Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» icon

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Скачати 151.29 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Дата23.12.2012
Розмір151.29 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


____________І.М. Грищенко

« __ » ____________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

зі спеціальності 7.18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

технологічного обладнання та

систем управління

метрології, стандартизації

та сертифікації

від « __ » ___________ 2012 р.

від « ___ » _________ 2012 р.

Протокол № ___

Протокол № ___Київ – 2012

ВСТУП

Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які мають базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) з різних напрямків підготовки.

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» містять питання з наступних базових дисциплін:

 • основи стандартизації;

 • основи сертифікації;

 • основи управління якістю;

 • засади технічного регулювання та захисту прав споживачів.

Фахове вступне випробування зі спеціальності – це комплексне кваліфікаційне випробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок студентів з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих.

Під час підготовки до іспиту студентам рекомендується повторити матеріал прослуханих лекцій або ознайомитись з матеріалами, які наведені літературі, що рекомендована. Нижче наведені основні питання, що складають зміст екзаменаційних білетів і повинні бути вивченні студентами. Поряд даються посилання на літературу, за допомогою якої студенти можуть вивчити ці питання. По більшості питань наведено декілька посилань. Обов’язковим є ознайомлення з одним із джерел. Разом з тим рекомендується ознайомитись з кількома джерелами, щоб створити уявлення про різні варіанти змісту питання.

^

Опис основних розділів та їх короткий змістОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Питання розділу стосуються наукових і методичних основ розроблення, узгодження і впровадження нормативної документації в галузі технічного регулювання. Розділ передбачає перевірку знань з норативно-правових, теоретичних і методичних основ стандартизації на національному та міжнародному рівнях, оволодіння понятійним апаратом теорії стандартизації, вмінь визначення об'єктів і аспектів стандартизації.


^ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Метою розділу є контроль розуміння студентами системи теоретичних і практичних знань у галузі сертифікації продукції (послуг), що дозволить використовувати можливості та переваги сертифікації як вагомої складової конкурентоспроможності товарів. Питання цього розділу стосуються правил, механізмів, інструментів та процедур проведення сертифікації товарів (послуг) та систем якості.

Розділ складається з двох груп питань - теоретичні основи сертифікації продукції, та міжнародний досвід процесів сертифікації.


^ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

В цьому розділі містяться питання з концепції, положень, принципів, підходів, методів, інструментів та механізмів забезпечення якості продукції (послуг) на всіх етапах життєвого циклу. Студент повинен знати теоретичні основи і сучасну практику менеджменту забезпечення якості продукції на підприємствах.

Питання можна об’єднати у такі групи: Досвід впровадження і розвитку систем менеджменту якості; Створення, впровадження і удосконалення систем менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000; Методи і інструменти управління якістю; Сучасні системи менеджменту якості та методи підвищення ефективності організації.

^ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Розділ містить питання, що стосуються основ розроблення, впровадження і застосування нормативної документації в галузі технічного регулювання. Поставлені питання законодавчих і нормативно-правових засад в галузі метрології, стандартизації, сертифікації на національному та міжнародному рівнях. Студент повинен знати принципи і підходи до побудови системи технічного регулювання, різновиди нормативних документів з метрології, стандартизації, сертифікації, порядок застосування і використання законодавчих і нормативних документів.

^

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 1. Державна система стандартизації, її мета та основні принципи.

 2. Загальні передумови створена теорії стандартизації.

 3. Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування державного стандарту.

 4. Об'єкти стандартизації, категорії нормативних документів зі стандартизації, види стандартів та використання стандартів і технічних умов.

 5. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

 6. Стандарти на типи, розміри і нормативи показників якості продукції.

 7. Комплексна стандартизація.

 8. Міжнародні стандарти ISO серії 9000.

 9. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.

 10. Система розробки та постановки продукції на виробництво.

 11. Стандарти на методи випробування виробів.

 12. Державна система забезпечення єдності вимірювань.

 13. Випереджувальна стандартизація.

 14. Міжнародні стандарти ISO серії 14000.

 15. Нормоконтроль технічної документації.

 16. Система стандартів з прикладної статистики.

 17. Органи Державної служби стандартизації та їх функції.

 18. Система стандартів безпеки праці.

 19. Система стандартів з захисту навколишнього середовища.

 20. Регіональна стандартизація в рамках країн СНД.

 21. Система стандартів з номенклатури показників якості продукції.

 22. Організаційна структура робіт зі стандартизації.

 23. Єдина система технологічної документації.

 24. Єдина система конструкторської документації.

 25. Стандарти на терміни і визначення.

 26. Стандарти на маркування, пакування транспортування і зберігання виробів.

 27. Міждержавні стандарти країн СНД.

 28. Об'єктивна необхідність стандартизації на сучасному етапі розвитку економічних і торгових відносин на національному і міжнародному рівнях.

 29. Порядок розроблення і затвердження державних стандартів.

 30. Стандарти на продукцію, півфабрикати, матеріали та сировину для виготовлення виробів.

 31. Порядок розроблення, побудови, викладу та оформлення технічних умов.

 32. Стандарти на статистичні методи аналізу і регулювання технологічних процесів та статистичного приймального контролю виробів.


^ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ

 1. Обов'язкова та добровільна сертифікації (основні принципи і правила застосування).

 2. Правові засади сертифікації в Україні.

 3. Принципи, правила та структура систем сертифікації УкрСЕПРО.

 4. Порядок проведення сертифікації продукції у системі УкрСЕПРО.

 5. Схеми сертифікації, їх характеристика та правила вибору.

 6. Організація діяльності органів із сертифікації та випробувальних лабораторій у системі УкрСЕПРО.

 7. Вимоги до персоналу органу з сертифікації та фонду нормативних документів.

 8. Порядок акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій.

 9. Правові, організаційні та економічні засади з акредитації органів з оцінки відповідності в Україні згідно з законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

 10. Знаки відповідності технічні вимоги та правила застосування національного знаку відповідності і згідно з ДСТУ 2296-93.

 11. Порядок проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО.

 12. Порядок видачі сертифікату відповідності, підписання ліцензійної угоди про маркування знаком відповідності продукції, що виробляється серійно.

 13. Правила апеляції результатів сертифікації: умови, строки подання, розгляду та прийняття рішення по апеляції.

 14. Системи сертифікації однорідної продукції в системі УкрСЕПРО.

 15. Сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини.

 16. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електричного та аналогічного обладнання.

 17. Сертифікація товарів, що імпортуються.

 18. Визнання іноземних сертифікатів (порядок визнання сертифікатів та результатів випробувань, що проводяться іноземними сертифікаційними органами).

 19. Порядок митного оформлення імпортних товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації.

 20. Акредитація випробувальних лабораторій відповідно до вимог EN 45000.

 21. Методи оцінки відповідності, встановлені директивами ЄС. Модульний підхід до підтвердження відповідності в рамках СС.

 22. Європейська організація з випробувань і сертифікації: структура, головні завдання та функції.

 23. Міждержавна угода про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (основні положення Угоди про взаємне визнання в галузі сертифікації).

 24. Діяльність із сертифікації в рамках російської Системи ГОСТ Р (Угоди про взаємне визнання органів сертифікації, випробувальних лабораторій, результатів випробувань і сертифікації, сертифікатів і знаків відповідності на продукцію, що взаємопостачається).

 25. Діяльність ISO у галузі сертифікації.

 26. Основні напрями діяльності Комітету Ради ISO з оцінки відповідності (КАСКО).

 27. Міжнародна система сертифікації електротехнічних виробів ІЕС (ІЕСЕЕ).

 28. Екологічна сертифікація.

 29. Екознаки, їх характеристика та відмінні особливості. Види екологічною маркування.

 30. Сертифікація систем якості.

 31. Регіональні та міжнародні організації з сертифікації систем якості: EQNET, БЮРО ВЕРІТАС, Регістр Ллойд, Тюф-СЕРТ, Міжнародний форму з акредитації (1AF).


^ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 1. Якість продукції: основні поняття, терміни та визначення.

 2. Класифікація показників якості промислової продукції.

 3. Стадії формування якості продукції (послуг).

 4. Рівень якості продукції (послуг).

 5. Методи оцінки рівня якості продукції.

 6. Оцінка технічного рівня продукції.

 7. Статистичний і вхідний контроль якості продукції.

 8. Контроль і оцінка якості виробничого процесу.

 9. Кількісна оцінка якості технологічного процесу.

 10. Оцінки керованості технологічного процесу.

 11. Вхідний контроль продукції.

 12. Оцінка якості виробничого процесу.

 13. Оцінка якості технологічної системи.

 14. Оцінки текстової частини нормативного документу.

 15. Інструментарій управління якістю.

 16. Інструментарій статистичного контролю процесів.

 17. Інформаційне забезпечення управління якістю процесів.

 18. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).

 19. Облік і аналіз витрат на якість продукції (послуг).

 20. Правове забезпечення управління якістю продукції.

 21. Правове регулювання якості продукції.

 22. Методи прийняття рішень в управлінні якістю.

 23. Кваліметрична оцінка якості.

 24. Класифікація витрат на якість.

 25. Підходи до управління якістю продукції в Європейських державах.

 26. Особливості управління якістю продукції в США.

 27. Японський досвід управління якістю продукції.

 28. Стандарти на номенклатуру показників якості.

 29. Методи вимірювання показників якості.

 30. Основні види контролю якості: технічний контроль, вхідний, операційний, суцільний, вибірковий, випадковий, безперервний, періодичний контроль, неруйнівний та руйнівний контроль та ін.


^ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

1. Організація технічного регулювання в Україні.

2. Основні напрямки та принципи технічного регулювання в Україні.

3. Концепція розвитку технічного регулювання та споживчої політики в Україні.

4. Законодавча та нормативна база в галузі захисту прав споживачів.

5. Закон України "Про захист прав споживачів".

6. Основні терміни та визначення в галузі захисту прав споживачів.

7. Права та обов'язки споживачів.

8. Державне забезпечення захисту прав споживачів.

9. Право споживача на належну якість продукції.

10. Права споживача при придбанні товару належної якості.

11. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

12. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт та надання послуг.

13 Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит.

14. Право споживача на безпеку продукції та послуг.

15Право споживача на інформацію про продукцію.

16 Право споживача при укладанні договору.

17. Порушення прав споживачів.

18. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

19. Громадські організації споживачів - об'єднання споживачів, їх права.

20. Повноваження Держспоживстандарту у сфері захисту прав споживачів.

21. Сучасні принципи і підходи до побудови систем технічного регулювання.

22. Директиви «Нового підходу» (загальна характеристика).

23. Директиви «Глобального підходу» (загальна характеристика).

24. Особливості застосування технічних регламентів і стандартів в умовах членства в СОТ.

25. Відповідальність виробників та торговців.

26. Стандартизація та ринковий нагляд і державний ринковий контроль.

27. Угода з технічних бар’єрів у торгівлі від 15.04.1994 №981-008.

28. Концепції удосконалення «Нового підходу».

29. Основні положення законодавчих і нормативно-правових актів в галузі технічного регулювання.

30. Міждержавні моделі технічних регламентів.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________ І.М. Грищенко

« ___ »______________ 2011 р.


^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯдля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності

7.18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»


Варіант № 1 1. Комплексна стандартизація.

 2. Вимоги до персоналу органу з сертифікації та фонду нормативних документів.

 3. Якість продукції: основні поняття, терміни та визначення.

 4. Законодавча та нормативна база в галузі захисту прав споживачів.Затверджено на засіданні кафедри метрології, стандартизації та сертифікації

протокол № 3 від 4.11.2010 р.
^

Зав. кафедрою метрології, стандартизації


та сертифікації д.т.н., проф. Зенкін А.С.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється членами екзаменаційної комісії з розрахунку 25 балів.

Потім ці бали сумують і за загальною сумою визначається оцінка за наступною шкалою:

Разом


100 балів

90-100 – Відмінно


75-89 – Добре

60-74 – Задовільно

35 -59 – Незадовільно

1 -34 – Незадовільно

А

ВС


DE

FX

F


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю та сертифікація // Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – 560 с.

 2. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І., Калинський О.О Управління якістю, сертифікація. Навчальний посібник з грифом МОН. «Школа», Київ, 2005. – 420 с.

 3. Бойко Т.Г. Основи стандартизації // Навчальний посібник, вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 250 с.

 4. Волков О.І., Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Зенкін А.С. Системи управління якістю ВНЗ: теорія і практика Навч. посібник. К.: Наукова думка. – 2005.–285с.

 5. Г.А. Саранча Г.К. Якимчук Метрологія, стандартизація та управління якістю. Підручник. Київ «Основа» 2004- 376с.

 6. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію: Зб. нормат.акті Київ Юрінком Інтер, 2003. – 448с.

 7. Зенкін А.С., Хімічева Г.І., Єфіменко Н.А., Соловйов В.М. Стандартизація та управління якістю: Навчальний посібник. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім.. Б.Хмельницького,2008. – 174с.

 8. Кириченко Л.С., Чуніхіна Н М Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання. - К.: КДТЕУ, 1996. - 50 с.

 9. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологи. - М.: ЮНИТИ, 2000.-526с.

 10. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 298 с.

 11. Мороз B.I. та ін. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Навч. посіб. - X.: ХарДАЗТ, 2000. - 77 с.

 12. Николаева М.А. Сертификация потребительских товаров. - М.: Экономика, 1995.

 13. Нормативна документація щодо сертифікації товарів, продукції і послуг.

 14. Періодичні видання: "Сгандартизація, сертифікація, якість", "Стандарты и качество", "Сертификация", "Споживач", "Контракт", "Ринок", "Галицькі контракти" тощо.

 15. Под ред. проф. В.А. Швандара Стандартизация и управление качеством продукции – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.– 487 с.

 16. Полікарпов І.С., Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Сертифікація товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000. - 350 с.

 17. Про акредитацію органів з оцінки відповідності: Закон України: Постанова Верховної Ради України від 17.05.01 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001.

 18. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с.

 19. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник – К.: Знання, 2006. – 471 с.

 20. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якісно та сертифікації. - К.: Укр -фін. ін-г, 2001 - 167 с.

 21. Шаповал М.І., Зенкін А.С., Маловик К.Н. Международные и европейские системы сертификации и акредитации. Учебник для вузов – Севастополь СНИЯЗиП, 2004


^ НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


 1. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

 2. ДСТУ 3250-95. Порядок розроблення плану державної стандартизації.

 3. ДСТУ 3413 – 96. Порядок проведення сертифікації продукції

 4. ДСТУ 3414 – 96. Атестація виробництва. Порядок здійснення

 5. ДСТУ 3415 – 96. Реєстр системи

 6. ДСТУ 3416 – 96. Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації

 7. ДСТУ 3417 – 96. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

 8. ДСТУ 3418 – 96. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

 9. ДСТУ 3419 – 96. Сертифікація систем якості, порядок проведення

 10. ДСТУ 3420 – 96. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації

 11. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

 12. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.1. – 368 с.

 13. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.2. – 416 с.

 14. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.3. – 480 с.

 15. Продукція та послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні: Довідник – вид. 2, доп. – Львів: Леонорм, 1998. – 215 с.

 16. ДСТУ 1.5-93. ДССУ. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

 17. ГСТУ 08694 01-97 Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Основні положення.

 18. ГСТУ 75.11.6-01-98. Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам.


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconПротокол №9 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація» iconПротокол №19 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи