Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 307.21 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір307.21 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

________________ В.Ю. Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,


Робоча навчальна програма дисципліни

“Моделювання і прогнозування бізнес процесів”Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ - 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно навчального плану підготовки магістрів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 3. від «18» листопада 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________2011 р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Моделювання і прогнозування бізнес процесів” входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Предмет дисципліни: Об’єктно-орієнтований аналіз та моделювання бізнес процесів з використанням графічних нотацій UML.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Програма дисципліни "Моделювання і прогнозування бізнес процесів " складається з таких розділів:

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

2. Зміст дисципліни

3. Список рекомендованої літератури.

 1. Мета та завдання вивчення дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни

Метою дисципліни "Моделювання і прогнозування бізнес процесів" є поглиблене вивчення майбутніми фахівцями з інформаційних технологій сучасних методів виявлення і моделювання вимог до інформаційних систем та методологій їх автоматизованої підтримки.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні методи моделювання бізнес-процесів, нотацію мови UML, типи діаграм та їх використання для моделювання і проектування системи;

вміти: виконувати моделювання та аналіз бізнес-процесів підприємства з використанням діаграм в інструментальному середовищі Rational Rose;

професійні компетенції: знання сучасних методів моделювання складних процесів та об’єктів та вміння їх застосовувати при проектуванні та супроводі інформаційних систем.


Програма дисципліни

Моделювання і прогнозування бізнес процесів”

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни (108 г., 3 кредити ECTS)


^ 2. Зміст дисципліни

Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Технології створення інформаційних систем та проблеми практичного впровадження технологій

Цілі і задачі дисципліни. Визначення бізнес-процесу. Цілі моделювання. Роль моделювання в створенні ІС. Основні типи методологій структурного моделювання і аналізу бізнес-процесів та їх графічні нотації. Огляд методологій: моделювання бізнес-процесів (IDEF0- Business Process Modeling), опису потоків робіт (IDEF3- Work Flow Modeling), опису потоків даних (DFD - Data Flow Modeling)

MDA (Model Driven Architecture) – сучасний напрям розвитку програмної інженерії.


Тема 1.2. RUP – уніфікований процес розробки

Загальна характеристика RUP. Дисципліни RUP:

 • бізнес-моделювання (Business Modeling);

 • управління вимогами (Requirements);

 • аналіз і проектування (Analysis and Design);

 • реалізація (Implementation);

 • тестування (Test);

 • впровадження (Deployment);

 • керування конфігураціями і змінами (Configuration and Change Management);

 • керування проектом (Project Management);

 • підтримка середовища розробки (Environment).

Фази життєвого циклу RUP:

 • початок (Inception);

 • опрацьовування (Elaboration);

 • побудова (Construction) і

 • передача (Transition).

Моделі підтримки процесу розробки: Модель сценаріїв використовування, Концептуальна модель, Аналітична модель системи, Модель проектування, Модель розгортання, Модель реалізації (діаграма компонентів).

^ Тема 1.3. Основи UML і Rational Rose

Реалізація моделей на мові UML. Основні візуальні компоненти і моделі UML. Синтаксис і семантика основних об’єктів UML. Огляд основних діаграм. Діаграми класів. Діаграми прецедентів (use-case). Діаграми послідовностей. Кооперативні діаграми. Діаграми станів. Діаграми компонентів. Пакети в UML

Загальна характеристика CASE-засобу IBM Rational Rose 2003 і його функціональні можливості.

Особливості робочого інтерфейсу програми IBM Rational Rose 2003 і характеристика окремих його елементів. Призначення операцій головного меню File, Edit, View, Format і Browse.

Зовнішній вигляд вікна браузера проекту і ієрархічне представлення структури проекту. Спеціальна панель інструментів і вікно діаграми. Характеристика вікна документації і вікна журналу проекту, що розробляється. Призначення операцій головного меню - Report, Query, Tools, Add-Іns, Window і Help.

^ Тема 1.4. Розробка моделі бізнес прецедентів

Етапи моделювання в UML. Розробка моделі варіантів використання (прецедентів business ue-case). Компоненти моделі. Структуризація моделі. Аналіз моделі.

Особливості розробки діаграм варіантів використовування в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання акторів і варіантів використовування на діаграму. Редагування властивостей графічних елементів і зміна їх геометричних розмірів. Додавання асоціації і відносини залежності. Приклад побудови діаграми варіантів використовування в середовищі IBM Rational Rose 2003.

Тема 1.5. Розробка діаграми класів і редагування їх властивостей

Особливості розробки діаграм класів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання класу на діаграму класів і редагування його властивостей. Стереотипи класу сутностей і управляючого класу і їх графічне подання. Графічні стереотипи граничного класу і інтерфейсу.

Додавання атрибутів класів. Діалогове вікно редагування властивостей атрибута класу. Додавання операцій класів. Діалогове вікно редагування властивостей операції класу.

Додавання відношень на діаграму класів і редагування їх властивостей

Додавання асоціації на діаграму класів і редагування її властивостей. Додавання відношень агрегації і композиції і редагування їх властивостей. Додавання відношення узагальнення і редагування його властивостей. Остаточна побудова діаграми класів моделі банкомату.

Тема 1.6. Розробка діаграми кооперації і редагування властивостей її елементів (2)

Особливості розробки діаграм кооперації в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання об'єкту на діаграму кооперації і редагування його властивостей. Додавання повідомлення і редагування його властивостей. Види повідомлень між об'єктами і їх графічні стереотипи. Реалізація варіантів використовування у формі діаграми кооперації. Приклад побудови діаграми кооперації для моделі банкомату.

Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Розробка діаграми послідовності і редагування властивостей її елементів (2)

Особливості розробки діаграми послідовності в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання об'єктів на діаграму послідовності і редагування їх властивостей. Додавання повідомлень і редагування їх властивостей. Приклад побудови діаграми послідовності для моделі банкомату.

Тема 2.2. Розробка діаграми станів і редагування властивостей її елементів (2)

Особливості розробки діаграми станів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання стану на діаграму станів і редагування його властивостей. Додавання переходу і редагування його властивостей. Приклад діаграми станів для моделі банкомату.

Тема 2.3. Розробка діаграми діяльності і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграми діяльності в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання діяльності на діаграму діяльності і редагування її властивостей. Додавання переходу і редагування його властивостей. Приклад діаграми діяльності для моделі банкомату.

Тема 2.4. Розробка діаграми діяльності для моделювання бізнес-процесів

Особливості проектів по моделюванню бізнес-процесів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання доріжок на діаграму діяльності. Побудова діаграми діяльності з доріжками і потоком об'єктів. Приклад побудови діаграми діяльності з доріжками і потоком об'єктів для моделі бізнес-процесу.

Тема 2.5. Розробка діаграми компонентів і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграми компонентів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання компоненту на діаграму компонентів і редагування його властивостей. Додавання відношення залежності і редагування його властивостей. Приклад діаграми компонентів моделі банкомату.

Тема 2.6. Розробка діаграми розгортання і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграми розгортання в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання вузла на діаграму розгортання. Особливості редагування властивостей процесора і пристрою. Додавання з'єднання. Приклад діаграми розгортання для моделі банкомату.

Особливості генерації програмного коду в середовищі IBM Rational Rose 2003

Підготовка моделі для генерації програмного коду. Перевірка моделі і створення компонентів для реалізації класів. Відображення класів на компоненти і вибір мови програмування. Редагування властивостей генерації програмного коду. Приклади генерації коду по діаграмі класів моделі банкомату на мові програмування ANSI C++.

^ 3. Список рекомендованої літератури

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. С примерами приложений на С++. Изд. 2-е. перевод с английского под редакцией И. Романовского и Ф. Андреева //Эл. версия

2. Ларман К. Использование UML и шаблонов проектирования.

3. Автор: Грекул В. И. Проектирование информационных систем // http://www.intuit.ru/department/se/devis/12/

4. Леоненков А. В. Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose 2003 // http://www.intuit.ru/department/se/ibmrrose/

5. Основы инженерии качества программных систем. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Ф.И.Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, Е.М. Лаврищева, В.Ю. Суслов, / Под ред. И.В. Сергиенко. – К.: Академпериодика. - 2007. - 672 с.

6. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стандарты и качество, 2003.

7. Боггс М., Боггс У. UML и Rational Rose 2002. М.: – СОЛОН-Пресс, 2002.

8. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем: Учебное пособие для вузов.– М.: Финансы и статистика, 2002.

9. Гома Х. UML: проектирование систем реального времени, параллельных и распределенных приложений. – М.: ДМК, 2002.

10. Колянов Г.И. Консалтинг при автоматизации предприятий. – М.: СИНТЕГ, 1997.

11. Леонтьев Б.К. Microsoft Visio 2002 Professional. Построение проектов, диаграмм и бизнес-схем в операционной системе Microsoft Windows XP. – М.: СОЛОН-Пресс, 2002.

12. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. Case-средства разработки информационных систем. – М.: Диалог-МИФИ, 2001.

13. Марка Д.А., Мак Гоуэн К. Методология структурного системного анализа и проектирования SADT. – М.: МетаТехнология, 1993.

14. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Робоча програма дисципліни

Моделювання і прогнозування бізнес процесів”


Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни (108 г., 3 кредити ECTS)

В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.
Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудитор-них занятьлекційних

Семінарських, практичних

Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1
^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна, індивід.

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостій-на

робо-та

студента

Модуль №1

1.1. Технології створення інформацій-них систем та проблеми практичного впровадження технологій

1

1

45

Опитування

перевірка практичих робіт

1.2 RUP – уніфікований процес розробки

1

1

46
1.3 Основи UML і Rational Rose

1

1

4

0,5

1

6
1.4. Розробка моделі бізнес прецедентів

1

1

4

0,5
6
1.5. Розробка діаграми класів і редагування їх властивостей

1

1

46
1.6. Розробка діаграми кооперації і редагування властивостей її елементів

1

1

46Модуль № 2.

2.1. Розробка діаграми послідовності і редагування властивостей її елементів

1

1

4

0,5

1

6
2.2. Розробка діаграми станів і редагування властивостей її елементів

1

1

4

0,5
6
2.3. Розробка діаграми діяльності і редагування властивостей її елементів

1

1

4

0,5
6
2.4. Розробка діаграми діяльності для моделювання бізнес-процесів

1

1

46
Розробка діаграми компонентів і редагування властивостей її елементів

1

1

46
Розробка діаграми розгортання і редагування властивостей її елементів

1

1

46

^ 2. Зміст лекцій

Таблиця 3 - Теми і зміст лекційЗміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

Обсяг навчальних занять

Лекції

Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

^ Знати:

основні методи моделювання бізнес-процесів, нотацію мови UML

Уміти:

Створювати діаграми процесів і класів в Rational Rose


^ 1.1. Технології створення інформаційних систем та проблеми практичного впровадження технологій.

Цілі і задачі дисципліни. Визначення бізнес-процесу. Цілі моделювання. Роль моделювання в створенні ІС. Основні типи методологій структурного моделювання і аналізу бізнес-процесів та їх графічні нотації. Огляд методологій: моделювання бізнес-процесів (IDEF0- Business Process Modeling), опису потоків робіт (IDEF3- Work Flow Modeling), опису потоків даних (DFD - Data Flow Modeling).

MDA (Model Driven Architecture) – сучасний напрям розвитку програмної інженерії.


11


Опитуван-ня,

тест


^ 1.2. RUP – уніфікований процес розробки

Загальна характеристика RUP. Дисципліни RUP:

Фази життєвого циклу RUP.

Моделі підтримки процесу розробки: Модель сценаріїв використовування, Концептуальна модель, Аналітична модель системи, Модель проектування, Модель розгортання, Модель реалізації (діаграма компонентів).

1

1


^ 1.3. Основи UML і Rational Rose

Реалізація моделей на мові UML. Основні візуальні компоненти і моделі UML. Синтаксис і семантика основних об’єктів UML. Огляд основних діаграм. Діаграми класів. Діаграми прецедентів (use-case). Діаграми послідовностей. Кооперативні діаграми. Діаграми станів. Діаграми компонентів. Пакети в UML

Загальна характеристика CASE-засобу IBM Rational Rose 2003 і його функціональні можливості.

Особливості робочого інтерфейсу програми IBM Rational Rose 2003 і характеристика окремих його елементів. Призначення операцій головного меню File, Edit, View, Format і Browse.

Зовнішній вигляд вікна браузера проекту і ієрархічне представлення структури проекту. Спеціальна панель інструментів і вікно діаграми. Характеристика вікна документації і вікна журналу проекту, що розробляється. Призначення операцій головного меню - Report, Query, Tools, Add-Іns, Window і Help.

1

1
^ 1.4. Розробка моделі бізнес прецедентів

Етапи моделювання в UML. Розробка моделі варіантів використання (business ue-case). Компоненти моделі. Структуризація моделі. Аналіз моделі.

Особливості розробки діаграм варіантів використання в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання акторів і варіантів використання на діаграму. Редагування властивостей графічних елементів і зміна їх геометричних розмірів. Додавання асоціації і відношень залежності. Приклад побудови діаграми варіантів використання в середовищі IBM Rational Rose 2003.

1

1^ 1.5. Розробка діаграми класів і редагування їх властивостей

Особливості розробки діаграм класів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання класу на діаграму класів і редагування його властивостей. Стереотипи класу сутностей і управляючого класу і їх графічне подання. Графічні стереотипи граничного класу і інтерфейсу.

Додавання атрибутів класів. Діалогове вікно редагування властивостей атрибута класу. Додавання операцій класів. Діалогове вікно редагування властивостей операції класу.

Додавання відношень на діаграму класів і редагування їх властивостей

Додавання асоціації на діаграму класів і редагування її властивостей. Додавання відношень агрегації і композиції і редагування їх властивостей. Додавання відношення узагальнення і редагування його властивостей. Остаточна побудова діаграми класів моделі банкомату.

1

1^ 1.6. Розробка діаграми кооперації і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграм кооперації в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання об'єкту на діаграму кооперації і редагування його властивостей. Додавання повідомлення і редагування його властивостей. Види повідомлень між об'єктами і їх графічні стереотипи. Реалізація варіантів використання у формі діаграми кооперації. Приклад побудови діаграми кооперації для моделі банкомату.

1

1
Модуль № 2

^ Знати: Особливості розробки діаграм послідовності, станів, діяльності, розгортання.

Уміти:

Будувати діаграми для модельного прикладу. Виконувати генерацію коду за моделлю.

^ 2.1. Розробка діаграми послідовності і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграми послідовності в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання об'єктів на діаграму послідовності і редагування їх властивостей. Додавання повідомлень і редагування їх властивостей. Приклад побудови діаграми послідовності для моделі банкомату.

1

1
^ 2.2. Розробка діаграми станів і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграми станів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання стану на діаграму станів і редагування його властивостей. Додавання переходу і редагування його властивостей. Приклад діаграми станів для моделі банкомату.

1

1
^ 2.3. Розробка діаграми діяльності і редагування властивостей її елементів

Особливості розробки діаграми діяльності в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання діяльності на діаграму діяльності і редагування її властивостей. Додавання переходу і редагування його властивостей. Приклад діаграми діяльності для моделі банкомату.

1

1
^ 2.4. Розробка діаграми діяльності для моделювання бізнес-процесів.

Особливості проектів моделювання бізнес-процесів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання доріжок на діаграму діяльності. Побудова діаграми діяльності з доріжками і потоком об'єктів. Приклад побудови діаграми діяльності з доріжками і потоком об'єктів для моделі бізнес-процесу.

1

1^ 2.5. Розробка діаграми компонентів і редагування властивостей її елементів.

Особливості розробки діаграми компонентів в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання компоненту на діаграму компонентів і редагування його властивостей. Додавання відношення залежності і редагування його властивостей. Приклад діаграми компонентів моделі банкомату.

1

1Тема 2.6. Розробка діаграми розгортання і редагування властивостей її елементів.

Особливості розробки діаграми розгортання в середовищі IBM Rational Rose 2003. Додавання вузла на діаграму розгортання. Особливості редагування властивостей процесора і пристрою. Додавання з'єднання. Приклад діаграми розгортання для моделі банкомату.

Особливості генерації програмного коду в середовищі IBM Rational Rose 2003

Підготовка моделі для генерації програмного коду. Перевірка моделі і створення компонентів для реалізації класів. Відображення класів на компоненти і вибір мови програмування. Редагування властивостей генерації програмного коду. Приклади генерації коду по діаграмі класів моделі банкомату на мові програмування ANSI C++.

1

1Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12


^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних робіт студентів.пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостійна

робота студен-та

1

2

3

4
Модуль № 11

Тема 1.3.

Лабораторна робота № 1. Середовище Rational Rose. Інтерфейс користувача і типи моделей

1

4

2

Тема 1.4.

Лабораторна робота № 2. Розробка моделі бізнес-прецедентів

2

4

3

Тема 1.5.

Лабораторна робота № 3. Розробка діаграм класів

2

4

4

Тема 1.4.

Лабораторна робота № 4. Розробка діаграм кооперації

1

5
Модуль № 25

Тема 2.1.

Лабораторна робота № 5. Розробка діаграми послідовності

1

3

6

Тема 2.2.

Лабораторна робота № 6. Розробка діаграми станів

1

3

7

Тема 2.3.

Лабораторна робота № 7. Розробка діаграми діяльності

1


3

8

Тема 2.4.

Лабораторна робота № 8. Розробка діаграми діяльності для моделювання бізнес-процесів

1

3

9

Тема 2.5.

Лабораторна робота № 9. Розробка діаграми компонентів

1

3

10

Тема 2.6.

Лабораторна робота № 10. Розробка діаграми розгортання. Генерація коду на C++

1

24. Індивідуальні завдання студента

Лабораторні роботи виконуються за індивідуальними завданнями і захищаються перед проведенням модульної контрольної роботи. Результати захисту є неодмінною умовою допуску студента до модульної контрольної роботи.

Результати виконання лабораторних робіт демонструються викладачу на комп’ютері.

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук.

6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності
^
Таблиця 5 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6.

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6Опитування

2-6

1-6

Виконання лабораторних робіт 1-4.

17


Захист лабораторних робіт

6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6


Опитування

9-11

11-13

Виконання лабораторних робіт № 5-10.

17

Захист лабораторних робіт

12-13

14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14^ 7. Методика активізації процесу навчання

Практичні та лабораторні заняття проводяться на персональних комп’ютерах у середовищі Rational Rose 2003.

8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».


Таблиця 6 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.


Таблиця 7 - Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою МНТУ (у балах)

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

3,7-4,3

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

3,3-3,6

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

2,7-3,2

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

2,3-2,6

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

1,7-2,2

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

0,7-1,6

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0,3-0,6

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


Для студентів заочної форми підсумковий контроль здійснюється у формі перевірки та оцінювання контрольних робіт та усного іспиту.

^ 9. Список рекомендованої літератури

9.1. Основна література

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. С примерами приложений на С++. Изд. 2-е. перевод с английского под редакцией И. Романовского и Ф. Андреева //Эл. версия

2. Ларман К. Использование UML и шаблонов проектирования.

3. Автор: Грекул В. И. Проектирование информационных систем // http://www.intuit.ru/department/se/devis/12/

4. Леоненков А. В. Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose 2003 // http://www.intuit.ru/department/se/ibmrrose/

^ 9.2. Додаткова література

5. Основы инженерии качества программных систем. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Ф.И.Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, Е.М. Лаврищева, В.Ю. Суслов, / Под ред. И.В. Сергиенко. – К.: Академпериодика. - 2007. - 672 с.


6. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стандарты и качество, 2003.

7. Боггс М., Боггс У. UML и Rational Rose 2002. М.: – СОЛОН-Пресс, 2002.

8. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем: Учебное пособие для вузов.– М.: Финансы и статистика, 2002.

9. Гома Х. UML: проектирование систем реального времени, параллельных и распределенных приложений. – М.: ДМК, 2002.

10. Колянов Г.И. Консалтинг при автоматизации предприятий. – М.: СИНТЕГ, 1997.

11. Леонтьев Б.К. Microsoft Visio 2002 Professional. Построение проектов, диаграмм и бизнес-схем в операционной системе Microsoft Windows XP. – М.: СОЛОН-Пресс, 2002.

12. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. Case-средства разработки информационных систем. – М.: Диалог-МИФИ, 2001.

13. Марка Д.А., Мак Гоуэн К. Методология структурного системного анализа и проектирования SADT. – М.: МетаТехнология, 1993.

14. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.


Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи