Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 346.33 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір346.33 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної

роботи

____________ В. Худолей


«___»_________ 2011 р.


Програма,

Робоча навчальна програма дисципліни

“Забезпечення надійності функціонування КС”Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно навчального плану підготовки магістрів з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: доцент кафедри КНІС МНТУ В.П. Шилін

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 1 від «2вересня 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________200__ р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Забезпечення надійності функціонування КС” входить до складу навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Предмет дисципліни: забезпечення надійності інформаційних систем.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення дисциплін: Вища математика, Теорія ймовірностей, Математична статистика та випадкові процеси, Технологія створення програмних продуктів, Якість програмних продуктів та тестування.

Програма дисципліни “Забезпечення надійності функціонування КС” складається з таких розділів:

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

2. Зміст дисципліни

3. Список рекомендованої літератури.

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з оцінки та забезпечення надійності комп'ютерних (інформаційних) систем, що дозволяють застосовувати сучасні методи розрахунку і забезпечення надійності апаратних і програмних засобів при проектуванні і супроводі комп'ютерних систем різного призначення.

Завдання, що вирішуються в процесі вивчення дисципліни, спрямовані на опанування студентами методів і сучасних інструментальних засобів дослідження оцінки надійності комп'ютерних систем, а також основ розробки засобів виявлення, локалізації і відновлення елементів апаратних і програмних засобів, що відмовили.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- основні поняття теорії надійності;

- характеристики і показники надійності комп'ютерних систем;

- основні чинники, що визначають надійність функціонування комп'ютерних систем;

- методи аналізу і розрахунку надійності апаратних і програмних засобів;

- принципи побудови моделей відмов і надійності систем передачі даних;

- методи забезпечення і підвищення надійності комп'ютерних систем.

уміти:

- виконувати формалізацію вимог до системи, що розробляється;

- розробляти математичні моделі надійності комп'ютерних систем;

- розраховувати і аналізувати показники надійності комп'ютерних систем;

- організовувати роботи по виявленню, локалізації і відновленню елементів, що відмовили;

професійні компетенції щодо:

- розробки вимог до упроваджуваної системи для забезпечення надійності;

- розрахунку показників надійності і побудови математичних моделей систем;

- комплексного використання методів оцінки, забезпечення і підвищення надійності комп'ютерних систем;

 • виявленню, локалізації і відновленню елементів, що відмовили.

^ 2. Зміст дисципліни

Модуль 1. Основи теорії надійності

Тема 1.1. Основні поняття теорії надійності

Вступ. Значення надійності функціонування сучасних комп'ютерних систем. Надійність комп'ютерної системи як імовірність управлінського і економічного успіху. Структура сучасної комп'ютерної системи. Системний підхід і математичне моделювання, як наукова методологія вирішення проблем. Життєвий цикл комп'ютерних систем. Особливості проектування, впровадження і супроводу сучасних комп'ютерних систем. Якість, надійність і безпека складних комп'ютерних систем.

^ Основні поняття теорії надійності. Працездатність системи. Поняття збоїв і відмов. Принципи класифікації збоїв і відмов. Поняття надійності системи. Міжнародні і українські стандарти в області надійності технічних систем і надійності програмних засобів. Залежність надійності системи від надійності елементів. Складові надійності: безвідмовність, готовність, ремонтопридатність, живучість. Характеристики надійності: стійкість і відновлюваність. Чинники, що визначають надійність функціонування систем. Особливості і відмінності поняття надійності програмних засобів. Завдання теорії і аналізу надійності складних систем.

Забезпечення надійності на всіх етапах життєвого циклу інформаційної системи. Методи забезпечення надійності функціонування складних систем. Якість і надійність. Характеристики відмов і можливість апріорного визначення надійності систем. Випадковий характер раптових відмов. Цілі і завдання дослідження статистичних характеристик відмов систем і помилок програмного забезпечення. Математичні моделі опису статистичних характеристик відмов і помилок. Імовірнісні моделі надійності інформаційних систем. Експериментальні методи забезпечення надійності. Сертифікація програмних засобів.

Визначення реальної надійності функціонування складних систем. Методи і засоби контролю і діагностики функціонування системи. Завдання технічної діагностики. Показники якості і надійності технічних систем. Час безвідмовної роботи. Напрацювання на відмову. Інтенсивність відмов. Числові характеристики показників надійності. Тривалість відновлення. Коефіцієнт готовності. Математичні моделі для оцінки надійності функціонування інформаційної системи. Експериментальні методи визначення надійності.

Методи підвищення надійності функціонування складних систем. Резервування як спосіб підвищення надійності. Класифікація методів резервування.


Тема 1.2. Розрахунок показників надійності інформаційних систем

Основи логіко-імовірнісних методів розрахунку надійності інформаційних систем. Закон розподілу випадкової величини.

Експоненціальний закон раптових відмов. Експоненціальна формула надійності. Залежність надійності системи від надійності елементів. Загальна формула надійності. Щільність розподілу відмов і її інтеграл. Період нормальної експлуатації елементів. Знос і надійність. Інтегральна і умовна імовірність відмов. Надійність систем послідовного з'єднання елементів. Розрахунок надійності систем, що містять паралельно сполучені елементи.

Засоби опису умов працездатності системи. Структурні схеми надійності. Монотонні структури. Показники надійності структурно-складних систем. Методи розрахунку показників надійності за допомогою алгоритму розрізання. Методи розрахунку показників надійності за допомогою алгоритму ортогоналізації. Визначення функції надійності по дереву відмов. Послідовність операцій при побудові дерев відмов.

Математичні моделі для оцінки надійності функціонування інформаційно-обчислювальної системи. Визначення границь показників надійності. Розрахунок середнього напрацювання системи на відмову і середнього часу її відновлення. Оцінювання надійності системи за відсутності статистичних даних про відмови елементів.

Тема 1.3. Елементи теорії відновлення

Відновлювані і не відновлювані системи. Імовірнісні моделі відмов. Динаміка надійності систем. Роль відновлення в резервованих системах. Дублювання з відновленням. Багатократне резервування з відновленням. Надійність систем з відновленням. Надійність систем без відновлення. Особливості надійності резервованих систем без відновлення.


Модуль 2. Забезпечення надійності інформаційних систем

Тема 2.1. Методи забезпечення надійності інформаційних систем

Забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на всіх етапах життєвого циклу. Проектування інформаційних систем і надійність. Попередній аналіз надійності. Вибір найбільш надійного варіанту. Необхідність резервування. Планування і управління забезпеченням надійності інформаційних систем. Детальна розробка технологічної і експлуатаційної документації. Ресурси, необхідні для забезпечення надійності. Засоби вбудованого контролю процесу функціонування інформаційних систем.

Особливості забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на етапі розробки. Виробництво і контроль. Якість і надійність. Роль контролю якості. Програми випробувань на надійність. Збір даних про надійність елементів системи. Розрахунок допусків. Планування профілактичного обслуговування системи і запобігання її зносу. Організація служби експлуатації. Роль експлуатації в забезпеченні надійності функціонування інформаційних систем.

Тема 2.2. Надійність програмних засобів

Визначення надійності програмних засобів. Основні поняття і показники надійності програмних засобів. Стандарти надійності складних програмних засобів. Проектування надійного програмного забезпечення. Методи проектування. Проектування структури програм. Проектування і програмування модуля. Інструментальні системи проектування і розробки надійного програмного забезпечення. Дестабілізуючі чинники забезпечення надійності функціонування програмних засобів. Характеристики програмних помилок і можливість апріорного прогнозування надійності програмних засобів. Забезпечення якості програмних компонент.

Забезпечення надійності в процесі розробки програмних засобів. Види тестування для забезпечення надійності програмних засобів. Сертифікація програмних засобів.

Методи оцінки надійності програмного забезпечення. Моделі надійності. Показники надійності програмних засобів. Визначення реальної надійності функціонування програмних засобів. Методи підвищення надійності інформаційних систем.

Тема 2.3. Експериментальна оцінка надійності

Визначення реальної надійності функціонування ІС експериментальними методами. Прямі експериментальні методи визначення інтегральних показників надійності. Особливості випробування надійності апаратури і програмного забезпечення. Цілі і етапи випробувань надійності. Форсовані випробування надійності. Значення моделі зовнішнього середовища функціонування.

Тема 2.4. Взаємозв'язок надійності, безпеки і економічної ефективності інформаційних систем

Основні поняття і чинники, що визначають безпеку інформаційних систем. Ресурси для забезпечення функціональної безпеки ІС. Розробка вимог до функціональної безпеки ІС. Аналіз ризиків при розробці вимог до функціональної безпеки ІС. Технологічні процеси забезпечення функціональної безпеки в життєвому циклі програмних засобів. Основні стандарти, що регламентують функціональну безпеку програмних засобів.

Основні поняття і визначення економічної ефективності інформаційних систем. Збалансована система показників і оцінка економічної ефективності проекту розвитку інформаційних систем. Оцінка економічної ефективності проекту розвитку інформаційних систем на стадії експлуатації. Економічний аналіз проекту впровадження великої фінансово-економічної інформаційної системи.

Взаємозв'язок надійності і функціональної безпеки ІС. Вплив надійності ІС на економічну ефективність ІС. Проблема надійності “людина-оператор”.

^ 3. Список рекомендованої літератури

3.1. Основна

1. Воронин А.А., Морозов Б.И. Надежность информационных систем: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

2. Липаев В.В. Методы обеспечения надежности и качества крупномасштабных программных средств. - М.:СИНТЕГ, 2003.

3. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. – М.:Мир, 1980.

3.2. Додаткова

1. Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычислительных систем. - М.: Радио и связь, 1991.

2. Рябинин И.А., Черкесов Г.Н. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем. - М.: Радио и связь, 1981.

3. Липаев В.В. Функциональная безопасность программных средств. – М.:СИНТЕГ, 2004.

4. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. – М.:ДМК Пресс, 2002.

5. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И.Андон, Г.И.Коваль, Т.М. Коротун, Лаврищева Е.М. В.Ю. Суслов / Под ред. И.В. Сергиенко. – К.: Академпериодика. (изд. 2-е, перераб. и дополн.) К.: Академпериодика. –2007 р. – 672 с.

6. ДСТУ ISO 15288. Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи. // Держспоживстандарт. – 2005.

7. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2:2007 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2: Зовнішні метрики. //Держспоживстандарт. – 2007.


Робоча навчальна програма дисципліни

^

“Забезпечення надійності функціонування КС”


Обсяг годин на вивчення дисципліни – 108 ак. год. (3 кредити ECTS). Час викладання – 2 семестр магістратури.

В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.
Таблиця 1- Розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни


^ Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .мнту

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.мнту)

Види аудиторних занять
лекційних

Семінарських, практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

^ Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль № 1

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль № 2

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (денна, заочна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

^ Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самостійна, індивідуальна

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самос-тійна

робота

студен-та

Модуль №1. Основи теорії надійності

^ 1.1. Основні поняття теорії надійності

2

2

8

1

1

12

Опитування

захист лаборатор-них робіт


^ 1.2. Розрахунок показників надійності ІС

2

2

8

1
12

^ 1.3. Елементи теорії відновлення

2

2

810

Модуль 2. Забезпечення надійності інформаційних систем


^ 2.1. Методи забезпечення надійності інформаційних систем

2

2

8

1,5

1

9

Те саме

Те саме

^ 2.2. Надійність програмних засобів

2

2

8

0,5
9

^ 2.3. Експериментальна оцінка надійності

1

1

49

^ 2.4. Взаємозв'язок надійності, безпеки і економічної ефективності інформаційних систем

1

1

47

^ 2. Зміст лекцій

Таблиця 3 - Теми лекційЗміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

^ Обсяг навчальних занять

Лекції

Самостійна робота

Форми контро-лю знань

1

2

3

4

5

^ Модуль 1 Основи теорії надійності

Знати:

- основні поняття теорії надійності;

- характеристики і показники надійності комп'ютерних систем;

- основні чинники, що визначають надійність функціонування комп'ютерних систем;

- методи аналізу і розрахунку надійності апаратних і програмних засобів;

Уміти:

- виконувати формалізацію вимог до системи, що розробляється;

- розробляти математичні моделі надійності комп'ютерних систем;


^ Тема 1.1. Основні поняття теорії надійності

Працездатність системи. Поняття збоїв і відмов. Принципи класифікації збоїв і відмов. Поняття надійності системи. Міжнародні і українські стандарти в області надійності технічних систем і надійності програмних засобів. Залежність надійності системи від надійності елементів. Складові надійності: безвідмовність, готовність, ремонтопридатність живучість. Характеристики надійності: стійкість і відновлюваність


2


2Опитування, захист лаб.робіт, тест

^ Тема 1.2. Розрахунок показників надійності інформаційних систем

Основи логіко-імовірнісних методів розрахунку надійності інформаційних систем. Закон розподілу випадкової величини.

Експоненціальний закон раптових відмов. Залежність надійності системи від надійності елементів. Загальна формула надійності. Щільність розподілу відмов і її інтеграл. Період нормальної експлуатації елементів. Знос і надійність. Інтегральна і умовна імовірність відмов. Надійність систем послідовного з'єднання елементів. Розрахунок надійності систем, що містять паралельно сполучені елементи.

2

2
^

Тема 1.3. Елементи теорії відновлення


Відновлювані і не відновлювані системи. Імовірнісні моделі відмов. Динаміка надійності систем. Роль відновлення в резервованих системах. Дублювання з відновленням. Багатократне резервування з відновленням. Надійність систем з відновленням. Надійність систем без відновлення. Особливості надійності резервованих систем без відновлення.


2

2

^ Модуль 2. Забезпечення надійності інформаційних систем

Знати:

- принципи побудови моделей відмов і надійності систем передачі даних;

- методи забезпечення і підвищення надійності комп'ютерних систем.

- розраховувати і аналізувати показники надійності комп'ютерних систем;

- організувати роботи по виявленню, локалізації і відновленню елементів, що відмовили.


^ Тема 2.1. Методи забезпечення надійності інформаційних систем

Забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на всіх етапах життєвого циклу. Проектування інформаційних систем і надійність. Попередній аналіз надійності.

Особливості забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на етапі розробки. Виробництво і контроль. Якість і надійність. Роль контролю якості.


2

2

Опитування, тест

^ Тема 2.2. Надійність програмних засобів

Визначення надійності програмних засобів. Основні поняття і показники надійності програмних засобів. Стандарти надійності складних програмних засобів. Проектування надійного програмного забезпечення.

Сертифікація програмних засобів.

2

2

^ Тема 2.3. Експериментальна оцінка надійності

Визначення реальної надійності функціонування ІС експериментальними методами. Прямі експериментальні методи визначення інтегральних показників надійності. Особливості випробування надійності апаратури і програмного забезпечення. Цілі і етапи випробувань надійності.

1

1

^ Тема 2.4. Взаємозв'язок надійності, безпеки і економічної ефективності інформаційних систем

Основні поняття і чинники, що визначають безпеку інформаційних систем. Ресурси для забезпечення функціональної безпеки ІС. Розробка вимог до функціональної безпеки ІС. Аналіз ризиків при розробці вимог до функціональної безпеки ІС. Технологічні процеси забезпечення функціональної безпеки в життєвому циклі програмних засобів. Основні стандарти, що регламентують функціональну безпеку програмних засобів.

1

1
Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12


^ 3. Практичні заняття

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних занять студентів.
пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Лабораторні

Самостійна

робота студента

1

2

3

4
Модуль № 11

Тема 1.1. Основні поняття теорії надійності

Практичне заняття № 1.

Основні питання для вивчення та обговорення:

Методи і засоби контролю і діагностики функціонування системи. Завдання технічної діагностики. Показники якості і надійності технічних систем.

^ Практичне заняття № 2.

Основні питання для вивчення та обговорення:

Характеристика моделей надійності. Експериментальні методи визначення надійності.

Методи підвищення надійності функціонування складних систем. Резервування як спосіб підвищення надійності. Класифікація методів резервування.

2

4

2

Тема 1.2. Розрахунок показників надійності інформаційних систем

Практичні заняття № 3-4. Математичні моделі для оцінки надійності функціонування інформаційної системи.

Послідовне і паралельне з'єднання елементів. Розрахунок показників надійності.

2

4

3

Тема 1.3. Елементи теорії відновлення

Практичні заняття № 5-6.

Імовірнісні моделі відмов. Розрахунок показників надійності.

2

4Модуль № 24

Тема 2.1. Методи забезпечення надійності інформаційних систем

Практичні заняття № 7-8.

Основні питання для вивчення і обговорення:

Забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на всіх етапах життєвого циклу. Проектування інформаційних систем і надійність. Попередній аналіз надійності. Вибір найбільш надійного варіанту.

Розробка програми забезпечення надійності ІС.

2

4

6

Тема 2.2. Надійність програмних засобів

Практичні заняття № 9-10.

Основні питання для вивчення і обговорення:

Стандарти надійності складних програмних засобів. Проектування надійного програмного забезпечення.

Дестабілізуючі чинники забезпечення надійності функціонування програмних засобів.

Методи оцінки надійності програмного забезпечення. Моделі надійності. Показники надійності програмних засобів. Визначення реальної надійності функціонування програмних засобів. Методи підвищення надійності інформаційних систем.

2


4
Тема 2.3. Експериментальна оцінка надійності

Визначення реальної надійності функціонування ІС експериментальними методами. Прямі експериментальні методи визначення інтегральних показників надійності. Особливості випробування надійності апаратури і програмного забезпечення.

1

2
Тема 2.4. Взаємозв'язок надійності, безпеки і економічної ефективності інформаційних систем

Розробка вимог до функціональної безпеки ІС. Аналіз ризиків при розробці вимог до функціональної безпеки ІС. Технологічні процеси забезпечення функціональної безпеки в життєвому циклі програмних засобів.

Оцінка економічної ефективності проекту розвитку інформаційних систем на стадії експлуатації

1

2
^ Всього практичних

12Самостійна робота студента
36
4. Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота із студентами проводиться під час опитування, виконання та захисту практичних робіт і рефератів, – аудиторна робота, та у години, відведені для самостійної роботи студента під керівництвом викладача за графіком – поза-аудиторна робота (1 година на тиждень).

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук (1 година на тиждень).

^ 6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності

Самостійна робота над навчальною дисципліною планується відповідно до нормативів, наведених у табл. 5.


Таблиця 5 - Нормативи обліку самостійної роботи студентів в системі ЕСТSп/п

Види навчальної діяльності

Навантаження, годин

1

Опрацювання лекційного матеріалу

1 год/1,0 год аудиторних занять

2

Підготовка та виконання практичних робіт

2 год/ 1 пр. роботу

3

Підготовка до модульної контрольної роботи

1 год. на 1 модуль
^
Таблиця 6 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6


6Опитування

2

1-6

Підготовка до практичних робіт 1-6.

12


Захист практичних робіт

3-6

1-6

Виконання індивідуальних завдань

5

Перевірка

3-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-10

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

6


Опитування

9-11

11-13

Підготовка до лабораторних занять 7-12.

12


Захист практичних робіт

12-13


11-13

Виконання індивідуальних завдань.

5
12-13


14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14


^ 7. Методика активізації процесу навчання

Практичні заняття проводяться на персональних комп’ютерах. Презентації рефератів проводяться з використанням наочних засобів (плакатів, слайдів Power Point). Розрахунки показників надійності виконуються із застосуванням математичних пакетів Matlab, MathCad.

^ 8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.


Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».


Таблиця 7 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.

Таблиця 8. Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою МНТУ (у балах)

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

3,7-4,3

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

3,3-3,6

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

2,7-3,2

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

2,3-2,6

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

1,7-2,2

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

0,7-1,6

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0,3-0,6

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


^ 9. Рекомендована література

9.1 Основна література

1. Воронин А.А., Морозов Б.И. Надежность информационных систем: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

2. Липаев В.В. Методы обеспечения надежности и качества крупномасштабных программных средств. - М.:СИНТЕГ, 2003.

3. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. – М.:Мир, 1980.

^ 9.2. Додаткова література

1. Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычислительных систем. - М.: Радио и связь, 1991.

2. Рябинин И.А., Черкесов Г.Н. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем. - М.: Радио и связь, 1981.

3. Липаев В.В. Функциональная безопасность программных средств. – М.:СИНТЕГ, 2004.

4. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. – М.:ДМК Пресс, 2002.

5. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И.Андон, Г.И.Коваль, Т.М. Коротун, Лаврищева Е.М. В.Ю. Суслов / Под ред. И.В. Сергиенко. – К.: Академпериодика. (изд. 2-е, перераб. и дополн.) К.: Академпериодика. –2007 р. – 672 с.

6. ДСТУ ISO 15288. Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи. // Держспоживстандарт. – 2005.

7. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2:2007 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2: Зовнішні метрики. //Держспоживстандарт. – 2007.


Додаток 1

Контрольні питання за темами дисципліни для самостійної роботи та поточного модульного контролю знань

Модуль 1

Тема 1.1. Основні поняття теорії надійності

1. Назвіть складові надійності систем.

2. Перерахуєте чинники, що визначають надійність функціонування систем.

3. Дайте класифікацію збоїв і відмов.

4. Вкажіть особливості і відмінності поняття надійності програмних засобів.

5. Назвіть завдання теорії і аналізу надійності складних систем.

6. Дайте визначення життєвого циклу інформаційної системи.

7. Визначте взаємозв'язок якості і надійності.

8. Назвіть завдання і способи забезпечення надійності систем.

9. Як визначається реальна надійність функціонування складних систем.

10. Перерахуєте основні імовірнісні і часові показники надійності технічних систем.


Тема 1.2. Розрахунок показників надійності інформаційних систем


1. Назвіть використовувані в теорії надійності закони розподілу випадкових величин.

2. Виведіть загальну формулу надійності.

3. Перерахуєте показники надійності структурно-складних систем.

4. Сформулюйте поняття раптових і зносних відмов.

5. Поясніть щільність розподілу відмов і її інтеграл.

6. Чим визначається надійність систем послідовного з'єднання елементів?

7. Назвіть особливості розрахунку надійності систем паралельного з'єднання елементів.

8. Перерахуєте основні методи розрахунку показників надійності.

9. Як визначається функція надійності по дереву відмов?

10. Назвіть алгоритм формування математичних моделей для оцінки надійності функціонування інформаційних систем.


Тема 1.3. Елементи теорії відновлення

1. Дайте визначення відновлюваних і не відновлюваних систем.

2. Чим визначається динаміка надійності систем.

3. Вкажіть взаємозв'язок резервування з відновленням.

4. Назвіть відмінність надійності систем з відновленням від надійності систем без відновлення.

5. Назвіть особливості надійності резервованих систем без відновлення.


Модуль 2. Забезпечення надійності інформаційних систем

Тема 2.1. Методи забезпечення надійності інформаційних систем

1. Назвіть основні напрями діяльності по забезпеченню надійності на етапі проектування інформаційних систем.

2. Назвіть особливості забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на етапі розробки.

3. Вкажіть достоїнства і недоліки резервування.

4. Чи існує залежність надійності і якості.

5. Назвіть методи забезпечення надійності інформаційних систем.

6. Поясните роль експлуатації в забезпеченні надійності функціонування інформаційних систем.

7. Перерахуєте особливості експлуатації інформаційних систем.


Тема 2.2. Надійність програмних засобів

1. Назвіть особливості надійності програмних засобів.

2. Назвіть стандарти в області програмного забезпечення.

3. Якими показниками характеризуються програмні помилки.

4. На яких етапах життєвого циклу програмних засобів забезпечується надійність.

5. От чого залежить надійність функціонування програмних засобів.

6. Перерахуєте завдання і принципи проектування надійного програмного забезпечення.

7. Як впливає надійність програмних засобів на надійність ІС в цілому?

8. Вкажіть методи і способи забезпечення надійності програмного забезпечення.

9. Яке значення сертифікації програмних засобів.

10. Назвіть методи і особливості оцінки надійності програмного забезпечення.

11. Назвіть імовірнісні моделі надійності програмного забезпечення.


Тема 2.3. Експериментальна оцінка надійності

1. Назвіть чинники, що викликають відмову ІС.

2. Перерахуєте експериментальні методи визначення реальної надійності функціонування ІС .

3. Яка роль тестування в забезпеченні надійності функціонування програмних засобів.

4. Назвіть принципи, види і етапи тестування.

5. Поясніть цілі і етапи випробувань.

6. Назвіть види випробувань ІС.

7. Приведіть структуру програми випробувань.

8. Назвіть сучасні методи і інструменти відладки програмних засобів.


Тема 2.4. Взаємозв'язок надійності, безпеки і економічної ефективності інформаційних систем

1. Назвіть чинники, що визначають безпеку інформаційних систем.

2. Перерахуєте вимоги до функціональної безпеки ІС.

3. Вкажіть основні стандарти, що регламентують функціональну безпеку програмних засобів.

4. Назвіть інструментальні засоби для забезпечення функціональної безпеки в життєвому циклі комплексів програм.

5. Поясните поняття економічної ефективності інформаційних систем.

6. Які особливості оцінки економічної ефективності інформаційних систем на різних етапах життєвого циклу.

7. Охарактеризуйте взаємозв'язок надійності і функціональної безпеки ІС.

8. У чому полягає вплив надійності ІС на економічну ефективність ІС.

Додаток 2

Теми рефератів для самостійної роботи студента

 1. Міжнародні і російські стандарти в області надійності технічних систем і надійності програмних засобів.

 2. Визначення реальної надійності функціонування ІС експериментальними методами.

 3. Імовірнісні моделі надійності інформаційних систем.

 4. Особливості забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на етапі розробки.

 5. Показники якості і надійності технічних систем.

 6. Основи логіко-ймовірносних методів розрахунку надійності інформаційних систем.

 7. Забезпечення надійності функціонування інформаційних систем на всіх етапах життєвого циклу.

 8. Особливості методів оцінки надійності програмних засобів.

 9. Математичні моделі для оцінки надійності функціонування інформаційно-обчислювальної системи.

 10. Особливості випробування надійності апаратури і програмного забезпечення.

 11. Організація і етапи тестування при випробуваннях надійності ІС.

 12. Основні поняття і показники надійності програмних засобів.

 13. Взаємозв'язок надійності і економічної ефективності інформаційних систем.

 14. Взаємозв'язок надійності і безпеки інформаційних систем.

 15. Надійність програмного забезпечення.

 16. Методи забезпечення надійності програмного забезпечення.

 17. Основні чинники, що визначають надійність функціонування програмних засобів.

 18. Види тестування для забезпечення надійності програмних засобів.

 19. Сертифікація для забезпечення надійності програмних засобів.

 20. Експериментальні методи визначення надійності складних програмних засобів.

 21. Методика тестування програмних компонент.

 22. Планування життєвого циклу і управління надійністю ІС.Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи