Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 247.75 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір247.75 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

________________ В. Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,


Робоча навчальна програма дисципліни

“Способи передачі інформації в комп’ютерних системах”Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ - 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно навчального плану підготовки магістрів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 3. від «___»___________ 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________2011 р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Способи передачі інформації в комп’ютерних системах” входить до циклу професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Мета дисципліни: поглиблене вивчення майбутніми фахівцями з інформаційних технологій сучасних мережних технологій передачі даних.

Предмет дисципліни: сучасні мережі передачі даних, алгоритми кодування/декодування мультимедійних файлів.

^ Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі”.

Завдання дисципліни:

знати: основні канали передачі даних в кабельних і безкабельних середовищах, способи кодування, способи реплікації даних, сучасні стандарти стиснення мультимедійних даних;

вміти: створювати проекти мереж передачі даних, виконувати добір і монтаж обладнання для кабельних і безкабельних мереж, реалізовувати алгоритми стиснення і передавати звукові і відео файли;

професійні компетенції: знання сучасних технологій передачі даних та вміння їх застосовувати при проектуванні комп'ютерних мереж.

^ Програма дисципліни

Зміст дисципліни

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни (108 г., 3 кредити ECTS)

Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Основи мереж передачі даних

Роль комп'ютерних мереж в телекомунікаційному світі. Класифікація мереж. Локальні (LAN), міські (MAN) і глобальні мережі (WAN). Мережі операторів зв'язку і корпоративні.

Мережні топології, методи доступу до мережі, принципи побудови мережних програмних інтерфейсів. Алгоритми і застосування мереж, алгоритм клієнт-сервер і P2P.

^ Тема 1.2. Канали передачі даних

Методи мультиплексування. Комутація пакетів і каналів. Відкриті системи і модель OSI. Типи і характеристики ліній зв'язку.

Коаксіальні кабелі і виті пари (екрановані і неекрановані). Категорії устаткування.

Оптичні волокна, оптичні канали зв'язку, одномодовий і мультимодовий режими, безкабельні оптичні канали, протоколи PPP і L2TP.

Мобільні телекомунікації (802.11a-g, WiFi, GSM), CDMA. Bluetooth. Стандарт широкосмугового безкабельного зв'язку IEEE 802.16. Широкосмуговий канал для підключення периферійних пристроїв UWB.

Безкабельні мережі. Побудова мереж передачі даних з використанням радіо каналів. Порівняння можливостей дротяних, радіо- і оптоволоконних каналів.

Тема 1.3 Безкабельні мережі Wi-Fi

Архітектура стандарту безкабельних локальних мереж - IEEE 802.11. Режими і особливості організації мереж Wi-Fi. Настройка підключення за допомогою вбудованих засобів Windows. Створення мостового з'єднання за допомогою режимів WDS і WDS WITH AP.


Тема 1.4. Організація і планування безкабельних мереж

Чинники, що впливають на якість з'єднання. Врахування правильного розташування точок доступу. Організація безкабельного зв'язку декількох офісів.

Вибір радіочастотного діапазону, який визначає необхідний стандарт безкабельної передачі даних.

Тема 1.5. Безкабельна технологія WiMAX

Характеристики технології WiMAX, її архітектурою. Режими роботи стандарту IEEE 802.16. Чинники, що перешкоджають швидкому розповсюдженню технології.

Тема 1.6. Технології реплікації даних

Способи і типи реплікації. Синхронна і асинхронна реплікація. Реплікація на рівні сервера, підрівні реплікації. Реплікація на рівні мережі зберігання даних.

Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Формати файлів для збереження і передачі інформації

Формати файлів. Стандарти на формати файлів. Стандартні формати файлів для обміну. Формати графічних файлів. Формати звукових файлів. Формати мультимедіа файлів. Стандарти XML.

^ Тема 2.2. Передача звукових файлів

Алгоритми модуляції і кодування при передачі даних, теорема Шеннона, природа шумів, шум дискретизації.

Особливості і методи кодування голосу. Диференціальні і адаптивні методи кодування голосу. Дельта модуляція. Луна-компенсація, еквілізація, ефект маскування, эквілізація, VoCoDER, алгоритми роботи каналів.

Тема 2.3. Алгоритми стиснення даних

Алгоритм Зіва-Лемпеля, Хаффмана і Барроуза-Віллера.

Тема 2.4. Алгоритми виявлення і корекції помилок

Контроль по парності, CRC, алгоритм Хеммінга. Введення в коди Ріда-Соломона: принципи, архітектура і реалізація. Метод корекції помилок FEC (Forward Error Correction).


Тема 2.5. Алгоритми роботи із зображенням

Методи розкладання, кодування і відображення статичних і рухомих зображень. Використання недосконалості людського зору при кодуванні і відображенні. Стандарти MPEG-1 і -2. Інтерактивне телебачення.


Тема 2.6. Сучасні стандарти стиснення

Стандарт mpeg-4, -7, -21. Об'єктні підходи і опис сцени. Формування аудіо-візуальних сцен MPEG-4. Опис і синхронізація потоків даних для медійных об'єктів. Профайли. Демультиплексування, синхронізація і опис потоків даних, мова опису визначень MPEG-7 (DDL). Альфа-маски.

3. Список рекомендованої літератури

1. Ю.А. Семенов. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных.

http://www.intuit.ru/department/network/algoprotnet/

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей. СПб., 2000.

3. Палагин А.В.., Яковлев Ю.С. Системная интеграция средств вычислительной техники. Монография. – Винница: “Універсум-Вінниця”, 2005.-680 с.

4. Ратынский М.В. Основы сотовой связи. М.: Радио и связь, 2000.

5. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей: Энциклопедия СПб.: Питер, 2000.

6. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. СПб.: Питер, 2000.

Робоча програма дисципліни


В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.
Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудиторних занять
лекційних

Семінарських, практичних

Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1


^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (денна, заочна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна і індивід.

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостій-на

робо-та

студента

Модуль №1

1.1. Основи мереж передачі даних

1
4

0,5
6

Опитування

перевірка практичних робіт

1.2 Канали передачі даних

1

2

4

0,5

1

6
1.3. Безкабельні мережі Wi-Fi

1

2

4

0,5

1

6
1.4. Організація і планування безкабельних мереж

1

1

4

0,5
5
1.5. Безкабельна технологія WiMAX

1
45
1.6. Технології реплікації даних

1

1

45
Модуль № 2.

2.1. Формати файлів для збереження і передачі інформації

1
4

1
5
2.2. Передача звукових файлів

1

1

4

0,5
5
2.3. Алгоритми стиснення даних

1

1

4

0,5
6
2.4. Алгоритми виявлення і корекції помилок

1

1

46
2.5. Алгоритми роботи із зображеннями

1

1

46
2.6. Сучасні стандарти стиснення

1

2

46
2. Зміст лекційЗміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

Обсяг навчальних занять

Лекції

Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

^ Знати:

мережні топології, методи доступу до мережі, принципи побудови мережних програмних інтерфейсів.

Уміти:

створювати проекти і виконувати монтаж мереж передачі даних.


1.1. ^ Основи мереж передачі даних

Роль комп'ютерних мереж в телекомунікаційному світі. Класифікація мереж. Локальні (LAN), міські (MAN) і глобальні мережі (WAN). Мережі операторів зв'язку і корпоративні.

Мережні топології, методи доступу до мережі, принципи побудови мережних програмних інтерфейсів. Алгоритми і застосування мереж, алгоритм клієнт-сервер і P2P.


11


Опитуван-ня,

тест


^ 1.2. Канали передачі даних

Методи мультиплексування. Комутація пакетів і каналів. Відкриті системи і модель OSI. Типи і характеристики ліній зв'язку.

Коаксіальні кабелі і виті пари (екрановані і неекрановані). Категорії устаткування.

Оптичні волокна, оптичні канали зв'язку, одномодовий і мультимодовий режими, безкабельні оптичні канали, протоколи PPP і L2TP.

Мобільні телекомунікації (802.11a-g, WiFi, GSM), Bluetooth. Стандарт широкосмугового безкабельного зв'язку IEEE 802.16. Широкосмуговий канал для підключення периферійних пристроїв UWB.

Безкабельні мережі. Побудова мереж передачі даних з використанням радіо каналів. Порівняння можливостей дротяних, радіо- і оптоволоконних каналів.

1

1
^ 1.3. Безкабельні мережі Wi-Fi

Архітектура стандарту безкабельних локальних мереж - IEEE 802.11. Режими і особливості організації мереж Wi-Fi. Настройка підключення за допомогою вбудованих засобів Windows. Створення мостового з'єднання за допомогою режимів WDS і WDS WITH AP.

1

1
^ 1.4. Організація і планування безкабельних мереж

Чинники, що впливають на якість з'єднання. Врахування правильного розташування точок доступу. Організація безкабельного зв'язку декількох офісів.

Вибір радіочастотного діапазону, який визначає необхідний стандарт безкабельної передачі даних.

1

1^ 1.5. Безкабельна технологія WiMAX

Характеристики технології WiMAX, її архітектурою. Режими роботи стандарту IEEE 802.16. Чинники, що перешкоджають швидкому розповсюдженню технології.

1

1^ 1.6. Технології реплікації даних

Способи і типи реплікації. Синхронна і асинхронна реплікація. Реплікація на рівні сервера, під-рівні реплікації. Реплікація на рівні мережі зберігання даних. Вибір технології реплікації

1

1
Модуль № 2

Знати:

стандартні формати файлів для обміну, методи стиснення мультимедійних файлів.


Уміти:

розробляти програми стиснення і передачі графічних і мультимедійних файлів.


^ 2.1. Формати файлів для збереження і передачі інформації

Формати файлів. Стандарти на формати файлів. Стандартні формати файлів для обміну. Формати графічних файлів. Формати звукових файлів. Формати мультимедіа файлів. Стандарти XML.

1

1
^ 2.2. Передача звукових файлів Алгоритми модуляції і кодування при передачі даних, теорема Шеннона, природа шумів, шум дискретизації.

Особливості і методи кодування голосу. Диференціальні і адаптивні методи кодування голосу. Дельта модуляція. Луна-компенсація, еквілізація, ефект маскування, эквілізація, VoCoDER, алгоритми роботи каналів.

1

1
^ 2.3. Алгоритми стиснення даних

Алгоритм Зіва-Лемпеля, Хаффмана і Барроуза-Віллера.

1

1
^ 2.4. Алгоритми виявлення і корекції помилок

Контроль по парності, CRC, алгоритм Хеммінга. Введення в коди Ріда-Соломона: принципи, архітектура і реалізація. Метод корекції помилок FEC (Forward Error Correction).

1

1^ 2.5. Алгоритми роботи із зображеннями

Методи розкладання, кодування і відображення статичних і рухомих зображень. Використання недосконалості людського зору при кодуванні і відображенні. Стандарти MPEG-1 і -2. Інтерактивне телебачення.

1

1^ 2.6. Сучасні стандарти стиснення

Стандарт mpeg-4, -7, -21. Об'єктні підходи і опис сцени. Формування аудіо-візуальних сцен MPEG-4. Опис і синхронізація потоків даних для медійных об'єктів. Профайли. Демультиплексування, синхронізація і опис потоків даних, мова опису визначень MPEG-7 (DDL). Альфа-маски.

1

1Всього - лекційних

12


Самостійна робота студента
12


^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних робіт студентів.пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостійна

робота студен-та

1

2

3

4
Модуль № 11

Тема 1.2. Канали передачі даних

Лабораторна робота № 1. Проектування топології кабельної мережі підприємства.

2

6

2

Теми 1.3. –1.4. Безкабельні мережі

Лабораторна робота № 2. Організація і планування локальної безкабельної мережі.

3

9

3

Тема 1.6. Технології реплікації даних

Лабораторна робота № 3. Реплікація даних

1

2
Модуль № 24

Теми 2.2. –2.3. Передача звукових файлів

Лабораторна робота № 4. Реалізація алгоритмів стиснення звукових файлів

2

4

5

Тема 2.4. Алгоритми виявлення і корекції помилок

Лабораторна робота № 5. Реалізація алгоритмів корекції помилок.

1

4

6

Тема 2.5. Алгоритми роботи із зображеннями

Лабораторна робота № 6. Реалізація алгоритмів стиснення відео-файлів.

1

5

7

Тема 2.6. Сучасні стандарти стиснення

Лабораторна робота № 6.

Формування аудіо-візуальних сцен MPEG-4.

2


4


4. Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота із студентами проводиться під час практичних робіт та у поза аудиторний час – у години консультаційної роботи.

Лабораторні роботи виконуються за індивідуальними завданнями і захищаються перед проведенням модульної контрольної роботи. Результати захисту є неодмінною умовою допуску студента до модульної контрольної роботи.

Результати виконання лабораторних робіт демонструються викладачу на комп’ютері.

^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук.

6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності
^
Таблиця 5 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

№ тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

№ тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6.

6


Опитування

2-6

1-6

Виконання лабораторних робіт

17


Захист лабораторних робіт

3-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

6


Опитування

9-11

11-13

Виконання лабораторних робіт

17

Захист лабораторних робіт

12-13

14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14

^ 7. Методика активізації процесу навчання

Лабораторні роботи виконуються на персональних комп’ютерах. Для монтажу мереж використовується реальне мережене обладнання.

^ 8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».

Таблиця 6 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 7).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.


Таблиця 7 - Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою МНТУ (у балах)

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

3,7-4,3

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

3,3-3,6

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

2,7-3,2

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

2,3-2,6

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

1,7-2,2

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

0,7-1,6

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0,3-0,6

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.^ 9. Список рекомендованої літератури

9.1. Основна література

1. Ю.А. Семенов. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных.

http://www.intuit.ru/department/network/algoprotnet/

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей. СПб., 2000.

3. Палагин А.В.., Яковлев Ю.С. Системная интеграция средств вычислительной техники. Монография. – Винница: “Універсум-Вінниця”, 2005.-680 с.

9.1. Додаткова література

4. Ратынский М.В. Основы сотовой связи. М.: Радио и связь, 2000.

5. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей: Энциклопедия СПб.: Питер, 2000.

6. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. СПб.: Питер, 2000.


Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи