Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму icon

Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Скачати 90.99 Kb.
НазваВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Дата23.12.2012
Розмір90.99 Kb.
ТипПротокол

міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Затверджую

Ректор КНУТД

________________І.М.Грищенко

“______”______________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ


вступних випробувань

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста

з напряму

6.050101 – «Комп’ютерні науки»


рекомендовано Розглянуто та схвалено

вченою радою факультету на засіданні кафедри


технологій легкої інформаційних технологій

промисловості проектування

від «____»________ 2012р від «___»_____ 2012 р.

Протокол № ____ Протокол № ___

Декан факультету__________ Зав. кафедрою ____________


(підпис) (підпис)

Київ – 2012
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 6.050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки.


2. Перелік фахових навчальних дисциплін

з яких будуть проведені вступні випробування

  1. Дискретна математика.

Теорія множин та відношень. Алгебри. Комбінаторний аналіз. Математична логіка. Логіка висловлювань. Теорія графів. Дерева. Теорія скінченних автоматів.

  1. Теорія алгоритмів.

Математичні основи аналізу алгоритмів. Алгоритмічні стратегії. Класи складності. Алгоритми сортування, злиття та пошуку. Комбінаторні алгоритми. Рекурсивні алгоритми. Фундаментальні алгоритми на графах і деревах. Машина Тьюринга.

  1. Алгоритмізація та програмування.

Поняття алгоритму та типові алгоритмічні структури програмування. Елементи алгоритмічних мов: концепція типів даних, імена, значення,покажчики, змінні, константи, операції, вирази. Структурне програмування: послідовність, розгалуження та цикли. Рекурсія. Організація даних (масиви, рядки, структури) та алгоритми їх оброблення. Файлові структури даних. Динамічні структури даних (списки, стеки, черги).и на графах

  1. Об’єктно-орієнтоване програмування.

Поняття об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування і програмування. Поняття об’єктів і класів та їх взаємовідносин. Основи об’єктна-орієнтованої мови програмування. Абстрагування даних та інкапсуляція. Конструктори, деструктори класів. Просте та множинне успадкування. Реалізація поліформізму.


^ 3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

3.1. Дискретна математика

Множини та відношення. Способи задання множин. Операції над множинами. Декартів добуток множин. Бінарне відношення на множині. Визначення взаємно однозначного відображення множини А в множину В. Елементи математичної логіки. Поняття висловлювання. Таблиця істинності. Операції над висловлюваннями. Елементарні булеві функції. Способи представлення булевих функцій в програмах. Комбінаторика: розміщення, перестановка. Формула для визначення комбінацій. Правила суми та добутку. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Графи. Способи задання графів. Операції на графах. Дерева. Бінарні дерева. Способи представлення дерев у програмах.


^ 3.2. Теорія алгоритмів.

Поняття алгоритму, властивості. Алгоритмічні системи. Нормальні алгоритми Маркова. Примітивно рекурсивні функції, частково рекурсивні функції. Машина Тьюринга. Прості стандартні типи даних. Масиви, записи, множини та їх представлення. Файли, операції над файлами, буферізація. Складність алгоритмів по пам’яті. Алгоритми типу «розділяй та володарюй». Рекурентні співвідношення, їх складність. Послідовний пошук, двійковий пошук, пошук в таблиці. Прямий пошук в рядку. Алгоритми сортування масивів. Покращені методи сортування. Сортування послідовностей. Алгоритми обчислення значень многочленів. Алгоритми множення матриць. Порівняння рядків, наближене порівняння рядків. Кінцеві автомати. Обхід в глибину і за рівнями. Алгоритми пошуку мінімального остовного дерева. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Динамічне програмування.


^ 3.3. Алгоритмізація та програмування.

Програмне забезпечення та його компоненти. Поняття алгоритму. Графічне представлення алгоритму. Різниця між цілим та дійсним типами даних. Оператори розгалуження. Оператори циклу. Поняття масиву. Методи сортування масивів. Різниця між одномірним та двохмірним масивами. Поняття множини в ТР. Переваги використання множин при програмуванні. Поняття рядків. Поняття підпрограм у мовах високого рівня. Різниця між процедурою та функцією в ТР. Методи передачі даних в підпрограми. Рекурсивні підпрограми. Поняття файлу в в ТР. Типи файлів в ТР. Властивості та структура текстового файлу в ТР. Властивості та структура типізованого файлу в ТР. Поняття динамічної змінної в ТР. Різниця між типізованими та не типізованими динамічними змінними в ТР. Список - структура динамічних змінних. Черга, як різновид списку. Стек, як різновид списку.


^ 3.4.Об’єктно-орієнтоване програмування.

Етапи об’єктно-орієнтованого програмування. Принцип інкапсуляції об’єктно-орієнтованого програмування . Принцип успадкування властивостей об’єктів в ООП. Які правила спадкування в Turbo Pascal? Принцип поліморфізму. Статичне (раннє) зв’язування. Динамічний поліморфізм. Пізнє зв’язування. Правила застосування віртуальних методів та конструктора. Структура модуля з об’єктними типами. Сумісність об’єктних типів. Правила сумісності. Склад інтегрованого середовища розробки Delphi. Області видимості властивостей і методів об'єктів. Положення, розміри, оформлення, активність, видимість компонентів.


^ 4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ.

З наведених питань складаються екзаменаційні білети. Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем бакалавр по 4 питання в білеті з яких 1-2 питання суто теоретичні, 3-4 передбачають ілюстрацію відповіді прикладами кодування (обраною вступником мовою програмування),


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

_____________________ І.М.Грищенко

«_____»_________________ 2011р.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 6.050101 – «Комп’ютерні науки»


ВАРІАНТ №______

 1. Способи задання множин.

 2. Алгоритми типу «розділяй та володарюй».

 3. Графічне представлення алгоритму. (Приклад).

 4. Принцип успадкування властивостей об’єктів в ООП. (Приклад).Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій проектування

Протокол № 7 від 02.02.2011 р.


Зав. кафедри ІТП Щербань В.Ю.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР


При проведенні випробування вступникам мають бути забезпечені одинакові умови та об’єктивність оцінювання їх відповідей. При визначенні підсумкової оцінки за чотирибальною системою члени Комісії повинні керуватись критеріями, що відповідають Європейській кредитній перевідній системі (ECTS).

Оцінки “відмінно” (A, 90-100 балів) заслуговує абітурієнт, що виявив всебічні, систематичні й глибокі знання навчального матеріалу, передбаченого програмою, здатний синтезувати знання окремих розділів та дисциплін для самостійного розв’язання практичних задач зі спеціальності та припускається у відповідях незначних неточностей.

Оцінки “дуже добре” (B, 82-89 балів) та “добре” ( С, 75-81 балів) заслуговує абітурієнт, що виявив повні знання навчального матеріалу, передбаченого програмою, показав систематичний характер знань, але у відповідях допускається значних неточностей.

Оцінки “задовільно” (D, 67-74 балів) та “достатньо” (E, 60-66 балів) заслуговує абітурієнт, що виявив достатні знання навчального матеріалу, передбаченого програмою та необхідного для роботи за фахом, але допустився помилок у відповідях на запитання. Вступник виправляє похибки за допомогою додаткових запитань

Оцінки “незадовільно” ( FX, 35-59 балів, F, 1-34 бали) заслуговує абітурієнт, що не виконав завдання, виявив вади в знаннях основного матеріалу, дав відповідь що не відповідає суті завдання або допустився принципових помилок в елементарних питаннях при його виконанні.

Прийняті критерії застосовуються для оцінювання в цілому як теоретичної, так і практичної частин завдання.


^ 6. Літературні джерела.

 1. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. – М.: Высшая школа, 1980.- 308 с.

 2. Кривий С.Л. Теорія алгоритмів і математичні основи представлення знань. Конспект лекцій. – К.: ДАЛПУ 1999.

 3. Алгоритмы вокруг нас. Криницкий Н.А. – М.: Наука. 1984. 224 с.

 4. Печурін М.К. Основи дискретної математики. –К: Наукова думка. 2002.-579 с.

 5. Дискретна математика: Підручник / Ю. М. Бардачов , Н. А. Соколова,

В. Е. Ходаков; за ред. В. Е. Ходакова. – К.: Вища шк., 2002. –287 с.: іл.

 1. Донской В.И. Дискретная математика.-Симферополь: Издательство "СОНАТ" , 2000. –360 с Илл.45.

 2. Комп'ютерна дискретна математика: Підручник/ М.Ф. Бондаренко,

Н.В. Білоус, А.Г. Руткас. – Харків: "Компанія СМІТ", 2004. – 480 с.

 1. А. Ахо, Дж.Хопкрофт, Дж. Ульман. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. – М.: Мир. 1979. – 536 с.

 2. Э. Рейнгольд, Ю. Нивергельт, Н. Део. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. – М.: Мир. 1980. – 476 с.

 3. А. Ахо, Дж.Хопкрофт, Дж. Ульман. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс. 2000.

 4. Глушков В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.Л. Алгебра, языки, программирование. – К.: Наукова думка, 1989. – 328 с.

 5. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. К.: Наукова думка, 2002. – 580 с.

 6. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. – М.: Наука, 2001. – 234 с.

 7. Буч Г. Объектно-ориентированное программирование в действии. – М.: КОНКОРД, 1992.-502с.

 8. Д. Макгрегор, Д. Сайкс Тестирование объектно-ориентрованного программного обеспечения. – М.: ДИАСОФТ, 2002. – 220c.

 9. Ефимова О., Шифрин Ю. Практикум по компьютерной технологии. Упражнения, примеры, задачи / Основы программирования. Метод. пособие. – М.: Финансы и статистика,1997. – 424с.

 10. Кудрявцев Е.И. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах. – М.: Радиосвязь, 1989.- 184с.

 11. Фаулер М., Скотт К. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 191с.

 12. Корячко В.П., Курейчик В.М., Hоренков И.П. "Теоретичні основи САПР", М.: Енергоатоміздат, 1987г.

 13. «Рекомендації по загальнокористувацькому інтерфейсу», Microsoft, редакція 1995г.– 239с.

 14. Декстра Э. Дисциплина программирования. – М.: Мир, 1978. –475с.

 15. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т1-Т3. 1976

 16. Леоненков А.В. Самоучитель UML. СПб.: БХВ – Петербург, 2001. – 304с.

 17. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. –К.: Вища школа, 1988. –359с.

 18. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. – М.: МВТУ, 2002. –336с.

 19. Основы системного анализа и проектирования АСУ. –К.: Вища школа, 1987. –327с.

Схожі:

Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconНа здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 051301 «Хімічна технологія» (текстильна хімія і опоряджувальні виробництва) на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Хімічна технологія» (текстильна хімія і опоряджувальні виробництва) на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого...
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Бакалаврів з напряму підготовки „Приладобудування” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Бакалаврів з напряму підготовки „ Облік І аудит ” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Бакалаврів з напряму підготовки „Машинобудування” (Обладнання електронної промисловості) на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Бакалаврів з напряму підготовки „Машинобудування” (Обладнання електронної промисловості) на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних...
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Мікро- та наноелектроніка” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Окр молодшого спеціаліста проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у десяти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи