2. Визначитися у сутності самостійної роботи.

3. Проаналізувати структуру навчальної діяльності студента.

4. Визначитися у методах організації роботи над науковими першоджерелами.

5. Проаналізувати методику вивчення наукової та навчальної літератури (Див.: Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – Рис.5.1. – С. 147.


Тема 3.


НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ: ПСИХОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ


План


 1. Творча діяльність: сфери, особливості. Психологія наукової творчості

 2. Організація творчої діяльності

 3. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності

Особистий архів (бібліотека) дослідника


Термінологічний словник:


Творчість, творча діяльність, творчий підхід, мислення, творче мислення, наукове мислення, творчі здібності науковця, самоорганізація, самореалізація, самообмеження, психологія наукової творчості, технічні засоби наукової діяльності.


Література


 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К. : Знання, 2004. – С. 34-53.

 2. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. – К. : Лібра, 2004. – Розділ 1. – С. 163-180.

 3. Майданов А.С. Процесс научного творчества. – М. : Наука, 1983. – 206 с.


Запитання та завдання для самоперевірки:


1. Визначити складові (елементи) творчої діяльності.

2. Визначити шляхи підвищення ефективності наукової творчості.

3. Виявити основні якості, що відповідають статусу науковця.

4. Ознайомитися з правилами організації робочого дня науковця.

5. Визначитися в технічних засобах наукової діяльності.

6. З’ясувати особливості ділового спілкування (ділового листування, ділової розмови по телефону тощо).

7. Визначитися у правилах формування особистого архіва (бібліотеки).


Тема 4.


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ РІЗНОВИДИ


План


 1. Наукова діяльність: специфіка, особливості. Різновиди наукової діяльності

 2. Науково-інформаційна діяльність

 3. Науково-дослідницька діяльність


Термінологічний словник:


Наука, наука про науку, інформація (інформатика), система наукової комунікації, наукова інформація, теорія інформації, наукова діяльність, наукова комунікація, наукове дослідження, науково-дослідницька діяльність, науково-інформаційна діяльність, науково-допоміжна діяльність, науково-технічна діяльність, наукова організація праці, етичні норми і цінності науки, норми науково-інформаційної поведінки.


Література


1. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Навч. посібн. – К. : Лібра, 2004. – С. 163-190.

2. Бониц М. Научная информация и научное исследование / Пер. с нем. Р.С. Гиляревского. – М. : Наука, 1987.

3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с.

4. Добров Г.М. Наука о науке / Отв. ред. Н.В. Новиков. – К. : Наук. думка, 1998. – 304 с.

5. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований. Учебн. пособ. / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К. : Знання, 2000. – 114 с.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. З’ясувати особливості наукової (науково-дослідницької, науково-технічної, науково-допоміжної) діяльності.

 2. Визначитися в основах науково-інформаційної діяльності.

 3. Які головні завдання НІД?

 4. Які ознаки наукової інформації?

 5. Які якості наукової інформації?

 6. Що уявляє собою наукова комунікація (НК)?

 7. У чому сутність інформатики як наукової дисципліни?

 8. Проаналізувати моделі науки, що визначені В.В. Налімовим та З.М. Мульченко (Див.: Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. – М. : Наука, 1969).

 9. Які нові норми науково-інформаційної поведінки?Тема 5.


МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ


План


1. Наукове пізнання: сутність, рівні

2. Емпіричний рівень наукового пізнання, його механізми, методи

3. Теоретичний рівень наукового пізнання: механізми, методи


Термінологічний словник:


Пізнання, наукове пізнання, теорія, емпірія, емпіричне знання, теоретичне знання, емпіричний рівень наукового пізнання, теоретичний рівень наукового пізнання, наукова проблема, науковий закон, теорія, принцип, концепція, наукова ідея, поняття, науковий факт, наукове дослідження, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, актуальність, доцільність, методологічні засади, методи наукового пізнання, емпіричні методи (спостереження, порівняння, умовивід за аналогією, вимірювання, експеримент, методи опитування, методи експертних оцінок, лабораторні експерименти, кореляційний аналіз, факторний аналіз, метод імплікаційних шкал, контент-аналіз), теоретичні методи (абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, метод сходження від абстрактного до конкретного, метод ідеалізації, формалізація, аксіоматичний метод).


Література


1. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. Навч. посібн. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – С. 5-29.

2. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Навч. посібн. – К. : Лібра, 2004. – С. 39-82.

3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К. : Знання. – С. 54-89.


Запитання для самоперевірки:


1. У чому полягає специфіка наукового пізнання?

2. На якому рівні пізнання функціонують відчуття, сприйняття, уявлення? Охарактеризуйте їх.

3. Які закони мисленнєвої діяльності?

4. Які методи використовуються на емпіричному рівні наукового пізнання? Охарактеризуйте їх.

5. Як відбувається процес пізнання на його теоретичному рівні? Завдяки яким психічним механізмам?

6. Які методи теоретичного дослідження? Охарактеризуйте їх.


Тема 6.


НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ, СТРУКТУРА, МЕТОДИ


План


1. Наукове дослідження: поняття, сутність

2. Науковий апарат наукового дослідження

3. Методологія наукового дослідження (фундаментальна, загальнонаукова, частково-наукова, конкретно-наукова)

4. Структура наукового дослідження

5. Методи наукового дослідження


Термінологічний словник:


Наука, наукове дослідження, тема дослідження, проблема дослідження, структура, актуальність дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, завдання дослідження, гіпотеза дослідження, методи дослідження, методологія, методологічні основи дослідження, методика, парадигми, функції методології, філософська (фундаментальна) методологія, діалектичний метод, діалектика, детермінізм, ізоморфізм, загальнонаукова методологія, історичний підхід, понятійний апарат, термінологічний принцип, метод термінологічного аналізу, метод операціоналізації понять, системний підхід, цілісність, структурність, структурно-функціональний підхід, системно-діяльнісний підхід, системно-генетичний підхід, пізнавальний (когнітивний) принцип, моделювання, модель, кількісно-якісні методи, наукометрія, бібліометрія, інформетрія, конкретно-наукова (частково наукова) методологія, концепція, техніка дослідження, методи дослідження (первинні, вторинні, верифікаційні, логіко-аналітичні, візуальні, експериментально-ігрові, математичні), загальні методи наукового пізнання, спостереження, порівняння, умовивід, вимірювання, експеримент, тестування, кореляційний аналіз, факторний аналіз, метод експертних оцінок, метод імплікацій них шкал, контент-аналіз, теоретичні методи пізнання ( абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, сходження від абстрактного до конкретного, метод деталізації, формалізації, аксіоматичний метод), логічні закони і правила ( закон тотожності, омонімія, синонімія, закон протиріччя, закон включення третього, дедуктивний умовивід, висновки за аналогією, аргументування, спростування (пряме, посереднє, або опосередковане, критика аргументів, критика демонстрації).


Література


1. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Навч. посібн. – К. : Лібра, 2004. – С. 39-67.

2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. - К. : Знання. – С. 54-89.

3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К. : Академвидав, 2004. – С. 49-94.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. У чому сутність наукового дослідження?

 2. Які складові структури наукового дослідження?

 3. Що складає зміст філософського (фундаментального) рівня методології?

 4. Які наукові підходи і методи складають загальнонауковий рівень методології?

 5. Як формується конкретно-науковий рівень методології? Які методи використовуються на даному рівні методології?

 6. Як складається частково-науковий рівень методології? Які методи використовуються на даному рівні методології?

 7. Сформулювати тему наукового дослідження.Тема 7.


ЛОГІКА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


План


 1. Загальна схема процесу наукового дослідження

 2. Організація і планування наукового дослідження

 3. Етапи науково-дослідного процесу


Термінологічний словник:


Наукове дослідження, загальна схема (структура) наукового дослідження, науковий напрям, наукова проблема, вибір теми, наукова інформація, науковий факт, наукова ідея, об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, завдання дослідження, гіпотеза (гіпотези) дослідження, індуктивна гіпотеза, дедуктивна гіпотеза, теоретичне дослідження, експериментальне дослідження, методи дослідження, методика, результати дослідження, упровадження результатів дослідження в практику, організація наукового дослідження, науково-довідковий апарат, науковий реферат з теми, рукопис наукового твору, організаційна стадія науково-дослідного процесу, етапи конкретизації теми, дослідна стадія наукового процесу, завершальна стадія науково-дослідного процесу, етап узагальнення, апробація результатів дослідження, етап реалізації результатів дослідження, критерії ефективності дослідження.


Література


 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К. : Знання-Прес, 2003. - С. 54-79.

 2. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К. : Академвидав, 2004. – С.95-106.

 3. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Навч. посібн. – К. : Лібра, 2004. – С. 107-162.

 4. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. - С.3-29.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. Які складові загальної схеми процесу наукового дослідження?

 2. Які передумови й особливості організації наукового дослідження?

 3. Яким чином планується наукове дослідження?

 4. Що складає зміст організаційної стадії наукового дослідження?

 5. Як обирається тема наукового дослідження? Які етапи конкретизації теми?

 6. Яка за змістом дослідна стадія наукового процесу? Як здійснюється пошук, накопичення та обробка інформації?

 7. Яка за змістом завершальна стадія науково-дослідного процесу?

 8. Яким є за змістом етап узагальнення результатів дослідження?

 9. Яким є за змістом етап апробації результатів дослідження?

 10. Розробити науковий апарат дослідження (за особистою темою).

 11. Спланувати зміст етапів розробки конкретної теми наукового дослідження (курсова робота, бакалаврська робота, дипломна робота).Тема 8.


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


План


 1. Етапи соціологічного дослідження

 2. Розробка програми дослідження

 3. Методи дослідження

 4. Технології обробки інформації


Термінологічний словник:


Соціологія, прикладна соціологія, конкретні соціологічні дослідження, описове дослідження, аналітичне дослідження, структура наукового дослідження, етапи дослідження, програма дослідження, концепції дослідження, проблема дослідження, проблемна ситуація, об’єкт дослідження, предмет дослідження, завдання дослідження, гіпотеза, види гіпотез (основні, гіпотези - наслідки, робочі, пояснювальні), базові поняття, спостереження, програма наукового спостереження, опитування, види опитування, експеримент, експериментальна ситуація, змінні в експерименті, незалежний фактор, залежний фактор, вибіркова сукупність, інтерпретація.


Література


1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К. : Знання - Прес, 2003. - С. 90-126.

2. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. – М. : Наука, 1992. – 239 с.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. Які етапи соціологічного дослідження? охарактеризувати їх.

 2. Як розробляється програма такого дослідження?

 3. Які характеристики методу спостереження?

 4. Які характеристики методу опитування?

 5. Які характеристики методу експерименту? Які його різновиди?

 6. Яким чином здійснюється обробка соціологічної інформації?

 7. Розробити анкету для опитування з проблеми, що досліджується.

 8. Скласти план особистого наукового спостереження.

 9. Розробити план (програму) дослідження.Тема 9.


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ


План


 1. Наукові документи: типи, сфера створення та використання

 2. Пошук та накопичення інформації

 3. Пошук інформації у мережі Інтернет

 4. Формування інформаційної бази дослідженняТермінологічний словник:


Науково-інформаційна діяльність, наукова інформація, науково-технічна інформація, інформатика, документ, науковий документ, первинні документи, вторинні документи, друковані документи, рукописні (друкарські) документи, депоновані наукові роботи, інформаційне забезпечення, професійна інформаційна комунікація, пізнавальність інформації, зміст інформаційного забезпечення,


Література


 1. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – К. : Лібра, 2004. – С. 83-106.

 2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. Навч. посібн. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 30-48.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. Які існують типи документів?

 2. Проаналізуйте типи документів у відповідності до їх сфери створення і застосування.

 3. Які документи називають первинними?

 4. Які документи називають вторинними?

 5. Як здійснюється бібліографічний пошук інформації?

 6. Як слід вивчати літературні джерела?

 7. Як здійснити пошук інформації в мережі Інтернет?

 8. Як відбувається формування інформаційної бази дослідження?Тема 10.


МЕТОДИ АНАЛІЗУ НАУКОВИХ ДАНИХ


План


1. Систематизація та узагальнення емпіричних даних

2. Графічно-візуальні методи узагальнення даних

3. Аналіз інших методів аналізу наукових даних


Термінологічний словник:


Емпіричні дані, метод, класифікація (типологія, групування), статистична таблиця, статистичний графік.


Література


 1. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. Навч. посібн. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С.49-108.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. Які знання складають емпіричні дані? (Що слід вважати емпіричними даними?)

 2. Завдяки яким методам здійснюється систематизація та узагальнення емпіричних даних?

 3. Який сенс використовувати графіко-візуальні методи узагальнення даних?

 4. Які ще методи аналізу наукових даних існують?

 5. Розробити методику особистого наукового дослідження (систему методів, етапи).Тема 11.


ГІПОТЕЗИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


План


 1. Гіпотези, їх сутність

 2. Процес висування і розвитку гіпотез

 3. Загальна схема перевірки гіпотез

 4. Критерії перевірки гіпотез


Термінологічний словник:


Гіпотеза, істинність гіпотези, закономірність, статистична гіпотеза, висування гіпотези, формулювання гіпотези, доведення гіпотези, перевірка гіпотези, доведення гіпотези.


Література


 1. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Навч. посібн. – К. : Лібра, 2004. – С. 61-66.

 2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. Навч. посібн. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 109-145.


Запитання та завдання для самоперевірки:


1. Дайте визначення поняття гіпотези.

2. Сформулюйте вимоги, яким повинна відповідати гіпотеза, що висувається.

3. Охарактеризуйте основні стадії існування гіпотези.

4. Розкрийте процес перетворення гіпотези на наукову теорію.

5. Розробити гіпотезу до особистого наукового дослідження.


Тема 12.


ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


План


 1. Загальні вимоги і структура дослідження.

 2. Вимоги до змісту наукового дослідження.

 3. Оформлення наукової роботи.


Термінологічний словник:


Зміст дослідження, структура дослідження, вступ, композиція вступу, актуальність дослідження, мета і завдання дослідження, об’єкт і предмет дослідження, наукова новизна одержаних результатів, апробація результатів дослідження, практичне значення одержаних результатів, достовірність результатів, методи та методика дослідження, теоретична база дослідження; стратегія і тактика дослідження, методика і техніка дослідження, мова і стиль наукового дослідження.


Література


1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К. : Знання-Прес, 2003. - С. 173-222.


Запитання та завдання для самоперевірки:


 1. Які загальні вимоги до наукового дослідження?

 2. Яка структура наукового дослідження?

 3. Які вимоги до змісту наукового дослідження?

 4. Які правила оформлення наукової роботи?

 5. Розробити науковий апарат до студентської наукової роботи (курсової, бакалаврської, дипломної).

 6. Довести актуальність обраної проблеми дослідження.Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських і практичних занять

з дисципліни

„ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”)


Укладач:

Воєводіна Л.П.


Комп’ютерний набір:

Воєводіна Л.П.

Комп’ютерна верстка:

Воєводіна Л.П.


Підписано до друку ____________

Формат 60×841/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. ________. Обл. вид. арк. ______.

Тираж ____ прим. Вид.№ ______.Замовл.№ _______.Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642)413412, факс: 8(0642)413160

E-mail: @snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua


Схожі:

Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconСписок студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра галузі знань 0201
Документознавство та інформаційна діяльність, спеціальності 02010501, 02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconІнформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб матеріалів VІ міжнар наук практ...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів усіх напрямків підготовки університету Херсон 2012 Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №2 від 03 вересня 2012 р.)
Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №2 від 03 вересня 2012 р.)
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconВідкрито новий напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка
За допомогою новітніх технологій. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один із найпріоритетніших напрямів...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09 Луганськ 2009 iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв восьма міжнародна науково-практична конференція „Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики”
Національній академії керівних кадрів культури І мистецтв відбудеться Восьма міжнародна науково-практична конференція „Документознавство....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи