Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая icon

Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Скачати 364.37 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Дата25.10.2012
Розмір364.37 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки україни

Міжнародний науково-технічний університет

імені академіка Юрія Бугая

Галузевий стандарт вищої освіти


Затверджую

Президент Міжнародного науково-технічного університету

імені академіка Юрія Бугая


____________В.Ю.Бугай

«____» ______ 2009р.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика


МАГІСТРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)спеціальності

^ 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”

напряму підготовки

0804“Комп’ютерні науки”

галузі знань

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Київ — 2009


Передмова 1. ^ РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО:

Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая


^ 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказом Президента Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая від № 17/у від 19.02.09.


^ 3. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ:


 1. Коротун Тетяна Михайлівна

2. Огородніков Петро Іванович

3. Худолей Вероніка Юріївна


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая


© МНТУВСТУП

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая є галузевим нормативним документом, у якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначаються місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально - важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, у якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання фахівця за спеціальністю 8.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" "галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" освітнього рівня - повна вища освіта.

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу з інформаційних систем та технологій і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула відповідний освітній рівень даного фахового спрямування.

Стандарт використовується у процесі:

- визначення первинних посад випускників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая та умов їх використання;

- визначення об'єкта і цілей освітньої та професійної підготовки;

- розроблення та коригування освітньо-професійної програми підготовки фахівців;

- розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівців;

- визначення змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;

- визначення змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- атестації випускників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая та сертифікації фахівців;

- укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

- професійної орієнтації здобувачів фаху;

- визначення критеріїв професійного вибору;

- прогнозування потреби у фахівцях і планування їх підготовки;

- обґрунтування переліків спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти;

- визначення кваліфікації фахівців;

- працевлаштування та аналізу використання випускників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.Міжнародний науково-технічний університет

імені академіка Юрія Бугая


^ СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУОсвітньо-кваліфікаційна характеристика


МАГІСТРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


спеціальності


напряму підготовки

080 0804 “Комп’ютерні науки”

галузі знань


^ 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”

0804 «Комп’ютерні науки»

0501«Інформатика та обчислювальна техніка»

Чинний від 19.02.09

Наказ № 17у


^ 1. Галузь використання


Цей стандарт є обов’язковим для Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня


Магістр
спеціальності


^ 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”

галузі знань

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

освітнього рівня

повна вища освіта

кваліфікації

магістр інформаційних управляючих систем та технологій
(назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом

діяльності

комп’ютерні інформаційні системи та технологіїз нормативним

один рік і шість місяців

на основі ОКР

Бакалавр” галузі знань 0501

«Інформатика та обчислювальна техніка»

терміном навчання

для денної форми
Стандарт установлює:

 • професійне призначення та умови використання випускників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій і типових завдань діяльності;

 • вимоги до державної атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників.

Стандарт є обов’язковим для Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, де готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні згідно з чинним законодавством забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая кваліфікації та спеціальності.

Стандарт використовується для сертифікації фахівців і атестації випускників вищих навчальних закладів.

Магістр спеціальності 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за “Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-2005”, затвердженим наказом Держспоживстандарту України № 375 від 26.12.2005р. і наведеним у табл. 1.


Таблиця 1.

Код видів еконо-

мічної діяльності

Найменування видів економічної діяльності - ДК 009-2005

72

Діяльність у сфері інформатизації (розділ)

72.1

Консультації з питань інформатизації (група)

72.10

Консультації з питань інформатизації (клас)

72.10.0

Цей підклас включає консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ними програмного забезпечення, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень.


72.2

Створення програмного забезпечення (група)

72.20

Створення програмного забезпечення (клас)

72.20.0

Цей підклас включає:

 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень; розроблення, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;

 • розроблення, виготовлення та постачання стандартного програмного забезпечення, коригування програм за бажанням користувачів.

Цей підклас не включає:

 • тиражування стандартного програмного забезпечення;

 • консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення .

Цей підклас не включає:

 • тиражування стандартного програмного забезпечення;

 • консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення .

72. 3

Оброблення даних (група)

72.30

Оброблення даних (клас)

72.30.0

Цей підклас включає:

 • обробку даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення розробника, повне оброблення даних, сервісні програми з вводу;

 • оброблення даних та складання таблиць, навіть за умови їх використання у бухгалтерському обліку;

 • керування та постійну експлуатацію комп’ютерної техніки, що належить третій стороні.

72.4

Робота з базами даних (група)

72.40

Робота з базами даних (клас)
Ц Цей підклас включає:

 • - створення баз даних: збирання даних з одного чи декількох носіїв носіїв інформації

 • - зберігання баз даних: підготовка комп’ютерного запису певної інфор інформації згідно з обумовленим форматом

 • - організація доступу до баз даних: подання даних в обумовленому

 • порядку чи послідовності за допомогою вибірки чи прямим

 • Доступом (автоматичне керування). Дані можуть бути доступні для всіх чи для

 • Всіх чи для обмеженої кількості користувачів та можуть

 • сортуватися за бажанням.
73.1

Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук


М 80.21.2


Повна загальна середня освіта (викладання основ інформатики та комп’ютерної техніки)

М 80.22.0


Професійна технічна освіта (викладання інформатики та комп’ютерної техніки)

М 80.30.0Вища освіта (викладання інформатики та комп’ютерної техніки; науково-методичне забезпечення навчального процесу);


М 80.42.0


Навчання дорослих та інші види освіти (викладання інформатики та комп’ютерної техніки та науково-методичне забезпечення навчального процесу в навчальних закладах післядипломної освіти).


91

Громадська діяльність

91.12

91.12.0

Професійні організації. Організації у сфері інформатизації

Цей підклас включає:

- діяльність організацій, інтереси членів яких зосереджено, головним чином, в деякій науковій, професійній чи технічній сфері

До цього підкласу належать організації фахівців, що займаються науковою, інтелектуальною чи культурною діяльністю. До числа основних послуг, які надають, належить розповсюдження інформації, розроблення етичних норм та контроль за їх виконанням, представництво у відношеннях з державними структурами та зв’язок з громадськістю.Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»


Магістр з інформаційних управляючих систем та технологій здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких наведено за “Державним класифікатором професій ДК 003-2005” і поданим у табл.2.


Таблиця 2.

№ з/п

Код і назва

професійної групи

Професійна назва роботи (посада)
1

2131.1. Науковий співробітник

Науковий співробітник (обчислювальні системи)
2

2131.2 Адміністратор бази даних

Адміністратор бази даних
3

2131.2 Адміністратор даних

Адміністратор даних
4

2131.2 Адміністратор доступу

Адміністратор доступу
5

2131.2 Адміністратор доступу(груповий)

Адміністратор доступу(груповий)
6

2131.2 Адміністратор задач

Адміністратор задач
7

2131.2 Адміністратор систем

Адміністратор систем
8

2131.2Аналітик з комп’ютерних комунікацій

Аналітик з комп’ютерних комунікацій
9

2131.2 Аналітик з комп’ютерних систем

Аналітик з комп’ютерних систем
10

2131.2 Аналітик комп’ютерного банку даних

Аналітик комп’ютерного банку даних
11

2131.2 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
12

2131.2 Інженер з комп’ютерних систем

Інженер з комп’ютерних систем
13

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
14

2131.2 Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики

Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики
15

2131.2 Конструктор комп’ютерних систем

Конструктор комп’ютерних систем
16

2132.1 Науковий співробітник (програмування)

Науковий співробітник (програмування)
17

2132.2 Інженер-програміст

Інженер-програміст

18

2132.2 Програміст прикладний; програміст системний

Програміст прикладний

Програміст системний

19

2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Викладач вищого навчального закладу з інформатики та обчислювальної техніки

20

2320. Викладач професійного навчально-виховного закладу

Учитель середнього навчально-виховного закладу з основ інформатики та обчислювальної техніки

Учитель професійного навчально-виховного закладу з інформатики та обчислювальної техніки
21

3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
^

Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)


Магістр з інформаційних комп’ютерних систем та технологій на первинних посадах самостійно виконує переважно аналітичні, евристичні, діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить складні технічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Назви інших первинних посад визначаються штатними розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формування назв посад, передбачених чинними нормативними актами.

Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно із здобутими ними кваліфікацією та спеціальністю, згідно з чинним законодавством.


2. Нормативні посилання


У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

 • ДК 003–05 Державний класифікатор професій;

 • ДК 009:2005 Державний класифікатор видів економічної діяльності;

 • ДСВО 01–98 Основні положення;

 • ДСВО 02–98 Терміни та визна­че­ння;

 • ДСВО 04–98 Освітній рівень “повна вища освіта”;

 • ДСВО 07–98 Освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”;

 • ГСВО МОН Освітньо-кваліфікацій­на характеристика магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»;

 • ГСВО МОН Освітньо-профе­сій­на програма підготовки магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»;

 • Постанова КМ України від 13 .12.2006р. №1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра».^ 3. Виробничі функції, типові завдання діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” та вміння,

якими він повинен володіти

Підготовка магістрів зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" здійснюється протягом півтора року на основі базової вищої освіти ОКР бакалавр однойменної галузі знань.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навиками в галузі природничонаукових та комп'ютерних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою. мовою.

Магістр - це особа з високим потенціалом фундаментальної освіти та професійної підготовки для здійснення дослідницької, аналітичної та викладацької діяльності, з високим загальним рівнем освіченості і культури. Магістр повинен мати розвинені професійні, аналітичні якості для наукової, викладацької, практичної діяльності в галузі комп’ютерних наук, широкий світогляд, високорозвинене відчуття реальності, емоційну стійкість, бути ініціативним, наполегливим, орієнтованим на постійне професійне та особистісне самовдосконалення, на навчання впродовж життя.

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, магістр з Інформаційних управляючих систем та технологій підготовлений виконувати функції: проектну, управлінську, організаційну, конструкторську, аналітичну, контрольну, інформаційну, виховну, технологічну, педагогічну, науково-дослідну, комунікативну, прогностичну.

Типові завдання діяльності, притаманні відповідним функціям, та обов’язкові для їх виконання вміння наведено в табл. 3.

Кафедри і інші підрозділи Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая забезпечують опанування ви­пускниками системи вмінь розв’язувати певні типові завдання дія­ль­ності в процесі здійснення зазначених виробничих функцій.


^ 4. Характеристика сфери і об’єктів діяльності та здатності вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей


Основні сфери використання магістрів зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології": державні та приватні підприємства, заклади і установи, науково-дослідні інститути, комп'ютерні центри, інформаційні комп'ютерні служби, компанії, педагогічна, наукова та викладацька діяльність у закладах середньої та вищої освіти І, П, Ш, IV рівнів акредитації, комп'ютерні інформаційні технології у підприємництві.

Діяльність магістра зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" має бути спрямованою на дослідження у сфері комп'ютерних інформаційних технологій, мережевих технологій, програмного та алгоритмічного забезпечення комп'ютерних систем з метою розвитку комп'ютерних наук, створення науковоємних програмних продуктів, впровадження мережевих технологій у різні сфери діяльності суспільства; на теоретичні дослідження з алгебраїчно-кібернетичної тематики; викладання у середніх та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

Кафедри та інші підрозділи МНТУ повинні сформувати випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми та завдання соціальної діяльності шляхом набуття умінь( таблиці З-6)


^ 5. Санітарно-гігієнічна характеристика діяльності фахівця


Ступінь важкості та напруженості праці: напружена розумова праця.

Обмеження щодо статі й віку: обмежень немає.

Режим праці й відпочинку: 8-годинний робочий день.

Режим змінності: переважно однозмінна робота.

Завантаженість аналізаторів: зоровий і руховий.

Несприятливі чинники: високе статичне напруження.


^ 6.Освітньо-кваліфікаційні вимоги.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів


Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничонаукових, загально професійних та конкретно-інформаційних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Магістр зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" повинен мати глибокі теоретичні знання з фундаментальних, гуманітарних, соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін, які передбачені ОГТП бакалавра та спеціаліста. Крім того:

- розуміти проблеми сучасного розвитку комп'ютерних наук в Україні та в світі;

- знати методологію наукових досліджень та методологічні підходи до аналізу вирішення поставлених проблем;

- розуміти задачі, які вирішують на сучасному рівні в області математичних методів комп'ютерних технологій, теорії програмування;

- знати основи сучасної програмології;

- розуміти і знати сучасні технології програмування та можливості їх використання в комп'ютерних інформаційних технологіях;

- знати технології мультимедіа;

- знати і розвивати стилі та методи програмування;

- розуміти і використовувати мережні технології в прикладних сферах діяльності суспільства;

- знати та застосовувати сучасні засоби обробки даних;

- знати проблеми педагогіки вищої школи, особливості роботи зі студентами, правила методичної та викладацької діяльності у ВНЗ;

- знати специфічні проблеми професійного спілкування, психологію спілкування, прийоми налагодження контактів з групою і окремою особою, контролювати власну поведінку в конфліктних ситуаціях.

Магістр зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" повинен вміти:

 • здійснювати наукові дослідження в галузі комп'ютерних наук;

 • формулювати цілі та завдання наукових досліджень як в теоретичному аспекті так і в аспекті практичних рішень;

 • використовувати теоретичні знання з математичних методів в комп'ютерних технологіях для аналізу математичних моделей та алгоритмів розв'язання задач в предметних областях;

 • використовувати теорію програмування в створенні програм та алгоритмів для комп'ютерних та мережених технологій;

 • використовувати знання з об'єктно-орієнтованого програмування;

 • користуватися та створювати програми забезпечення Інтернет-технологій;

 • обробляти дані сучасними засобами технології мультимедіа, створювати корпоративні бази даних та використовувати сучасні методи обробки даних;

 • здійснювати викладацьку (асистентську) діяльність у ВНЗ, готувати методичні документи, організовувати і проводити виховну роботу в студентській групі.


^ 6.1 Магістр зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології"" несе відповідальність

• за якісне виконання своїх функціональних обов'язків на посадах наукового співробітника, головного або провідного програміста, інженера-програміста, викладача ВНЗ з комп'ютерних наук.

^ 6.2. Вимоги до професійного відбору магістрів зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології"

Магістр зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" повинен:

 • мати добру базову математичну, алгоритмічну підготовку та схильність до дослідницької та аналітичної діяльності. Він повинен бути фізично та психічно здоровою людиною. Серед інтелектуальних якостей особливе значення мають розвинуті аналітичні комунікативні здібності;

 • бути гуманістично зорієнтованою людиною, керуватися патріотичними настановами;

 • чітко розуміти свою відповідальність фахівця за професійну діяльність, володіти світоглядом, якій веде до вдосконалення та гармонізації суспільства.

7. ^ Система виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь вирішувати типові задачі діяльності

Відповідно до посад, що може займати магістр за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технологи"", він придатний до виконання виробничих функцій (видів діяльності) та типових задач діяльності:

Таблиця 3^ Виробничі функціїТипові задачі діяльності

Шифр типової задачі

діяльності з визначенням її класу та виду

1

2

3

Науковий співробітник (обчислювальні системи)

Функції: дослідницька, аналітична, проектна, виховна

Дослідження та впровадження сучасних математичних та алгоритмічних методів в розробку програмного забезпечення комп'ютерних інформаційних систем

ПФ.Е.01

Наукові співробітники (програмування).

Функції: дослідницька, аналітична, проектна,

виховна

Аналіз, дослідження та впровадження сучасних технологій, методів та стилів програмування

ПФ.Е.02

Головний програміст

Функції: проектна,

управлінська, організаційна, аналітична, виховна

Планування та організація роботи групи програмістів, обгрунтування проектних рішень з питань розробки комп'ютерних інформаційних систем і технологій

ПФ.Е.0З

СВ.Д.04

Головний фахівець з

Програмного забезпечення

Функції:

організаційна,

управлінська,

дослідницька,

аналітична,

прогностична,

виховна

Проектування програмного забезпечення комп'ютерних інформаційних систем і технологій

ПФ.Е.05

СВ.Д. 06

Інженер-програміст

Функції: проектна, аналітична, конструкторська

Розробка програм для комп'ютерних інформаційних та мережевих технологій

ПФ.07

ПФ.Е.08

Інженер з програмного

Забезпечення комп'ютерів

Функції: проектна, аналітична, конструкторська

Розробка програм та програмних компонентів локальних комп'ютерних мереж. Розробка програм для доступу до глобальних мереж

ПФ.Е.09

ПФ.Д.10

ПФ.С.11

Адміністратор бази даних

Функції: проектна, аналітична, організаційна,

контрольна

Проектування і розробка баз даних

ПФ.Е.12

ПФ.Д.13

Аналітик

комп'ютерних систем

Функції: проектна, інформаційна, аналітична

Аналіз програмного забезпечення комп'ютерних та мережевих інформаційних технологій

ПФ.Е.14

ПФ.Д.15.

Викладач ВНЗ з комп'ютерних

наук

Функції: педагогічна, комун ікативна, аналітична,

інформаційна, виховна

Підготовка та проведення занять у студентській групі. Методична робота на кафедрі, виховна робота з студентами.

СП.16

СВ.С.17

СП.С.18


^ 8. Система умінь вирішувати типові задачі діяльності

Таблиця 4


Шифр типової

задачі

діяльностіЗміст уміння

Шифр уміння з визначенням його виду і рівня сформованості уміння

1

2

3

СВ.С.

Визначати проблему в умовах, які склалися, перетворювати проблему до рівня завдань

ЗР.Р.01

ПС.

Здійснювати вибір і реалізацію продуктивних моделей, алгоритму і технології діяльності

ПР.Р.02

ПФ.Е.

Використовувати методи аналізу математичних та алгоритмічних моделей з метою знаходження оптимальних рішень поставлених задач.

ПР.3.03

ПФ.

Забезпечувати надійне функціонування програмного забезпечення в умовах його експлуатації

ПП.О.04

ПФ.С.

Виконувати роботи з ліцензійного обслуговування з програмного забезпечення в умовах експлуатації програмного продукту за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи процедури усунення недоліків, що виявленні , під час експлуатації

ПП.Р.05

ПФ.Д.

Контролювати працездатність системного прикладного програмного забезпечення в умовах експлуатації комп'ютерних систем за допомогою спеціального програмного забезпечення

П.П.Н.0б

СП.С.

Оволодівати інноваційним стилем професійної діяльності та гуманним ставленням до людини

ЗП.Н.07

СВ.Д.

Консультувати керівників і працівників установ з питань використання нових комп'ютерних технологій з метою ефективної організації виробничої діяльності.

ЗП.Р.08


Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування випускниками системи вмінь розв’язувати певні типові завдання діяльності у процесі здійснення зазначених виробничих функцій.

^ 9. Освітня характеристика

9.1 Загальні соціальні вимоги

Загальні вимоги до якостей фахівця як соціальної особистості відображають гуманістичну спрямованість змісту освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування моральних і естетичних цінностей, подолання наслідків техніцизму, активної участі в реалізації ідей сталого людського розвитку. Вимоги подані у вигляді типових задач соціальної діяльності.

Таблиця 5

пп.

Зміст задачі соціальної діяльності

Шифр задачі

1

2

3

1

Здатність аналітично мислити, бути об'єктивним, прагнути до наукових пошуків, знаходження оптимальних рішень і творчого підходу до поставленої задачі

ПЕ.01

2

Стійка спрямованість на самореалізацію в професійній діяльності

ПД.02

3

Здатність до ефективного впливу на персонал

ПД.03

4

Компетентність, уважність при розробці програмного забезпечення

ПС.04

5

Утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культури, національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища

ПС.05

6

Додержання етики фахівця - програміста

ПС.Об

7

Здатність до використання набутих професійних знань та умінь для ефективної організації праці за фахом

СВ.Д. 01

8

Здатність до засвоєння нових прогресивних технологій та різноманітних інновацій в усіх сферах професійної діяльності

СВ.Е.02

9

Засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації в своїй професійній діяльності

СВ.Д.03

10

Здатність до ефективних комунікаційних взаємодій

СВ.Д.04

11

Здатність до забезпечення ефективності діяльності на робочому місці

СВ.Д.05

12

Здатність виконувати норми законодавства, вміти захищати права своєї організації та окремої особистості

СВ.Д.06

13

Знання державної та іноземної мов на рівні професійного та побутового спілкування

СВ.Д.07

14

Знати і дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі в суспільстві, в між особистих стосунках та при виконанні професійних обов'язків

ПД. 07

15

Мати навички до саморозвитку, розширення свого кругозору, інтелектуального рівня, підвищення професійної майстерності на основі самоосвіти

ПД.08

16

Знати принципи здорового способу життя і дотримуватися їх в своїй життєдіяльності, володіти навичками і вмінням фізичного самовдосконалення, пропагувати здоровий спосіб життя

СВ.Е. 08

17

Вміти знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин.

СВ.Е.08

18

Вміти в своїй професійній діяльності пов'язувати свої особисті інтереси та цінності з загальнолюдськими і державними інтересами та цінностями

ПС.10

^ 9.2. Система умінь

Магістр зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" повинен по-філософськи оцінювати історичні та сучасні процеси в природі та суспільстві, враховувати особливості культурного розвитку свого народу, його національні традиції. Фахівець як творча особистість, професіонал своєї справи, повинен глибоко продумувати рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору з урахуванням етичних вимог, володіти навичками організаторської та виховної роботи, бути ерудованим в галузі вітчизняної та світової культури, вільно володіти державною мовою, знати іноземну мову, переважно англійську, бути пропагандистом своєї професії.

Таблиця 6

^ Шифр задачі

Зміст уміння

Шифр уміння з визначенням його виду і рівня сформованості

1

2

3

СВ.Д.

Об'єктивно оцінювати історичні і сучасні явища, суспільні перетворення у вітчизняному та світовому житті

ЗР.Р.01

ПЕ.

Визначати та обґрунтовувати стратегічні і тактичні цілі при взаємодії з узагальненим об'єктом діяльності

ЗП.Р.01

ПД.

Забезпечення всебічного особистісного розвитку, творчого та інтелектуального росту

ЗР.Р.02

СВ.Д.

Створення сприятливих соціологічних умов діяльності особистості та трудового колективу, розробка стратегії діяльності установи, яка б поєднувала інтереси суспільства і колективу

ЗП.Р.02

СВ.Д.

Планування своєї діяльності, організація праці за оптимальним алгоритмом та технологією

П.П.Н.01

ПД.

Використання соціологічних методів з метою вивчення формування, розвитку та взаємодії соціальних спільнот та гармонізації взаємовідносин між ними

П.П.Н.02

ПД.

Вивчення суб'єктів конкретної діяльності, взаємовідносин між ними, а також вплив на їх позитивний розвиток

З.П.Р.0З

ПД.

Виявлення соціальних проблем, використання превентивних заходів їх появи

ИП.Р.03

ПД.

Критичність мислення та власна спроможність творчо вирішувати задачі професійної діяльності

ПР.Р.02

ПД.

Визначати найефективніші засоби вирішення соціальних проблем

ЗП.Р.04


^ 10. Вимоги до державної атестації магістрів зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології”

Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випускників вимогам даної освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

Державна атестація магістра передбачає написання та захист магістерської роботи.

Атестація випускників проводиться Державною екзаменаційною комісією на основі аналізу успішності навчання, оцінки якості вирішення випускниками професійних та соціально-професійних задач, які ставилися в магістерській роботі, при проходженні практики.

Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія вищого міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая з цього фаху, голову якої затверджує Міністерство освіти і науки України після виконання студентами навчального плану в повному обсязі.

Кваліфікацію випускникам присвоює Державна екзаменаційна комісія.

Кваліфікація визначається освітньо-кваліфікаційним рівнем і спеціальністю.


^ 11. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів


Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів встановлюється згідно з чинним законодавством.
^
12. Позначення і скорочення

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв:

а) видів типових задач діяльності:

ПФ - професійна,

СВ - соціально-виробнича,

СП - соціально-побутова;

б) класів задач діяльності:

С - стереотипна,

Д - діагностична,

Е - евристична;

в) видів уміння:

ПП – предметно-практичне уміння,

ПР - предметно-розумове,

ЗП - знаково-практичне,

ЗР - знаково-розумове;

г) рівнів сформованості даного уміння:

О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) здатностей:

З - здатність.

е) технічних термінів

МПС – мікропроцесорні системи

КТЗ – комплекс технічних засобів

СУБД – система управління базою даних

КСОІУ – комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління

ООП – об’єктно-орієнтоване програмування


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Програма затверджена на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №. від 2008 р
Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Вищої математики та фундаментальних наук” мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая
Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами
Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи