Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» icon

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Скачати 196.12 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Дата23.12.2012
Розмір196.12 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректору КНУТД


__________________І.М.Грищенко

«______»_____________2012р


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра


зі спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства»


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

вченою радою факультету на засіданні кафедри

економіки та бізнесу «Економіки, обліку і аудиту»


_______________________ ____________________________

Декан___________________ Зав. кафедри__________________

від «___» ________20___р. від « __ » ________20__р.

Протокол № _____ Протокол № ____


Київ – 2012

ВСТУП


Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи бакалавра та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати повну загальну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретних економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програму складено на підставі дисциплін «Економіка підприємства» Теми програми,їх зміст відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр за спеціальністю «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному розділі розглядаються матеріали певного функціонального спрямування з економіки. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста підприємства.

Порядок проведення екзамену визначається приймальною комісією КНУТД.


^ ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ


1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


1.1. Підприємство в системі економічних відносин

Підприємство як суб’єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Класифікація підприємств, організаційно-економічні особливості їх функціонування..

Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми добровільного й інституційного об»єднання підприємств та організацій (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, холдинги тощо). Мета їх створення, особливість та ефективність діяльності.

Зовнішнє середовище функціонування підприємств: макросередовище та мікросередовище. Поняття й загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств. Сутність, функції і типи сучасного ринку. Загальні принципи та етичні норми поведінки суб’єктів господарювання на ринку. Державне регулювання діяльності підприємств.

^ 1.2. Основні засоби промислового підприємства

Основний капітал підприємства. Поняття та склад основних засобів підприємства. Класифікація основних засобів підприємства.

Оцінка основних засобів. Первісна, відновлювальна, залишкова, переоцінена, ліквідаційна вартість основних засобів. Індексація вартості основних засобів підприємства.

Знос та відтворення основних засобів виробничого підприємства. Амортизація основних засобів, методи нарахування амортизації.

Оцінка доцільності витрат на періодичний ремонт, модернізацію й заміну виробничого устаткування. Розширене відтворювання основних фондів їх технічним переозброєнням, реконструкцією, розширенням і новим будівництвом.

Показники стану та ефективності використання основних засобів промислового підприємства. Завдання управління основними засобами підприємства та шляхи їх розв’язання.

^ 1.3. Виробнича потужність промислового підприємства

Сутність та види виробничої потужності промислового підприємства. Фактори, що визначають рівень виробничої потужності підприємства. Методичні принципи розрахунку рівня виробничої потужності промислового підприємства.

^ 1. 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків, знаків обслуговування). Інформаційні технології та програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси («ноу-хау», раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл фірми).

Нематеріальні активи як юридичне оформлені права виключного користування об’єктами промислової та інтелектуальної власності. Вартісна оцінка й строки зношування (старіння) нематеріальних активів.

^ 1.5. Обігові кошти підприємства

Обіговий капітал підприємства: його сутність та склад. Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів. Відокремлення обігових коштів, що обслуговують сферу виробництва й сферу обігу. Нормовані й ненормовані обігові кошти. Функціональна та елементна структура обігових коштів, її динаміка на підприємствах різних галузей економіки. Джерела формування обігових коштів підприємства.

Призначення нормування (розрахунку нормативів) обігових коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку). Обчислення нормативів обігових коштів в окремих їхніх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного нормативу обігових коштів підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів: коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність (методика їх розрахунку). Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів (оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу, поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення, прискорення реалізації виробленої продукції).

Проблеми нестачі обігових коштів і поновлення їхньої величини до нормативного рівня за умови кризисної ситуації на підприємстві. Управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами промислового підприємства.

^ 1.6. Виробництво, якість та конкурентоспроможність продукції

Загальна сутнісна характеристика продукції, промислового підприємства, її класифікація та вимірники обсягу. Номенклатура, асортимент продукції. Валова, товарна, чиста та реалізована продукція. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції ринку. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції. Схема формування виробничої програми підприємства.

Якість продукції як економічна категорія. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття і визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Вплив підвищення якості продукції на економіку та імідж підприємства. Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників.

^ 1.7. Персонал підприємства

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу. Категорії персон сілу підприємства (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персонал)' ш професіями і кваліфікацією. Особливості структури персоналу різних підприємств та організацій різних типів, розмірів та форм власності. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях та сферах діяльності.

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Динаміка продуктивності праці на підприємствах різних галузей. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок дії окремих і певної сукупності чинників.

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Аналіз формування та використання персоналу підприємства.

^ 1.8. Поточні витрати промислового підприємства

Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат до собівартості продукції. Класифікація витрат за окремими ознаками ( ступенем однорідності, призначенням та місцем виникнення, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних галузей та тенденція Її зміни з часом.

Зміст обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Порядок розробки кошторису виробництва залежно від стадії й форми прогнозування, наявності інформації, розміру підприємства. Загальний рівень поточних витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей.

Групи чинників (способів) зниження поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення технічного рівня виробництва; вдосконалення організації виробництва, праці й управління; збільшення обсягу виробництва та підвищення якості продукції.

^ 1.9. Ціни та ціноутворення на промисловому підприємстві

Поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх застосування. Методи встановлення ціни: витрати плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту. Система знижок і доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення. Шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.

^ 1.10. Фінансово – економічні результати діяльності підприємства

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних (інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів. Динаміка і способи підвищення рівня рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за певними ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами зростання); напрямками розвитку й удосконалення виробництва; місцем реалізації в системі управління виробництвом. Розподіл внутрішніх чинників на так звані тверді (технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби) і мякі (організація й системи, працівники, методи роботи, стиль управління). Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва (державна економічна й соціальна політика, інституційні механізми, інфраструктура, структурні зміни в суспільстві та економіці).

^ 1.11. Інвестицій на діяльність підприємства

Сутність, характеристика інвестиції, як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні й зовнішні джерела інвестування.

Методика обґрунтування проекту реальних інвестицій підприємства. Інвестиційна політика підприємства: мета, принципи та порядок розробки.

^ 1.12. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб’єктів господарювання. Види економічної: безпеки за типами суб’єктів, сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб’єктів господарювання. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства: основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової економіки: поняття економічної кризи, легка, важка та катастрофічна економічна криза. Розробка програми виходу з економічної кризи. Стратегій забезпечення належної економічної безпеки. Національна програма антикризового господарювання.

^ 1.13. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій

Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємств: об’єктивна необхідність і стратегія структурної перебудови економіки та її базових галузей; вплив реформування форм власності на реструктуризацію виробничо-господарської діяльності підприємств.

Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання: конверсія, диверсифікація та розукрупнення виробництва як дійові форми реструктуризації підприємства: методичні підходи до визначення ефективності реструктуризації різних господарюючих суб’єктів. Набутий вітчизняний та зарубіжний досвід реструктуризації різних суб’єктів господарювання.

Санація господарюючих суб’єктів: тлумачення механізму санації та цілей її проведення; програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно-конкурентоспроможних підприємств. Практика, масштаби та ефективність санації господарюючих суб’єктів України.

^ 1.14. Банкрутство і ліквідація підприємств

Банкрутство підприємств як економічне явище: сутнісна характеристика банкрутства, чинники та симптоми проявлення банкрутства суб’єкта господарювання. Порушення офіційної справи про визначення банкрутом підприємства. Основні положення Закону України "Про банкрутство".

Організація та наслідки ліквідації підприємств: управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації; організаційно-економічні заходи і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства-банкрута. Форми ліквідації підприємств-банкрутів: фізичне припинення діяльності, розпродаж майна, перепрофілювання діяльності зі зміною власника.


Приклад

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра економіки, обліку і аудиту


Завдання для фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

зі спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства»


Білет № 1

Завдання № 1

Дайте визначення: (20 балів)

  • Виробнича потужність

  • Нематеріальні активи

  • Обігові кошти

  • Санація підприємства


Завдання № 2

Як розраховується: (20 балів)

  • Період обороту обігових коштів

  • Рентабельність виробу

  • Валовий прибуток

  • Продуктивність праці


Завдання № 3

Розкрийте питання: (20 балів)

Калькулювання продукції; розрахунок статей калькуляції.

Завдання № 4 (40 балів)

Розрахувати валову і товарну продукцію підприємства. Випуск продукції в поточних цінах – 24,8 млн. грн.. Повна вартість продукції,виробленої із матеріалу замовника - 520 тис. грн., в т.ч. вартість матеріалів 406 тис. грн.. Вартість виробленого пару - 80 тис. грн.; для власних потреб – 62 тис. грн.. Вартість робіт РМЦ – 120 тис. грн., в т.ч. робіт стороннім замовникам – 56 тис. грн..


Затверджено на засіданні кафедри ______________________

Протокол №_____ від «_____» ______________2010 року


Зав. кафедри ____________ д.е.н., проф. Гречан А. П.

(Підпис)


Критерії оцінювання письмових відповідей на фаховому вступному випробуванні:

1. Основна мета, що переслідується при перевірці відповіді на перші три завдання - визначити ступінь знання студентом матеріалу з конкретного питання, а також оцінити загальний рівень володіння студентом матеріалом за певною темою. Для оцінювання рівня відповіді використовуються такі критерії:

А

18-20 балів

студент продемонстрував всебічне системне і глибоке знання матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструмента­ми, передбаченими програмою; виявив творчі здібності у викладі навчально-програмного матеріалу щодо даних питань

В

16-17 балів

студент продемонстрував добре знання програмного матеріалу; засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою, але з деякими несуттєвими неточностями

С

15 балів

D

13-14 балів

студент показав посереднє знання основного програмного матеріалу; засвоєння інформації переважно з лекційного курсу або з лише одного підручника; володіння лише окремими методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою

Е

12 балів7-11 балів

студент має значні прогалини у знанні основного програмного матеріалу; фрагментарне володіє базовими поняттями, методиками та інструментами, допускаючись при їх використанні принципових помилок

F

0-6 бали


2.Для оцінювання виконання розрахунково-аналітичного завдання використовуються такі критерії:

А

32-40 балів

правильне розв’язання задачі з повним викладенням порядку її розв'язання та глибокою обґрунтованістю відповіді за результатами розрахунків

В

25-31 балів

правильне розв’язання задачі з неповним викладенням порядку її розв'язання або недостатньо глибокою обґрунтованістю відповіді за результатами розрахунків; незначні арифметичні помилки

С

22-24 балів

D

19-21 балів

розв’язання задачі з допущенням кількох арифметичних помилок і неповним викладенням порядку її розв'язання; відсутність висновків за результатами розрахунків

Е

16-18 балів10-15 балів

часткове розв’язання задачі з неправильним викладенням міркувань щодо порядку розв’язання

F

0 балів

задача не розв’язана або розв’язана неправильно


За підсумками вступного екзамену абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 5 – бальну та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб:
^
Сума балів

ECTS-оцінка

Традиційна академічна оцінка

80-100

А

5 (відмінно)

82-89

B

4 (добре)

75-81

C

67-74

D

3 (задовільно)

60-66

E

35-59

FX

2 (незадовільно)

1-34

F

УВАГА! Уразі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Авдеенко В. Н., Котлов В. А. Производственный потенциал промышленного предприятия. – М.: Экономика, 1989 г. – 240с.

  2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 1999. – 416с.

  3. Ареф’єва О. В., Коренков О. В. Управління потенціалом розвитку промислового підприємства. – Київ: Грот, 2004. – 200 с.

  4. Ареф’єва О. В., Коренков О. В. Управління потенціалом розвитку промислового підприємства. – Київ: Грот, 2004. – 200 с.

  5. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-гe вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

  6. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 232с.

  7. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. -504с.

  8. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 600с.

  9. Ватаманчук З. І., Панчишин С. М., Ревенчук С. К. та ін. Економічна теорія: макро – і мікроекономіка: Навч. посіб./ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2001. – 606 с.

  10. Вахрушина М. А.Управленческий аналіз. – М.: Омега-Л, 2004.-432с.

  11. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000 – 322с.

  12. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз: слайд-курс. Навч. посібник.­ К.: КНЕУ, 2006. – 236 с.

  13. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – K.: КНЕУ, 2002. – 297 с.

  14. Вертенніков В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління проектами. Навч. посібн. – K.: Центр учбової літератури, 2006. – 280 с.

  15. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228с.

  16. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный аналіз: продвинутый курс: учеб. пособ. – М.: ИНФРА М, 2004. – 495 с. – (Учебники Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

  17. Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

  18. Володькина М. В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – К.: Знання – Пресс, 2002. – 419 с.

  19. Гавва В. Н., Божко Е. А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

  20. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

  21. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004, - 704с.

  22. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003.-248с.

  23. Дайте А. Практика контролинга: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

  24. Добикіна О. К., Рижиков В. С., Касьянюк С. В., Кокотько М. Е., Костенко Т. Д., Герасимов А. А. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

  25. Должанський І. З. та ін. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–362с.

  26. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб., І. М. Петрович та ін. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. -405с.

  27. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

  28. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с.

  29. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч. посіб. – К.: КНЕУ 2003. – 219с.

  30. Ильин А. И. Планирование на предприятии. Учебник. – Минск: ООО «Новое знание», 2002

  31. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: Монографія/ Денисенко М. П. та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 1050 с.

  32. Інноваційні процеси в змішаній економіці: Том 1, 2: Монографія/ В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко, І. Н. Грищенко, А. П. Гречан та ін., під ред.. д.е.н. проф.., академіка В. Г. Федоренко, д.е.н. проф., акад. Денисенко М. П.-К.: УПК ДСЗУ,-2008.-194с.

  33. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя. 5-е узд./ Пер. с англ.. – СПб: Питер, 2008. – 624 с.

  34. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 288с.

  35. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів. Навч. посібн. – K.: Центр учбової літератури, 2008– 344 с.

  36. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2006. – 200с.

  37. Контроллинг в бизнесе. Метологические и практические основы построения контролинганна в организациях / А. М. Карминський, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256с.

  38. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. – 352 с.

  39. Круш П. В., Поліщук С. В. Оцінка бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

  40. Лаврененко В. В., Тоцький В. І. Організаційний розвиток підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 311с.

  41. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – Сумы: «Университетська книга», 2002. – 289 с.

  42. Мильнер Б. З. Теория организаций. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 443с.

  43. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227с.

  44. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. – К., 2002-360с.

  45. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства Підручник. – К.: Скарби, 2002

  46. Павленко І. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 386с.

  47. Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. . – К.: КНЕУ, 2002. – 388с.

  48. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352с.

  49. Провайдинг інновацій: Підручник/ Денисенко М. П., Гречан А. П., Гаман М. В. та ін., за ред. проф. М. П. Денисенка. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 448 с.

  50. Савицкая Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. І доп. – К.: Знання. 2007. – 688с.

  51. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. – 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008. – 880с.

  52. Свіщов М. В., Гречан А. П. та ін. Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах. – К.: Арістей, 2005

  53. Стратегія економічного та соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції»/ Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. Прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європейської інтеграції України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.-416с.

  54. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 4-те видання, стереотипне. – Львів: «Новий світ - 2000», 2006. – 344с.

  55. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Каравела, 2003

  56. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1998.

  57. Тян Р. Б. Планирование деятельности предприятия. – К.: МАУП, 1998

  58. Україна у вимірі економіки знань/ за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К.: «Основа», 2006. – 592 с.

  59. Федонин О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування і оцінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 316с.

  60. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки / Пер. з нім. 6-го вид.; за ред. А. П. Наливайка. – К.: Укртиппроект, 1998. – 478 с.

  61. Чигринська О. С., Власюк Т. М. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232с.

  62. Швиданенко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. Бізнес – діагностика підприємства: Навч. Посібник, - К.: КНЕУ, 2008 – 344 с.

  63. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник, - 2-ге вид. перероб. і доп.. – К.: КНЕУ, 2004 – 699с.

  64. Экономический анализ: Учебник для ВУЗов / Под ред. Л. Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 527с.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 03050401 Економіка підприємства
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи спеціаліста та відбір...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи магістра та відбір...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПитання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПротокол №19 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»
...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПротокол №9 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи