Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 245.19 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір245.19 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

________________ В. Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,

Робоча навчальна програма дисципліни

Розподілені інформаційні системи”


Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ - 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно до навчального плану підготовки магістрів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 3. від «18» листопада 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________2011 р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Розподілені інформаційні системи” входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Мета дисципліни: ознайомлення майбутніх магістрів з основними принципами побудови розподілених інформаційних систем, сучасними моделями розподілених обчислень.

^ Предмет дисципліни: платформи та методологія побудови розподілених інформаційних систем.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення мов програмування С++/C#, операційних систем, технології створення програмних продуктів, об’єктно-орієнтованого програмування, WEB-технологій.

^ Завдання дисципліни:

в результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: архітектуру розподіленої інформаційної системи (РІС), моделі вертикального і горизонтального розподілу архітектури «клієнт-сервер», основні задачі розподілених обчислень, основи технології ASP.Net, технології веб-сервісів;

вміти: створювати ASP.Net сайти, Aspx-сервіси, прості WCF-сервіси в середовищі Visual Studio 2010;

професійні компетенції: знання сучасних Web-технологій та вміння їх застосовувати при створенні розподілених систем на платформі Web.

^ Програма дисципліни

Розподілені інформаційні системи

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни (108 г., 3 кредити ECTS). Час викладання – 2 семестр магістратури.

^ Зміст дисципліни

Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Концепція розподілених обчислень

Поняття розподіленої системи. Основні задачі розподілених систем. Характеристики розподілених систем. Основні моделі взаємодії розподілених об’єктів, сервіси проміжного рівня. Маршалінг і серіалізація об'єктів.

Тема 1.2. Основи ASP.Net

Архітектура ASP.NET. Порівняння технологій ASP.NET і PHP.

Структура веб-сторінки в ASP.NET.

Тема 1.3. Cтворення динамічних веб-сайтів в ASP.Net

Динамічне створення елементів управління на формі. Клас Page, його властивості і методи. Способи передачі інформації між ASP-сторінками. Перевірка даних на формі, регулярні вирази.

Робота з графікою. Елемент LinkButton. Створення і використання шаблонів оформлення сторінок (MasterPage).

Тема 1.4. ASP.Net и AJAX

Основи AJAX. Поняття асинхронної взаємодії. Клас Page.ClientScript. Об'єкт XMLHttpRequest. Реалізація технології AJAX на формі.

Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Технології веб-сервісів

Що таке Веб-сервіси. Протоколи взаємодії. Платформи. Сервісо-орієнтована архітектура застосувань.

Тема 2.2. Aspx веб-сервіси

Технологія веб-сервісів в ASP.Net. Створення Aspx-веб-сервісів. Протоколи взаємодії. Генерація disco-файлів. Запуск і тестування веб-сервісів. Використання веб-сервісів на клієнті.


Тема 2.3. Основи технології Windows Communication Foundation (WCF)

Уніфікована технологія розробки розподілених систем WCF. Поняття кінцевої точки (endpoints). Адреса, Прив'язка, Контракт (АПК). Створення простого WCF-сервісу. Варіанти реалізації сервісу. Взаємодія клієнта з веб-сервісом.

^ Робоча навчальна програма дисципліни

Розподілені інформаційні системи

В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.

Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни^ Обсяг дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудиторних занять
лекційних

Семінарських, практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1
^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостій-на

робо-та

студента

^ Модуль №1. Технологія Asp.Net

1.1 Концепція розподілених обчислень

1

1

4

0,5
8

Опитуван-ня

перевірка практич-их робіт

1.2. Основи ASP.Net

1

1

4

0,5

1

8
1.3. Cтворення динамічних веб-сайтів в ASP.Net

3

3

12

0,5
10
1.4. ASP.Net і AJAX

1

1

4

0,5
8
Модуль № 2. Веб-сервіси

2.1. Технології веб-сервісів.

1

1

4

1
10
2.2. Aspx-веб-сервіси

3

3

12

1

1

12
2.3. Основи технології WCF

2

2

812

2. Зміст лекцій

Таблиця 2 - Теми і зміст лекцій^ Зміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

Обсяг навчальних занять

Лекції

^ Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

^ Знати:

Задачі та архітектуру РІС, основні моделі розподілених обчислень, засоби їх підтримки в

.Net Framework.

Уміти:

Створювати прості веб- застосування на мові C# в середовищі Visual Studio Web Developer 2010

^ 1.1. Концепція розподілених обчислень

Поняття розподіленої системи. Основні задачі розподілених систем (РС). Характеристики РС. Основні моделі взаємодії розподілених об’єктів, сервіси проміжного рівня. Маршалінг і серіалізація об'єктів.


11

Опитування,

тест


^ 1.2. Основи ASP.Net

Aрхітектура ASP.NET. Порівняння технологій ASP.NET і PHP.

Структура веб-сторінки в ASP.NET.

1

1

^ 1.3. Cтворення динамічних веб-сайтів в ASP.Net

Динамічне створення елементів управління на формі. Клас Page, його властивості і методи. Способи передачі інформації між ASP-сторінками. Перевірка даних на формі, регулярні вирази.

Робота з графікою. Елемент LinkButton. Створення і використання шаблонів оформлення сторінок (MasterPage)

3

3

^ 1.4. ASP.Net и AJAX

Основи AJAX . Поняття асинхронної взаємодії. Використання JavaScript на формі. Клас Page.ClientScript. Об'єкт XMLHttpRequest. Реалізація технології AJAX на формі.

1

2
Модуль № 2

^ Знати:

Протоколи веб-сервісів, правила взаємодії веб-сервісів, сферу застосування веб-сервісів.


Уміти: розробляти

прості веб-сервіси на платформі .Net Framework

^ 2.1. Технології веб-сервісів

Що таке Веб-сервіси. Протоколи взаємодії. Платформи. Сервісо-орієнтована архітектура застосувань.

1

1
^ 2.2. Aspx веб-сервіси

Технологія веб-сервісів в ASP.Net

Створення Aspx-веб-сервисів. Протоколи взаємодії. Генерація disco-файлів. Запуск і тестування веб-сервісів. Використання веб-сервісів на клієнті.

3

3

^ 2.3. Основи технології WCF

Уніфікована технологія розробки розподілених систем WCF. Поняття кінцевої точки (endpoints). Адреса, Прив'язка, Контракт (АПК). Створення простого WCF-сервісу. Варіанти реалізації сервісу. Взаємодія клієнта з веб-сервісом.


2

2
^ Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12

^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних занятьпп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостій-на

робота студента

1

2

3

4
Модуль № 11

Тема 1.2. Основи ASP.Net

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з середовищем розробки Web Develloper Express

1

2

2

Тема 1.3. Cтворення динамічних веб-сайтів в ASP.Net

Лабораторна робота № 2.

Створення динамічного веб-сайту з використанням Master Page за індивідуальними завданнями.

3

6

3

Тема 1.4. ASP.Net і AJAX

Лабораторна робота № 3. Використання AJAX на веб-формі.

2

4
Модуль № 2


Тема 2.1. Технології веб-сервісів

Лабораторна робота № 4

Створення простого aspx-сервісу, дослідження структури проекту, сервісу, структури протоколів wsdl, soap. Запуск і аналіз роботи сервісу.

2

4
^ Тема 2.2. Aspx веб-сервіси

Лабораторна робота № 5

Створення aspx-сервісу для свого сайту і його підключення.

2


4
Тема 2.3. Основи технології WCF

Лабораторна робота № 6

Розробка простого WCF-сервісу

2

4


4. Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота із студентами проводиться під час виконання лабораторних робіт (аудиторна робота) і у поза аудиторний час для консультування студентів. Результати виконання лабораторних робіт демонструються викладачу на комп’ютері. Лабораторні роботи виконуються за індивідуальними завданнями. Теми індивідуальних завдань містяться у вказівках до виконання лабораторних робіт та додатку 2. Крім того, студенти готують реферати за індивідуальними завданнями для розгляду питань, які не охоплені програмою. Теми рефератів наведено в додатку 1.

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук.

6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності
^
Таблиця 5 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6


6Опитування

2-6

1-6

Виконання лабораторних робіт 1-3.

12


Захист лабораторних робіт

3-6
Підготовка рефератів

5

Захист рефератів

3-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-11.

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6


Опитування

9-11

11-13

Виконання лабораторних робіт № 4 -6.

12

Захист лабораторних робіт

12-13

11-13

Підготовка рефератів

5

Захист рефератів

12-13

14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14


^ 7. Методика активізації процесу навчання

Лабораторні роботи виконуються на персональних комп’ютерах у середовищі Web Developer Express 2010. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студенти готують реферати та презентують їх перед групою.


^ 8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4.Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів складності (по 10 питань кожного рівня).

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».

Таблиця 6 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь

Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,E,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.


Таблиця 7 - Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.^ 9. Список рекомендованої літератури

9.1. Основна література

 1. Розподілені інформаційні системи. Конспект лекцій. /укладач Коротун Т.М. – 2011 р. (електронна версія).

 2. Таненбаум Э., М. ван Стеен. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. – СПб: Питер. – 2003 г. – 880 c.

 3. Стив Резник, Ричард Крейн, Крис Боуэн. Основы Windows Communication Foundation для .NET Framework 3.5: Пер. с англ. Слинкина А. А. – М.: ДМК Пресс. -2008. -480 с.

 4. http://wladm.narod.ru/C_Sharp/ajax.html#1

 5. Мак-Дональд М., Шпушта М. Microsoft ASP.NET 3.5 с примерами на C# 2008 для профессионалов, 2-е изд. : Пер. с англ. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”. -2008. — 1424 с.

^ 9.2. Додаткова література

 1. Маклин С., Нафтел Дж., Уильямс К. Microsoft .NET Remoting. – Русская Редакция, 2003 г. – 384 стр.

 2. Горин С. В., Крищенко В. А. Поддержка разработки распределенных приложений в Microsoft .NET Framework// Учебный курс. МВТУ им. Баумана, М.-2006 г. -206 с.

 3. C# 2005 и платформа .Net 3.0 для профессионалов. Нейгел К., Ивьен Б. и др. –М.: ООО “И.Д. Вильямс"ю -2008. –1376 с.

 4. Пономарев В. Программирование на C++/C# в Visual Studio .NET 2003. – СПб.: БХВ-Петербург. -2004.

 5. Введение в создание сервисов Windows Communication Foundation Автор: Clemens Vasters newtelligence AG http://www.k-press.ru/default.asp

 6. http://wladm.narod.ru/C_Sharp/ajax.html#1

 7. Шилдт, Герберт. С# 4.0: полное руководство. : Пер. с англ. — М. : ООО "И.Д. Вильяме", 2011. — 1056 с.

 8. Технологии разработки современных информационных систем на платформе Microsoft.NET http://www.INTUIT.ru

 9. http://www.intuit.ru/department/se/msadonet/

 10. http://www.intuit.ru/department/se/devcsharp2005/

 11. http://www.intuit.ru/department/internet/prdevwebms/


Додаток 1

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

Вибір варіанта контрольної роботи виконується за номером прізвища у журналі групи.

Завдання 1. Перелік тем рефератів

№ п/п

Тема реферату

1

Розсіяні обчислення.

2

Розподілені обчислення для багатоядерних процесорів.

3

Веб-сервіси. Створення, доступ та особливості використання.

4

Веб-сервіси в задачах пошуку інформації.

5

WEB-сервіси. Застосування до задач електронної комерції.

6

Розподілені обчислення на платформі Java

7

Організація розподілених обчислень в середовищі .Net Framework.

8

Порівняння платформ Java та .Net Framework.

9

Сервісно-орієнтоване програмування та сервісні архітектури.

10

Агентні технології - як сучасна парадигма створення розподілених інформаційних систем.

11

Кластери робочих станцій

12

Технологія WCF створення розподілених систем

13

Задачі адміністрування розподілених систем.

14

Розподілені бази даних в СКБД Oracle. Забезпечення надійності.

15

Захист розподілених БД в СКБД Oracle

16

Розподілені трансакції та менеджери транзакцій.

17

Трирівнева архітектура РІС

18

Стек протоколів веб-сервісів

19

Порівняння технологій ASP.NET і PHP

20

Технологія AJAX і її використання для створення клієнтських застосувань


Додаток 2

Завдання 2. Розробка веб-сайту за індивідуальним завданням з використанням веб-сервісу та AJAX

^ Вимоги до створення веб-сайту

Сайт повинен складатися не менш ніж з чотирьох веб-сторінок, зв’язаних між собою гіперпосиланнями. Сайт повинен мати ієрархічну структуру.

Перша сторінка сайту повинна бути стартовою. На цій сторінці розміщується основна інформація, яка повинна привернути увагу відвідувачів, а також гіперпосилання на інші сторінки. На ній потрібно розмістити логотип сайту (рисунок) у верхньому лівому куті екрану.

При розробці сторінок повинні бути використані такі структурні елементи мови HTML:

- заголовки стилів (h1, h2 h3);

- рисунки у форматі jpg;

- не менше однієї таблиці;

- простий текст з абзацу;

- один нумерований список;

- гіперпосилання;

- форма для введення даних.

На формі повинні бути присутніми такі елементи управління:

 • Кнопки Відправити (Submit) та Відмінити (Reset);

 • Не менше чотирьох полів введення;

 • Перемикачі;

 • Випадаючий список;

 • Прапорці.

Аналіз полів форми виконати до відправки на сервер.

Навігація по сайту повинна виконуватися за допомогою меню.

Для оформлення сторінок сайту використати Master Page.


Вибір варіанта контрольної роботи

Створити веб-сайт на тему

1. «Віртуальний каталог музичних дисків. Замовлення дисків».

2. «Книжковий каталог. Замовлення книги через сайт».

3. «Віртуальний каталог квітів. Замовлення квітів через Інтернет».

4 «Віртуальний магазин мобільних телефонів. Реєстрація покупців».

5. «Туристичне агентство. Замовлення турів».

6. «Рекламне агентство. Реєстрація відвідувача».

7. «Моя майбутня професія. Чого я хочу досягти в професійній діяльності. Реєстрація відвідувача».

7. «Мої друзі і захоплення. Реєстрація друзів на сайті».

8. «Моя сім’я та друзі. Робота і відпочинок. Реєстрація нових друзів».

9. «Робота і навчання. Анкета студента».

10. Електронна бібліотека. Розділи і колекції. Книги з інформатики і програмування

11. Електронна бібліотека. Розділи і колекції. Книги з мереж

12. Сайт кафедри КН

13. Сайт МНТУ

14. Віртуальний магазин товарів для дому

15. Інтернет-магазин автомобілів

16. Інтернет-магазин автомобілів

17. Інтернет-магазин кінофільмів

18. Замовлення місць в готелі

19. Сайт новин

20. Інтернет-магазин TopShop


Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи