Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 227.38 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір227.38 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

_______________ В.Худолей

«____»___________ 2011 р.


Програма,


Робоча навчальна програма дисципліни

Адміністрування комп'ютерних мереж на основі Active Directory Windows Server”

Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ 2011

Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно до навчального плану підготовки магістрів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».Укладач: доцент МНТУ Т.М. Коротун

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 2. від « 15» жовтня 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________200__ р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Адміністрування комп'ютерних мереж на основі Active Directory Windows Server” входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Мета дисципліни: оволодіння студентами знаннями і практичними навичками, необхідними для планування, встановлення, налагодження і адміністрування, проведення моніторингу і оптимізації продуктивності служби каталогів Active Directory.

^ Предмет дисципліни: планування, впровадження та підтримка інфраструктури Active Directory Windows Server.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення операційних систем та комп’ютерних мереж.

^ Завдання дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: призначення, архітектуру, задачі адміністрування Active Directory;

вміти: виконувати задачі адміністрування з використанням служби Active Directory;

професійні компетенції: знання сучасних технологій керування корпоративними мережами та вміння їх використовувати при виконанні задач адміністрування з використанням служби Active Directory.

^ Програма дисципліни

Адміністрування комп'ютерних мереж на основі Active Directory Windows Server”

Зміст дисципліни

Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Основи Active Directory

Основи служби каталогів. Об’єкти і компоненти Active Directory (логічні і фізичні структури). Служби глобального каталогу. Процес передачі запиту.

Адміністративні задачі Active Directory. Реплікація, довірчі відношення, керування змінами і конфігураціями. Групові політики. Служба DNS. Планування проекту інфраструктури Active Directory. Етапи проектування.

^ Тема 1.2. Інсталяція і конфігурування Active Directory

Підготовка до установки. Визначення структури доменів і імен. Визначення розміщення файлів бази даних і журналу, папки загального системного тому.

Вибір методу конфігурування DNS. Настройка конфігурації DNS. Інсталяція і видалення Active Directory. Усунення проблем при інсталяції і видаленні Active Directory.

^ Тема 1.3. Адміністрування Active Directory

Адміністративні консолі Active Directory, інструменти з набору Windows Support Tools для керування Active Directory. Настройка консолей керування Microsoft (MMC).

Архівація і відновлення Active Directory.

Тема 1.4. Адміністрування доменів, дерев, лісу

Створення кількох доменів, дерев, лісу. Перейменування доменів і контролерів доменів. Реструктуризація доменів.

Керування ролями власників операцій.

Керування довірчими відносинами.

Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Реалізація структури підрозділів

Типи підрозділів. Створення підрозділів. Проектування структур підрозділів. Розробка структури підрозділів. Адміністрування підрозділів.

Тема 2.2. Адміністрування облікових записів користувачів

Створення облікових записів користувачів. Керування профілями і домашніми папками користувачів. Обслуговування облікових записів.

Тема 2.3. Адміністрування груп і об’єктів

Планування груп. Типи груп. Створення і адміністрування груп.

Визначення розміщення об’єктів Active Directory. Керування доступом до об’єктів Active Directory.

Тема 2.4. Реалізація групових політик

Основи групових політик. Стратегії планування групових політик. Реалізація групової політики. Адміністрування групових політик.

Тема 2.5. Адміністрування системи безпеки за допомогою групових політик

Основи системи безпеки Active Directory. Реалізація політик обмеженого доступу до програм. Реалізація політик аудита. Адміністрування журналу безпеки. Шаблони безпеки. Настройка і аналіз систем безпеки.

Список рекомендованої літератури

1. Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры Active Directory Microsoft Server 2003. Учебный курс Microsoft. Экзамен 70-294 MCSE. / «Русская редакция» СПб: Питер, 2008.-656 стр.

2. Шеховцов В. А. Операційні системи. Підручник для ВНЗ. – К.: BHV, 2008. –576 с.

3. Митчем Г. Полное руководство по терминальным службам Windows Server 2003 // 122 c.

4. Айвейс К. Windows Server 2003. Полное руководство.


Робоча навчальна програма дисципліни

Адміністрування комп'ютерних мереж на основі Active Directory Windows Server”

В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.

Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


^ Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудиторних занять
лекційних

Семінарських, практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1


^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостійна

робо-та

студента

Модуль № 1

1.1 Основи Active Directory

2
6

0,5
10

Опитування

захист лаборатор-них робіт

1.2. Інсталяція і конфігурування Active Directory

1

3

4

0,5

1

7

Те саме

1.3 Адмініструва-ння Active Directory

1

1

4

0,5
7

Те саме

1.4. Адмініструван-ня доменів, дерев, лісу

2

2

6

0,5
10

Те саме

Модуль № 2

2.1. Реалізація структури підрозділів

1

1

4

1
6

Те саме

2.2. Адмініструван-ня облікових записів користувачів.

2

2

47

Те саме

2.3. Адмініструван-ня груп і об’єктів

1

1

47

Те саме

2.4. Реалізація групових політик

1

1

47

Те саме

2.5. Адмініструван-ня системи безпеки за допомогою групових політик

1

1

4

1

1

7

Те саме

^ 2. Зміст лекційЗміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

^ Обсяг навчальних занять

Лекції

Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

^ Знати:

призначення, архітектуру, задачі адміністрування Active Directory

Уміти:

виконувати прості задачі адміністрування з використанням служби Active Directory


^ 1.1. Основи Active Directory

Основи служби каталогів. Об’єкти і компоненти Active Directory (логічні і фізичні структури). Служби глобального каталогу. Процес передачі запиту.

Адміністративні задачі Active Directory. Реплікація, довірчі відношення, керування змінами і конфігураціями. Групові політики. Служба DNS.

Планування проекту інфраструктури Active Directory.

Етапи проектування.


22


Опитування, захист лаб.робіт, тест


^ 1.2. Інсталяція і конфігурування Active Directory

Підготовка до установки. Визначення структури доменів і імен. Визначення розміщення файлів бази даних і журналу, папки загального системного тому.

Вибір методу конфігурування DNS. Настройка конфігурації DNS.

Інсталяція і видалення Active Directory. Усунення проблем при інсталяції і видаленні Active Directory.

1

1
^ 1.3. Адміністрування Active Directory

Адміністративні консолі Active Directory, інструменти з набору Windows Support Tools для керування Active Directory. Настройка консолей керування Microsoft (MMC).

Архівація і відновлення Active Directory.

1

1
^ 1.4. Адміністрування доменів, дерев, лісу

Створення кількох доменів, дерев, лісу. Перейменування доменів і контролерів доменів. Реструктуризація доменів.

Керування ролями власників операцій.

Керування довірчими відносинами

2

1
Модуль № 2

^ Знати:

Призначення та структуру підрозділів, облікових записів користувачів, задачі адміністрування безпеки;

Уміти:

створювати підрозділи різних типів, обслуговувати облікові записи користувачів, керувати системою безпеки


^ 2.1. Реалізація структури підрозділів

Типи підрозділів. Створення підрозділів. Проектування структур підрозділів.

Розробка структури підрозділів. Адміністрування підрозділів.

1

1

Опитування, захист лаб.робіт, тест

^ 2.2. Адміністрування облікових записів користувачів

Створення облікових записів користувачів. Керування профілями і домашніми папками користувачів. Обслуговування облікових записів.

2

2
^ 2.3. Адміністрування груп і об’єктів

Планування груп. Типи груп. Створення і адміністрування груп.

Визначення розміщення об’єктів Active Directory. Керування доступом до об’єктів Active Directory.

1

1
^ 2.4. Реалізація групових політик

Основи групових політик. Стратегії планування групових політик. Реалізація групової політики. Адміністрування групових політик.

1

1
^ 2.5. Адміністрування системи безпеки за допомогою групових політик

Основи системи безпеки Active Directory. Реалізація політик обмеженого доступу до програм. Реалізація політик аудита. Адміністрування журналу безпеки. Шаблони безпеки. Настройка і аналіз систем безпеки.

1

1Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12
^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних робіт студентів.
пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостій-на

робота студента

1

2

3

4
Модуль № 11

Тема 1.2. Інсталяція і конфігурування Active Directory

Лабораторна робота № 1. Настройка статичної IP-адреси і основного DNS

Лабораторна робота № 2. Інсталяція і видалення Active Directory

Лабораторна робота № 3. Коригування конфігурації DNS з наступною інсталяцією Active Directory. Перевірка встановлення Active Directory.

Практикум з усунення проблем

3

6

2

Тема 1.3. Адміністрування Active Directory

Лабораторна робота № 4. Настройка спеціальної консолі MMC

Лабораторна робота № 5. Архівація і відновлення Active Directory

1

33

Тема 1.4. Адмініструвавння доменів, дерев, лісу

Лабораторна робота № 6. Створення дочірнього домену. Перейменування контролера домена.

^ Лабораторна робота № 7. Перегляд розподілу ролей власників операцій і їх передача.

Лабораторна робота № 8. Керування довірчими відносинами.

2

4
Модуль № 2


Тема 2.1. Реалізація структури підрозділів

Лабораторна робота № 9. Створення підрозділів.

Лабораторна робота № 10. Адміністрування підрозділів.

1

2
Тема 2.2. Адміністрування облікових записів користувачів.

Лабораторна робота № 11. Створення, редагування і перевірка доменних облікових записів.

Лабораторна робота № 12. Керування профілями

Лабораторна робота № 13. Керування обліковими записами

2

4
Тема 2.3 Адміністрування груп і об’єктів

Лабораторна робота № 14. Планування нових облікових записів груп

Лабораторна робота № 15. Створення і адміністрування груп.

Лабораторна робота № 16. Використання програми “Запуск от имени” для запуску програми від імені адміністратора

1


2
Тема 2.4. Реалізація групових політик

Лабораторна робота № 17. Реалізація об’єкта GPO

Лабораторна робота № 18. Формування запитів RSoP

1

2
Тема 2.5. Адміністрування системи безпеки за допомогою групових політик

Лабораторна робота № 19. Реалізація політик аудита

Лабораторна робота № 20. Адміністрування жук рана безпеки

Лабораторна робота № 21. Керування шаблонами безпеки

Лабораторна робота № 22. Практика аналізу і настройки безпеки.

1

3
Всього - лабораторних

12^ Самостійна робота студента
26


4. Індивідуальна робота із студентом (4 години на модуль)

Індивідуальна робота із студентами проводиться під час виконання лабораторних робіт (аудиторна робота) і у поза аудиторний час для консультування студентів. Кожну лабораторну роботу студент виконує самостійно. Результати виконання лабораторних робіт демонструються викладачу на комп’ютері.

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук.

6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності
^
Таблиця 5 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6.

6


Перевірка під час виконання лаб.робіт.

2-6

1-6

Виконання лабораторних робіт 1-8.

13


Демонстрація лабораторних робіт

2-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

6


Опитування, перевірка під час виконання лаб.робіт.

9-11

11-13

Виконання лабораторних робіт № 9 - 22.

13

Захист лабораторних робіт

12-13

14

Підготовка до модульної контрольної роботи № 2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14


^ 7. Методика активізації процесу навчання

Лабораторні роботи виконуються на персональних комп’ютерах у мереженому середовищі Windows Server 2003.

8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.


Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».


Таблиця 6 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.


Таблиця 7 - Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.

9. Список рекомендованої літератури

9.1. Основна література

1. Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры Active Directory Microsoft Server 2003. Учебный курс Microsoft. Экзамен 70-294 MCSE. / «Русская редакция» СПб: Питер, 2008.-656 стр.

2. Айвейс К. Windows Server 2003. Полное руководство

9.2. Додаткова література

3. Шеховцов В. А. Операційні системи. Підручник для ВНЗ. – К.: BHV, 2008. –576 с.

4. Митчем Г. Полное руководство по терминальным службам Windows Server 2003 // 122 c.


Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи