Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань icon

Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
Скачати 90.26 Kb.
НазваЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
Дата23.12.2012
Розмір90.26 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

__________________ І.М.Грищенко

«_____» _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ

ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавраРЕКОМЕНДОВАНО

Вченою Радою факультету

хімічних технологій

від «___» ________ 2012 року

Протокол №___

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

промислової фармації

від «___» __________ 2012 року

Протокол №___Київ – 2012

ВСТУП

Біологія належить до числа фундаментальних наук, які складають основу теоретичної бази та науково-практичної підготовки інженерів, та відіграє роль тієї бази, без якої неможлива діяльність інженера в будь-якій галузі. Адже без знань основ біології неможливо опанування медико-біологічних дисциплін: «Ботаніка та клітинна біологія», «Фізіологія з основами анатомії людини», «Загальна біологія», «Біохімія з основами молекулярної біології», «Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин», «Валеологія», «Технологія біологічно-активних речовин» тощо.

Програму з біології для вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на інженерно-технічні спеціальності і мають право на складання вступних іспитів безпосередньо в університеті, укладено на основі чинної програми з біології 7 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 22.08.2001 р. №1/11-3580).

Матеріал програми з біології включає питання з ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини та загальної біології. Вступні іспити з біології в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) проводяться письмово у вигляді тестування. Тривалість екзамену 150 хвилин.

Абітурієнт повинен:

 • знати загальносвітове значення рослин, їх розподіл за групами;

 • мати уявлення про рослинний організм як збалансовану відкриту систему;

 • вміти характеризувати нижчі та вищі рослини;

 • знати основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна;

 • бути обізнаним в основах цитології (будова клітини);

 • вміти надати загальну характеристику організмам клітинної будови;

 • мати поняття про неклітинні форми життя;

 • знати морфологічні ознаки, функції та клітинну будову основних вегетативних органів рослини (корінь, стебло, листок, квітку, плід);

 • вміти пояснити від’ємі ознаки безхребетних та хордових тварин, вміти надавати їм загальну характеристику (будова тіла, особливості проходження процесів життєдіяльності, рух, розмноження);

 • мати уяву про будову організму людини;

 • характеризувати тканини, органи та системи органів людини, зокрема знати їх будову та функції;

 • мати уявлення про перебіг процесів життєдіяльності (дихання, травлення, виділення, обмін речовин);

 • вміти пояснити проведення теплорегуляції людиною, роль шкіри в процесах тепловіддачі;

 • мати уяву про центральну нервову систему людини, види рефлексів та їхню сутність;

 • надавати загальну характеристику органам чуття людини (органи зору, слуху, рівноваги, нюху, смаку);

 • мати поняття про залози внутрішньої секреції;

 • класифікувати рефлекси людини (умовні та безумовні);

 • охарактеризувати біологічні ритми людини;

 • знати основні положення теорій походження людини;

 • вміти пояснити вплив факторів середовища на живі організми;

 • володіти основами генетики та селекції (зокрема мати поняття про спадковість, схрещування, мінливість);

 • вміти пояснити вплив біотичних та абіотичних факторів на організм людини.^ ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

Розділ І. БОТАНІКА

Система біологічних наук. Значення рослин. Корінь. Типи кореневих систем. Ріст і будова кореня. Поглинання коренями води і мінеральних солей. Грунт як середовище для рослин. Листок. Прості та складні листки. Жилкування листків. Видозміни листків. Листкорозміщення. Клітинна будова листка. Випаровування води листками. Стебло. Різноманітність стебел. Пересування мінеральних і органічних речовин по стеблу. Способи вегетативного розмноження рослин у природі. Квітка. Будова складових квітки. Однодомні та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення. Запліднення. Плід. Типи плодів. Поширення плодів і насіння. Характеристика нижчих та вищих рослин.

^ Розділ ІІ. ЗООЛОГІЯ

Безхребетні тварини: загальна характеристика. Хордові тварини: загальна характеристика.

Розділ ІІІ. АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Тканини, органи та систем и органів (кістки, скелет, м’язи). Кров, кровообіг. Дихання. Травлення. Обмін речовин. Виділення. Теплорегуляція. Органи чуття. Вища нервова діяльність, умовні та безумовні рефлекси. Залози внутрішньої секреції.

^ Розділ ІV. ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна. Клітинний та індивідуальний розвиток організму. Основи генетики та селекції. Взаємовідносини організму і середовища. Абіотичні та біотичні фактори та їх вплив на організм. Біосфера і людина.

^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 1. Предмет і методи біології. Система біологічних наук.

 2. Поділ рослин на основні групи.

 3. Загальна характеристика нижчих рослин.

 4. Загальна характеристика вищих рослин.

 5. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

 6. Поняття про види, видоутворення.

 7. Клітинна теорія Теодора Шванна. Її сутність.

 8. Порівняльна характеристика одноклітинних та багатоклітинних організмів.

 9. Будова рослинної клітини. Характеристика основних складових.

 10. Корінь як вегетативний орган рослини: функції, види.

 11. Клітинна будова кореня.

 12. Провідна система кореня, будова та функції.

 13. Фізіологічна роль мінеральних речовин, що життєво необхідні рослині.

 14. Лист як вегетативний орган рослини: функції, види.

 15. Мезофіл як основна тканина листка.

 16. Провідна система листка, будова та функції.

 17. Жилкування та видозмінення листя.

 18. Основні види розташування листків.

 19. Клітинна будова листка.

 20. Грунт як живильне середовище для рослин.

 21. Квітка як вегетативний орган рослини: функції, види.

 22. Характерні ознаки квітки.

 23. Будова квітки. Суцвіття та їх біологічне значення.

 24. Характеристика природного та штучного запилення.

 25. Плід як вегетативний орган рослини.

 26. Основні типи плодів. Поширення плодів та насіння.

 27. Загальна характеристика безхребетних тварин: будова тіла, особливості проходження процесів життєдіяльності, рух, розмноження (тип найпростіші, тип кишкопорожнинні, тип черви).

 28. Загальна характеристика безхребетних тварин: будова тіла, особливості проходження процесів життєдіяльності, рух, розмноження (тип малюски, тип членистоногі).

 29. Загальна характеристика хордових тварин: будова тіла, нервова система, травна система, кровоносна система, дихальна система, видільна система, органи чуття, розмноження (підтип безчерепні, підтип хребетні).

 30. Епітеліальна тканина людини: будова, функції.

 31. М’язова тканина людини: будова, функції.

 32. Нервова тканина людини: будова, функції.

 33. Сполучна тканина людини: будова, функції.

 34. Поняття про кров. Основні функції, групи. Кола кровообігу.

 35. Будова і робота серця.

 36. Дихання: будова органів дихання, газообмін у легенях та тканинах, регуляція дихання.

 37. Травлення: будова органів травлення, травлення у різних відділах травного тракту.

 38. Поняття про обмін речовин.

 39. Сечовидільна система людини. Нирки.

 40. Поняття про терморегуляцію. Роль шкіри в процесах тепловіддачі.

 41. Загальна характеристика органів чуття (органи зору, слуху).

 42. Загальна характеристика органів чуття (рівноваги, нюху, смаку).

 43. Поняття про залози внутрішньої секреції (щитовидна, підшлункова, гіпофіз, надниркові, статеві).

 44. Рефлекси та їх види, формування рефлексів.

 45. Особливості умовних рефлексів.

 46. Особливості безумовних рефлексів.

 47. Можливі порушення вищої нервової діяльності та їхній вплив на організм.

 48. Біологічні ритми людини.

 49. Можливі наслідки порушення біологічного годинника людини.

 50. Загальнобіологічне значення сну, його циклічність.

 51. Фактори середовища та їх вплив на живі організми.

 52. Теорії походження людини.

 53. Організми клітинної будови: загальна характеристика.

 54. Неклітинні форми життя, методи їх вивчення.

 55. Поняття про спадковість.

 56. Спадкові хвороби людини.

 57. Види схрещування.

 58. Закономірності мінливості.

 59. Абіотичні фактори (світ, температура, вологість, кисень) та їх вплив на організм.

 60. Біотичні фактори та їх вплив на організм.^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Всі варіанти тестових завдань мають однакову складність, містять по 10 запитань з галузей ботаніки, зоології, фізіології та анатомії людини, загальної біології. Екзаменаційна робота виконується на аркушах паперу зі штампом вищого навчального закладу.

Кожне тестове завдання має низку можливих відповідей, з яких абітурієнт повинен вибрати один (або декілька) правильних і занести відповідну літеру (або літери) до кожного із завдань. Помилкову відповідь необхідно закреслити однією рискою, і в тому ж рядку записати правильну відповідь (літеру). У рядку нерозв’язаного завдання ставиться рисочка.

Екзаменаційна оцінка визначається кількістю одержаних абітурієнтом балів за результатами розв’язання кожного завдання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

(за шкалою ECTS)

тестових завдань з біології для вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Кожна повна правильна відповідь оцінюється в 6 балів, якщо певне із завдань виконано наполовину (з необхідної низки літер вказані не всі), абітурієнт отримує лише 3 бали.

Результати вирішення тестового екзаменаційного завдання оцінюється за шкалою ECTS:

0 - 12

100 – 120

Незадовільно

15 – 21

124 – 136

Достатньо

24 – 36

140 – 160

Задовільно

39 – 51

164 – 184

Добре

54 - 60

188 – 200

ВідмінноНа запитання, що можуть виникнути під час підготовки до вступних іспитів з біології, можна буде отримати відповідь на передекзаменаційних консультаціях. Відомості про час і місце проведення консультацій та іспитів можна отримати в приймальній комісії університеті.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

При підготовці до вступних випробувань рекомендовані як шкільні підручники, так і науково-довідкові літературні джерела:

1. Жизнь растений. – В 6-ти томах. – М.: Просвещение, 1994- 2002.

2. Довідник з біології. – К.: Наукова думка, 1998. – 399 с.

3. Біологія. Підручник для учнів 7-го класу середніх загальноосвітніх шкіл. – К.: Вид-во «Генеза», 2000. – 318 с.

4. Біологія людини Підручник для 8-9 класу середніх загальноосвітніх шкіл. - К.: Вид-во «Генеза», 2000. – 430 с.

5. Ботаника: анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение, 1987. – 480 с.

6. Біологія. – К.: Наукова думка, 2005. – 415 с.

7. Биология клетки. – М.: Мир, 2003. – 487 с.

8. Фізіологія людини і тварин. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1996. - 327 с.

9. Нормальна фізіологія. - К.: Здоров’я, 1998. – 608 с.

10. Анатомия человека. – М.: Высшая школа, 2000. - 543 с.

11. Біологічний словник. – К.:УРЕ, 2004. – 551 с.

12. Клітина розкриває таємниці життя. - К.: Здоров’я, 1989. – 137 с.

13. Справочник по биологии/ Под ред акад. К.М. Сытника. – К.: Наукова думка, 1995. – 581 с.

Схожі:

Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Окр молодшого спеціаліста проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у десяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи