Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності icon

Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
НазваЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
Сторінка1/11
Дата23.12.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Затверджую

Ректор КНУТД

_________Грищенко І.М.

“____”____________2011 р.
Програма фахових вступних випробувань


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

зі спеціальності 7.05160101 «Технології та дизайн трикотажу»

шифр назва спеціальностіРЕКОМЕНДОВАНО

Вченою Радою факультету

технологій легкої промисловості

(повна назва факультету)


Протокол № 10

від “_21_” ___12_____ 2011 р.

Декан факультету ТЛП Зубкова Л.І.
^

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри технології трикотажного виробництва

(повна назва)

Протокол № 10

від “ 19 ” ___12__ 2011 р.


Зав. кафедри ТТВ

Галавська Л.Є.Київ – 2011

Вступ


Процедурою зарахування абітурієнтів на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст передбачено проведення фахових вступних випробувань. У ході проведення письмового іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за напрямом «Технологія і дизайн текстильних матеріалів» зі спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу», виявляється рівень фахової підготовки.

Програмою передбачено включення до орієнтовного переліку питань з дисциплін професійно-орієнтованого блоку. А саме: «Основи теорії в’язання», «Основи теорії в’язання візерункового трикотажу», «Основи технології виробів заданої форми» та «Функціональні групи в’язальних машин».

Крім того, до завдань для фахового вступного випробування для зарахування на навчання включено основні задачі, які повинен вміти вирішувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Вступне випробування проводиться у письмовій формі. Білет складається з одного теоретичного завдання та задачі. На надання письмової відповіді абітурієнту відводиться 2 години. Під час розв’язку технологічної задачі дозволяється користування довідковими матеріалами.

Зарахування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за держзамовленням чи на контрактній основі здійснюється на підставі оцінки, одержаної на фахових вступних випробуваннях. Крім того, враховується середній бал залікової книжки під час навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та оцінка, отримана на випускному фаховому державному іспиті.


^ Опис основних розділів та їх короткий зміст

До завдань з фахового вступного іспиту внесено питання з наступних основних профілюючих дисциплін: «Основи теорії в’язання», «Основи теорії в’язання візерункового трикотажу», «Основи технології виробів заданої форми» та «Функціональні групи в’язальних машин». Перевірка рівня засвоєння знань із зазначених дисциплін та вміння розв’язувати основні технологічні задачі дозволяє з’ясувати питання щодо можливості зарахування абітурієнта на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Абітурієнт – фахівець у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за напрямом «Технологія і дизайн текстильних матеріалів» повинен бути обізнаним в теорії в’язання трикотажу в цілому та візерункового зокрема, в технології вироблення виробів заданої форми, орієнтуватися у функціональних групах в’язальних машин різного типу і модифікації, вміти вирішувати основні технологічні задачі, а саме здійснювати: розрахунок параметрів структури різноманітних переплетень, продуктивності в’язального обладнання різних типів, розробку схеми включення клинів на виготовлення того чи іншого візерункового переплетення. З метою підготовки до складання вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст абітурієнт повинен підготуватися за наступними чотирма розділами.


Розділ 1. Основи теорії в’язання

Предметом даної навчальної дисципліни є трикотаж, в’язальні машини.

Метою навчальної дисципліни є навчити студентів вирішувати питання вибору способів петлетворення, типу і класу в’язальних машин, розробляти технологію в’язання для створення трикотажу високої якості. Сформувати у них глибокі знання теорії процесів в’язання, структури і властивостей трикотажу головних і похідних переплетень. Розвити у студентів вміння аналізувати кожну операцію процесу петлетворення і її вплив на якість в’язання трикотажу, визначити і розрахувати параметри трикотажу головних і похідних переплетень, обґрунтовано вибирати лінійну густину нитки або пряжі для в’язальних машин різних класів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • терміни, які використовуються в трикотажному виробництві;

 • історію виникнення і розвитку трикотажного виробництва;

 • загальне поняття трикотаж, трикотаж кулірний і основов’язаний; основні параметри трикотажу;

 • суть процесу петлетворення; процеси петлетворення при трикотажному, в’язальному і основов’язальному способах;

 • поняття про клас в’язальних машин;

 • особливості процесів петлетворення на двофонтурних машинах;

 • суть кожної операції процесу петлетворення і особливості її виконання;

 • співвідношення між товщиною нитки і класом машини;

 • класифікацію переплетень трикотажу;

 • геометричні параметри трикотажу;

 • поняття про геометричну модель петлі трикотажу;

 • трикотаж переплетення гладь, його геометрична модель, методи розрахунку параметрів; властивості: розтяжність, міцність, розпускальність, закручуваність країв, орієнтація петельних рядів і петельних стовпчиків у полотні;

 • особливості будови, геометричні моделі і властивості трикотажу переплетення ластик;

 • будова і властивості трикотажу двовиворітних переплетень;

 • особливості будови і властивостей трикотажу основов’язаних головних переплетень; принципи складання графічного і аналітичного записів переплетення;

 • особливості будови і властивостей трикотажу похідних переплетень;

 • механічні властивості трикотажу з урахуванням властивостей пряжі і ниток.

вміти:

 • визначити тип і клас будь-якої в’язальної машини, петлетвірні органи і спосіб петлетворення, систему петлетворення;

 • намалювати схему процесу петлетворення (10 операцій);

 • змінювати технологічні параметри в’язання трикотажу на в’язальних машинах, глибину кулірування, натяг нитки;

 • визначити довжину нитки в петлі безпосередньо на в’язальній машині;

 • встановити причину виникнення дефектів трикотажу при порушенні окремих операцій процесу петлетворення;

 • визначити лінійну щільність нитки або пряжі в залежності від класу в’язальної машини і способу петлетворення;

 • визначати вид переплетення зразків трикотажу підкласів головних і похідних переплетень;

 • розрізняти лице і виворіт трикотажу, петельний ряд і петельний стовпчик;

 • зарисувати структуру і скласти графічний запис переплетення, аналітичний запис основов’язальних переплетень;

 • визначати експериментально параметри трикотажу: довжину нитки в петлі (), кількість петельних стовпчиків на 100 мм (NС), кількість петельних рядів на 100 мм (NР), поверхневу щільність(ms);

 • розрахувати основні параметри структури трикотажу головних і похідних переплетень в петлі (), щільності (NС, NР), коефіцієнт співвідношення щільностей (с), поверхневу щільність (ms), модуль петлі ().

Курс побудований як узагальнюючий і дозволяє вивчити технологічні основи трикотажного способу виробництва текстильних виробів, незалежно від конструктивних модифікацій, що використовуються у виробництві в’язальних машин.

Основою для вивчення курсу „Основи теорії в’язання” є цикл природничо-наукових, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, перелік яких приведений у навчальному плані для спеціальності „Технологія і дизайн тканин і трикотажу”


Розділ 2. Основи теорії в’язання візерункового трикотажу

Предметом зазначеної навчальної дисципліни є трикотаж візерункових та комбінованих переплетень та в'язальне обладнання, на котрому можливе його виготовлення.

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів вирішувати питання щодо розробки технології в'язання того чи іншого візерункового переплетення на в'язальному обладнанні; розширення асортименту та поліпшення якості трикотажних виробів; проектування та розрахунку візерунків. Сформувати у них глибокі знання будови, властивостей та технології виготовлення візерункових і комбінованих переплетень на різних типах в'язального обладнання. Розвивати у студентів вміння визначити на підставі зразка трикотажу вид візерункового чи комбінованого переплетення та, виходячи з розміру рапорту, встановити параметри механізму візерункотворення; розрахувати параметри петельної структури візерункового чи комбінованого переплетення та заправну карту на їх виготовлення на в'язальному обладнанні.

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні

знати:

 • класифікації трикотажу візерункових та комбінованих переплетень;

 • узорні ефекти на трикотажі візерункових та комбінованих переплетень;

 • елементи структури трикотажу візерункових переплетень;

 • будову та властивості трикотажу візерункових і комбінованих переплетень;

 • принцип одержання візерункових переплетень на в'язальному обладнанні різних типів;

 • процес петлетворення трикотажу вказаних переплетень;

 • різновиди того чи іншого візерункового переплетення;

 • конструкції механізмів візерункотворення;

 • способи відбору робочих органів;

 • основи проектування та розрахунку візерунків;

вміти:

 • встановлювати на підставі структури вид візерункового чи комбінованого переплетень;

 • розрахувати можливі розміри рапорту виходячи з параметрів механізму візерункотворення;

 • розробити патрон візерунка;

 • відтворити графічний запис візерункового чи комбінованого переплетення на основі розробленого патрона візерунка;

 • розраховувати параметри петельної структури вказаних переплетень;

 • розраховувати заправну карту на виготовлення візерункового чи комбінованого переплетення;

 • здійснити необхідні переключення клинів на виготовлення того чи іншого візерункового чи комбінованого переплетення.

Основою для вивчення дисципліни «Основи теорії в'язання візерункового трикотажу» є знання та вміння, одержані під час вивчення наступних професійно-орієнтованих дисциплін нормативної частини: «Основи технології трикотажу», «Основи теорії в'язання», а також загально-інженерних та загально-технічних дисциплін, перелік яких наведений у навчальному плані підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр зі спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу».

Курс побудований як узагальнюючий і дозволяє студентам вивчити принцип одержання візерункових та комбінованих переплетень на в'язальному обладнанні різного типу незалежно від їх конструктивних модифікацій.


Розділ 3. Основи технології виробів заданої форми

Предметом даної навчальної дисципліни є трикотажні вироби, в’язальні машини.

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань та практичних навиків по технології виготовлення трикотажних виробів напіврегулярним та регулярним способами та технології в’язання суцільнов’язаних виробів.

В результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

  • види трикотажних виробів заданої форми;

  • способи виробництва трикотажних виробів та їх техніко-економічну оцінку;

  • способи надання виробам заданої форми в процесі в’язання;

  • способи в’язання початкових рядів в виробах заданої форми на плоскофангових машинах, рукавичних автоматах, панчішно-шкарпеткових автоматах, котонних машинах , ластичних автоматах та основов’язальних машинах;

  • способи зміни ширини в’язання при в’язанні варобів по контуру;

  • способи в’язання об’ємних виробів;

  • способи в’язання п’яток та мисків панчішних виробів;

  • технологію в’язання панчішно-шкарпеткових виробів;

  • технологію в’язання рукавичних виробів;

  • технологію в’язання купонів на ластичних автоматах, круглов’язальних машинах, плокофангових машинах;

  • технологію в’язання деталей виробу на котонних машинах;вміти:

 • розробити технологію в’язання початкових рядів в виробах заданої форми;

 • розробити технологію в’язання деталей виробу на котонній машині;

 • розробити технологію в’язання купонів на круглов’язальних машинах;

 • розробити технологію в’язання панчішно-шкарпеткових виробів на панчішно-шкарпеткових автоматах;

 • розробити технологію в’язання рукавичних виробів на рукавичних автоматах;

 • робити порівняльний аналіз техніко-економічних показників при виготовленні виробів розкрійним, регулярним та напіврегулярним способами.

Основою для вивчення курсу „Основи технології виробів заданої форми” є цикл природничо-наукової підготовки та цикл професійної та практичної підготовки включаючи такі дисципліни як „Основи теорії в’язання ” та “Основи теорії в’язання візерункового трикотажу”.


Розділ 4. Функціональні групи в’язальних машин

Предметом навчальної дисципліни є функціональні групи в’язальних машин.

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів опановувати технологічними можливостями в’язального устаткування будь-яких типів, оцінювати конструктивні особливості функціональних груп в’язального устаткування, які визначають якість виготовленої продукції та продуктивність устаткування.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • склад функціональних груп в’язального устаткування;

 • принципи дії кожної функціональної групи та методи регулювання їх роботи;

 • вимоги до кожної функціональної групи;

вміти:

 • визначити технічні і технологічні можливості в’язального устаткування будь якого типу;

 • встановити ступінь відповідності технічних можливостей функціональних груп устаткування технологічним і механічним вимогам до них;

 • встановити місця регулювання окремих вузлів і механізмів в’язального устаткування і їх призначення;

 • аналізувати принципи дії окремих механізмів, що входять до складу функціональних груп в’язального устаткування.


^ Орієнтовний перелік питань, що виносяться

на фахове вступне випробування

(перше завдання)

 1. Дати характеристику й проаналізувати процес петлетворення при трикотажному способі. Як можна змінювати довжину нитки в петлі на машинах при трикотажному способі?

 2. Дати характеристику й проаналізувати процес петлетворення при в'язальному способі. Як можна змінювати довжину нитки у петлі на машинах при в'язальному способі ?

 3. Проаналізувати особливості основов'язального процесу петлетворення на машинах з крючковими голками. Визначити, від яких факторів залежить довжина нитки в петлі на основов'язальних машинах.

 4. Аналіз операції замикання. Замикання безпосереднє, зосереджене, загальне, фронтальне та послідовне. Визначити сили, що діють на петлю під час виконання цієї операції. Вплив цієї операції на якість трикотажу та продуктивність обладнання.

 5. Аналіз операції прокладення нитки. Прокладання періодичне та послідовне. Петельний та голковий кути подачі нитки. Особливості прокладання нитки на основов'язальних машинах. Вплив цієї операції на якість трикотажу та продуктивність обладнання.

 6. Аналіз операції кулірування. Визначити натяг нитки при куліруванні на різних її відрізках. Кут кулірування. Визначити, від чого залежить кількість платин, що одночасно виконують операцію кулірування. Кулірування з віддачею та без віддачі, просте та складне. Вплив операції кулірування на якість трикотажу.

 7. Аналіз операції скидання. Скидання при трикотажному та в'язальному способах петлетворення. Визначити сили, що діють на петлі під час операції скидання. Дати оцінку, як впливають на цю операцію такі характеристики пряжі, як волокнистий склад, крутка, товщина. Обґрунтувати необхідність деяких змін у конструкції голок для полегшення виконання цієї операції.

 8. Аналіз будови та властивостей трикотажу головних кулірних переплетень (розпускальність, закручуваність, розтяжність, міцність). Теоретична модель трикотажу переплетення гладь та методи проектування параметрів.

 9. Аналіз будови та властивостей трикотажу одинарних похідних основов'язаних переплетень двотрико та тритрико. Дати графічні та аналітичні записи цих переплетень.

 10. Аналіз будови та властивостей одинарних головних основов'язаних переплетень ланцюжок, трико, атлас. Дати графічні та аналітичні записи переплетень.

 11. Аналіз будови та властивостей трикотажу похідних кулірних переплетень. Визначити, як впливає структура переплетень на такі властивості трикотажу, як розпускальність, закручуваність, розтяжність.

 12. Кулірний гладкий і перемінний платирований трикотаж. Будова, властивості, правила платировки. Назвіть способи виготовлення трикотажу перемінної платировки.

 13. Основов’язаний платирований трикотаж. Будова, властивості трикотажу гладкої та перемінної платировки. Способи виготовлення (правила платировки).

 14. Будова та властивості одинарного та подвійного гладкого трикотажу пресових переплетень (фанг, напівфанг). Графічний запис, приклад з схематичним розставленням клинів. Способи одержання на машинах з крючковими та язичковими голками.

 15. Трикотаж жакардових переплетень, його види та принцип виготовлення.

 16. Способи виготовлення кулірного трикотажу футерованих переплетень на машинах з крючковими і язичковими голками. Навести приклад.

 17. Способи виготовлення кулірного трикотажу плюшевих переплетень на машинах з крючковими і язичковими голками.

 18. Трикотаж філейних переплетень, його види і способи виготовлення.

 19. Проаналізувати способи виробництва трикотажних виробів та дати їх техніко-економічну оцінку.

 20. Розробити та проаналізувати структуру початкових рядів при в'язанні виробу на панчішному автоматі ЧА.

 21. Розробити та обґрунтувати в'язання перехідних рядів на плосков'язальних машинах.

 22. Проаналізувати технологію в'язання класичної п'ятки на односистемному панчішному автоматі.

 23. Проаналізувати групи та види панчішних виробів.

 24. Проаналізувати види мисків панчішно-шкарпеткових виробів та способи їх в'язання.

 25. Проаналізувати умови взаємодії п'ятки робочого органу при послідовному процесі петлетворення з клином в'язального замка та встановити вимоги до механічного та технологічного кутів кулірування.

 26. Проаналізувати взаємодію робочих органів котонної машини при петлетворенні та встановити вплив їх розмірів на величину їх переміщень.

 27. Проаналізувати взаємодію робочих органів круглопанчішного автомата та встановити вплив їх розмірів на продуктивність автомату.

 28. Проаналізувати взаємодію робочих органів основов'язальних машин з крючковими голками та встановити вплив розмірів голки на продуктивність в'язальної машини.

 29. Проаналізувати умови пасивної ниткоподачі на в'язальних машинах та встановити складові, які обумовлюють величину натягу нитки.

 30. Проаналізувати принцип дії дискового та барабанного механізму візерункотворення та встановити їх технологічні можливості.(друге завдання: формулювання задачі у загальному вигляді)

 1. Скільки нитки споживає машина для отримання одного петельного ряду переплетення гладь, якщо відомо вид сировини, його лінійну густину, клас в'язальної машини та її діаметр.

 2. Визначити масу 1 пог. метра полотна, виготовленого переплетенням гладь, якщо відомо вид сировини, його лінійну густину, клас машини та її діаметр.

 3. Розрахувати, скільки нитки змотується з бобіни за один оберт голкового циліндра, якщо відомо діаметр круглов'язальної машина, число голок, відношення довжини нитки в петлі до голкового кроку.

 4. Визначити довжину нитки в петлі, якщо відомо кількість нитки. Яку споживає в'язальна машина заданого класу з певним діаметром циліндра.

 5. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення гладь, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 6. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення двовиворітна гладь, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 7. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення ластик 2+2, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 8. Розрахувати теоретичну продуктивність та витрати часу на виготовлення одного кілограму полотна двофонтурної круглов'язальної машини, якщо відомо клас машини, її діаметр, кількість голок в циліндрі, кількість петлетвірних систем, лінійна швидкість, довжина нитки в петлі, лінійна густина сировини, тривалість зміни.

 9. Розрахувати теоретичну продуктивність та витрати часу на виготовлення одного кілограму полотна однофонтурної основов'язальної машини, що в'яже двогребінкове переплетення трико-сукно, якщо відомо кількість голок на машині, її швидкість, довжина нитки в петлі переплетень, лінійна густина пряжі, тривалість зміни.

 10. Розрахувати витрати часу на виготовлення одного купону та теоретичну продуктивність двофонтурної круглов'язальної купонної машини, якщо відомо кількість рядів в'язання поясу переплетенням ластик 1+1, швидкість при в'язанні поясу, кількість рядів в'язання стану переплетенням двоколірний жаккард, швидкість машини при в'язанні стану, кількість петлетвірних систем на машині, тривалість зміни.

 11. Розрахувати витрати часу на виготовлення одного десятку пар чоловічих шкарпеток та теоретичну продуктивність одноциліндрового круглопанчіш-ного автомату О3Д, якщо відомо кількість рядів в'язання на ділянці борту, швидкість при в'язанні борту, кількість систем, що приймає участь у в'язанні борту, кількість рядів в'язання на ділянці паголінку, швидкість машини при в'язанні па голінку, кількість систем, що утворює па голінок, кількість рядів в'язання на ділянці сліду, швидкість машини при в'язанні сліду, кількість систем, що утворює па голінок, тривалість зміни.

 12. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення інтерлок, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 13. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення трико, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 14. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення сукно, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 15. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення шарме, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 16. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення трико-трико, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, заправлених у гребінки, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 17. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення трико-сукно, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, заправлених у гребінки, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 18. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення трико-шарме, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, заправлених у гребінки, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 19. Скільки рядів трикотажу пресового переплетення виробляється за один оберт циліндра на багатосистемній машині інтерлок. Зробити схему розставлення клинів в замкових системах на машині за Вашим вибором для вироблення пресового інтерлочного переплетення.

 20. Скласти графічний запис пресового трикотажу на базі переплетення інтерлок так, щоб накиди розташовувались на зазначених голках при певній ширині рапорту. Зробити схему розставлення замкових клинів і голок відповідно до їх конструкції на машині з інтерлочним розташуванням голок.

 21. Визначити графічний і аналітичний записи трикотажу платированого переплетення заданого патрону за умови, що в роботі бере участь дві гребінки і заданий рисунок виробляється на базі візерунчастого переплетення: перемінне платироване.

 1. Визначити максимально можливі розміри рапорту візерунка трикольорового неповного жакардового трикотажу, якщо відомо кількість систем, кількість рядів отворів по колу відбираючого барабана, схема розставлення п’яток селекторів.

 2. Визначити максимально можливі розміри рапорту візерунка неповного двокольорового жакардового трикотажу, якщо відомо кількість систем, кількість отворів по колу барабана, схема розставлення п’яток відбираючих селекторів (штовхачів) у циліндрі машини.

 3. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення похідна гладь, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, заправлених у гребінки, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 4. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення ластик 1+1, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, заправлених у гребінки, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 5. Розрахувати параметри петельної структури трикотажу переплетення ластик 3+2, якщо відомо вид сировини та її лінійну густину, заправлених у гребінки, об'ємну масу та густину речовини сировини.

 6. Скласти графічний запис пресового трикотажу на базі переплетення інтерлок так, щоб накиди розташовувались на певних голках при заданій ширині рапорту. Зробити схему розставлення замкових клинів і голок відповідно до їх конструкції на машині з інтерлочним розташуванням голок.

 7. Визначити графічний і аналітичний записи трикотажу платированого переплетення заданого патрону візерунка за умови, що в роботі беруть участь дві гребінки і заданий візерунок виробляється на базі візерунчастого переплетення: перекидне платироване.

 1. Розрахувати витрати часу на виготовлення деталі виробу та теоретичну продуктивність двофонтурної плоскофангової машини, виражену в деталях виробів, якщо відомі ширина в'язання, пробіг каретки, протяжність замкової каретки, час реверсу, лінійна швидкість, кількість рядів в'язання, тривалість зміни.

 2. Визначити мінімальну кількість петлетвірних систем на інтерлочній машині і порядок її заправки нитками різного кольору для виготовлення на полотні заданого рисунку. Розробити схему розставлення клинів в замках і графічний запис заданого ряду переплетення.^ Критерії оцінювання відповідей

Оцінювання відповідей здійснюється за шкалою ECTS

Оцінка «А» (Відмінно) ставиться абітурієнту за відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок. У такому випадку письмова робота з фахового вступного випробування повинна містити вичерпну відповідь на теоретичне запитання з усіма необхідними рисунками чи кресленнями та вірний розв’язок задачі. Усі завдання білету повинні бути бездоганно та охайно виконані.

^ Оцінка «В» (Дуже добре) ставиться абітурієнту за виконання вище середнього рівня з кількома помилками. При цьому письмова робота повинна містити повну відповідь на теоретичне питання та вірний розв’язок задачі. Допускаються деякі неточності у виконанні рисунків та неточність арифметичних розрахунків під час розв’язку задачі.

^ Оцінка «С» (Добре) ставиться абітурієнту за у загальному вірне виконання з певною кількістю помилок. У такому разі можлива відсутність необхідних рисунків чи креслень при наданні повної відповіді на теоретичне питання. Передбачається припущення абітурієнтом декількох несуттєвих помилок у ході розв’язку задачі.

^ Оцінка «D» (Задовільно) ставиться абітурієнту за непогане виконання завдання, але зі значною кількістю помилок. У такому разі відповідь на теоретичне питання не повна, розв’язок задачі зі значною кількістю суттєвих помилок.

^ Оцінка «E» (Достатньо) ставиться абітурієнту за виконання завдання за мінімальним критерієм. У такому випадку можливе виконання лише одного завдання білету, або при наявності відповіді на обидва завдання з припущенням грубих помилок та за відсутності необхідного графічного матеріалу чи креслень.

^ Оцінка «F» (Незадовільно) ставиться у випадку відсутності правильної відповіді на обидва завдання білету. З такою оцінкою абітурієнт не може бути зарахованим на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

^ Літературні джерела

таблиця 1

Перелік основної літератури

№ п/п

Назва

АвторОсновы теории вязания. – М.: Легкая индустрия, 1970. – 432с.

А.С. ДалидовичТехнология трикотажного производства, М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 296с.

Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А.Технология трикотажа. – М., Легпромбытиздат, – 1986. – 376с.


Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А.Основи технологии трикотажного производства, М.: Легпромбытиздат, 1991. – 496с.

Кудрявин Л.А., Шалов И.И.Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства. – М., Легкая индустрия. – 1979, 432с.

Кудрявин Л.А., Поспелов Е.Н., Соловьев Н.А. и др.Задачи по курсу технологии трикотажа, – М.: Легкая индустрия. – 1986, 128с.

Панфилова Л.А., Викторов В.И. и др.Будова, властивості і особливості петлетворення трикотажу візерункових і комбінованих переплетень. – К.: КНУТД, 2003. – 178с.

Переклад з російської мови Король В.П.Особливості процессу в'язання кулірного трикотажу футерованих переплетень на круглов'язальних машинах– К.: КНУТД, 2007. – 44с.

Король В.П.Рабочие процессы трикотажных машин, М.: Легкая индустрия, 1976. – 368с.

Далидович А.С.Справочник трикотажника. – Киев.: Техніка, 1975. – 320с.


Крассий Г.Г., Керсек В.Н., Гамрецкая В.И., Сахарная Р.Ятаблиця 2

Перелік додаткової літератури

№ п/п

Назва

Автор

 1. д

Проектування в’язальних машин, Харків: , 1994. – 336с.

Мойсеєнко Ф.А.

 1. д

Вязальное оборудование трикотажных фабрик. – М.: , 1985. – 339с.

Колесникова Е.И. и др.

 1. д

Справочник-каталог на игольно-платинные изделия.
 1. д

Текстильное материаловедение, М.: Легпромбытиздат , 1989, – 352с.

Кукин Г.О., Соловьев А.Н., Кобляков А.И.

 1. д

Конструкция и рабочие процессы плосковязальных автоматов., С-Петербург, 2002. – 126с.

Агапов В.А., Крячкова Т.А., Труевцев А.В., Барснов А.Ю.

 1. д

Технология и оборудование котонного производства, М.: Легпромбытиздат, 1970. – 456с.

Гензер М.С., Костылёва А.И.

 1. д

Устройство, работа и обслуживание основовязальных машин. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 304с.

Каценеленбоген А.М., Верховинина Л.Д.

 1. д

Машины и технология круглочулочного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1968. – 347с.

Шалов И.И., Михайлов К.Д.

 1. д

Многосистемные кругловязальные машины Интерлок., М.: Легкая индустрия, 1963. – 268с.

Симин С. Х., Миркин М. С.

 1. д

Основы проектирования трикотажного производства с элементами САПР. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 288с.

И.И.Шалов,

Л.А.Кудрявин

 1. д

Трикотажные рисунчатые переплетения. – М.: Легкая индустрия, 1966. – с.

О.И.Марисова

 1. д

Одинарные котонные машины для производства верхнего трикотажа. – М.: легпромбытиздат, 1973. – 328с.

Гонтаренко А.Н. и др.

 1. д

Новое оборудование перчаточного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1978. – 96с.

Шляхова З.Н. и др.

 1. д

Чулочно–носочные изделия. Справочник. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – с.

Ровинская Л.П. и др.

 1. д

Наладка и эксплуатация плосковязальных трикотажных машин. М.: Легпромбытиздат, 1983. – 136с.

Присяжнюк П.А.

 1. д

Кругловязальные машины для полурегулярных изделий. – М.: Легкая индустрия, 1969. – 364с.

Симин С.Х.,

Миркин М.С.

 1. д

Вязальное оборудование трикотажных фабрик – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 339с.

Колесникова Е.Н. и др.

 1. д

Технология вязания бесшовных чулок. – М.: Легпромбытиздат, 1969. – с.

Богданович В.С.

 1. д

Круглые чулочно-носочные автоматы. – М.: легпромбытиздат, 1984. – 224с.

Антонов Г.К.

 1. д

Проектирование трикотажных машин. – Л.: Машиностроение, 1980. – 472с.

Гарбарук В.Н

 1. д

Проектування в’язальних машин. – Харків: Основа. 1994. – 336с.

Мойсеєнко Ф.А.

 1. д

Основы технологии трикотажных машин. – М.: Легпромбытиздат, 1981. – 216с.

Офферман П. Тауш-Мартон Х.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
У ході проведення іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи