Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” icon

Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність”
Скачати 71.41 Kb.
НазваПитання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність”
Дата01.08.2012
Розмір71.41 Kb.
ТипДокументи
1. /Вопросы_спец-маг_2011.docПитання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність”

Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність

„Документознавство та інформаційна діяльність”


Документознавство

 1. Поняття про документ: сутність, генезис, розвиток і сучасні тлумачення.

 2. Документ як системний об’єкт: властивості, ознаки та функції.

 3. Інформаційна та матеріальна складова документа.

 4. Кодування інформації, поняття про мови.

 5. Документ як знакова система.

 6. Способи та засоби запису інформації.

 7. Поняття про класифікацію документів.

 8. Класифікація за інформаційною складовою документа.

 9. Класифікація матеріальною складовою документа.

 10. Класифікація за обставинами існування у зовнішньому середовищі.

 11. Соціальна документно-комунікаційна система: документна комунікація, документна комунікаційна система.

 12. Документна діяльність і процес створення документів.

 13. Основні етапи розвитку документознавства

 14. Об’єкт, предмет, структура документознавства.

 15. Основні етапи розвитку управлінського документознавства.

 16. Патентний документ: визначення, види.

 17. Патентна система в Україні та за її межами.

 18. Система стандартизації в Україні та за її межами.

 19. Нормативні документи зі стандартизації: визначення, види, характеристика.

 20. Неопублікований документ: визначення, види, характеристика.

 21. Поняття артефакту.

 22. Цінний і рідкісний документ.

 23. Службовий документ: визначення, види, класифікація.

 24. Організаційно-розпорядчі документи: види, реквізити й оформлення.

 25. Класифікація систем документації.

 26. Уніфікація та стандартизація управлінської документації.

 27. Документи на найновіших носіях: ознаки, особливості.

 28. Мікрографічний документ: визначення, ознаки, класифікація, етапи розвитку.

 29. Магнітний, оптичний та голографічний документ: визначення, види й основні видові ознаки.

 30. Електронний документ: поняття, основні види, переваги та недоліки.Теоретичні засади інформаційних систем

 1. Основні підходи у визначенні поняття інформації.

 2. Кількість інформації, її визначення. Одиниця інформації.

 3. Поняття ентропії в теорії інформації.

 4. Семантична концепція інформації.

 5. Поняття тезауруса.

 6. Закономірності сприйняття інформації реципієнтом у рамках тезаурусної моделі комунікації.

 7. Типологія, загальні властивості інформації і закономірності поширення наукової інформації.

 8. Бар'єри в інформаційній взаємодії: загальне поняття, види.

 9. Поняття системи. Системні принципи. Класифікація систем.

 10. Поняття і визначення нечітких множин, ступеня і функції приналежності в теорії нечітких множин.

 11. Поняття інформаційної потреби. Об'єктивні і суб'єктивні аспекти інформаційних потреб.

 12. Поняття релевантності та пертинентності в теорії інформаційних систем.

 13. Методики вивчення інформаційних потреб вчених, інженерів, менеджерів.Аналітико-синтетична обробка інформації

 1. Загальне поняття аналітико-синтетичної обробки документів і інформації (АСО), роль і функції АСО у наукових дослідженнях і управлінні.

 2. Перспективи розвитку АСО в зв'язку з інформатизацією суспільства, розвитком інформаційної технології.

 3. Основні види інформаційного аналізу і синтезу.

 4. Рівні згортання наукових документів.

 5. Бібліографічний опис наукових документів як вид АСО.

 6. Класифікація, анотування наукових документів.

 7. Реферування документів. Види рефератів.

 8. Основні вимоги до складання рефератів.

 9. Індексування наукових й інших документів. Поняття, призначення.

 10. Сутність, зміст і особливості огляду як виду АСО.

 11. Значення оглядової діяльності для розвитку науки.

12. Поняття гіпертексту, призначення, побудова, сфера застосування.

13. Гіпертекст як форма організації інформації в глобальній мережі Інтернет.

14 Переваги та недоліки гіпертексту як форми представлення інформації.

15. Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ), його призначення,

16. Загальна методика побудови.

17. Центри аналізу інформації та їхня роль в організації АСО і НІД у країні.

18. Аналітико-синтетична обробка інформації та документів на підприємстві, фірмі, установі.


Документні ресурси

 1. Дефініція поняття „документний ресурс”.

 2. Співвідношення понять документний потік, документний масив, документний фонд.

 3. Документні потоки та документні масиви: ознаки, властивості, функції.

 4. Закономірності росту документів у документних потоках і масивах.

 5. Закономірність розсіювання-концентрації документів у документних потоках і масивах.

 6. Фрагментарність і дублювання документованої інформації.

 7. Старіння та актуалізація документів у документних потоках і масивах.Інформаційний менеджмент

 1. Поняття ресурсу. Інформація як ресурс.

 2. Властивості інформації як ресурсу.

 3. Альтернативність інформації як ресурсу стосовно інших видів ресурсів.

 4. Поняття класифікації й ідентифікації інформаційних ресурсів. Цілі, принципи, ознаки.

 5. Поняття й основні види інформаційних продуктів і послуг.

 6. Інформація як невичерпний ресурс промислового, економічного, соціального розвитку.

 7. Задача оптимізації використання інформації як ресурсу.

 8. Інформаційні ресурси в науковій діяльності. Структура і стисла характеристика.

 9. Інформація як ресурс управління і розвитку підприємства, організації, установи.

 10. Поняття інформаційного менеджменту.

 11. Поняття глобальних і національних інформаційних ресурсів.

 12. Стан і рівень використання інформаційних ресурсів як характеристика соціально-економічного розвитку країни.

 13. Цілі та задачі державної політики в області інформаційних ресурсів.

 14. Поняття та порівняльна характеристика пасивних й активних інформаційних ресурсів.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА

  1. Автоматизированные информационные системы [Текст] / Н. А. Криницкий, Г. А. Миронов, Г. Д. Фролов; под ред. А. А. Дородницына. – М. : Наука, 1982. – 384 с.

  2. Алгебра, языки, программирование [Текст] / В. М. Глушков, Г. Е. Цейтлин, Е. Л. Ющенко. – К. : Наукова думка, 1974. – 328 с.

  3. Алферова З. В. Теория алгоритмов [Текст] /З. В. Алферова. – М. : Статистика, 1973. – 164 с.

  4. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис [Текст] / Д. И. Блюменау. – Л.: Наука, 1989. – 192 с.

  5. Богданова Е. Л. Информационный маркетинг [Текст] : учеб. пособ./ Е. Л. Богданова – СПб. : АЛЬФА, 2000. – 176 с.

  6. Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ [Текст] / Г. Г. Воробьев. – М. : Наука, 1973. – 256 с.

  7. Годин В. В. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 17. [Текст] / В. В. Годин, И. К. Корнеев – М. : ИНФРА-М, 1999. – 432 с.

  8. Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации [Текст] / Г. Р. Громов. – М. : Наука, 1984. – 240 с.

  9. ДСТУ 2392 – 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення [Текст]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

  10. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять [Текст]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

  11. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 768 с.

  12. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе [Текст] / Ю .М. Арский, Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный – М. : ВИНИТИ, 1996. – 489 с.

  13. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. [Текст] / С. Г. Кулешов; УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 161 с.

  14. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

  15. Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Текст] : ученик. – 7-е изд., перераб. и доп./ Н. Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – 460 с.

  16. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. :Знання, 2004. – 331 с.

  17. Ларин М. В. Управление документацией и новые информационные технологии [Текст]/ М. В. Ларин. – М. : Научная книга, 1998. – 137 с .

  18. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. В. Матвієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.

  19. Научные коммуникации и информатика [Текст] /А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский. – М .: Наука, 1976. – 436 с.

  20. Острейковский В. А. Информатика [Текст] / В. А. Острейковский. – М. : Высшая школа, 1999. – 512 с.

  21. Пиотровский Р. Г. Инженерная лингвистика и теория языка [Текст] / Р. Г. Пиотровский. – Л. : Наука, 1979. – 112 с.

  22. Пиотровский Р. Г. Текст, машина, человек [Текст] / Р. Г. Пиотровский. – Л. : Наука, 1975. – 328 с.

  23. Поспелов Д. А. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту [Текст] / Д. А. Поспелов. – М. : Наука, 1982. – 224 с.

  24. Реферирование в общественных науках. Теория и методика [Текст]. – М. : Наука, 1982. – 160 с.

  25. Соляник А. А. Документні потоки та масиви [Текст] : навч. посіб./А. А. Соляник – Х. : ХДАК, 2000. – 112 с.

  26. Столяров Ю. Н. Документный ресурс [Текст] : учеб. пособ./ Ю. Н. Столяров. – М. : Либерия, 2001. – 152 с.

  27. Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки [Текст] / А. Д. Урсул. – М .: Наука, 1975. – 288 с.

  28. Чурсин Н. Н. Понятие тезауруса в информационной картине мира [Текст] / Н. Н. Чурсин. – Луганск : Изд-во „Ноулидж”, 2010. – 305 с.

  29. Чурсин Н. Н. Популярная информатика [Текст] / Н. Н. Чурсин. – К. : Техника, 1982. – 152 с.

  30. Швецова-Водка Г. М. Документознавство [Текст] : навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка – К. : Знання, 2007. – 398 с.

  31. Шрейдер Ю. А. Системы и модели [Текст] / Ю. А. Шрейдер, А. А. Шаров. – М. : Радио и связь, 1982. – 152 с.

Схожі:

Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconВідкрито новий напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка
За допомогою новітніх технологій. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один із найпріоритетніших напрямів...
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconСписок студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра галузі знань 0201
Документознавство та інформаційна діяльність, спеціальності 02010501, 02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconРозклад навчальних занять спеціальність «документознавство та інформаційна діяльність»

Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 02010501 «Документознавство
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 02010501 «Документознавство
Питання до фахового вступного екзамену на спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” iconГрафік зимової сесії 2012 – 2013 н р. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації Напрям (спеціальність) – 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи