Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 322.52 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір322.52 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

________________ В. Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,


Робоча навчальна програма дисципліни

Системна інтеграція КІТ”

Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно навчального плану підготовки магістрів з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: доцент В.П. Шилін

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 3 від «18» листопада 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая


Протокол №____. від «____»__________________2011 р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Системна інтеграція КІТ” входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Предмет дисципліни: методи та засоби побудови сучасних комп’ютерних систем.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення операційних систем, технологій створення програмних систем та їх архітектур, систем, орієнтованих на аналіз даних та видобуття знань.

Програма дисципліни “Системна інтеграція КІТ” складається з таких розділів:

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

2. Зміст дисципліни

3. Список рекомендованої літератури.

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Системна інтеграція КІТ” є ознайомлення майбутніх магістрів з основними принципами побудови та модифікації комп’ютерних інформаційних систем (ІС).

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: концепцію, стратегію, модель та багаторівневу структуру системної інтеграції, як методологічної основи створення та використання комп’ютерних інформаційних систем;

вміти: використовувати методи вирішення задач проектування, комплексування та вибору комп’ютерних систем та їх компонентів для відповідних рівнів інтеграції;

мати уяву щодо сучасних напрямів побудови комп’ютерних інформаційних систем в цілому, та систем, орієнтованих на аналіз даних та видобуття знань зокрема.

професійні компетенції: знання принципів та методологій та сучасних платформ інтеграції інформаційних систем та вміння їх використовувати при проектуванні складних інтегрованих ІС.

^ Програма дисципліни

"Системна інтеграція КІТ"

Зміст дисципліни

Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Системна інтеграція при створенні комп'ютерних систем: концепція організації і застосування.

Системна інтеграція: визначення, основні положення концепції; Структура системної інтеграції і опис її рівнів; схема стратегії системної інтеграції; інтеграція компаній і бізнес-процесів; інтеграція даних і додатків; архітектурний рівень інтеграції; рівень призначеного для користувача інтерфейсу; конструктивно-технологічний рівень інтеграції

^ Тема 1.2. Об'єкт системної інтеграції - сучасні комп'ютерні системи: стан, перспективи розвитку, класифікація.

Сучасні комп'ютерні системи і тенденції їх розвитку; основні положення підходу до побудови узагальненої класифікації.

^ Тема 1.3. Комунікаційне середовище розподілених комп'ютерних систем: проблеми організації, застосування і вибору.

Комунікаційні середовища і проблема підвищення продуктивності КС; способи організації взаємозв'язку і основні технології обміну інформацією в комп'ютерних системах; приклади високопродуктивних комутаційних середовищ; комутаційна мережа як засіб для створення розподіленої обчислювальної інфраструктури; компоненти комутаційного середовища комп'ютерних систем

^ Тема 1.4. Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування.

Загальні положення; локальна пам'ять; пам'ять, що суміщає функції зберігання і обробки інформації; пам'ять на жорстких дисках; розподілені системи зберігання даних; сховища даних; основні напрями розвитку пам'яті комп'ютерних систем.

^ Тема 1.5. Завдання проектування комп'ютерних систем.

Вибір апаратної і програмної платформ як основного базису побудови КС; проектування БД з орієнтацією на використання системи інформаційної підтримки; стратегія проектування паралельної пам'яті перспективних КС; інструментальні системи для проектування КС.

Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Загальні основи побудови знання-орієнтованих комп'ютерних систем.

Інтелектуалізація комп'ютерних систем: основні поняття і визначення; характеристика процедур роботи із знаннями; проблеми управління знаннями; онтологія як засіб побудови баз знань; експертні системи; приклади інтелектуальних технологій і систем; основні напрями розвитку інтелектуальних інформаційних систем.

^ Тема 2.2. Основні положення концепції проектування знання-орієнтованих комп'ютерних систем.

Основні положення методології проектування КС; технології проектування ЗНКС; приклади проектування ЗНКС із застосуванням домінуючих технологій.


Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Палагин А.В., Яковлев Ю.С. Системная интеграция средств вычислительной техники. Монография. – Винница: “Універсум-Вінниця”, 2005.-680 с.

 2. Алишов Н.И. Базовые технологии системной интеграции в интеллектуальных корпоративных сетях // Управляющие системы и машины. – 2000- №5. –с. 23-35.

 3. Жданов Б. Системная интеграция процессов предприятия в архитектуре открытых систем // Корпоративные системы.- 2003. №2. – с.19-25.

Додаткова література

 1. Палагин А.В. Кургаев А.Ф. Проблемная ориентация в развитии компьютерных архитектур // Кибернетика и системный анализ. – 2003. -№4.- С.167-180.

 2. Бондарев В.Н. Аде Ф.Г. Исскуственный интеллект : Учеб. пособие для вузов. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2002.-615с.

 3. Системная интеграция. – http://www/netoffice.ru/page06.htm

Робоча навчальна програма дисципліни

"Системна інтеграція КІТ"


В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.

Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


^ Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудиторних занять
лекційних

Семінарських, практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1
^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лек-ції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна і індивід.

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостій-на

робо-та

студента

Модуль №1

^ 1.1.Системна інтеграція при створенні комп'ютерних систем

2

2

8

1
9

Опитування

перевірка практичних робіт


^ 1.2. Об'єкт системної інтеграції

1

1

49

^ 1.3. Комунікаційне середовище розподілених комп'ютерних систем

2

2

8

1
9

^ 1.4.Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування

1

1

48

Модуль № 2.

^ 2.1.Завдання проектування комп'ютерних систем

2

2

8

1
9
^ 2.2. Загальні основи побудови знання-орієнтованих комп'ютерних систем

2

2

8
1

8

^ 2.3. Концепція проектування знання-орієнтованих комп'ютерних систем


2

2

8

1

1

7

^ 2. Зміст лекцій

2.1. Теми лекційЗміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

^ Обсяг навчальних занять

Лекції

Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

знати: концепцію, стратегію, модель та багаторівневу структуру системної інтеграції як методологічної основи створення та використання комп’ютерних інформаційних систем;

вміти: використовувати методи вирішення задач проектування

ІС.

^ Тема 1.1. Системна інтеграція при створенні комп'ютерних систем

Системна інтеграція: визначення, основні положення концепції; Структура системної інтеграції і опис її рівнів; схема стратегії системної інтеграції.

Інтеграція компаній і бізнес-процесів; інтеграція даних і додатків; архітектурний рівень інтеграції; рівень інтерфейсу користувача; конструктивно-технологічний рівень інтеграції.


2


2

Опитування,

тест


^ Тема 1.2. Об'єкт системної інтеграції

Сучасні комп'ютерні системи і тенденції їх розвитку. Основні положення підходу до побудови узагальненої класифікації.


1


1

^ Тема 1.3. Комунікаційне середовище розподілених комп'ютерних систем

Комунікаційні середовища і проблема підвищення продуктивності КС. Способи організації взаємозв'язку і основні технології обміну інформацією в комп'ютерних системах. Приклади високопродуктивних комутаційних середовищ. Комутаційна мережа як засіб для створення розподіленої обчислювальної інфраструктури; компоненти комутаційного середовища комп'ютерних систем


22


^ Тема 1.4. Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування

Загальні положення; локальна пам'ять; пам'ять, що суміщає функції зберігання і обробки інформації; пам'ять на жорстких дисках. Розподілені системи зберігання даних; сховища даних; основні напрями розвитку пам'яті комп'ютерних систем.

1


1
Модуль № 2

знати:

концепцію, стратегію, модель та багаторівневу структуру системної інтеграції як методологічної основи створення та використання комп’ютерних інформаційних систем;

вміти: використовувати методи вирішення задач проектування, комплексування та вибору

комп’ютерних систем та їх компонентів для відповідних рівнів інтеграції;


^ Тема 2.1. Завдання проектування комп'ютерних систем

Вибір апаратної і програмної платформ як основного базису побудови КС. Проектування БД з орієнтацією на використання системи інформаційної підтримки.

Стратегія проектування паралельної пам'яті перспективних КС.

Інструментальні системи для проектування КС.

2

2
^ Тема 2.2. Загальні основи побудови знання-орієнтованих комп'ютерних систем

Інтелектуалізація комп'ютерних систем: основні поняття і визначення, характеристика процедур роботи із знаннями; проблеми управління знаннями. Онтологія як засіб побудови баз знань; приклади інтелектуальних технологій і систем; основні напрями розвитку інтелектуальних інформаційних систем.

2


2

^ Тема 2.3. Основні положення концепції проектування знання-орієнтованих комп'ютерних систем

Основні положення методології проектування КС; технології проектування ЗНКС. Приклади проектування ЗНКС із застосуванням домінуючих технологій

2


2
Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12

^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних робіт студентів.
пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостій-на

робота студента
Модуль № 1


Тема 1.1. Системна інтеграція при створенні комп'ютерних систем: концепція організації і застосування

Практичне заняття 1. Проблеми інтеграції ІТ

Основні питання для вивчення і обговорення:

Рівні інтеграції. Інтеграція компаній і бізнес-процесів; інтеграція даних і застосувань

Практичне заняття 2

Основні питання для вивчення і обговорення:

Архітектурний рівень інтеграції; рівень інтерфейсу користувача; конструктивно-технологічний рівень інтеграції.

2

4
Тема 1.2. Об'єкт системної інтеграції - сучасні комп'ютерні системи: стан, перспективи розвитку, класифікація

Практичне заняття 3

Основні питання для вивчення і обговорення:

Сучасні комп'ютерні системи і тенденції їх розвитку. Основні положення підходу до побудови узагальненої класифікації.

1

2
Тема 1.3. Комунікаційне середовище розподілених комп'ютерних систем: проблеми організації, застосування і вибору

Практичне заняття 4

Основні питання для вивчення і обговорення:

Комунікаційні середовища і проблема підвищення продуктивності КС. Способи організації взаємозв'язку і основні технології обміну інформацією в комп'ютерних системах.

Практичне заняття 5

Основні питання для вивчення і обговорення:

Комутаційна мережа як засіб для створення розподіленої обчислювальної інфраструктури

2

4


Тема 1.4. Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування

Практичне заняття 6

Основні питання для вивчення і обговорення:

Розподілені системи зберігання даних; основні напрями розвитку пам'яті комп'ютерних систем.


1

2
Модуль № 2


Тема 2.1. Завдання проектування комп'ютерних систем

^ Практичні заняття 7-8

Основні питання для вивчення і обговорення:

Інструментальні системи для проектування КС.

2

4
^ Тема 2.2. Загальні основи побудови знання-орієнтованих комп'ютерних систем

Практичні заняття 9-10

Основні питання для вивчення і обговорення:

Проектування інтелектуальної аналітичної системи інформаційної підтримки із застосуванням мультиагентної технології

2

4
Тема 2.3. Основні положення концепції проектування знання-орієнтованих комп'ютерних систем

^ Практичне заняття 11-12

Основні питання для вивчення і обговорення:

Проектування системи дистанційного навчання, заснованої на семантичних мережах знань

2

4
Всього

12

24


^ 4. Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота із студентами проводиться під час опитування, виконання та захисту практичних робіт і рефератів, – аудиторна робота, та у години, відведені для самостійної роботи студента під керівництвом викладача за графіком – поза-аудиторна робота (1 година на тиждень).

Програмою дисципліни передбачено виконання курсової роботи. Теми робіт наведено в додатку 1.

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук (1 година на тиждень).

^ 6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності

Самостійна робота над навчальною дисципліною планується відповідно до нормативів, наведених у табл. 5.


Таблиця 5 - Нормативи обліку самостійної роботи студентів в системі ЕСТSп/п

Види навчальної діяльності

Навантаження, годин

1

Опрацювання лекційного матеріалу

1 год/1,0 год аудиторних занять

2

Підготовка та виконання практичних робіт

2 год/ 1 пр. роботу

3

Підготовка до модульної контрольної роботи

1 год. на 1 модуль


^
Таблиця 6 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6Опитування

2-6

1-6

Підготовка до практичних занять

123-6

Виконання курсової роботи

5

перевірка і консультування
7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6


Опитування

8-13

8-13

Підготовка до практичних занять

12
8-13

8-13

Виконання курсової роботи

5

Захист

14

14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14


^ 7. Методика активізації процесу навчання

Практичні заняття проводяться на персональних комп’ютерах. Презентації рефератів проводяться з використанням наочних засобів (плакатів, слайдів Power Point).

^ 8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».

Таблиця 7 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,E,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.


Таблиця 8. Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


^ 9. Рекомендована література

9.1. Основна література

 1. Палагин А.В.., Яковлев Ю.С. Системная интеграция средств вычислительной техники. Монография. – Винница:»Універсум-Вінниця», 2005.-680 с.

 2. Системная интеграция. – http://www/netoffice.ru/page06.htm

 3. Алишов Н.И. Базовые технологии системной интеграции в интеллектуальных корпоративных сетях // Управляющие системы и машины. – 2000- №5. –с. 23-35.

 4. Жданов Б. Системная интеграция процессов предприятия в архитектуре открытых систем // Корпоративные системы.- 2003. №2. – с.19-25.

^ 9.2. Додаткова література

 1. Палагин А.В. Кургаев А.Ф. Проблемная ориентация в развитии компьютерных архитектур // Кибернетика и системный анализ. – 2003. -№4.- С.167-180.

 2. Бондарев В.Н. Аде Ф.Г. Исскуственный интелект : Учеб. пособие для вузов. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2002.-615с.Додаток 1


Перелік тем курсових робот з дисципліни

«Системна інтеграція КІТ»

 1. Системна інтеграція. Основні положення концепції

 2. Структура системної інтеграції і опис її рівнів

 3. Схема стратегії системної інтеграції

 4. Інтеграція даних і застосунків

 5. Архітектурний рівень інтеграції

 6. Рівень інтерфейсу користувача

 7. Конструктивно-технологічний рівень інтеграції

 8. Формування критеріїв оцінки при вирішенні завдань системної інтеграції

 9. Сучасні комп'ютерні системи і тенденції їх розвитку

 10. Основні положення підходу до побудови узагальненої класифікації

 11. Комунікаційні середовища і проблема підвищення продуктивності КС

 12. Способи організації взаємозв'язку і основні технології обміну інформацією в комп'ютерних системах

 13. Комутаційна мережа як засіб для створення розподіленої обчислювальної інфраструктури

 14. Компоненти комутаційного середовища комп'ютерних систем

 15. Локальна пам'ять

 16. Пам'ять, що поєднує функції зберігання і обробки інформації

 17. Розподілені системи зберігання даних

 18. Сховища даних

 19. Основні напрями розвитку пам'яті комп'ютерних систем

 20. Інтелектуалізація комп'ютерних систем: основні поняття і визначення

 21. Характеристика процедур роботи із знаннями

 22. Проблеми управління знаннями

 23. Онтологія як засіб побудови баз знань

 24. Основні напрями розвитку інтелектуальних інформаційних систем


Додаток 2

Контрольні питання по темах дисципліни для поточного модульного контролю знань


Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Системна інтеграція при створенні комп'ютерних систем: концепція організації і застосування.

 1. Дайте визначення терміна «Інтеграція».

 2. Дайте визначення терміна «Системна інтеграція».

 3. Системна інтеграція. Основні положення концепції.

 4. Базові компоненти інтеграції.

 5. Структура системної інтеграції.

 6. Рівні системної інтеграції.

 7. Схема стратегії системної інтеграції.

 8. Схема реалізації рівня інтеграції компаній і бізнес-процесів системної інтеграції.

 9. Спосіб реалізації користувацького рівня системної інтеграції.

 10. Спосіб реалізації архітектурного рівня системної інтеграції.

 11. Спосіб реалізації рівня інтеграції даних і додатків системної інтеграції.

 12. Спосіб реалізації рівня інтеграції апаратно-програмних платформ системної інтеграції.

 13. Спосіб реалізації рівня інтеграції електронних і програмних компонентів системної інтеграції.

 14. Спосіб реалізації конструктивно-технологічного рівня системної інтеграції.

Тема 1.2. Об'єкт системної інтеграції - сучасні комп'ютерні системи: стан, перспективи розвитку, класифікація.

 1. Характеристики сучасних комп\'ютерних систем.

 2. Комп'ютерні системи з програмувальною структурою.

 3. КС з с архитектурою типу "процесор в пам\'яті" (Processor-In-Memory) та асоціативна обробка.

 4. Особливості архітектурно-структурної організації метакомп’ютерів

 5. Технологія управління ресурсами розподілених систем – GRID.

 6. Аналіз існуючих класифікацій.

 7. Підхід до побудови узагальненої класифікації КС на основі принципів природньої класифікації.

 8. Детализация фрагменту узагальненої класифікації MIMD-систем.

Тема 1.3. Комунікаційне середовище розподілених комп'ютерних систем: проблеми організації, застосування і вибору.

 1. Комунікаційні середовища і проблема підвищення продуктивності КС

 2. Способи організації взаємозв'язку і основні технології обміну інформацією в комп'ютерних системах

 3. Комутаційна мережа як засіб для створення розподіленої обчислювальної інфраструктури

 4. Приклади високопродуктивних комутаційних середовищ.

 5. Компоненти комутаційного середовища комп\'ютерних систем

Тема 1.4. Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування.

 1. Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування.

 2. Оперативна пам'ять з багатоформатним доступом.

 3. Багатовимірна паралельна пам'ять з перебудовуваною структурою.

 4. Пам'ять, орієнтована на роботу з складними структурами даних.

 5. Пам’ять, що зуміщує функції зберігання и обробки інформації.

 6. Особливості архітектурної організації розподіленої пам'яті типу NUMA, СОМА і рефлективної пам'яті, що розділяється.

 7. Особливості архітектурно- структурної організації мереж пам'яті типу DAS, SAN, ENSA, NAS.

 8. Сховища даних.

 9. Практична реалізація и застосування мереж пам’яті.

 10. Основні напрямки развитку пам’яті комп’ютерних систем.
Тема 1.5. Завдання проектування комп'ютерних систем.

 1. Основні положення концепції вибору апаратних і програмних платформ для побудови КС.

 2. Вибір апаратної і програмної платформ як основного базису побудови КС.

 3. Проектування БД з орієнтацією на використання системи інформаційної підтримки.

 4. Стратегія проектування паралельної пам'яті перспективних КС; інструментальні системи для проектування КС.

 5. Схема реалізації концепції проектування розподіленої БД.

 6. Побудова інтегрованого моделюючого комплексу для вирішения задач проектування КС.

 7. Структурна схема моделюючого комплексу.Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Загальні основи побудови знання-орієнтованих комп'ютерних систем.

 1. Інтелектуалізація комп'ютерних систем: основні поняття і визначення.

 2. Характеристика процедур роботи із знаннями.

 3. Представлення знань.

 4. Вилучення знань.

 5. Проблеми управління знаннями.

 6. Онтологія як засіб побудови баз знань.

 7. Онтологія и рорподілені системи.

 8. Онтології и агентно-орієнтовані системи.

 9. Експертні системи.

 10. Приклади інтелектуальних технологій і систем.

 11. Основні напрями розвитку інтелектуальних інформаційних систем.


Тема 2.2. Основні положення концепції проектування знання-орієнтованих комп'ютерних систем.

 1. Основні положення методології проектування КС;

 2. Проблеми проектування КС.

 3. Основні етапи проектування.

 4. Основні принципи організації і функціонування ЗнКС.

 5. Технології проектування ЗНКС.

 6. Особливості технології проектування ЗнКС з використанням онтології.

 7. Особливості проектування ЗнКС з використанням RAD-OLAP технологии.

 8. Особливості застосування об'єктних технологій CORBA і СОМ.

 9. Особливості технології колективного проектування в мережі.

10.Приклади проектування ЗНКС із застосуванням домінуючих технологій.


Додаток 3

Завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Завдання для контрольних робіт складається з підготовки реферату з обраної теми та виконання практичної роботи.

Вибір варіанта реферату виконується за номером прізвища у журналі групи.

Завдання 1. Перелік тем рефератів^ Тема реферату

1.

Інтеграція компаній і бизнес-процесів рамках одного підприємства

2.

Застосування Grid - служб для інтеграції компаній і бізнес-процесів

3.

Інтеграція бізнес-процесів за допомогою WEB-технологій

4.

Інтеграція даних і додатків

5.

Інтеграція документів та даних підприємства

6.

WEB-інтерфейс для доступу до БД

7.

Інтелектуальний інтерфейс на основі багатоагентної технології

8.

Особливості інтеграції компонентів на конструктивно-технологічному рівні

9.

Комп’ютерні системи з програмованою структурою

10.

КС з архітектурою типу "процесор в пам'яті" (Рrосеssог-in-мemory) і асоціативна обробка

11.

Особливості архітектурно-стуктурної організації метакомп'ютерів

12.

Технологія управління ресурсами розподілених систем - GRID

13.

Основні положення підходу до побудови узагальненої класифікації

14.

Комунікаційні середовища і проблема підвищення продуктивності КС

15.

Способи організації взаємозв'язку і основні технології обміну інформацією в комп'ютерних системах

16.

Комутаційна мережа як засіб для створення розподіленої обчислювальної інфраструктури

17.

Пам'ять комп'ютерних систем: особливості архітектурно-структурної організації і застосування

18

Оперативна пам'ять з багатоформатним доступом

19.

Багатовимірна паралельна пам'ять з перебудовуваною структурою

20

Пам'ять, орієнтована на роботу з складними структурами даних

21.

Особливості архітектурної організації розподіленої пам'яті типу NUMA, СОМА і рефлективної пам'яті, що розділяється

22.

Особливості архітектурно- структурної організації мереж пам'яті типу DAS, SAN, ENSA, NAS

23.

Онтологія як засіб побудови баз знань

24.

Онтологія і розподілені системи

25.

Онтології і агентно-орієнтовані системи

26.

Основні напрями розвитку інтелектуальних інформаційних систем

27.

Основні положення концепції проектування знання-орієнтованих комп'ютерних систем

28

Технології проектування ЗНКС

29.

Особливості технології проектування ЗНКС із застосуванням онтології

30.

Особливості проектування із застосуванням RAD-OLAP технологій


Завдання 2. Перелік тем практичних занять (одне на вибір студента)

1. Проектування інтелектуальної аналітичної системи інформаційної підтримки із застосуванням мультиагентної технології

2. Застосування мультиагентної технології для проектування САПР

3. Проектування системи дистанційного навчання, заснованої на семантичних мережах знань


Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи