Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності icon

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності
Скачати 211.36 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності
Дата24.12.2012
Розмір211.36 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Київський національний університет технологій та дизайну


Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

зі спеціальності

8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Вченою радою на засіданні кафедри фінансів

Факультету економіки та бізнесу

від “____” ______ 2012 р. від “_15__” ___02____ 2012 р.

Протокол № _____ Протокол № ___7___


Київ – 2012


І. ВСТУП

Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які мають базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) з різних напрямків підготовки.

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» вступні випробування здійснюються Державними екзаменаційними комісіями.

Державна екзаменаційна комісія перевіряє базову професійну підготовку студентів, дає оцінку якості вирішення випускниками типових професійних завдань, оцінює рівень знань та умінь, необхідних для подальшого навчання за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад при зарахуванні в КНУТД на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по професійно-орієнтованих дисциплінах і оцінка рівня базових знань та умінь галузі знань «Специфічні категорії» спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою».

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті студентами при проходженні циклів нормативних дисциплін загальноекономічної і професійної підготовки бакалаврів.

Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів бакалаврської підготовки, з метою перевірки здатності студентів до успішного проходження підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою».

Структура завдань вступних випробувань.

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» містять базові питання з дисципліни «Фінанси».

За структурою вступні випробування в магістратуру зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів (усього складено 25 варіантів білетів):

 • теоретичні питання; до кожного з білетів входить три теоретичних питання; загальна кількість питань у пакеті, що об’єднує теоретичні питання – 75 питань;

 • тестові завдання; до кожного з білетів входить 14 тестових завдань закритого типу (з наведених 4-х варіантів відповідей належить обрати один правильний).

Зразок структури екзаменаційного білету наведено в додатку 1.
 1. ^ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Теоретичні питання

 1. Предмет науки про фінанси. Фінансові відносини на макро- і мікрорівні.

 2. Фінансові категорії, поняття і терміни.

 3. Фінансова система як взаємодія сфер і ланок фінансових відносин. Організаційна будова фінансової системи.

 4. Історичні передумови виникнення фінансів.

 5. Фінанси як економічна категорія: сутність, ознаки і функції.

 6. Взаємозв’язок фінансів, грошей і кредиту.

 7. Розвиток фінансів у країнах Давнього Сходу і в Римській імперії.

 8. Доходи і видатки рабовласницької держави.

 9. Доходи і видатки феодальної держави. Фінанси феодальних міст.

 10. Фінанси в умовах становлення (період первісного накопичення капіталу) і розвитку капіталізму (індустріальний період).

 11. Фінанси в постіндустріальну епоху.

 12. Теорії державних фінансів англійської класичної політекономії.

 13. Фінансові питання в дослідження нової історичної школи.

 14. Концепція державних фінансів Дж.М.Кейнса.

 15. Фінансові концепції неокейнсіанства.

 16. Неокласичні (неоконсервативні) теорії державних фінансів.

 17. Сутність фінансової політики, її задачі та зв’язок з фінансовим правом. Фінансова стратегія і фінансова тактика.

 18. Характеристика фінансової політики за її напрямами, видами і типами.

 19. Економічна сутність податків: визначення поняття, ознаки, функції.

 20. Форми прояву податкових платежів (податок, плата, відрахування, внесок, збір).

 21. Елементи оподаткування.

 22. Класифікації податків та їх характеристика.

 23. Податкова система: поняття і основи побудови.

 24. Бюджет як економічна категорія: визначення, ознаки і функції.

 25. Характеристика бюджету як фінансового плану і як централізованого фонду фінансових ресурсів держави.

 26. Економічна сутність, склад і структура бюджетних доходів.

 27. Економічна сутність, класифікація, склад і структура бюджетних видатків.

 28. Бюджетний процес.

 29. Бюджетний устрій і бюджетна система. Структура і принципи побудови бюджетної системи України.

 30. Розподіл доходів і видатків між бюджетами. Напрями, види і форми міжбюджетних відносин.

 31. Сутність і складові місцевих фінансів.

 32. Місцеві бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

 33. Фіскальні дисбаланси. Поняття фінансового вирівнювання, його необхідність та інструменти.

 34. Сутність бюджетного дефіциту, його види і причини виникнення.

 35. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту.

 36. Макроекономічні наслідки бюджетного дефіциту.

 37. Управління бюджетним дефіцитом.

 38. Економічна сутність державного кредиту. Характеристика відносин, які складають зміст державного кредиту.

 39. Відмінності державного кредиту від банківського.

 40. Класифікація державних позик.

 41. Сутність і види державного боргу, причини його виникнення.

 42. Джерела обслуговування і погашення державного боргу.

 43. Методи управління державним боргом.

 44. Сутність і призначення соціального страхування. Система фондів соціального страхування.

 45. Джерела формування і напрями використання Пенсійного фонду, фондів страхування з тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві.

 46. Сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх ознаки та функції.

 47. Джерела формування статутного фонду підприємств.

 48. Доходи і витрати суб’єктів господарювання.

 49. Методи і принципи організації фінансової діяльності підприємств.

 50. Корпоративні фінанси та особливості їх функціонування.

 51. Формування фінансових результатів. Напрями використання прибутку.

 52. Сутність фінансів домогосподарств. Доходи і видатки бюджету домогосподарств.

 53. Грошові заощадження домогосподарств та їх розміщення.

 54. Економічна сутність і необхідність страхування. Специфічні ознаки і функції страхування.

 55. Форми організації страхового фонду.

 56. Класифікація страхових відносин.

 57. Елементи страхування.

 58. Поняття страхового ринку та його інфраструктура.

 59. Сутність і призначення фінансового ринку, його функції. Сегменти фінансового ринку.

 60. Суб’єкти фінансового ринку.

 61. Фінансові інструменти ринку банківських позик і ринку цінних паперів. Класифікація цінних паперів.

 62. Ринок фінансових послуг, його зв’язок з фінансовим ринком. Види фінансових послуг.

 63. Сутність і форми фінансового менеджменту.

 64. Податковий, бюджетний і борговий менеджмент як складові державного фінансового менеджменту.

 65. Суб’єкти державного фінансового менеджменту, їх функції.

 66. Фінансовий менеджмент підприємств.

 67. Поняття фінансової безпеки та її складові.

 68. Бюджетна і боргова безпека, безпека фінансового ринку.

 69. Сутність і призначення міжнародних фінансів. Структура міжнародних фінансових відносин.

 70. Світовий фінансовий ринок. Сучасна міжнародна валютна система.

 71. Міжнародні фінансові інститути, їх роль.

 72. Загальні закономірності і національні особливості державних фінансів у країнах з розвиненою ринковою економікою.

 73. Бюджетне регулювання ринкової економіки та соціальних питань розвитку розвинених країн.

 74. Організація соціального страхування в розвинених країнах.

 75. Фінансові аспекти функціонування наднаціональних інститутів ЄС, їх функції.
  1. Тестові завдання

Тестові завдання мають форму питань з чотирма наведеними варіантами відповідей, з яких належить обрати один варіант відповіді, як вірний.

Базові варіанти постановки питань у тестових завданнях є наступними:

 1. Фінанси це:

 2. Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що:

 3. Фінанси виконують такі функції:

 4. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

 5. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме:

 6. Фінансові відносини охоплюють:

 7. Розподільча функція фінансів здійснюється з:

 8. Суть контрольної функції фінансів полягає у:

 9. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в тому, що:

 10. Фінансові ресурси це:

 11. Чим відрізняються фінанси від грошей:

 12. Функції фінансів – це засіб прояву:

 13. Фінансові відносини виникають:

 14. Наявність фінансових відносин у державі є:

 15. Суб’єктами фінансових відносин є:

 16. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані таким поняттям:

 17. До складу державних фінансів не входять:

 18. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

 19. Державні фінанси – це:

 20. До складу фінансової інфраструктури відносять:

 21. Державний кредит – це:

 22. Позабюджетні цільові фонди – це:

 23. Державний бюджет – це:

 24. До складу децентралізованих фінансів не входять:

 25. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

 26. Місцеві фінанси – це:

 27. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

 28. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

 29. Оперативне управління фінансами здійснюють:

 30. Фінансове законодавство в Україні приймає:

 31. Проект Державного бюджету України розробляє:

 32. Виконанням Державного бюджету України спеціально займається:

 33. Залежно від суб’єктів фінансовий контроль поділяють на:

 34. До органів виконавчої влади в Україні відносять:

 35. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в Україні є:

 36. Фінансовий контроль – це:

 37. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії:

 38. Складовими фінансового механізму є:

 39. Фіскальна політика може бути:

 40. У складі фінансової політики виділяють:

 41. Суть фінансового планування полягає у:

 42. Як співвідносяться поняття „фінансова політика” і „фінансовий механізм”:

 43. Фінансова політика – це:

 44. Фінансовий механізм – це:

 45. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не включає:

 46. Методами фінансового планування є:

 47. Фіскальна політика – це:

 48. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

 49. Фінансова стратегія держави – це:

 50. До фінансових важелів і стимулів належать:

 51. Фінансове регулювання здійснюється через:

 52. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

 53. Фінансове планування – це:

 54. До основних методів фінансового планування належать:

 55. Які з перелічених нижче відносин не входять до складу фінансів підприємств:

 56. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%):

 57. Фінанси підприємства – це:

 58. За яким критерієм поділяють капітал на основний і обо­ротний:

 59. Як підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби праці внаслідок зношування:

 60. У чому виявляються відмінності обороту основних ви­робничих та оборотних виробничих фондів:

 61. Як називають витрати підприємства на виробництво про­дукції, виражені в грошовій формі:

 62. Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організацій втрачають юридичну та господарську самостій­ність:

 63. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш важливий:

 64. Які ознаки характеризують одноособове господарство:

 65. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю від­повідають за борг товариства:

 66. Валовий прибуток від реалізації продукції – це:

 67. Рентабельність – це:

 68. Власні фінансові ресурси підприємства – це:

 69. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:

 70. До складу державних фінансів не включають:

 71. Яке з наведених визначень найґрунтовніше розкриває зміст категорії "державні фінанси":

 72. Що входить до сфери безпосереднього держаного управ­ління фінансами:

 73. Методом мобілізації державних доходів є:

 74. Що не є формою бюджетного фінансування:

 75. Державний кредит – це:

 76. Джерела державних доходів можуть бути:

 77. Державні доходи – це:

 78. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня, юридичній або фізичній особі за умов пайового фінансування цільових видатків називається:

 79. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для здійснення певних цільових видатків називається:

 80. Фінансова допомога, яка надається бюджету нижчого
  рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для покриття поточних витрат називається:

 81. Державні видатки – це:

 82. Визначте внутрішні джерела формування державних доходів:

 83. З позиції використання фінансових ресурсів держави державні видатки поділяють на:

 84. Кошторис – це:

 85. Державний бюджет – це:

 86. Державний бюджет України як фінансовий план держа­ви затверджується:

 87. Під бюджетною системою розуміють сукупність:

 88. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це:

 89. Чим визначається бюджетний устрій України:

 90. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету у такому розмірі (%):

 91. Принципи самостійності бюджетів полягають у тому, що:

 92. Бюджет існує:

 93. В унітарних державах бюджет має такий характер:

 94. Зазначте, що не властиво Державному бюджету України:

 95. Бюджетний устрій держави залежить від:

 96. Зведений бюджет України:

 97. Відповідно до Бюджетного кодексу України проект бюджету розробляє:

 98. Механізм секвестру бюджету означає:

 99. Хто відповідає за касове виконання Державного бюджету України:

 100. Структура доходів бюджету України включає:

 101. За порядком та умовами зарахування у бюджети доходи поділяють на:

 102. Видатки бюджету – це витрати:

 103. Видатки бюджету класифікують за такими ознаками:

 104. Функціональна класифікація означає склад видатків за:

 105. Відповідно до економічної класифікації видатки є:

 106. Поточні бюджетні видатки – це:

 107. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється:

 108. Відомча структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:

 109. Економічна структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:

 110. Захищені статті бюджету – це:

 111. Секвестр бюджету застосовується для:

 112. Бюджетна класифікація – це групування за однорідни­ми ознаками:

 113. Тільки закріплені доходи має:

 114. Бюджет має такі складові:

 115. Бюджетний дефіцит характеризується як:

 116. Податки – це обов’язкові платежі:

 117. За допомогою податків перерозподіляються:

 118. Які види платежів належать до прямих податків:

 119. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

 120. Які види податків і зборів належать до місцевих:

 121. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

 122. Значна частка непрямих податків свідчить про:

 123. Дайте правильне визначення поняття „податкова система”:

 124. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

 125. Як класифікують податки за методом оподаткування:

 126. Що оподатковується:

 127. Цільовий характер мають:

 128. Фізичні  та  юридичні  особи,  які  зобов’язані  сплачувати  податок  за законом, є:

 129. Податки виконують функції:

 130. Податкова ставка характеризується як:

 131. Державні цільові фонди поділяють на:

 132. У відсотках до якого показника здійснюються відраху­вання підприємств до Пенсійного фонду:

 133. Кошти Пенсійного фонду України використовують на:

 134. Право створювати цільові фонди мають:

 135. Цільові фонди створюють шляхом:

 136. Позабюджетні цільові фонди:

 137. Цільові фонди, що входять до складу Державного бю­джету України:

 138. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:

 139. Демографічні причини визначення величини ресурсів пен­сійного забезпечення:

 140. Економічні причини визначення величини ресурсів пен­сійного забезпечення:

 141. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на:

 142. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на:

 143. Місцеві фінанси — це:

 144. Видатки місцевих органів влади поділяють на:

 145. Способи формування доходів місцевих бюджетів – це:

 146. Бюджет міста Києва – це:

 147. Суб’єкти місцевих фінансів – це:

 148. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:

 149. Спеціальний фонд місцевих бюджетів – це:

 150. Бюджетне регулювання – це:

 151. Міжбюджетні трансферти – це:

 152. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:

 153. Субсидія – це:

 154. Факультативні витрати місцевих органів влади – це:

 155. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

 156. Місцеві бюджети – це:

 157. Бюджет розвитку є складовою:

 158. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

 159. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здій­снює:

 160. До державних боргових зобов’язань належить:

 161. Джерелом покриття державного боргу є:

 162. Управління державним внутрішнім боргом України здій­снює:

 163. Державний борг є:

 164. У державному кредиті:

 165. Які основні причини існування державного кредиту

 166. Зовнішній державний кредит – це кредит, наданий:

 167. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:

 168. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на:

 169. Які є способи коригування позикової політики:

 170. Державний кредит – це:

 171. Конверсія державного боргу – це:

 172. Консолідація – це:

 173. Уніфікація позики – це:

 174. Джерелом покриття держаного боргу є:

 175. За характером виплати доходу державні позики поді­ляють на:

 176. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

 177. Якщо центральний банк продає велику кількість дер­жавних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

 178. Страховий агент – це:

 179. Страховий тариф – це:

 180. Страховий інтерес – це:

 181. Обов’язками страхувальника є:

 182. Які причини виникнення та існування страхування:

 183. При страхуванні домашнього майна громадян страхови­ми подіями є:

 184. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

 185. Які страхові резерви формуються страховими товариства­ми в Україні:

 186. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:

 187. Які функції виконує страхування:

 188. Що розуміють під страховим ринком:

 189. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції страхування:

 190. Страхування будується на таких принципах:

 191. Головними суб’єктами страхового ринку є:

 192. Страховими посередниками можуть бути:

 193. За територіальною ознакою страховий ринок поділяють на:

 194. Страховий поліс – це:

 195. Правила страхування – це:

 196. Фінансовий ринок – це:

 197. Фінансовий ринок – це механізм:

 198. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на:

 199. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на:

 200. Ринок капіталів включає:

 201. Грошовий ринок включає:

 202. Ринок цінних паперів включає:

 203. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу – це:

 204. Кредитори та позичальники – це суб’єкти:

 205. Об’єктами фінансового ринку є:

 206. Емітенти – це суб’єкти:

 207. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством, – це:

 208. До боргових фінансових інструментів належать:

 209. За характером фінансових зобов’язань фінансові інстру­менти поділяють на такі види:

 210. Деривативи в основному використовують:

 211. Фінансові інститути на фінансовому ринку – це:

 212. Обліковий та міжбанківський ринок – це частини:

 213. До пайових фінансових інструментів належать:

 214. Ринок цінних паперів – це частина:

 215. Валютний ринок – це частина:

 216. До вторинних фінансових інструментів належать:

 217. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансо­вому ринку:

 218. Вторинний ринок цінних паперів включає:

 219. Емітентом називається юридична особа, яка:

 220. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобо­в’язанням:

 221. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого при­бутку:

 222. Основною установою, що регулює функціонування рин­ку цінних паперів, є:

 223. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посеред­ники (банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, – це ринок:

 224. Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з органі­зації та управління грошовими відносинами, що виникають під час формування та використання відповідних коштів, – це операції:

 225. Різноманітні фінансові активи, до яких належать націо­нальні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні ме­тали, нерухомість охоплюють:

 226. Вирізняють такі види фінансових операцій:

 227. Яка функція міжнародних фінансів базується на тому, що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продук­ту в грошовій, тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій формі):

 228. Міжнародна фінансова політика держави має базуватися:

 229. Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів – це:

 230. Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжна­родних розрахункових грошових одиниць (раніше — золота):

 231. Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на валюти інших країн за діючим валютним курсом:

 232. Зворотне котирування – це:

 233. Повне котирування – це:

 234. Курс „спот” – це:

 235. Крос-курс – це:

 236. Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно незбіжні зобов’язання (пасиви) і вимоги (активи) для учасників валютного ринку, – це:

 237. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) – це:

 238. Різниця між курсами продавця та покупця – це:

 239. Пряме котирування – це:

 240. Яка політика держави може бути пов’язана з наданням кредитів національним імпортерам та експортерам; з надан­ням кредитів іноземним позичальникам; з одержанням кре­дитів від інших держав, міжнародних організацій та зарубіж­них комерційних банків; з наданням гарантій за отриманими кредитами:^ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ випробуваНь ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Порядок проведення фахових вступних випробувань. Фахові вступні випробування проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей надається три академічні години. Підготовка відповідей – в академічній аудиторії в присутності членів екзаменаційної комісії.

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих безпосередньо на початку випробувань).

Критерії оцінювання результатів вступних іспитів. Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою та за шкалою ECTS на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

При цьому спираються на наступні критерії:

За кожне теоретичне питання

Оцінка в балах

22-24

20-21

19

18

17

11-16

0-10

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
За пакет тестових завдань

Оцінка в балах (2 бали за кожну правильну відповідь)

26-28

22-24

18-20

14-16

10-12

6-8

0-4

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
^ Підсумкова оцінка

Оцінка в балах

90-100

82-89

75-81

67-74

60-66

35-59

0-34

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

5”

4”

3”

2”


Підсумкові оцінки FX та F за шкалою ECTS означають, що абітурієнт виявив недостатні знання і не склав фахові вступні випробування.


Додаток 1

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
^

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра фінансів

Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2012 р.

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

ВАРІАНТ № ___^ 1. Теоретичні питання

 1. Економічна сутність і необхідність страхування. Специфічні ознаки і функції страхування.

 2. ........................

 3. ..........................


^ 2.Тестові завдання (представити відповіді наступним чином)

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Правильна відповідь1. Фінанси це:

а) гроші;

б) економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів;

в) економічні відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції;

г) грошові потоки.

........................................................

........................................................

10. Видатки місцевих органів влади поділяють на:

а) поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов’язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;

б) власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові;

в) власні, поточні;

г) усі відповіді правильні.Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __7____ від “_15__” ___02___ 2012р.


Завідувач кафедри фінансів______________________ д.е.н., професор Білик М.Д.


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160203 «Проектування взуття та галантерейних виробів»
Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь та навичок, необхідних для опанування нормативних...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconПротокол №19 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»
...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconПротокол №9 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з іноземної мови (німецької). /...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
Задачею фахового вступного випробування на ступінь магістра є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи