Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Скачати 197.13 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Дата23.10.2012
Розмір197.13 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Приймальної комісії ТНЕУ

_____________________ С.І. Юрій

Протокол засідання Приймальної комісії ТНЕУ № ___ від _______________


ПРОГРАМА


проведення фахових вступних випробувань

з претендентами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності 8.15010002 – «Державна служба»
Голова фахової атестаційної комісії
О.Т. ІващукТернопіль – 2011

Програма фахового вступного випробування

з питань державного управління


Тема 1. Теоретичні основи державного управління

Сутність та види управління. Характеристика держави як суспільного інституту. Суспільні функції держави. Зміст державного управління. Специфічні риси державного управління. Сучасні принципи державного управління в Україні. Функції державного управління і їх класифікація. Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття управлінських рішень: право, повноваження, відповідальність, обов'язковість, компетентність. Контроль як важлива функція державного управління.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

 2. Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. Державне управління: Підручник – К.: Знання, 2009.

 3. Енциклопедичний словник з державного управління/Укл.: Ю.П. Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010.-820с.

 4. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Академ. курс: У 2 т. – К., 2006.

5. Глазунова Н. И. Система государственного управления: Учебник.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.–551с.

6. Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський.-КНЕУ, 2005.– 480с.


Тема 2. Система органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Конституція України про виконавчу владу. Реалізація принципу розподілу влади в управлінні Українською державою. Виконавча влада: поняття, функції, види діяльності. Відносини між виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади в Україні. Кабінет Міністрів України в системі виконавчої влади. Органи виконавчої влади (поняття, ознаки, система). Конституційні засади побудови державної влади в Україні. Компетенція та відповідальність органу виконавчої влади. Міністерства України (загальна характеристика). Обласні державні адміністрації: структура, завдання, повноваження. Районні державні адміністрації: структура й повноваження. Система місцевого самоврядування в Україні. Власні й делеговані повноваження органів місцевого самоврядування в Україні. Центральні органи виконавчої влади: типи й основні завдання. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 141 с.

 2. Закон України про Кабінет Міністрів України //// http://zakonl.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»// http://zakonl.rada.gov.ua

 4. Закон України про місцеве самоврядування в Україні із наступ. змінами // http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Закон України про місцеві державні адміністрації із наступ. змінами // http://zakonl.rada.gov.ua

 6. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Академ. курс: У 2 т. – К., 2006.

 7. Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. Державне управління: Підручник – К.: Знання, 2009.

 8. Енциклопедичний словник з державного управління/Укл.: Ю.П. Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна.-К.: НАДУ, 2010.-820с.Тема 3. Державна служба в Україні: теоретичні та практичні основи функціонування

Державна служба в Україні: поняття та принципи функціонування. Правовий статус державних службовців. Система правових актів про державну службу на сучасному етапі. Відповідальність державних службовців. Проходження державної служби: поняття, правове регулювання. Прийняття на посаду в органах державної влади на конкурсній основі та поза конкурсом. Призначення на посади керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади. Особливості вирішення кадрових питань в органах місцевого самоврядування. Класифікація посад державних службовців. Ранги державних службовців та просування по службовій кар’єрі. Нормативні документи для обчислення стажу державної служби. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби.


Список рекомендованої літератури

 1. Закон України про державну службу //http://zakon1.rada.gov.ua

 2. Желюк Т.Л. Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни ”Державна служба”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 138 с.

 3. Державне управління та державна служба: Словник-довідник/Уклад. О.Ю. Оболенський.-КНЕУ, 2005.– 480с.

 4. Енциклопедичний словник з державного управління/Укл.: Ю.П. Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна.-К.: НАДУ, 2010.-820с.Тема 4. Основи державного регулювання економіки

Державне регулювання економіки як складова державного управління. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. Принципи державного регулювання економіки. Елементи і засоби державного регулювання економіки. Система методів державного регулювання економіки. Система інструментів правового регулювання економіки. Адміністративні методи державного регулювання економіки. Економічні методи державного регулювання економіки. Механізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економіки. Державне регулювання цін та інфляції.

Державне регулювання розвитку підприємництва. Структурна політика держави. Соціальна політика держави і регулювання рівня життя. Державне регулювання розвитку промислового виробництва. Державне регулювання агропромислового виробництва. Державне регулювання транспортної системи. Механізм управління державним сектором економіки. Державне регулювання суспільного сектору сфери послуг. Механізм державного регулювання розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності. Державне регулювання ринку праці. Державне регулювання природоохоронної діяльності. Регіональна економічна політика: державне регулювання розвитку регіонів.


^ Список рекомендованої літератури

 1. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д. е. н., проф., академіка АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. –К.: Атіка., 2000 – 630 с.

 2. Державне регулювання економіки: Навч. посібник /С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко а ін..– К.: КНЕУ, 2004.- 440с.

 3. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник – К.: Знання, 2006

4. Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Державне регулювання економіки». – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 210 с.

Програма фахового вступного випробування

з основи економіки


Тема 1. Потреби і ресурси. Сутність та моделі ринкової економіки

Економіка – основа життя людського суспільства. Людські потреби та їх класифікація. Ресурси і фактори виробництва. Поняття економічної системи та її типи. Ринок як економічна категорія. Поняття ринкової економічної системи та її ознаки. Суть і причини виникнення товарного виробництва, основні етапи його еволюції. Товар та його властивості. Змішана економіка та її моделі. Особливості економічної системи трансформаційного типу. Економічна наука і економічна політика: проблеми взаємозв`язку.


Список рекомендованої літератури

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С 36-44.

 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведев B.C. Політична економія. Ч.1. Загальна економічна теорія. Ч.2. Спеціальна економічна теорія. – К.: Ніка - центр Ельга, 2000.

 3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – С. 89-117, С. 282-318.

 4. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. – С-Пб., 1992. – Глава 5.

 5. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2006. – С. 134-150.

 6. Єщенко П.С, Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – С. 52- 99.

 7. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України: Посібник. – К.: А.С.К., 2006. – 688 с.Тема 2. Теорія грошей та грошового обігу. Механізм функціонування ринку

Закономірності виникнення і суть грошей. Класичні функції грошей. Функції сучасних грошей. Система грошового обігу та еволюція її типів. Сучасна система нерозмінних кредитних грошей. Грошова маса та її агрегати. Закон грошового обігу. Інфляція та дефляція: економічна природа, форми, типи, рівні і наслідки. Ціна товару та її визначення за концепціями витрат праці та корисності блага. Попит: суть та чинники. Закон попиту. Закон пропозиції та її чинники. Конкуренція: суть, форми та методи. Умови виникнення і форми монополії. Необхідність та методи антимонопольного регулювання.


Список рекомендованої літератури

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2006. Тема 21.

 2. Білецька Л.В., Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / За ред. Л.В. Білецької, О.В.Білецького. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 652 с.

 3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. – С-Пб., 1992. – Глава 5.

 4. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2006. – С. 134-150.

 5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. Т. 2. – Таллин, 1993. – С. 30-44.

 6. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України: Посібник. – К.: А.С.К., 2006. – 688 с.Тема 3. Підприємництво та підприємство. Витрати і доходи підприємства. Показники ефективності

Підприємництво, його суть, принципи і функції. Підприємство: суть та ознаки. Організаційно-правові форми підприємств. Форми підприємств за рівнем концентрації виробництва. Форми організації корпоративних підприємств. Види підприємств за формами власності. Проблеми формування змішаної (багатоукладної) ринкової економіки в Україні. Постійні і змінні витрати підприємства. Витрати на засоби праці в структурі постійних витрат. Поняття основних фондів. Амортизація та її норма. Поняття повних (валових) витрат підприємства. Дохід підприємства та його форми. Прибуток фірми. Ефективність підприємницької діяльності фірми та система показників, що її визначають.


Список рекомендованої літератури

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2006. Тема 21.

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 36-44.

 3. Білецька Л.В., Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / За ред. Л.В. Білецької, О.В.Білецького. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 652 с.

 4. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К. : Вища школа, 2003. – С. 89-117, С. 282-318.

 5. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексіїнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672 с.

 6. Єщенко П.С, Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – С. 52- 99.

 7. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / Під заг. ред. заслуженого працівника народної освіти України, д.е.н., професора Л.Ю. Мельника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

 8. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007. – Розділ 3,4.Тема 4. Ринки факторів виробництва

Ринок праці, його суть і структура та історичні умови виникнення. Попит і пропозиція на ринку праці, чинники, які визначають їх обсяг. Форми безробіття. Заробітна плата як ціна праці: суть та функції. Сучасні форми та системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. Капітал як економічна категорія та його форми. Процент як ціна фактору капіталу. Кредит та його форми. Банківський кредит та його характеристика. Цінні папери та їх види. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Природні ресурси як чинник виробництва та їх особливості. Рента як ціна фактору природних ресурсів.


Список рекомендованої літератури

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2006. Тема 21.

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 36-44.

 3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. – С-Пб., 1992. – Глава 5.

 4. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2006. – С. 134-150.

 5. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексіїнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672 с.

 6. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007. – Розділ 3,4.Тема 5. Розподіл та перерозподіл доходів. Макроекономічні показники. Роль держави в економіці

Суть розподілу національного доходу. Первинні доходи населення. Необхідність перерозподілу суспільних благ та його шляхи. Вторинні доходи. Необхідність та шляхи подолання бідності. Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення. Національний дохід і національне багатство. Цикл ділової активності та його фази. Економічне зростання та його типи. Необхідність державного регулювання економіки та його форми. Економічні функції держави. Державний бюджет та його структура. Податки та їх види.


Список рекомендованої літератури

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – С. 690-746.

 2. Вініченко І.І., Гончаренко О.В. і ін. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літературі 2006. – С. 76-91.

 3. Круш П.В., Тульчинська C.O. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 219-240.

 4. Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч.посібник. – К.: Знання, 2008. – 700 с.

 5. Федоренко В.Г. і інші. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Алерта, 2007. – С. 368-376.

 6. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611с.Тема 6. Світовий ринок та глобалізаційні процеси

Закономірності формування і суть світового господарства. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. Поняття та форми прояву глобалізації світового господарства. Поняття валюти та її види. Валютні курси. Проблеми входження економіки України до системи глобалізованого господарства.


Список рекомендованої літератури

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 36-44.

 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведев B.C. Політична економія. Ч.1. Загальна економічна теорія. Ч.2. Спеціальна економічна теорія. – К.: Ніка - центр Ельга, 2000.

 3. Білецька Л.В., Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / За ред. Л.В. Білецької, О.В.Білецького. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 652 с.

 4. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2006. – С. 134-150.

 5. Єщенко П.С, Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – С. 52- 99.

 6. Крупка М.І. Основи економічної теорії / М.І.Крупка, П.І.Островерх, С.К.Реверчук. – Київ: Атіка, 2001. – 344 с.

 7. Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч.посібник. – К.: Знання, 2008. – 700 с.

 8. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / Під заг. ред. заслуженого працівника народної освіти України, д.е.н., професора Л.Ю. Мельника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

Програма фахового вступного випробування

з основ держави і права


Тема 1. Теорія держави і права

Загальнотеоретична характеристика правознавства як юридичної науки. Поняття, предмет і структура юридичної науки. Загальне поняття, предмет, методологія та функції теорії держави і права, її практична значущість. Методологія дослідження держави і права. Походження, сутність та основні риси держави. Загальна характеристика теорій походження держави. Теорія сучасної держави. Держава та громадянське суспільство. Тип і функції держави – основні характеристики соціальної сутності держави. Форми держави.

Механізм та апарат держави. Політична система суспільства та держава. Держава, право та особа. Правова сутність та характерні ознаки правової держави. Поняття, походження права, сучасне праворозуміння. Соціальна цінність, принципи та функції права. Норми права в системі нормативного регулювання. Форми (джерела) права. Правоутворення. Правова система, система права та система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів. Реалізація права. Тлумачення правових норм. Законність і правопорядок. Правомірна поведінка. Юридична відповідальність. Правосвідомість і правова культура. Правові відносини. Правове регулювання суспільних відносин та його механізм.


^ Тема 2. Конституційне право України

Конституційне право України як провідна галузь національного права України. Конституційне право України як юридична наука та навчальна дисципліна. Конституція та конституціоналізм в Україні. Основи конституційного ладу України. Основи конституційно-правового статусу людини й громадянина в Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України. Народне волевиявлення в Україні. Вибори. Референдум.

Законодавча влада в Україні. Конституційно-правовий статус народного депутата. Президент України в системі органів державної влади України. Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади України. Конституційний Суд України. Органи правосуддя і прокуратури в Україні. Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. Конституційні основи територіального устрою України. Місцеве самоврядування в Україні. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України.


^ Тема 3. Адміністративне право України

Джерела адміністративного права. Громадяни як суб’єкти адміністратив­ного права. Об’єднання громадян – учасник адміністративно-правових відносин. Органи виконавчої влади. Державні службовці. Форми і методи державного управління. Акти органів виконавчої влади. Адміністративно-правові режими. Загальні засади адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення за законодавством України. Адміністративні стягнення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією. Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади. Організаційно-правові проблеми запровадження в Україні адміністративної юстиції. Адміністративно-правові основи державного управління.


^ Тема 4. Трудове право

Поняття, система і джерела трудового права України. Суб'єкти трудових правовідносин. Трудовий договір. Порядок прийому на роботу. Правове регулювання робочого часу. Правове регулювання часу відпочинку. Поняття, сторони, зміст колективного договору. Правове регулювання оплати праці. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Дисциплінарна відповідальність: поняття, правові умови та підстави. Матеріальна відповідальність: поняття, правові умови та підстави. Правове регулювання охорони праці. Трудові спори та порядок їх вирішення.


^ Список рекомендованого законодавства і літератури


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Декларація прав національностей України. Прийнята 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 798.

 3. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 4. Кодекс законів про працю України. – К., 2008.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.

 6. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03. 03. 1998 // ВВР. – 1998. – № 34. – Ст. 375 ( зі змін. та доп.).

 7. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15. 09. 1999 // ВВР. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 8. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів” від 21. 03. 1991 // ВВР. – 1991. – № 21. – Ст. 253.

 9. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України” від 05. 02. 1993 // ВВР. – 1993. – №16. – Ст. 168.

 10. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» вiд 11 липня 1996р. // Голос України 29 жовтня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст.212.

 11. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992р. // Відомості Верховної Ради України 1992. – № 34. – Ст. 504.

 12. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991р. (із змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 21 – Ст. 84.

 13. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

 14. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 15. Закон України «Про Автономну Республіку Крим» від 17 березня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

 16. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

 17. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991р. у редакції Закону від 18 лютого 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 15. – Ст. 86.

 18. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 191.

 19. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965.

 20. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. (із наступ. змінами) // http://zakon1.rada.gov.ua

 21. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р. (із наступ. змінами) // http://zakonl.rada.gov.ua.

 22. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010р. №2453–VI.

 23. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004р. (із наступ. змінами) // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 27–28. – 366 с.; http://zakon.rada. gov.ua.

 24. Закон України “Про зайнятість населення” від 01. 03. 1991 //ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 170 (зі змін. та доп.).

 25. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01. 07. 1993 // ВВР. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 26. Закон України “Про оплату праці” від 24. 03. 1995 // ВВР. – 1997. – №17. – Ст. 121 (зі змін. та доп.).

 27. Закон України “Про відпустки” від 15. 11. 1996 // ВВР. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 28. Закон України “Про державні нагороди України” від 16. 03. 2000 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 1. – С. 570.

 29. Закон України “Про організації роботодавців” від 24. 05. 2001 // ВВР. – 2001. – № 32. – Ст. 251.

 30. Закон України “Про охорону праці” від 14.10. 1992р. №2694–ХІІ.

 31. Указ Президента України «Про Державну судову адміністрацію України» від 29 серпня 2002 р. //Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1674.

 32. Указ Президента України «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України» від 1 жовтня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 40. – Ст. 1856.


Література

  1. Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах: Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова).  К.: В–во “Юридична думка”, 2004, 2005.  584с.

  2. Адміністративне право України: Підручник. / Під ред. проф. Ю.П.Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520с.

  3. Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. – 2–е изд. Пере раб и доп. – М.: ТК Велби, Изд–во Проспект, 2008.

  4. Богданюк Я. Концептуальні підходи до визначення поняття „переведення” // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 113–116.

  5. Бойко В. Нова Конституція і судова влада // Право України. – 1997. – №1 – С. 16–18.

  6. Болотіна Н. Б. Трудове право України. – К.: Вікар, 2005 – 725с..

  7. Болотіна Н. Б. Трудовий договір за законодавством України. – К., 2002. – 124с.

  8. Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України. – 2006. – № 12.

  9. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины. – Харьков: Консум, 1998. – 140 с.

  10. Вишновецька С. Загальні положення проекту Трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України. – 2009. – № 3. – С. 41–47.

  11. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник.  Тернопіль: Карт–бланш, 2004.  579с.

  12. Гладун З.С., Бреян Т.А. Збірник задач з адміністративного права України.  Тернопіль: економічна думка, 2007.  38с.

  13. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих навчальних закладів] / За редакцією проф. М.В. Цвіка, доц. В.Д. Ткаченка, проф. О.В. Петришина. – Харків: Право, 2006.

  14. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Сухицька Н.В. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

  15. Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспективи // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 42–44.

  16. Козуб І.Г. Інвалідність як критерій диференціації трудового законодавства // // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково–практичної конференції: „Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи”. – Тернопіль, 2009. – С. 144–146.

  17. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 736с.

  18. Комаров С.А. Общая теория государства и права. 7–е изд., испр. – СПб.: Питер, 2008.

  19. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори–упорядники: Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. – К.: Атіка, 2000. – 896с.

  20. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – 734с.

  21. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – 544с.

  22. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002р. – 544с.

  23. Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 88 с.

  24. Конституція України: Науково–практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво „Право”; К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 808с.

  25. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення // Право України. – 2009. – № 3. – С. 48–53.

  26. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005.

  27. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 3–є вид., змін, й доп. –Тернопіль, 2008.

  28. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Навч.–метод. посіб. для студ. навч. закл. – Тернопіль, 2008.

  29. Навчальнометодичні матеріали з курсу “Адміністративне право України” / Укладач З.С. Гладун.  Тернопіль: Економічна думка, 2004.  116с.

  30. Оборотов Ю.М. Теорія держави і права (прагматичний курс). – Одеса: Юридична література, 2005.

  31. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. Государственный экзамен. Учебно–методическое пособие. Одеса, 2008.

  32. Омельчук О. Правова природа колективних угод // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 154–156.

  33. Правознавство: Навчальний посібник/ За заг. ред. П.Д. Пилипенка. 3–тє вид., стереотипне – Львів. „Новий Світ – 2000”, 2006. – 516с.

  34. Прокопенко В. І. Трудове право. – Харків: Консум, 2002. – 528с.

  35. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. Вид. 10–е доповнене. – Львів: Край. 2008.

  36. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2008.

  37. Стеценко С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник.  К: Атіка, 2007.  624 с.

  38. Теория государства и права: Учебник / Под редакцией М.Н. Марченко. – М.: Издательство «Зерцало», 2009. (Классический университетский учебник).

  39. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посібник для студентів вищ. навч. Закладів / Авт.–упорядник Кравчук М.В. — К. – Атіка, 2007.

  40. Теорія держави і права. Академічний курс. Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

  41. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер. – 2006.

  42. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права (навчальний посібник для підготовки до державного іспиту)/ Авт.–упорядник М. В. Кравчук – Тернопіль, 2002.

  43. Трудове право України / За ред. Пилипенка. – К., 2003. – 536 с.

  44. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упорядники Скоробагатько В. А., Федишина М. І.– К.: Істина, 2000. – 432с.

  45. Хара В. Реформування трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Право України. – 2009. – № 3. – С. 22–27.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Метою програми є узагальнення знань, умінь І навичок, отриманих претендентами з фундаментальної І спеціальної підготовки та використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Метою програми є узагальнення знань, умінь і навичок, отриманих претендентами з фундаментальної і спеціальної підготовки та використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи