Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” icon

Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Скачати 315.72 Kb.
НазваЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Дата23.12.2012
Розмір315.72 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет технологій та дизайну


Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Вченою радою на засіданні кафедри фінансів

Факультету економіки та бізнесу

від “___” _______ 2012 р. від “___” _______ 2012 р.

Протокол № ______ Протокол № ______


Київ – 2012


І. ВСТУП


Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” вступні випробування здійснюються Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань “Економіка і підприємництво” .

Державна екзаменаційна комісія перевіряє професійну підготовку студентів, дає оцінку якості вирішення випускниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво” .

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад при зарахуванні в КНУТД на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Фінанси і кредит” шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по професійно-орієнтованих дисциплінах і оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів напряму підготовки “Економіка і підприємництво” фахового спрямування “Фінанси і кредит”.

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті студентами при проходженні циклів нормативних дисциплін загальноекономічної і професійної підготовки бакалаврів фахового спрямування “Фінанси і кредит”.

На фахові вступні випробування в магістратуру зі спеціальності “Фінанси і кредит” виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської підготовки:

Фінанси

Гроші та кредит
^

Бюджетна система


Податкова система

Фінансовий аналіз


Фінанси підприємств

Фінансова діяль­ність суб’єктів гос­подарювання


Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів бакалаврської підготовки, з метою перевірки здатності студентів до успішного проходження підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Фінанси і кредит”.

Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні випробування в магістратуру зі спеціальності “Фінанси і кредит” складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів (усього складено 25 варіантів білетів):

 • теоретичні питання; до кожного з білетів входить три теоретичних питання; загальна кількість питань у пакеті, що об’єднує теоретичні питання – 75 питань;

 • ситуаційні завдання (задачі); до кожного з білетів входить одна задача

 • тестові завдання; до кожного з білетів входить 10 тестових завдань закритого типу (з наведених 4-х варіантів відповідей належить обрати один правильний).

Зразок структури екзаменаційного білету наведено в додатку 1.
 1. ^ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Теоретичні питання

 1. Фінансова система і фінансова політика України, її сутність, структура і функції.

 2. Грошово-кредитна політика, її основні типи та характеристика.

 3. Структура та функції грошового ринку. Показники, що характеризують його стан

 4. Грошова маса і грошова база. Механізм регулювання грошової маси.

 5. Сучасна мирова валютна система. Фактори, що визначають валютний курс країни.

 6. Теорії грошей та їх характеристика.

 7. Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки.

 8. Фінансові ринки, їх сутність, функції і види.

 9. Аналіз фондового ринку. Показники, що характеризують поточний стан ринку цінних паперів. Оцінка і аналіз доходності цінних паперів.

 10. Вартість грошей у часі. Майбутня та теперішня вартість. Розрахунок чистої теперішньої вартості реальних інвестиційних проектів.

 11. Основні форми безготівкових товарно-грошових розрахунків між підприємствами та їхня порівняльна оцінка.

 12. Зміст, функції та основні завдання управління фінансами суб’єктів господарювання. Організація фінансової роботи.

 13. Аналіз фінансових результатів, прибутковості і ділової активності підприємства – основні показники і критерії оцінки.

 14. Класифікація за видами діяльності, принципи і порядок визнання доходів і витрат при визначенні прибутку як фінансового результату діяльності підприємства.

 15. Фінансове планування і прогнозування в системі управління фінансами на підприємстві – види, завдання, функції, методи.

 16. Класифікація витрат підприємства за економічним характером витрат і за порядком формування собівартості та фінансових результатів діяльності.

 17. Особливості формування статутного капіталу суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

 18. Порядок розподілу чистого прибутку. Дивідендна політика та її фактори Тезаврація прибутку.

 19. Фінансовий контролінг на підприємстві – поняття, завдання, функції.

 20. Аналіз структури фінансування та фінансової незалежності підприємства – основні показники і критерії оцінки.

 21. Фінансово-правові засади ліквідації підприємства внаслідок банкрутства. Принципи і порядок задоволення вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі.

 22. Фінансові інвестиції підприємств. Методи оцінки доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права та у боргові цінні папери.

 23. Власний капітал підприємства і його складові за балансом підприємства.

 24. Лізингові та орендні відносини суб’єктів господарювання. Лізинг, його особливості, види. Склад лізингових платежів.

 25. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві – принципи, способи, система бюджетів.

 26. Амортизаційна політика підприємства та методи нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

 27. Фінансові аспекти реорганізації підприємств (злиття, приєднання, поглинання, виділення, перетворення).

 28. Методи оцінки та управління підприємницькими ризиками

 29. Ф’ючерсні і форвардні контракти, їх сутність та механізм дії.

 30. Самофінансування підприємств. Внутрішні джерела фінансування підприємств та їх характеристика.

 31. Форми і методи збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерних товариств.

 32. Внутрішні і зовнішні джерела формування власного капіталу підприємств.

 33. Управління рухом грошових коштів на підприємстві. Класифікація грошових надходжень і видатків суб’єктів господарювання.

 34. Фінансово-правові засади процедури банкрутства підприємства та характеристика її основних етапів

 35. Фінансово-правові засади проведення санації підприємства-боржника. Форми і методи санації. Санаційні заходи.

 36. Інформаційна база фінансового аналізу на підприємстві.

 37. Аналіз платоспроможності підприємства – методичні засади, основні показники і критерії оцінки.

 38. Позиковий капітал підприємства, види залучень кредитних коштів. Переваги і недоліки позичкового фінансування. Сутність ефекту фінансового важеля.

 39. Основні методи і види проведення фінансового аналізу на підприємстві.

 40. Бізнес-планування і основні показники фінансової складової бізнес-планів.

 41. Метод “точки беззбитковості” та його графічна модель. Показники маржинального аналізу фінансових результатів виробництва і реалізації продукції.

 42. Основні види цінних паперів і їхні характеристики. Показники оцінки доходності та ризику інвестицій в цінні папери.

 43. Застосування векселів у товарно-грошових розрахунках, види векселів, механізм вексельного обігу.

 44. Оцінка вартості підприємства – поняття, принципи і методичні підходи в оцінках вартості підприємства. Концепції оцінки вартості капіталу.

 45. Прогнозування фінансового стану та система раннього попередження фінансової кризи суб’єкта господарювання на основі дискримінантного аналізу.

 46. Податкова політика держави та її основні принципи.

 47. Поняття, класифікація, основні функції податків та їх роль у формуванні бюджетів різних рівнів.

 48. Податок на додану вартість – об’єкт оподаткування, база оподаткування, платники податку, податкові ставки.

 49. Податок на додану вартість – особливості визначення податкових зобов’язань платника податку, податковий кредит, бюджетне відшкодування.

 50. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення прибутку як об’єкта оподаткування.

 51. Оподаткування доходів фізичних осіб. Порядок оподаткування, особливості визначення об’єкта оподаткування.

 52. Прямі та непрямі податки, їх вплив на розвиток економіки та формування бюджетних доходів.

 53. Акцизний збір і мито - об’єкт оподаткування, порядок визначення і сплати податкових зобов’язань. Види мита та їх регулюючі функції.

 54. Банківський сектор фінансової системи, основні функції та показники його розвитку. Функції центрального банку.

 55. Форми та види кредиту. Розвиток кредитних відносин в Україні.

 56. Процентні ставки, їхня структура та вплив на економічну і фінансову ситуацію. Номінальні та реальні процентні ставки.

 57. Корпоративні облігаційні позики і їхня роль у залученні позикових коштів. Вимоги щодо порядку емісії корпоративних облігацій.

 58. Основні форми банківського кредиту та види банківських послуг кредитно-гарантійного характеру у фінансуванні підприємств та їх характеристика.

 59. Основні принципи і форми банківського кредитування суб’єктів господарювання.

 60. Основні види банківських операцій.

 61. Пасиви комерційних банків. Види депозитів.

 62. Грошові активи та інвестиції комерційних банків.

 63. Небанківський фінансовий сектор, його функції, структура, основні показники, що характеризують рівень розвитку.

 64. Характеристика стану та основні тенденції розвитку соціального і пенсійного страхування на сучасному етапі.

 65. Види страхових послуг, їх класифікація і характеристика.

 66. Сутність, класифікація та кількісні показники фінансових ризиків в діяльності підприємств.

 67. Призначення, порядок формування і використання коштів Пенсійного фонду та інших цільових фондів.

 68. Бюджетний устрій та його принципи. Характеристика бюджетної системи країни. Основні показники, що характеризують поточний стан бюджетної системи.

 69. Доходи загальнодержавного і місцевих бюджетів, їх класифікація і структура. Організація планування та регулювання доходів бюджетів.

 70. Видатки загальнодержавного і місцевих бюджетів, їх класифікація і структура. Організація планування та регулювання видатків бюджетів.

 71. Місцеві фінанси і їх структура. Форми і порядок організації взаємовідносин між бюджетами різних рівнів.

 72. Основні етапи бюджетного процесу та їх функціональна характеристика.

 73. Бюджетне фінансування державних програм. Програмно-цільовий метод бюджетного планування.

 74. Форми та склад внутрішнього і зовнішнього державного боргу Україн. Механізм управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом:.

 75. Бюджетний дефіцит: сутність, причини, наслідки і джерела покриття.
  1. Ситуаційні завдання (задачі)

Базові варіанти типових ситуаційних завдань (задач) є наступними:
Задача 1.
^ ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємству належить здійснити оцінку фінансових показників за період з урахуванням результатів операційної діяльності та деяких інших господарських операцій

Вихідні дані

тис.грн

Обчислити
1.1. Виручка від реалізації продукції

ххх

2.1.ПДВ (за ставкою 20%)
1.2. Операційні витрати – усього, в т.ч.

ххх

2.2. Чистий дохід від реалізації продукції
- віднесені на собівартість

ххх

2.3. Валовий прибуток
- не включені у собівартість

ххх

2.4. Прибуток від операційної діяльності
1.3. Отримано від здачі майна в операційну оренду

ххх

2.5. Прибуток (збиток) від фінансової та іншої неопераційної діяльності
1.4. Отримано від продажу основних засобів балансовою вартістю 560 тис.грн

ххх

2.6. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
1.6. Сплачено відсотки за кредит

ххх

2.7. Чистий прибуток */
1.5. Отримано від продажу матер.запасів балансовою вартістю 120 тис.грн

ххх

2.8. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності (у відношенні до витрат)
1.7. Отримано дивіденди і відсотки від вкладень в цінні папери

ххх

2.9. Коефіцієнт рентабельності виробництва
*/ розрахувати, виходячи зі ставки податку на прибуток 25%


Задача 2.

^ РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Розрахувати суми амортизаційних відрахувань і залишкову вартість об’єкта основих засобів для перших 4-х років після його введення в експлуатацію при застосуванні різних методів

амортизації

Вихідні дані

Значення


Первісна вартість об’єкту основних засобів, тис. грн..

ххх


Корисний строк експлуатації, років

хх

Визначити

Роки


А) при застосуванні прямолінійного методу

1

2

3

4


Суми амортизації


Залишкова вартість


Б) при застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості


Суми амортизації


Залишкова вартість


Ліквідаційна вартість об’єкта приймається з нульовим значенням


Задача 3.

^ ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ

Обрати кращий (більш ефективний) варіант отримання банківського кредиту і обґрунтувати вибір розрахунками теперішньої вартості грошових надходжень і видатків (з урахуванням в т.ч. ефекту зменшення податку на прибуток).

Сплата відсотків за кредит – здійснюється в кінці кожного року, виходячи з суми боргу, яка залишалась на кінець року невідшкодованою

Варіант А. Погашення основної суми боргу здійснюється рівними частинами в кінці кожного року;.

Варіант Б. Погашення основної суми боргу здійснюється в кінці останнього року кредитування.

^ Сума кредиту

Строк кредиту

Ставка відсоткових платежів

Ставка податку на прибуток

^ Ставка дисконтування

хх млн.грн

хх років

хх% річних

хх%

хх%

У розрахунках за кожним з варіантів відобразити:

Варіант ….

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

разом

Погашення основної суми кредиту
Відсотки за кредит
Зменшення податку на прибуток
Усього грошові видатки
Теперішня вартість грошових видатків


Задача 4

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ БАЛАНСУ

Вихідні дані Діяльність підприємства протягом періоду характеризують такі дані:

Здійснено розміщення емітованих акцій

ххх

Номінальна вартість емісії акцій

ххх

Чистий прибуток підприємства

ххх

З чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів

ххх

Отримано на безоплатній основі необоротні активи середньоринковою вартістю

ххх

Отримано банківський кредит

ххх

Перераховано до резервного капіталу

ххх

Розрахувати в розрізі окремих розділів і статей балансу
На початок періоду

Зміни за період

На кінець періоду

^ Усього власний капітал, в т.ч.

хххСтатутний капітал

хххДодатковий вкладений капітал

хххІнший додатковий капітал

хххРезервний капітал

хххНерозподілений прибуток

хххНеоплачений і вилучений капітал

ххх^ Довгострокові зобов’язання

хххПоточні зобов’язання

ххх

Задача 5.
^ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Оцінити ефективність інвестиційного проекту з визначенням показників чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту (NPV).

Ставка дисконтування – ххх %.

Вихідні дані, тис. грн..

^ Порядковий номер року від початку інвестування

0

1

2

3

4

Інвестиції в основні засоби, усього

ххх

Чиста виручка від реалізації продукції
ххх

ххх

ххх

ххх

Сукупні витрати (без амортизації)
ххх

ххх

ххх

ххх

Амортизація основних засобів
ххх

ххх

ххх

ххх

Розрахувати
Річний готівковий потік
Дисконтований річний готівковий потік
Кумулятивний (підсумований) готівковий потік на кінець року (NPV)
Строк окупності інвестиційЗадача 6.
^ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Здійснити аналіз фінансового стану з розрахунком основних аналітичних коефіцієнтів, що характеризують прибутковість, платоспроможність і фінансову незалежність. Дати оцінку фінансовому стану підприємства з точки зору “нормативних” вимог до фін. коефіцієнтів

Вихідні дані

Тис.грн


Обчислити:


Підсумок балансу

обчислити

Коефіцієнт загальної ліквідності
Необоротні активи

хх

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності
Основні засоби

хх

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Оборотні активи

хх

Коефіцієнт автономії
Запаси

хх

Коефіцієнт загальної заборгованості
Дебітори

хх

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
Грошові кошти та їх еквіваленти

хх

Коефiцiєнт забезпечення власними коштами основного капiталу (коеф-т покpиття основних засобів 1 ступеню)
Власний капітал

хх

Довгострокові зобов’язання

хх

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами
Поточні зобов’язання

хх
  1. ^ Тестові завдання

Тестові завдання мають форму питань з чотирма наведеними варіантами відповідей, з яких належить обрати один варіант відповіді, як вірний.

Базові варіанти постановки питань у тестових завданнях є наступними:

 1. Що з перерахованого нижче не належить до власного капіталу за балансом:

 2. В класифікації фінансових ресурсів підприємства банківські кредити належать до:

 3. Що з перерахованого нижче відносять (не відносять) до необоротних активів підприємства:

 4. Статутний капітал акціонерного товариства включає:

 5. Статутний капітал підприємства в формі акціонерного товариства не може бути менше суми, еквівалентної:

 6. Статутний капітал підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю не може бути менше суми, еквівалентної:

 7. До моменту реєстрації господарського товариства (в формі ТОВ) кожен з учасників повинен здійснити внески до статутного фонду в розмірі:

 8. При розподілі активів в балансі підприємства на оборотні і необоротні спираються на такий часовий термін:

 9. Привілейовані акції можуть бути емітовані акціонерним товариством в межах таких сум:

 10. До складу основних фондів (основних засобів) не входять:

 11. До складу оборотних засобів (оборотних активів) не входять:

 12. Власний капітал підприємства може збільшуватись (зменшуватись) на суми:

 13. Статутний капітал підприємства може збільшуватись (зменшуватись) на суми:

 14. У підсумку балансу підприємства основні засоби (основні фонди) враховуються:

 15. Ефект фінансового левереджу (фінансового важеля) полягає в тому, що за інших рівних умов:

 16. В складі власного капіталу акціонерного товариства відображується як додатковий вкладений капітал :

 17. Нематеріальний актив, балансова вартість якого визначається, як різниця між балансовою вартістю активів підприємства, як цілісного майнового комплексу і його ціною – це:

 18. На який з перелічених об’єктів основних засобів не нараховується амортизація

 19. В первісній вартості основних фондів при їх придбанні враховують: ...

 20. Існують такі обмеження щодо кількості розрахункових рахунків підприємства:

 21. Предметом вексельного зобов’язання можуть бути:

 22. Письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право вимоги безумовної сплати грошових коштів у визначений час у визначеному місці – це:

 23. Переуступка підприємством банку права вимоги платежів від покупців продукції за товарно-грошовими розрахунками, не забезпеченими векселями - це:

 24. Підприємство може отримати готівку з таких банківських рахунків:

 25. Переказний вексель (тратта) – це документ, який являє собою: ...

 26. Поручительство третьої особи за векселем – це:

 27. Передача прав вимоги вексельного платежу за векселем іншій особі - це:

 28. Форма розрахунку (розрахункового документу), що поєднує вимогу продавця на отримання коштів з розпорядженням покупця щодо здійснення платежу - це:

 29. Що при визначенні фінансових результатів не визнається доходом підприємства:

 30. Що з наведеного не входить до складу операційної діяльності:

 31. Які елементи витрат з перелічених не включаються у собівартість продукції:

 32. Грошові надходження від реалізації запасів та інших оборотних активів відносять до:

 33. Визнання доходів в бухгалтерському обліку в Україні здійснюється за датою:

 34. Чистий дохід від реалізації продукції – це виручка від реалізації, зменшена на:

 35. Грошові надходження, отримані від реалізації необоротних активів відносяться до:

 36. Валовий прибуток визначається, як:

 37. Прибуток від операційної діяльності - це:

 38. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як:

 39. Основні засоби, що передані в операційну оренду, обліковуються:

 40. Грошові видатки, пов’язані з обслуговуванням банківського кредиту, при визначенні фінансових результатів відносять на такі джерела:

 41. Відсотки, отримані від вкладень в цінні папери, при визначенні фінансових результатів відносяться до:

 42. Визнання витрат в бухгалтерському обліку в Україні здійснюється за датою:

 43. Який з методів амортизації забезпечує рівномірне в часі нарахування амортизаційних сум:

 44. Що є найбільш точним визначенням постійних витрат:

 45. Що є найбільш точним визначенням змінних витрат:

 46. Норми витрат на створення запасу матеріальних ресурсів встановлюються:

 47. Які з перелічених операцій не є об’єктом оподаткування ПДВ:

 48. Назвіть об`єкт оподаткування для обчислення ПДВ, що включається в ціну продукції:

 49. Що з переліченого не належить до підакцизних товарів:

 50. До якої групи податків можна віднести податок на прибуток підприємств:

 51. До якої групи податків можна віднести податок на додану вартість:

 52. ПДВ на товари, відвантажені на експорт, нараховується за ставкою:

 53. ПДВна товари, ввезені в режимі імпорту нараховується за ставкою:

 54. Підприємство зобов’язане зареєструватись в якості платника ПДВ, якщо:

 55. Операції з продажу акцій власної емісії при визначенні зобов’язань зі сплати ПДВ:

 56. Від сплати податку на прибуток звільнені такі суб’єкти господарської діяльності:

 57. ПДВ нараховується за нульовою ставкою при реалізації:

 58. Які з перелічених податків є непрямими, тобто такими, що безпосередньо включаються в ціну продукції:

 59. Як враховують при визначенні прибутку як об’єкта оподаткування витрати, які не пов`язані з веденням господарської діяльності:

 60. Податковий кредит в системі оподаткування ПДВ – це:

 61. На які цілі забороняється надання банківських кредитів:

 62. Об’єктом фінансового лізингу можуть бути:

 63. Загальна ставка оподаткування доходів громадян складає:

 64. Комерційний кредит – це:

 65. Іпотечний кредит – це:

 66. Кредитно-гарантійна послуга, що надається банком платнику за векселем у вигляді зобов’язання його оплати при неплатоспроможності платника - це:

 67. Кредитна угода, що передбачає отримання на кредитних засадах основних засобів - це: ...

 68. Підприємство може випустити (емітувати) облігації на суму:

 69. Заставою, що слугує гарантією кредитної угоди, може бути: ...

 70. Зворотний лізинг – це різновид лізингової угоди, яка передбачає: ...

 71. Овердрафт – це:

 72. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) визначається, як:

 73. Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності визначається, як:

 74. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається, як:

 75. Коефіцієнт обертання оборотних засобів – це показник, що розраховується, як:

 76. Коефіцієнт автономії підприємства визначається, як

 77. Фондовіддача – це показник, що розраховується, як:

 78. Показник рентабельності підприємства розраховується, як:

 79. Показник рентабельності продукції розраховується, як:

 80. Показник оборотності сукупного капіталу розраховується, як:

 81. Які оборотні активи з перелічених можна охарактеризувати як низьколіквідні:

 82. Ліквідність активу характеризує:

 83. Платіжний календар як форма планового документу, застосовується:

 84. Справа про банкрутство з ініціативи кредиторів може бути порушена, якщо:

 85. Рішення про оголошення підприємства-боржника банкрутом приймається:

 86. В процесі санації фінансову підтримку в тій чи іншій формі надають:

 87. У випадку оголошення підприємства банкрутом до вимог, що не задовольняються, належать:

 88. Санація з порушенням справи про провадження судової процедури банкрутства може проводитись за ініціативою:

 89. Визначена законодавством черговість задоволення претензій в процедурі банкрутства передбачає:

 90. Мирова угода з кредиторами в процедурі провадження справи про банкрутство може бути укладена на етапі:

 91. Фінансова санація підприємства включає такі заходи:^ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ випробуваНь ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Порядок проведення фахових вступних випробувань. Фахові вступні випробування проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей надається три академічні години. Підготовка відповідей – в академічній аудиторії в присутності членів екзаменаційної комісії.

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих безпосередньо на початку випробувань). На кожному із аркушів студентом зазначається номер варіанту завдання та прізвище, ім’я та по-батькові студента.

Критерії оцінювання результатів вступних іспитів. Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою та за шкалою ECTS на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

При цьому спираються на наступні критерії:

За кожне теоретичне питання

Оцінка в балах

18-20

17

15-16

14

12-13

7-11

0-6

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
За задачу (ситуаційне завдання)

Оцінка в балах

18-20

17

16

14-15

13

7-12

0-6

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”

“5”

“4”

“3”
За пакет тестових завдань

Оцінка в балах (2 бали за кожну правильну відповідь)

18-20

16

14

12

10

8

0-6

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
^ Підсумкова оцінка

Оцінка в балах

90-100

82-89

75-81

67-74

60-66

35-59

0-34

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

5”

4”

3”

2”


Підсумкові оцінки FX та F за шкалою ECTS означають, що абітурієнт виявив недостатні знання і не склав фахові вступні випробування.


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України
^

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра фінансів

Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2011 р.

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”

ВАРІАНТ № ___1. Теоретичні питання

 1. Аналіз формування прибутку підприємства і відносні показники прибутковості (рентабельності).

 2. ........................

 3. ..........................


^ 2.Тестові завдання (представити відповіді наступним чином)

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Правильна відповідь 1. ^ Чистий дохід від реалізації продукції – це виручка від реалізації, зменшена на:

а) собівартість продукції

б) собівартість продукції і непрямі податки, які включено в ціну

в) непрямі податки, які включено в ціну

г) операційні витрати

........................................................

........................................................

 1. ^ Податок на додану вартість на товари, відвантажені на експорт, нараховується за ставкою:

а) за основною ставкою

б) за пільговою ставкою 10%

в) за нульовою ставкою

г) не нараховується

3.Задача


Здійснити оцінку ефективності інвестицій підприємства в облігації за альтернативними варіантами і зробити висновок про більш ефективний для інвестора варіант. Обґрунтувати вибір розрахунками теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень і видатків .

Номінальна вартість облігацій – хх млн.грн

В розрахунках теперішньої вартості надходжень і видатків – ставка дисконтування - хх%
Фактична вартість придбання облігацій

Строк погашення

Ставка відсоткових платежів (сплата щорічно в кінці року)

ВАРІАНТ 1

ххх млн.грн

хх років

хх% річних

ВАРІАНТ 2

ххх млн.грн

хх років

хх% річнихЗатверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __6____ від “_29___” ___12___ 2010р.


Завідувач кафедри фінансів______________________ д.е.н., професор Білик М.Д.


Схожі:

Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
У ході проведення іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за...
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит” iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи