Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань icon

Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 78.69 Kb.
НазваЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Дата23.12.2012
Розмір78.69 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


__________________І.М.Грищенко

«____»_______________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

з напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

шифр назва спеціальності

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

вченою радою факультету на засіданні кафедри

ТОСУ електроніки та електротехніки

від ________________ 2012 р. від _______________ 2012 р.

протокол № ____ протокол № ____

Декан ф-ту ТОСУ Зав. каф електроніки та електротехніки


_____________ Коньков Г.І. _____________ Каплун В.В.


Київ – 2012

1. ВСТУП


Фахові вступні випробування для вступу на другий курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у десяти варіантах і спрямовані на виявлення рівня підготовки пошукачів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи».

Участь у вступних випробуваннях можуть приймати пошукачі, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями:

5.05080201 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки»;

5.05080202 «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»;

5.05080301 «Виробництво і експлуатація відео-аудіотехніки та кіноустановок»;

5.05090201 «Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури».

Кожен з варіантів завдань містить три питання, які охоплюють дисципліни, викладені у розділах 2.1, 2.2, 2.3 програми фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста. Виставлення оцінки за національною шкалою оцінюється за чотирибальною системою, а за стандартом ECTS – за стобальною.

Програма має три розділи по головних напрямках підготовки бакалаврів напрямку «Електронні пристрої та системи». Цими розділами є:

 • основи електротехніки;

 • основи електроніки;

 • персональні комп’ютери.

Зміст розділів у завданні представлений відповідними питаннями.


^ 2. СТИСЛИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ


2.1. Основи електротехніки.

Предмет, мета та завдання дисципліни


Знання основ електротехніки необхідні для вивчення прикладних дисциплін, що визначають рівень фахової підготовки бакалаврів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи».

Підготовка з основ електротехніки базується на знаннях фізики, математики та профільних дисциплін ОКР молодшого спеціаліста.

ПРЕДМЕТ: поняття, термінологія, основні закони електротехніки, процеси, які існують в електричних та магнітних колах, методи аналізу та розрахунку електричних та магнітних кіл постійного та змінного струму.

МЕТА: набуття теоретичних знань і практичних навичок в читанні схем, у визначенні та застосуванні методів розрахунку електричних кіл.

ЗАВДАННЯ: освоєння основних понять електротехніки, а також методів розрахунку електричних та магнітних кіл.


Література


 1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. –М.: Энергоатомиздат, 1983.

 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. –Львів, Бескид БІТ, 2003.

 3. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. –Харків, 1999.^ 2.2. Електронні прилади.

Предмет, мета та завдання дисципліни

Знання електронних приладів необхідні для вивчення прикладних дисциплін, які визначають рівень професійної підготовки бакалаврів напрямку 6. 050802 «Електронні пристрої та системи». Підготовка з цього розділу базується на знаннях математики, фізики та профільних дисциплін ОКР молодшого спеціаліста.

ПРЕДМЕТ: знайомство з загальними принципами та фізичними основами сучасних електронних засобів. Основна увага приділяється питанням вивчення параметрів та найважливіших властивостей напівпровідникових приладів, які визначають можливість їх застосування у електронній апаратурі.

МЕТА: придбання знань загальних параметрів електронних приладів; етапів виготовлення інтегральних мікросхем; загальних умов використання сучасних електронних приладів.

ЗАВДАННЯ: набуття умінь визначити тип напівпровідникових приладів; читати електронні схеми; накреслити електрону схему.


Література


 1. Ефимов И.С, Козырев И.Ф., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Учебн. пособие. М.: 1987. -416с.

 2. Гусев В.Г. Электроника. Учеб. пособ. М.: Высш. шк. 1991. -622с.

 3. Жеребцов Н.П. Основи электроники. М.: 1990.

 4. Лачин В.И. Электроника. Уч. Пособие. М.: Феникс, 2000.^ 2.3. Персональні комп’ютери.

Предмет, мета та завдання дисципліни

Знання персональних комп’ютерів необхідні для вивчення прикладних дисциплін, що визначають рівень фахової підготовки бакалаврів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи». Підготовка з персональних комп’ютерів базується на знаннях інформатики та дисциплін комп’ютерного спрямування ОКР молодшого спеціаліста.

ПРЕДМЕТ: частина комп’ютерної техніки із стрімким розвитком комп’ютерних технологій та її різноманітного програмного забезпечення.

МЕТА: набуття теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні задач сучасних технологій, основним компонентом яких є комп’ютер; формування системи знань та практичних навичок, які допоможуть зробити комп’ютер атрибутом робочого місця майбутнього спеціаліста; розвиток рівня підготовки не тільки професійних користувачів комп’ютера, але і спеціалістів, що займаються розробкою, установкою та ремонтом комп’ютерів та локальних мереж.

ЗАВДАННЯ: формування знань про загальну структуру персонального комп’ютера та його компонентів; основу машинної арифметики; етапи обробки програм в MS-DOS; файлову систему; призначення прикладних програм. Крім цього, формування умінь та навичок захисту інформації від вірусної поразки; роботи з довідковою підсистемою; користування редакторами та засобами ділової графіки.


Література


 1. Айден, Х. Фибельман, Б. Крамер. Аппаратные средства РС: Пер. с нем.- BHV-Санкт-Петербург, 1996.- 544 с., ил.

 2. Франкен Г., Молявко С.М. MS-DOS 6.22 для пользователя: - К.: Торгово-издательское бюро DHV, 1995. –448 с.,ил.

 3. В.Э. Фигурнов. IBM PC для пользователей. Москва, 1997, Инфра. М

 4. Роджерс С. Паркер. Microsoft Office for Windows для «чайников». Диалектика’. Киев, 1996

 5. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики. Навчальний посібник – К.: Фенікс, 2001,-370с.

^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

питань, що виносяться на фахове вступне випробування


Основи електротехніки.


 1. Термінологія електричних кіл. Гілка, вузол, контур.

 2. Перший закон Кірхгофа.

 3. Другий закон Кірхгофа.

 4. Закон Ома для повного кола.

 5. Змінний струм. Амплітуда, частота, фаза.

 6. Ємнісний елемент в колі змінного струму.

 7. Індуктивний елемент в колі змінного струму.

 8. Закон електромагнітної індукції.

 9. Правила еквівалентних перетворень електричних ланцюгів.

 10. Резонанс в електричному колі. Паралельний коливальний контур.


Електронні прилади

 1. Будова і характеристики біполярного транзистора.

 2. Різновиди уніполярних транзисторів.

 3. Напівпровідниковий діод. Будова і вольтамперна характеристика.

 4. Фотодіод. Режими роботи.

 5. Власна та примісна провідності напівпровідників.

 6. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія.

 7. Напівпровідниковий стабілітрон. Вольтамперна характеристика. Призначення.

 8. Властивості операційного підсилювача.

 9. Інтегральні мікросхеми. Ступінь інтеграції.

 10. Мостовий двонапівперіодний випрямляч.


Персональні комп’ютери

 1. Принцип фон Неймана.

 2. Блок-схема комп’ютера.

 3. Контролери та шини. Контролери портів введення-виведення.

 4. Системи числення: перетворення десяткового числа в двійкову форму; перетворення десяткового числа в 16-річну форму.

 5. Антивірусні програми. Основні симптоми вірусної поразки.

 6. Основні функції та порівняльна характеристика операційних систем.

 7. Параметри форматування документів в текстовому редакторі Microsoft Word.

 8. Створення макросів в текстовому редакторі Microsoft Word.

 9. Використання текстового редактора Microsoft Word при оформленні лабораторно-практичних робіт та автоматизації діловодства (блок-схеми, шаблони і т.і.).

 10. Використання редактора формул Microsoft Equation при оформленні лабораторно-практичних робіт.

^ Критерії оцінювання відповідей (за шкалою ЕСТS)


Кожен білет складається з трьох питань наведених в орієнтовному переліку чинної програми фахових вступних випробувань, тобто по одному з кожного розділу.

Відповіді на питання повинні бути чітко викладеними та відповідно оформленими.

При відповіді на питання необхідно:

 • продемонструвати знання понять, термінології, основних законів електротехніки, процесів, які існують в електричних та магнітних колах;

 • продемонструвати знання фізичних основ та законів електроніки, а також уміння аналізувати процеси в сучасних електронних засобах;

 • дати оцінку найбільш важливих параметрів та характеристик електронних приладів;

 • продемонструвати знання загальної структури персонального комп’ютера та його компонентів, файлової системи, призначення прикладних програм.

У відповідності до «вимог» при відповіді на питання вони оцінюються за чотирибальною системою національної шкали та за стобальною системою стандарту ECTS.

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів) виставляється при повному викладі суті та змісту питання, чітко сформульованих основних законах та положеннях. У відповіді відсутні помилки.

Оцінка «добре» (75 – 89 балів) виставляється при повному викладі суті та змісту питання, але формулювання основних законів та положень нечітке, є похибки щодо термінології.

Оцінка «задовільно» (60 – 74 балів) виставляється при повній відповіді, але деяка частина відповіді містить помилкові ствердження. Застосовані у відповіді формулювання нечіткі, є нечисленні похибки щодо термінології.

Оцінка «незадовільно» (0 – 59 балів) виставляється при неповній відповіді на питання з численними помилковими ствердження та похибками щодо термінології. Відповідь не розкриває суті поставлених питань, не чітко сформульовані основні закони та положення.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


___________________ І.М.Грищенко

«_____»_____________ 2011 р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

з напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 1


 1. Індуктивний елемент в колі змінного струму.

 2. Будова і характеристики біполярного транзистора.

 3. Системи числення: перетворення десяткового числа 25 в двійкову форму; перетворення десяткового числа 335 в 16-річну форму.


Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 7 від 13 січня 2011 року.


Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є. Кулєшов

(підпис)


Схожі:

Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи