Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 295.16 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір295.16 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

________________ В. Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,


Робоча навчальна програма дисципліни


«Семантичний WEB та мови інформаційного обміну»


Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ - 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно навчального плану підготовки магістрів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 3 від «18» листопада 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________2011 р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Семантичний WEB та мови інформаційного обміну” входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.080401: “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Мета дисципліни: ознайомлення майбутніх магістрів з сучасними напрямами розвитку WEB-технологій, зокрема концепцією мережі нового покоління, основними мовами: XML, XLST, RDF, OWL та їх практичним використанням.

^ Предмет дисципліни: Сучасні мови та технології інформаційного обміну в Інтернеті.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення мови програмування HTML, комп’ютерних мереж, Web-технологій.

^ Завдання дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: правила опису XML-документів та схем, трансформації XML-документів за допомогою мови XLST, об’єктну модель документу (DOM), основи мови опису ресурсів RDF, правила створення онтологій;

вміти: створювати правильні схеми XML-документів, програмно аналізувати їх з використанням DOM, проводити валідацію документів на відповідність схемам, виконувати трансформації XML-документів, створювати онтології в редакторі онтологій та виконувати трансформації онтологій;

професійні компетенції: знання сучасних технологій XML, RDF, OWL та вміння їх застосовувати при створенні програмного забезпечення.

^ Програма дисципліни

Семантичний WEB та мови інформаційного обміну”

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни (108 г., 3 кредити ECTS). Час викладання – 1 семестр магістратури.

Зміст дисципліни

Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Концепція Семантичного Web

Проблеми Web 1.0 і Internet 1.0. Web 2.0 і його ознаки. Структура понять семантичного веб. Метадані і моделі метаданих. Проекти практичного використання в Семантичному Web. Дублінське ядро.


Тема 1.2. Мова XML - синтаксичний фундамент Семантичного веб.

Історія розвитку XML. Порівняння мов HTML і XML. Технології XML. Стандарти платформи XML. Структура XML-документу. Приклади практичного використання XML.


Тема 1.3. Мова XML – створення правильних документів та їх обробка в C#

Синтаксис XML. Визначення і структура XML-документа. Створення XML-документа. Способи відображення XML-документів. Поняття коректного (well formed) XML-документа і правила його формування. Атрибути, простори імен, макропідстановки. Перевірка коректності в XML-редакторі та браузері.

Класи C# для роботи з XML. Програмна обробка XML-документа.


^ Тема 1.4. Відображення XML документів на HTML-сторінці

Відображення XML-документу на html-сторінці за допомогою каскадної таблиці стилів (CSS). Створення CSS. Властивості CSS. Зв'язування CSS з XML-документом. Опис властивостей відображення елементу в CSS.

Використання XHTML. Структура XHTML.


^ Тема 1.5. Визначення типу документа (DTD)

Поняття правильного (valid, валідного) XML-документа. Додаткові вимоги перевірки правильності (валідності). Додавання оголошення типу документа DTD. Конструкції мови DTD. Оголошення типів елементів. Опис вмісту елементу. Моделі вмісту елементу. Атрибути.

Змістовний модуль 2

2.1. Схеми XSD

Загальні відомості про мову XSD. Правила створення елементів і атрибутів. Типи елементів. Прості типи. Оголошення елементів і їх атрибутів. Визначення складних типів. Визначення типу елементу з простим і складним тілом. Безіменні типи. Простори імен мови XSD. Зв'язок XML-документа зі своєю схемою. Валідація документів на відповідність схемі.


2.2. XML-трансформації

Використання XSLT для трансформації в HTML. Шаблони трансформації. Використання одного шаблону XSL. Використання декількох шаблонів XSL. Відображення змінної кількості елементів. Сортування і пошук. Використання сценаріїв javascript для пошуку і відображення змісту XML-документа на html-сторінці.


^ 2.3. Модель опису ресурсів RDF

Проблема опису семантики і границі XML. Мова RDF як семантична основа Семантичного Web. Синтаксис RDF. Використання RDF для представлення онтології. Трансформація RDF. RSS і RDF.

OWL – мова семантичного опису структур даних. Рівні мови. Побудова онтології в OWL.


^ 2.4. Онтології в семантичному Web

Редактори онтологій. Застосування метаданих та онтологій в проектах. Проектування баз знань Семантичного веб в редакторах онтологій на прикладі Protege.

Перспективи розвитку Семантичного Web.


^ Робоча навчальна програма дисципліни

Семантичний WEB та мови інформаційного обміну”


В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.
Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудитор-них занять
лекційних

Семінарських, практичних

Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1
^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостій-на

робо-та

студента

Модуль №1

1.1 Концепція Семантично-го Web

1

-

5

0,5
7

Опитування

перевірка практичих робіт


1.2. Мова XML – синтаксичний фундамент семантичного веб

1

-

5

0,5
6

1.3 Мова XML – створення правильних документів і їх обробка в C#

2

2

5

0,5

1

7

Те саме

1.4. Відображен-ня XML документів на HTML-сторінці

1

2

5

0,5
7

Те саме

1.5. Визначення типу документа (DTD)

1

2

47
Модуль № 2.

2.1. Схеми XML документів (XSD)

2

2

6

1
8

Те саме

2.2. XML-трансформації (XSLT)

2

2

68
2.3. Модель опису ресурсів RDF

1

1

6

0,5
9

Те саме

2.4. Онтології в семантично-му Web

1

1

6

0,5
9

Те саме^ 2. Зміст лекцій

Таблиця 3 - Теми та зміст лекцій^ Зміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

Обсяг навчальних занять

Лекції

^ Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

^ Знати:

- сучасну концепцію розвитку веб-технологій;

- структуру і правила формування документів XML.

Уміти:

- створювати правильні документи XML;

- відображати їх за допомогою CSS

^ 1.1. Концепція Семантичного Web.

Проблеми Web 1.0 і Internet 1.0. Web 2.0 і його ознаки. Структура понять семантичного веб. Метадані і моделі метаданих. Проекти практичного використання в Семантичному Web. Дублінське ядро.11

Опитуван-ня,

тест


^ 1.2. Мова XML - синтаксичний фундамент семантичного веб.

Історія розвитку XML. Порівняння мов HTML і XML. Технології XML. Стандарти платформи XML. Структура XML-документу. Приклади практичного використання XML


1

1

^ 1.3. Мова XML – створення правильних документів та їх обробка в C#

Синтаксис XML. Визначення і структура XML-документа. Створення XML-документа. Способи відображення XML-документа і правила його формування. Атрибути, простори імен, макропідстановки.

Перевірка коректності в XML-редакторі та браузері.

Класи C# для роботи з XML

2

2
^ 1.4. Відображення XML документів на HTML-сторінці

Відображення XML-документу на html-сторінці за допомогою каскадної таблиці стилів (CSS). Створення CSS. Властивості CSS. Зв'язування CSS з XML-документом. Опис властивостей відображення елементу в CSS.

Використання XHTML. Структура XHTML.

1

1
1.^ 5. Визначення типу документа (DTD).

Поняття правильного (valid, валідного) XML-документа. Додаткові вимоги перевірки правильності (валідності). Додавання оголошення типу документа DTD. Конструкції мови DTD. Оголошення типів елементів. Опис вмісту елементу. Моделі вмісту елементу. Атрибути.


1

1
Модуль № 2

Знати:

- правила перетворення XML-документів;

- призначення, структуру і синтаксис RDF;

- основні поняття про мови онтологій;

Уміти:

- використовувати XSLT для вибору інформації з XML-документів;

- розробляти прості моделі на мові RDF;

- створювати онтології в Protege


^ 2.1. Схеми XML-документів (XSD)

Загальні відомості про мову XSD. Правила створення елементів і атрибутів. Типи елементів. Прості типи. Оголошення елементів і їх атрибутів. Визначення складних типів. Визначення типу елементу з простим і складним тілом. Безіменні типи. Простори імен мови XSD. Зв'язок XML-документа зі своєю схемою. Валідація документів на відповідність схемі..


2

2
2.2. XML-трансформації (XSLT)

Використання XSLT для трансформації в HTML. Шаблони трансформації. Використання одного шаблону XSL. Використання декількох шаблонів XSL. Відображення змінної кількості елементів. Сортування і пошук.

Використання сценаріїв javascript для пошуку і відображення змісту XML-документа на html-сторінці.

2

2
^ 2.3. Модель опису ресурсів RDF

Проблема опису семантики і границі XML. Мова RDF як семантична основа Семантичного Web. Синтаксис RDF. Використання RDF для представлення онтології. Трансформація RDF. RSS і RDF.

OWL – мова семантичного опису структур даних. Рівні мови. Побудова онтології в OWL.


1

1
^ 2.4. Онтології в семантичному Web.

Редактори онтологій. Застосування метаданих та онтологій в проектах. Проектування баз знань Семантичного веб в редакторах онтологій на прикладі Protege.

Перспективи розвитку семантичного Web.

1

1Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12

^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних занять
пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостійна

робота студен-та

1

2

3

4
Модуль № 11

^ 1.3. Мова XML – створення правильних документів і їх обробка в C#.

Лабораторна робота № 1. Створення простих XML-документів і їх програмна обробка на C#


2

4
^ 1.4. Відображення XML документів

Лабораторна робота № 2. Відображення XML-документів з використанням CSS.

Лабораторна робота № 3. Атрибути і простори імен XML-документів

2

4
^ 1.5. Визначення типу документа (DTD)

Лабораторна робота № 4. Розробка DTD для XML-документа. Перевірка на відповідність DTD

2

4
Модуль № 2


^ 2.1. Схеми XML документів (XSD)

Лабораторна робота № 5. Розробка схем XML-документів і перевірка на валідність.

2

4
2.2. XML-трансформації

Лабораторна робота №6. Відображення з використанням XSL (за одним шаблоном, за кількома шаблонами)

Лабораторна робота № 7. Сортування і пошук з використанням XSLT.

2

4
^ 2.2. Модель опису ресурсів RDF

Лабораторна робота № 8. Опис моделі університету засобами RDF

1

2
^ 2.3. Онтології в семантичному Web.

Лабораторна робота № 9. Знайомство з редактором онтологій Protégé. Розробка простої бази знань

1


2
Всього:

12

244. Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота із студентами проводиться на двох рівнях:

1) перевірка виконання лабораторних робіт (для всіх студентів) – аудиторна робота;

2) допомога та перевірка індивідуальних творчих завдань студентів: підготовка реферату за індивідуальним завданням, розробка комплексного прикладу із застосуванням всіх вивчених XML-технологій (додаток).

Тематика лабораторних робіт відповідає темам програми дисципліни і практичних робіт. Лабораторні роботи виконуються за індивідуальними завданнями, захищаються по мірі виконання, але не пізніше модульної контрольної роботи. Результати захисту є неодмінною умовою допуску студента до модульної контрольної роботи. Результати виконання лабораторних робіт демонструються викладачу на комп’ютері.

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук.

6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності
^
Таблиця 5 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6.


6Опитування

2-6

1-6

Виконання лабораторних робіт 1-4.

12


Перевірка лабораторних робіт

2-6

1-6

Підготовка реферату

5

Захист реферату перед групою

3-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7
Модуль № 2

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

6


Опитування

9-11

8-13

Виконання лабораторних робіт 5-9.

12

Перевірка лабораторних робіт

12-13

10-13

Виконання комплексного прикладу із застосуванням всіх вивчених технологій

5

Перевірка

14

14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14


^ 7. Методика активізації процесу навчання

Практичні та лабораторні заняття проводяться на персональних комп’ютерах, об'єднаних в локальну мережу. Для активізації познавальної діяльності студенти готують реферати за темами, які недостатньо охоплені навчальною програмою.

^ 8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».

Таблиця 6 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.

Таблиця 7 - Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою МНТУ (у балах)

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

3,7-4,3

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

3,3-3,6

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

2,7-3,2

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

2,3-2,6

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

1,7-2,2

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

0,7-1,6

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0,3-0,6

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


^ 9. Рекомендована література

9.1. Основна література

 1. Коротун Т.М. Семантичний WEB та мови інформаційного обміну. Конспект лекцій. – 2010 р. (електронна версія). -120 с.

 2. Шеперд Д. Освой самостоятельно XML за 21 день. Изд. дом Вильямс. -2002 г. – 432 с.

 3. Мангано С. XSLT. Сборник рецептов.//М.: ДМК Пресс, СПБ.: БХВ_Петербург. - 2008. – 864 с.

 4. Хабибулин И. Ш. Самоучитель XML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. –336 с.

 5. Палагин А. В., Яковлев Ю. С. Системная интеграция средств компьютерной техники. – “Універсум-Вінниця”, 2005. –680 с

 6. Наталья Ф. Ной и Дебора Л. Мак Гиннесс. Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии. // http://protege.stanford.edu/


^ 9.2. Додаткова література

 1. http://www.w3.org/TR/REC/-xml.

 2. http://www.oasis-open.arg/cover/ocml.

 3. Основы XML http://www.intuit.ru/department/internet/xml/

 4. http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222.

 5. http://www.w3.org/TR/rdf-schema/

 6. http://protege.stanford.edu

 7. В.А. Рябов, А.И. Несвижский. Современные веб-технологии // http://www.intuit.ru/department/internet/mwebtech/

 8. Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. Онтологии в корпоративных системах. Часть II // "Корпоративные системы" (№1, 2006) /www.enterprise.com.ua

 9. Овдей О.М., Проскудина Г.Ю. Обзор инструментов инженерии онтологий // Электронные библиотеки – Москва: Институт развития информационного общества, т.7 вып.4, 2004. – Электронный журнал, посвященный созданию и использованию электронных библиотек. - (Рус.). - URL: http://www.elbib/.

 10. Eric van der Vlist XML Schema /Publisher O’Reilly, -2002, 400 p.

 11. 10. Когаловский М.Р. Стандарты XML и электронные библиотеки. Аналитический обзор. -2003 г. /stand_xml_rew.pdf.

 12. C# 2005 и платформа .Net 3.0 для профессионалов. Нейгел К., Ивьен Б. и др. –М.: ООО “И.Д. Вильямс".-2008. –1376 с.

 13. М. Кан Основы программирования на JavaScript //http://www.intuit.ru/department/internet/jsbasics/


Додаток 1

Індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання (комплексний приклад)

1. Створити сайт з трьох html-сторінок на тему свого варіанту завдання. На сайті розмістити Заголовок 1, Заголовок 2, форму з двома кнопками: Сортувати, Відібрати.

2. Створити XML-документ, його XSD-схему. Перевірити валідність документа.

3. Написати 2 таблиці стилів XSL для відображення документа XML на сторінці HTML. Перша таблиця виводить за допомогою одного шаблону, друга – використовує два шаблони.

4. Написати таблиці стилів XSL, які реалізують сортування і фільтрацію елементів. Реалізувати на мові Javascript сценарій відображення вибраних елементів документа при натисненні кнопок.


Варіанти завдань за номером у списку журналу групи.


Варіант


Тема


1

Книжковий каталог. Улюблені книги

2

Адресна книга

3

Прайс аркуш фірми

4

Каталог фірм

5

Каталог сайтів

6

Табло рейсів літаків

7

Розклад занять

8

База студентів

9

База складу фірми

10

Каталог фільмів

11

Країни і міста

12

Телефонний довідник

13

Каталог музичних дисків

14

Список і опис фотографій

15

Предмети і викладачі

16

Туристичні путівки

17

Опис статей і анотацій

18

Станції метро і їх адреси

19

Список аудіо і відео матеріалів

20

Каталог автомобілів

21

Футбольні клуби України


Додаток 2

Теми рефератів

1. Концепція семантичного Веб та інтелектуальні агенти

2. Технології семантичного Веб

3. Застосування онтологій в семантичному Веб

4. Мова онтологій OWL та її застосування в задачах семантичного Веб

5. Стандарти семантичного Веб

6. Мова XML і її застосування в семантичному Веб

7. Застосування семантичного Веб в задачах пошуку інформації

8. Мови інформаційного обміну в семантичному Веб

9. Мова опису ресурсів RDF

10. Інтелектуальні програмні агенти в семантичному Веб

11. Семантичний Веб та інтелектуальні сховища даних

12. Веб-сервіси і їх застосування в семантичному Веб

13. Моделі метаданих, які використовуються в семантичному Веб

14. Мова XSLT та її застосування в задачах інформаційного обміну

15. Стандарти XML технологій

16. Редактори онтологій семантичного Веб

17. Мова XHTML

18. Веб 2.0 та семантичний Веб

19. Семантичний Веб та мікроформати.

20. Пошукові механізми семантичного веб

21. Інформаційні інтелектуальні мережі

22. Аналіз соціальних мереж засобами семантичного веб

23. Порівняння технологій RDF i ATOM

24. Розробка онтології в редакторі Protege

25. Застосування RDF в RSS


Додаток 3

Завдання для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання


 1. Вивчити теоретичний матеріал лекцій 1-12 та лабораторні роботи.

 2. Розібратися в наведених там прикладах. Виконати приклади в різних браузерах.

 3. Виконати індивідуальне завдання, згідно вибраного варіанту

Варіант


Тема


1

Книжковий каталог. Улюблені книги

2

Адресна книга

3

Прайс аркуш фірми

4

Каталог фірм

5

Каталог сайтів

6

Табло рейсів літаків

7

Розклад занять

8

База студентів

9

База складу фірми

10

Каталог фільмів

11

Країни і міста

12

Телефонний довідник

13

Каталог музичних дисків

14

Список і опис фотографій

15

Предмети і викладачі

16

Туристичні путівки

17

Опис статей і анотацій

18

Станції метро і їх адреси

19

Список аудіо і відео матеріалів

20

Програма телепередач

21

Футбольні клуби України


Постановка завдання 3.

1. Підготувати документ XML для свого завдання. Представити його структуру в браузері і контрольній роботі.

2. Написати до нього CSS для відображення в браузері.

3. Написати для нього визначення типу в DTD. Перевірити валідність.

4. Написати (згенерувати) XSD-схему для перевірки документа на валідність.

5. Написати 2 таблиці стилів XSL для відображення документа XML на сторінці HTML. Перша таблиця виводить за допомогою одного шаблону, друга – використовує два шаблони.

6. Створити HTML-сторінку з двома кнопками: Сортувати і Вибрати. Написати таблиці стилів, які реалізують сортування і фільтрацію елементів. Реалізувати на мові Javascript сценарій відображення вибраного документа при натисненні кнопок.Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи